Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Pools) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Polen
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Het is mogelijk om een procedure tot verkrijging van een betalingsbevel (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) te starten via het internet. De eerste fase van deze procedure vindt plaats zonder dat de schuldenaar daarbij wordt betrokken. Schuldenaars mogen zich pas verweren nadat het betalingsbevel is uitgevaardigd en aan hen is betekend.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

In zaken die verband houden met geldvorderingen kan een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel worden ingeleid, ongeacht de waarde van het voorwerp van het geschil.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Een inleidend verzoekschrift in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan te allen tijde worden ingediend bij het e‑gerecht (e-sąd).

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Gespecialiseerde software die is ontwikkeld voor het e‑gerecht zet het tekstbestand met het inleidende verzoekschrift automatisch om in de opmaak en datastructuur die voor het e‑gerecht vereist is.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De gegevens worden beveiligd door een aantal geavanceerde IT-oplossingen, waaronder het CAPTCHA-systeem (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA is een technologie die wordt gebruikt ter beveiliging van websites en die ervoor zorgt dat alleen door mensen ingevoerde gegevens worden doorgestuurd. In dit geval beschermt CAPTCHA het webportaal tegen accounts die door machines worden aangemaakt. Het systeem verifieert dit door de gebruiker te verplichten de in een afbeelding weergegeven tekens in te voeren. De tekens zijn opzettelijk vervormd zodat ze niet kunnen worden gelezen met behulp van OCR (optische tekenherkenning: technologieën of software programma’s die worden gebruikt om tekens en volledige teksten in een computerbestand in grafische of raster vorm te herkennen), maar zijn nog wel voldoende leesbaar voor de mens. De in de afbeelding weergegeven tekens moeten met kleine letters of hoofdletters in het veld worden ingevoerd.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

In een procedure tot verkrijging van een betalingsbevel moeten inleidende verzoekschriften en memories elektronisch worden ondertekend. Hiertoe kunnen de volgende soorten handtekeningen worden gebruikt:

a) een gewone elektronische handtekening die kosteloos te verkrijgen is op de EPU-website. Voordat dit wordt gedaan, moet er een account worden aangemaakt. Na activering van de account moet bij het EPU-certificeringscentrum een certificaat worden aangevraagd. Daarna is het ongeveer 2 uur wachten op een bevestiging dat het certificaat is uitgegeven. Vervolgens moet het certificaat worden gedownload. Voor een correcte installatie van het certificaat in het besturingssysteem is een certificaatwachtwoord nodig. Het wachtwoord wordt per e‑mail toegestuurd. Als de gebruiker het certificaat verliest nadat hij het heeft gedownload, moet hij een nieuwe aanvraag voor een certificaat indienen. Een gewone elektronische handtekening mag alleen in e‑procedures worden gebruikt. Het certificaat voor een gewone elektronische handtekening is één jaar geldig;

b) een gekwalificeerde elektronische handtekening. Na het registreren van een gebruikersaccount kunt u automatisch een gekwalificeerde elektronische handtekening gebruiken. U moet echter eerst zelf een gekwalificeerde elektronische handtekening verkrijgen.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

De gerechtskosten die bij een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel verschuldigd zijn, kunnen alleen elektronisch via een betaaldienstverlener worden betaald. Deze kosten bedragen een vierde van de vergoeding die bij een traditionele procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is verschuldigd.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan de eiser het inleidende verzoekschrift intrekken tot het moment waarop de procedure door een definitieve beslissing wordt afgesloten. Hiervoor moet een memorie worden ingediend.
Deze memorie moet de verklaring van intrekking van het verzoekschrift door de eiser en een bankrekeningnummer bevatten. De eiser kan het verzoekschrift in zijn geheel intrekken – in dat geval ziet de eiser af van de rechtsbescherming van alle vorderingen (voor het volledige bedrag ervan) die in het verzoekschrift zijn opgenomen. Het is ook mogelijk om een verzoekschrift slechts gedeeltelijk in te trekken. Dat wordt de gedeeltelijke intrekking van een verzoekschrift genoemd. Bij intrekking van het verzoekschrift kan de eiser tegelijkertijd afstand doen van (afzien van) de vordering. In de memorie tot intrekking van het verzoekschrift moet een bankrekeningnummer voor de terugbetaling van de gerechtskosten worden vermeld. De gerechtskosten worden terugbetaald als het verzoekschrift wordt ingetrokken vóór de uitvaardiging van het betalingsbevel.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan de verweerder niet via het internet antwoorden. Het eerste stuk dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel aan de verweerder wordt betekend, is een betalingsbevel. De verweerder kan hiertegen beroep instellen door op de traditionele manier of elektronisch een bezwaarschrift in te dienen.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan de verweerder niet antwoorden op het inleidende verzoekschrift. De enige vorm van beroep tegen het betalingsbevel is de indiening van een bezwaarschrift bij het gerecht (op de traditionele manier of elektronisch). In dat geval verliest het betalingsbevel zijn rechtskracht. De zaak wordt door het e‑gerecht verwezen naar het gerecht dat bevoegd is op de plaats waar de verweerder zijn woonplaats heeft en wordt in andere zittingen behandeld.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Een betalingsbevel dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is uitgevaardigd, wordt definitief twee weken na de betekening ervan aan de verweerder. Een definitief betalingsbevel dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is uitgevaardigd en in het IT-systeem is opgenomen, is een executoriale titel. Een betalingsbevel dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is uitgevaardigd, wordt door de rechter uitvoerbaar verklaard in de vorm van een elektronische executoriale titel.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kunnen er geen stukken bij elektronisch ingediende memories worden gevoegd.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel worden processtukken elektronisch aan de eiser betekend. Bij inleiding van de procedure door het indienen van een verzoekschrift via de website van het e‑gerecht, krijgen eisers toegang tot een speciaal gedeelte van de website van het e‑gerecht waar ze correspondentie van het gerecht kunnen ontvangen. De betekening van processtukken aan de eiser geschiedt via het datatransmissiesysteem dat de elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel ondersteunt (elektronische betekening van processtukken). De betekening van processtukken aan de verweerder geschiedt alleen elektronisch als de verweerder met deze vorm van betekening van processtukken heeft ingestemd.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel worden rechterlijke beslissingen elektronisch gegeven.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, alleen in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Als de executoriale titel betrekking heeft op een rechterlijke beslissing die in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is gegeven, kan een verzoek tot inleiding van een tenuitvoerleggingsprocedure elektronisch worden ingediend.
Het verzoek moet worden ingediend via het datatransmissiesysteem dat de elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel ondersteunt.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

In de loop van een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel hebben de partijen volledige toegang tot de dossiers van de in hun zaak gevoerde procedure. Deze toegang verloopt via het datatransmissiesysteem dat de procedure ondersteunt. Het is ook mogelijk om de geraadpleegde documenten af te drukken. In andere procedures dan de elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is dit niet mogelijk.

Laatste update: 01/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.