Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Malta
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, dat is mogelijk, maar dit hangt af van de rechtbank waarbij de procedure moet worden ingesteld.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

De volgende procedures kunnen door middel van een via het internet ingediend verzoekschrift worden ingeleid:

  • procedure bij de rechtbank voor geringe vorderingen;
  • procedure bij de rechtbank voor administratieve rechtspraak; en
  • procedure bij de Court of Magistrates (Malta) en de Court of Magistrates (Gozo) in zijn lagere bevoegdheid.

Er zijn geen procedures die uitsluitend via het internet beschikbaar zijn.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze faciliteit is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar, maar de vordering of het verzoekschrift wordt alleen tijdens de openingsuren van de rechtbank behandeld, te weten van 9.00 uur tot 15.00 uur (van 1 oktober tot 15 juni) en van 8.00 uur tot 12.00 uur (van 16 juni tot 30 september). Indien de vordering of het verzoekschrift buiten deze uren wordt ingediend, wordt deze/dit geacht op de volgende werkdag tijdens de hierboven vermelde openingsuren te zijn ingediend.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

In het geval van vorderingen bij de rechtbank voor geringe vorderingen geschiedt dit door op het daartoe bestemde formulier (online beschikbaar) alle gegevens in te vullen die nodig zijn om de vordering in behandeling te nemen.

In het geval van een verzoekschrift bij de rechtbank voor administratieve rechtspraak alsook bij de Court of Magistrates (Malta) en bij de Court of Magistrates (Gozo) in zijn lagere bevoegdheid moeten de gegevens eerst conform de vereisten van het e-formulier worden ingevuld, waarna een gescande kopie van het verzoekschrift moet worden bijgevoegd in het wettelijke voorgeschreven formaat, samen met eventuele documenten.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De gegevensoverdracht geschiedt op versleutelde wijze en de bewaring ervan wordt door het overheidsbeleid geregeld.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Wanneer bij de rechtbank voor geringe vorderingen een vordering wordt ingesteld, is het niet nodig om een elektronische handtekening te gebruiken. Replieken, replieken op tegenvorderingen en bij die rechtbank ingestelde beroepen worden wel elektronisch ondertekend, aangezien hiervoor met een e-id moet worden ingelogd.

Indien bij de rechtbank voor administratieve rechtspraak alsook bij de Court of Magistrates (Malta) en bij de Court of Magistrates (Gozo) in zijn lagere bevoegdheid een zaak aanhangig wordt gemaakt, wordt deze automatisch elektronisch ondertekend, aangezien deze dienst uitsluitend wordt aangeboden aan advocaten en procureurs, nadat zij zich met behulp van een e-id voor een dergelijke dienst hebben aangemeld.

Met betrekking tot de tijd geldt dat, zodra de vordering of het verzoekschrift wordt ingediend, het tijdstip en de datum automatisch worden aangemaakt.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, de griffierechten voor de online ingediende akte worden ook online voldaan. De griffierechten zijn gelijk aan de rechten die moeten worden betaald, wanneer de akten niet elektronisch worden ingediend.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Dit kan niet online worden geregeld. Wie een zaak wil intrekken, moet daarvoor persoonlijk bij de griffie langskomen.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Bij procedures bij de rechtbank voor geringe vorderingen, de Court of Magistrates (Malta) en de Court of Magistrates (Gozo) in zijn lagere bevoegdheid is de onlinedienst alleen bestemd voor het instellen van een procedure. Het is momenteel nog niet mogelijk om via het internet repliek op dit soort procedures in te dienen.

Bij procedures bij de rechtbank voor geringe vorderingen is het mogelijk om, naast het instellen van een procedure, online ook een repliek, een repliek op een tegenvordering en een beroep in te dienen.

De verweerder is niet verplicht om via het internet te reageren.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Voor de zaak wordt een terechtzitting gepland, ongeacht de vraag of er op de vordering is gereageerd.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Zodra de reactietermijn is verstreken, wordt voor de zaak een terechtzitting gepland, ongeacht de vraag of er op de vordering is gereageerd.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Het is mogelijk om documenten elektronisch in te dienen, indien deze samen met de oorspronkelijke, tevens elektronisch ingestelde vordering worden ingediend.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Volgens het Maltese recht is betekening van rechterlijke beslissingen niet vereist.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Alle voorlopige of definitieve rechterlijke beslissingen worden ter openbare terechtzitting voorgelezen. Aan de bij de terechtzitting aanwezige partijen of juridisch vertegenwoordiger wordt een kopie daarvan verstrekt. Zoals hieronder wordt toegelicht, is het niettemin mogelijk om een elektronische kopie van de rechterlijke beslissing te ontvangen.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Een beroep via het internet is alleen mogelijk, indien er beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van de rechtbank voor geringe vorderingen, maar kennisgeving van de rechterlijke beslissing kan niet via het internet geschieden.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Dit is niet mogelijk.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Op de website Justice Services is een onlinedienst voor besluiten beschikbaar, die kosteloos kunnen worden geraadpleegd door zowel juridische vertegenwoordigers als het grote publiek.

Behalve op die website kunnen juridische vertegenwoordigers terecht, waar zijn zich met hun e-id kunnen abonneren op de dienst eCourts, die hun toegang biedt tot rechtszaken, gerechtelijke stukken en bevelschriften.

Laatste update: 06/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.