Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Noord-Ierland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, het is mogelijk om een civiele procedure via internet in te dienen via Small Claims Online (SCOL), dat te vinden is op https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Small Claims On Line (SCOL) is beschikbaar voor geldvorderingen met een waarde van minder dan 3 000 GBP exclusief gerechtskosten die geen betrekking hebben op letselschade, verkeersongevallen, smaad of laster, een recht op grond, een legaat of lijfrente of enig huwelijksvermogen.

De persoon of personen (gedaagde(n)) aan wie de vordering gericht is, kan in het Verenigd Koninkrijk woonachtig zijn zolang er een officiële postcode wordt opgegeven om het juiste adres voor betekening te kunnen identificeren. Als de gedaagde een adres in Engeland, Schotland of Wales heeft, moet de eiser bevestigen dat de aanleiding van de vordering niet eerder in een andere rechtbank is ingediend. Er kan geen gebruik van SCOL worden gemaakt als de gedaagde buiten het Verenigd Koninkrijk woont.

Om gebruik te kunnen maken van SCOL moeten eisers ten minste 18 jaar oud zijn, over hun geestelijke vermogens beschikken, mogen zij zich niet juridisch laten bijstaan in de zin van de Legal Aid Act 1988 en mogen zij geen vexatoir rechtzoekende zijn (d.w.z. iemand die van een rechter van het High Court niet zonder toestemming een vordering aanhangig mag maken in een County Court in Noord-Ierland). Tegen de overheid of de monarchie kunnen geen vorderingen worden ingesteld.

Geringe vorderingen kunnen via het SCOL-proces bij een rechtbank of online worden ingesteld.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

SCOL is momenteel 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Voor SCOL moet de aanvrager op een aantal schermen gegevens invullen. Voor elk scherm zijn bepaalde gegevens nodig – zoals de volledige naam en het adres van de aanvrager, naam en adres van de gedaagde(n) en het bedrag en de details van de vordering.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Veiligheid is van cruciaal belang. Omdat het bij sommige van de gegevens die de aanvrager invult om gevoelige informatie gaat, wordt voor de veiligheid gebruikgemaakt van unieke gebruikersnamen en wachtwoorden. De website is ook beveiligd, en gegevens die via internet worden verzonden, worden versleuteld.

Eisers moeten zich inschrijven bij de website om een geringe vordering online te kunnen instellen. Tijdens de inschrijving moeten ze een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Het wachtwoord moet minimaal zeven tekens lang zijn en bestaan uit een combinatie van hoofd- en kleine letters en cijfers.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Elektronische handtekeningen zijn niet vereist. De eiser moet een waarheidsverklaring invullen.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er wordt bij de te betalen gerechtskosten geen onderscheid gemaakt tussen vorderingen die via internet of via niet-elektronische procedures worden ingesteld. De gerechtskosten kunnen worden voldaan met een creditcard, bankpas of voorafbetaalde rekening. Zij die recht hebben op vrijstelling of kwijtschelding van de kosten kunnen niet gebruikmaken van SCOL.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

De eiser kan online of via de griffie een kennisgeving van intrekking van een vordering indienen; de zaak krijgt dan de status “afgehandeld”.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Als een vordering via SCOL is ingesteld, kan een gedaagde digitaal reageren op basis van de details van de vordering die op de eerste pagina van het gedinginleidende stuk staan, of hij kan zijn reactie bij de betreffende griffie indienen. Het is niet verplicht om digitaal te reageren.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De gedaagde kan op drie manieren online op een in SCOL ingestelde vordering reageren. Hij kan een van de volgende zaken invullen:

Acceptance of Liability – als hij de vordering erkent en deze wenst te vereffenen.

De gedaagde moet dit document invullen en indienen als hij erkent dat hij dit bedrag verschuldigd is en het openstaande bedrag wil betalen. Hij moet aangeven of hij meer tijd nodig heeft door aan te geven dat hij een bedrag per week/maand kan betalen of dat hij het gehele bedrag voor een bepaalde datum zal terugbetalen.

Notice of Dispute – als de gedaagde de aan hem gerichte vordering betwist.

Als hij het niet eens is met de vordering, moet hij een Notice of Dispute invullen en indienen en aangeven waarom hij de vordering betwist. Nadat het stuk is geverifieerd, gaat de zaak naar de griffie die in het oorspronkelijke verzoekschrift is aangegeven (meestal de griffie van de lokale rechtbank) voor de planning en hoorzitting. De gedaagde moet kopieën van stukken die zijn zaak ondersteunen ten minste tien dagen voor de datum van de zitting indienen bij de bevoegde griffie.

Notice of Dispute en Counterclaim – als de gedaagde de aan hem gerichte vordering betwist en een tegenvordering tegen de eiser wil instellen. Voor dit document zijn kosten verschuldigd, die worden berekend op basis van de hoogte van het gevorderde bedrag. De kosten moeten online met een creditcard of bankpas worden voldaan. Beschikt de gedaagde niet over een creditcard of bankpas, dan moet hij dit document indienen bij het Civil Processing Centre en het griffierecht contant, via postwissel of cheque betalen. Cheques moeten worden uitgeschreven aan de Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Nadat het Civil Processing Centre het stuk heeft geverifieerd, gaat het naar de griffie die in het oorspronkelijke verzoekschrift is aangegeven (meestal de griffie van de lokale rechtbank) voor de planning en hoorzitting. De gedaagde moet kopieën van stukken die zijn zaak ondersteunen ten minste tien dagen voor de datum van de zitting indienen bij de bevoegde griffie.

Wanneer de gedaagde verweer instelt, wordt de zaak verwezen naar de lokale rechtbank van de gedaagde. Bij een tegenvordering wordt de zaak verwezen naar een bevoegde rechtbank. In beide gevallen wordt de zaak behandeld alsof deze in niet-elektronische vorm is ingesteld.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Als de gedaagde tot de terugkeerdatum niet heeft gereageerd, kan de eiser verzoeken om een Liquidated of Unliquidated Default Decree. Het verzoek om een Default Decree kan online worden ingevuld en ingediend.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Er is geen algemene online mogelijkheid om documenten digitaal in te dienen bij een rechtbank; in bepaalde gevallen heeft de rechtbank de discretionaire bevoegdheid om toe te staan dat bepaalde stukken digitaal worden ingediend. Documenten worden geaccepteerd als ze worden verzonden tussen de Criminal Justice Secure eMail (CJSM)-accounts, d.w.z. tussen verschillende CJSM-e-mailadressen. Een protocol voor de digitale gegevensuitwisseling tussen de Northern Ireland Courts & Tribunals Service en andere organisaties in procedures krachtens de Children (Northern Ireland) Order 1995 beschrijft de parameters voor de uitwisseling van overeengekomen documentatie.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee.

Links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Laatste update: 19/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.