Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Portugal
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, het is mogelijk om in Portugal een gerechtelijke procedure in te stellen via internet, en daarvoor zijn specifieke IT-toepassingen opgezet: Citius en het platform voor het beheer van inventarisatieprocedures (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário).

Meer informatie over deze platforms is beschikbaar op het volgende adres:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Citius

Als algemene regel geldt dat alle gerechtelijke procedures, dat wil zeggen hoofdgedingen, conservatoire maatregelen, bijkomende procedures, individuele gerechtelijke mededelingen en alle andere procedures, ongeacht of deze zijn gevoegd of gesplitst, inclusief beroepsprocedures, nu elektronisch zijn en worden verwerkt in Citius (artikel 1 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013).

Bij zaken die voor de rechter worden gebracht, maakt het platform Citius de inleiding en behandeling mogelijk van:

a) civiele rechtsvorderingen, conservatoire maatregelen en individuele gerechtelijke mededelingen, met uitzondering van kinderbeschermingsprocedures en vorderingen tot civiele schadevergoeding of civiele tenuitvoerleggingsprocedures in verband met strafrechtelijke procedures;

b) civiele tenuitvoerleggingsprocedures en alle bijkomende procedures die bij de tenuitvoerlegging worden gevoegd (in dit geval mag de tenuitvoerleggingsprocedure pas plaatsvinden en mogen als essentieel beschouwde documenten pas worden afgedrukt nadat het gerecht een verzoek of informatie heeft ontvangen naar aanleiding waarvan zijn interventie is vereist).

Dit geldt ook voor betalingsbevelprocedures. Zie het desbetreffende informatieblad.

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

De indiening van het inventarisatieverzoek bij de notaris, eventuele bezwaren en alle latere vorderingen moet zo mogelijk plaatsvinden via het platform voor het beheer van inventarisatieprocedures (artikel 2, lid 2, van Wet nr. 117/2019 van 13 september 2019).

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze diensten zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar (behalve in het geval van een computerstoring).

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Citius

Memories moeten worden ingediend door de formulieren op de in het antwoord op vraag 1 genoemde website in te vullen en moeten vergezeld gaan van:

a) dossiers met andere wettelijk vereiste informatie, de materiële inhoud van de memorie en andere informatie die door de juridische vertegenwoordiger als relevant wordt beschouwd en gezien de inhoud buiten de andere velden van het formulier valt (artikel 6, lid 1, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013); en

b) de afzonderlijke stukken waarvan de memorie vergezeld moet gaan (artikel 6, lid 1, punt b), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Wanneer memories en stukken op deze wijze worden ingediend, moeten zij digitaal worden ondertekend op het platform Citius door middel van een elektronische handtekening die de beroepsstatus van de ondertekenaar permanent garandeert (artikel 6, lid 3, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Dossiers en stukken moeten in Portable Document Format (.pdf) beschikbaar zijn, bij voorkeur in de PDF/A-versie, en hun inhoud moet doorzoekbaar zijn (artikel 8, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Bij betalingsbevelprocedures moeten de dossiers beschikbaar zijn in Extensive Markup Language (.xml); de specificaties zijn te vinden op: https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

Een verzoek om een inventarisatieprocedure kan worden ingediend:
a) door de belanghebbende partij of de wettelijke vertegenwoordiger, door het elektronische formulier voor het instellen van een inventarisatieprocedure op het platform in te vullen en de relevante stukken bij te voegen overeenkomstig de beschreven procedures en instructies (artikel 5, lid 1, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013);
b) door de belanghebbende partij bij de notaris, op een fysiek medium, door de in het vorige artikel bedoelde template voor het inventarisatieverzoek samen met de relevante stukken in te dienen (artikel 5, lid 1, punt b), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

De bovengenoemde website is via elektronische certificering toegankelijk:
a) voor burgers, via het digitale certificaat in hun identiteitskaart (artikel 2, lid 4, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013);
b) voor advocaten en procureurs via het digitale certificaat dat hun beroepsstatus bevestigt (artikel 2, lid 4, punt b), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De verwerking van de persoonsgegevens die de rechtbanken in het kader van de uitoefening van hun rechterlijke taken hebben verzameld, vindt plaats op het platform Citius, dat door het Justitieel Instituut voor financieel beheer en infrastructuur (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IGFEJ, I.P.) is opgezet en wordt beheerd, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. Dit ministerie fungeert als verwerker van de hoogste instantie van de rechterlijke macht (overeenkomstig artikel 4, lid 8, en artikel 28 van de AVG), dat wil zeggen de Hoge Raad voor de magistratuur (Conselho Superior da Magistratura).

Het Justitieel Instituut voor financieel beheer en infrastructuur moet ervoor zorgen dat de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verwerking volgens de regelgeving te doen plaatsvinden en de rechten van de betrokkenen te beschermen, worden uitgevoerd. De Hoge Raad voor de magistratuur, die de rechter als functionaris voor gegevensbescherming heeft benoemd, heeft het instituut daartoe opdracht gegeven.

Overeenkomstig artikel 37 van de AVG heeft het ministerie van Justitie op zijn beurt één functionaris voor gegevensbescherming benoemd voor de organen die onder zijn verantwoordelijkheid zijn geplaatst, waaronder het Justitieel Instituut voor financieel beheer en infrastructuur (zie Besluit nr. 5643/2018 van 7 juni 2018)

Het besluit over de toegang tot en de overdracht van persoonsgegevens in verband met een gerechtelijke procedure wordt genomen door de rechter in de zaak. Hij of zij doet dat in overeenstemming met de procedurele wetten die in het specifieke geval van toepassing zijn, en met inachtneming van de volgende bepalingen van de AVG: wanneer rechtbanken persoonsgegevens verwerken, mogen zij de toepassing van de verordening beperken tot bepaalde activiteiten en te volgen procedures (artikel 23, lid 1, punt d) en f), van de AVG); de toezichthoudende autoriteit mag niet toezien op verwerkingen door gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken (beperking als bepaald in artikel 55, lid 3, van de AVG). Rechterlijke beslissingen hierover worden gegeven in beroepsprocedures op grond van het nationale procesrecht.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Citius

Door wettelijke vertegenwoordigers ingediende memories en stukken moeten digitaal worden ondertekend met behulp van een elektronische handtekening als blijvende garantie van de identiteit en beroepsstatus van de ondertekenaar (artikel 6, lid 3, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Het platform Citius waarborgt dat:

a) de datum en het tijdstip van levering officieel worden bevestigd (artikel 13, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013);

b) de afzender een kopie van de memorie en de ingediende stukken ontvangt met de datum en het tijdstip van de gecertificeerde levering erop vermeld (artikel 13, punt b), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013);

c) als ontvangst niet mogelijk is, de afzender een melding krijgt dat het niet mogelijk was de memorie of de stukken via het platform in te dienen (artikel 13, punt c), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Rechters en openbare aanklagers dienen formele documenten altijd elektronisch in via het platform Citius, voorzien van een gekwalificeerde of geavanceerde elektronische handtekening (artikel 19 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Wanneer geen wettelijke vertegenwoordiging is vereist en de partij geen advocaat heeft, kunnen memories ook op een van de volgende manieren bij de rechtbank worden ingediend (artikel 144, lid 7, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering):

a) afgifte op de griffie van de rechtbank, waarbij de datum van afgifte van de stukken geldt als de datum waarop de memories zijn ingediend (artikel 144, lid 7, punt a), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

b) per aangetekende post, waarbij de datum van postregistratie geldt als de datum waarop de memories zijn ingediend (artikel 144, lid 7, punt b), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

c) per fax, waarbij de datum van verzending van de stukken wordt beschouwd als de datum waarop de memories zijn ingediend (artikel 144, lid 7, punt c), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Wanneer de partij een wettelijke vertegenwoordiger heeft en er een gerechtvaardigd beletsel is om de stukken elektronisch in te dienen, kunnen zij worden ingediend volgens een van de bovengenoemde methoden (artikel 144, lid 8, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

Wanneer het verzoek volgens de voorschriften is ingediend, verstrekt het platform of de notaris aan de verzoeker een bevestiging van indiening met daarin vermeld:
a) de datum en het tijdstip waarop het verzoek is ingediend (artikel 5, lid 2, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013);
b) de code en de instructies voor het verkrijgen van toegang tot de website https://www.inventarios.pt/ om de zaak te raadplegen (artikel 5, lid 2, punt b), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013);

c) een Multibanco ATM-referentie voor de betaling van de eerste termijn van de notariskosten, en het bijbehorende bedrag (artikel 5, lid 2, punt c), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013);
d) het nummer dat na betaling van de eerste termijn van de notariskosten aan de zaak wordt toegekend (artikel 5, lid 2, punt d), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Citius

Ja, er moeten griffierechten worden betaald.

Eerst moet een uniform incassodocument (Documento Único de Cobrança) voor de betaling worden afgegeven, dat te vinden is op de website van het Justitieel Instituut voor financieel beheer en infrastructuur: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Het uniform incassodocument kan worden betaald via:

  • Multibanco ATM of thuisbankieren (onder “Betalingen aan de staat”);
  • op de griffie van de rechtbank met een Multibanco-betaalpas;
  • op het bijkantoor van uw bank

(artikel 17 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 419-A/2009 van 17 april 2009).

Zie voor meer informatie:

Diensten – Proceskosten: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

In procedures waarin het gebruik van elektronische middelen niet verplicht is, worden de griffierechten verminderd tot 90 % van hun waarde wanneer de partij alle memories via elektronische middelen indient (artikel 6 van de proceskostenverordening (Regulamento das Custas Processuais), gepubliceerd als bijlage bij Wetsbesluit nr. 34/2008 van 26 februari 2008).

Raadpleeg voor nadere informatie over betalingsbevelen het desbetreffende informatieblad.

Portugal accepteert ook betaling van griffierechten via een buitenlandse overschrijving.

Een griffierechtensimulator is beschikbaar op:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

De kosten van de inventarisatieprocedure betreffen de notariskosten (artikel 15 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013). De betaling vindt plaats via een referentie van een elektronische Multibanco-overschrijving die wordt gegenereerd wanneer het verzoek wordt ingediend (artikel 20 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, het is mogelijk om de procedure te beëindigen of het verzoek in te trekken onder de in de nationale procedureregels gestelde voorwaarden die op elke zaak van toepassing zijn.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

In de regel worden in een juridische procedure de memories van de verweerder elektronisch bij de rechtbank ingediend, en wordt de datum van indiening van de stukken beschouwd als de datum waarop de memories zijn ingediend (artikel 144, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

In zaken waarin geen wettelijke vertegenwoordiging is vereist en de partij geen advocaat heeft, kunnen de memories ook op de griffie van de rechtbank worden afgegeven, of per aangetekende post of per fax worden verzonden (artikel 144, lid 7, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Voor de inventarisatieprocedure wordt verwezen naar de antwoorden op de vragen 4 en 6.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Citius

Indien de verweerder wenst te antwoorden, wordt de vordering toch elektronisch verwerkt, hoewel bepaalde documenten worden afgedrukt.

Het fysieke dossier mag alleen memories en processtukken bevatten die relevant zijn voor de beslissing over de grond van de zaak zoals door de rechter aangegeven in een gemotiveerde beslissing in elke afzonderlijke zaak. Als niet relevant worden aangemerkt (artikel 28, lid 1, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013):

a) verzoeken om de datum van een zitting te wijzigen;

b) administratieve mededelingen en sommaties tot nakoming die alleen betrekking hebben op de organisatie van de procedure, en de reacties, zoals:

i) exploten tot dagvaarding van of betekening aan de partijen;

ii) kennisgevingen van het plannen van zittingen;

iii) kennisgevingen van het doorsturen van een zaak naar het openbaar ministerie;

iv) kennisgevingen van onderzoek door verschillende afdelingen zoals recherchediensten, registratiekantoren, het Nationale Instituut voor Forensische Geneeskunde en Forensische Wetenschap (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), het directoraat-generaal voor het Gevangeniswezen en Maatschappelijke Re-integratie (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) of het directoraat-generaal Sociale Zekerheid (Direcção-Geral da Segurança Social);

v) validatiestempels van de openbare aanklager en de rechter;

c) aanvaarding van de benoeming van een tenuitvoerleggingsfunctionaris om een dagvaarding te betekenen;

d) interne mededelingen;

e) negatieve verklaringen naar aanleiding van het raadplegen van databanken van overheidsdiensten;

f) specifieke handelingen, mededelingen of kennisgevingen van de tenuitvoerleggingsfunctionaris.

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

De notaris moet alle stappen in de procedure op het platform registreren, zodat elke stap kan worden geïdentificeerd en een kopie van de desbetreffende stukken en eventuele begeleidende documenten kan worden gevonden (artikel 12, lid 1, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

Een formele juridische procedure die door een bij het geding betrokken persoon wordt aangespannen en niet elektronisch wordt ingesteld, moet worden gescand door de notaris en worden geregistreerd in het dossier voor de desbetreffende inventarisatieprocedure (artikel 12, lid 2, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

Indien het hierboven bedoelde scannen van documenten niet mogelijk is vanwege de aard van de memories of andere door de belanghebbende partij ingediende documenten, moet de notaris de procedure op het platform voor inventarisatieprocedures registeren en vermelden dat het betrokken document in zijn kantoor kan worden geraadpleegd (artikel 12, lid 3, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Indien de verweerder niet reageert, wordt de vordering volgens de toepasselijke procedure behandeld en wordt deze tot de afwikkeling ervan digitaal verwerkt. Bepaalde documenten worden afgedrukt, zoals uiteengezet in het antwoord op de vorige vraag.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Zie de antwoorden op de vragen 2 en 4.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Citius

Om na te gaan in welke gevallen de wet betekening via internet toestaat, wordt verwezen naar het informatieblad “Betekening of kennisgeving van stukken – Portugal”, met name naar de antwoorden op de vragen 5 en 6.

Wanneer elektronische betekening is toegestaan, vindt de betekening plaats via het platform Citius. De documenten zijn dan automatisch beschikbaar en raadpleegbaar op het volgende adres:

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(artikel 25, lid 1, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

Betekening door de notaris aan de wettelijke vertegenwoordigers van de reeds bij de procedure betrokken partijen geschiedt via het platform voor inventarisatieprocedures, in het beveiligde gedeelte van het systeem dat voor de wettelijke vertegenwoordiger is bestemd. De betekening wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de derde dag nadat het document beschikbaar is gesteld in het voor de wettelijke vertegenwoordiger bestemde beveiligde gedeelte van het systeem, of op de volgende werkdag als die dag geen werkdag is (artikel 9, lid 1, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

Wanneer het document beschikbaar wordt gesteld in het voor de wettelijke vertegenwoordiger bestemde beveiligde gedeelte van het platform, wordt tegelijkertijd een e-mail naar het eerder verstrekte e-mailadres verstuurd waarin wordt meegedeeld dat het document op het platform beschikbaar is (artikel 9, lid 2, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

Wanneer de betekening rechtstreeks aan de partijen geschiedt, worden de documenten onder de in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering gestelde voorwaarden in papieren vorm betekend (artikel 9, lid 3, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013) en op het platform voor inventarisatieprocedures geregistreerd, en wordt de elektronische handtekening van de betrokken griffier bijgevoegd (artikel 9, lid 4, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Om na te gaan in welke gevallen de wet betekening van rechterlijke beslissingen via internet toestaat, wordt verwezen naar het informatieblad “Betekening of kennisgeving van stukken – Portugal”, met name naar de antwoorden op de vragen 5 en 6.

Rechterlijke beslissingen worden gegeven in het systeem van Citius voor de zittende magistratuur (Citius-Magistrados Judiciais) en de beslissingen worden beschikbaar gesteld op het platform Citius.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, elektronische indiening is mogelijk van verzoeken tot het instellen van beroep, memories met de gronden van het beroep en memories van antwoord, en klachten tegen verwerping of verwijzing van een beroep (artikel 15 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Zie wat betreft de betekening van de beslissing inzake beroep het antwoord op vraag 13.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, het is mogelijk om via internet een tenuitvoerleggingsprocedure in te leiden.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Citius

Elke burger die partij is in de procedure - eiser, verweerder, uitvoerder (de schuldeiser die verzoekt om invordering van de schuld door middel van gerechtelijke tenuitvoerlegging), verweerder bij de tenuitvoerlegging (de schuldenaar tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd), verdachte, medewerker, belanghebbende enz. - kan vanuit zijn woning of elke andere plaats waar hij toegang heeft tot het internet, toegang krijgen tot zijn procedure voor de rechtbanken en de administratieve en fiscale rechtscolleges, door middel van authenticatie met behulp van de identiteitskaart of via de mobiele digitale sleutel (artikel 27-A van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Deze raadpleging vindt plaats binnen de door de wet gestelde grenzen met betrekking tot de openbaarheid van de zaak (bijvoorbeeld met inachtneming van het geheim van het onderzoek).

De procedures kunnen elektronisch worden geraadpleegd op het volgende adres:

https://processos.tribunais.org.pt/

Een reeks algemene vragen en antwoorden over het gebruik van de functies voor het raadplegen van gerechtelijke procedures is te vinden op het volgende adres:

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

De partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen inventarisatieprocedures raadplegen op het platform voor inventarisatieprocedures (artikel 13, lid 1, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

De partijen kunnen uitsluitend ter raadpleging toegang tot dit systeem krijgen met behulp van een code die door de notaris wordt verstrekt wanneer voor het eerst documenten aan de betrokken partijen worden betekend (artikel 13, lid 2, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

Toepasselijke wetgeving

Wet nr. 41/2013 van 26 juni 2013 – Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013 – Elektronische verwerking van rechtszaken (Tramitação electrónica dos processos judiciais)

Wet nr. 117/2019 van 13 september 2019 – Stelsel van notariële inventarisatie (Regime do Inventário Notarial)

Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013 – inzake de verwerking van documenten en de voorwaarden voor inventarisatieprocedures

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 – Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU

Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 419-A/2009 van 17 april 2009 – inzake proceskosten, boetes en andere sancties (Custas Processuais, Multas e Outras Penalidades)

Wetsbesluit nr. 34/2008 van 26 februari 2008 - Proceskostenverordening

Nuttige links

Portaal Citius (Portal Citius)

Justitieportaal (Portal da Justiça)

Directoraat-generaal voor rechtsbedeling (Direcção-Geral da Administração da Justiça)

Directoraat-generaal voor justitieel beleid (Direcção-Geral da Política de Justiça)

Instituut voor financieel beheer en infrastructuur

NB:

Het contactpunt van EJN-civiel, de rechtbanken of andere entiteiten en instanties zijn niet gebonden door de in dit informatieblad opgenomen gegevens. Ook de geldende wetteksten moeten worden geraadpleegd. Deze wetteksten worden regelmatig bijgewerkt en de interpretatie ervan in de jurisprudentie is voortdurend in ontwikkeling.

Laatste update: 01/09/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.