Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Roemenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Overeenkomstig artikel 199, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan een gedinginleidend stuk dat persoonlijk of via een vertegenwoordiger per post, koerier, fax of anderszins is ingediend, worden ingescand en per e-mail of als een elektronisch document worden verzonden.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Gedinginleidende stukken kunnen worden ingediend door ze in te scannen en per e-mail of als elektronische documenten in civiele zaken te verzenden. Er zijn geen procedures die uitsluitend via het internet kunnen worden ingeleid.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze vorm van indiening is op elk moment mogelijk.

Overeenkomstig artikel 199, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt een gedinginleidend stuk dat persoonlijk of via een vertegenwoordiger per post, koerier, fax of anderszins is ingediend en dat is ingescand en per e-mail of als een elektronisch document is verzonden, geregistreerd en van een specifieke datum voorzien door afstempeling met de stempel van binnenkomst. Na registratie worden het gedinginleidende stuk en de begeleidende stukken alsmede, in voorkomend geval, de bewijsstukken van de wijze waarop ze aan het gerecht zijn toegezonden, overhandigd aan de voorzitter van de rechtbank of de door hem aangewezen persoon, die onmiddellijk stappen onderneemt om op willekeurige wijze en conform de wet een rechterlijke kamer samen te stellen.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering voorziet niet in het gebruik van standaardformulieren voor rechtsvorderingen. De gewone regels inzake burgerlijke rechtsvorderingen hebben betrekking op de inhoud van een aantal civielrechtelijke vorderingen (bijvoorbeeld verzoekschrift, verweerschrift, tegenvordering).

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De gegevensoverdracht en gegevensopslag worden beveiligd met behulp van de eigen IT-tools voor e-mailsystemen, zoals firewalls, certificaten, antivirussoftware en functiegebaseerde toegangscontroles, en door toepassing van goede beveiligingspraktijken.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Krachtens artikel 148, leden 2 en 5, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen aan de rechtbanken gerichte verzoekschriften ook als elektronische documenten worden ingediend, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Het verzoekschrift moet ook een handtekening bevatten. De handtekening mag worden aangebracht op een document, dat vervolgens wordt ingescand en per e-mail wordt verzonden. De handtekening mag elektronisch zijn indien het verzoekschrift een elektronisch document is dat per e-mail wordt verzonden.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, er moeten gerechtskosten worden betaald conform noodverordening nr. 80/2013 van de regering betreffende gerechtelijke zegelrechten, maar het bedrag ervan is hetzelfde. Gerechtelijke zegelrechten worden door de persoon die de vergoeding verschuldigd is contant, per bankoverschrijving of online betaald op een afzonderlijke lokale inkomstenrekening “Gerechtelijke en andere zegelrechten” die is geopend op naam van de administratieve eenheid van het gebied waar de natuurlijke persoon zijn woon- of verblijfplaats heeft of, in voorkomend geval, waar de rechtspersoon zijn hoofdvestiging heeft. Indien de persoon die het gerechtelijke zegelrecht verschuldigd is noch zijn woonplaats, noch zijn verblijfplaats, noch, in voorkomend geval, zijn hoofdvestiging in Roemenië heeft, wordt het zegelrecht betaald op de lokale inkomstenrekening van de administratieve eenheid van het gebied waar het gerecht waarbij de vordering of het verzoekschrift wordt ingediend, gevestigd is.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als de eiser kan afzien van de rechtsvordering. Overeenkomstig artikel 406 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan de eiser te allen tijde afzien van de rechtsvordering, hetzij mondeling tijdens een rechtszitting, hetzij door middel van een schriftelijk verzoek.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

De verweerder is niet verplicht om het internet te gebruiken.

Overeenkomstig artikel 149, lid 4, en artikel 154, leden 6 en 6 bis, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering geschiedt de kennisgeving van dagvaardingen en alle processtukken ambtshalve door de gerechtsambtenaren of door andere medewerkers van de rechtbank, alsmede door vertegenwoordigers of medewerkers van andere rechtbanken in districten waar de persoon aan wie de dagvaarding of het processtuk wordt bekendgemaakt, zich bevindt. De kennisgeving van dagvaardingen en andere processtukken kan door de griffier van de rechtbank worden uitgevoerd per fax, per e-mail of op een andere wijze waarbij de tekst van het stuk wordt verzonden en de ontvangst ervan wordt bevestigd, mits de partij het gerecht daartoe de nodige gegevens heeft verstrekt. Ter bevestiging zendt de rechtbank samen met het processtuk een formulier toe met daarin de naam van het gerecht, de datum van de kennisgeving, de naam van de griffier die verantwoordelijk is voor de kennisgeving en informatie over de meegedeelde stukken. Het formulier wordt door de ontvanger ingevuld met vermelding van de datum van ontvangst, de duidelijk aangegeven naam en de handtekening van de persoon die verantwoordelijk is voor de ontvangst van de correspondentie, en wordt per fax, e-mail of op een andere wijze naar de rechtbank verzonden. Wanneer het verzoekschrift overeenkomstig de wet per fax of e-mail is verzonden, is de griffier van de rechtbank ambtshalve verplicht afschriften van het verzoekschrift te maken. De kosten hiervan zijn voor rekening van de partij die de verplichting heeft om afschriften te verstrekken. Dagvaardingen en andere processtukken worden geacht ter kennis te zijn gebracht na ontvangst van een bericht van het gebruikte systeem waaruit blijkt dat zij de ontvanger hebben bereikt overeenkomstig de door deze laatste verstrekte gegevens.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Het verweerschrift wordt op dezelfde wijze ter kennis gebracht als de kennisgeving van een processtuk. Zie het antwoord op vraag 9.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Overeenkomstig artikel 208 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is de sanctie voor het niet indienen van een verweerschrift binnen de wettelijk gestelde termijn dezelfde, ongeacht de wijze waarop het is ingediend. Als de verweerder geen verweerschrift indient, verliest hij zijn recht om nog bewijsstukken in te dienen of om andere bezwaren te maken dan die welke verband houden met de openbare orde, tenzij in de wet anders is bepaald.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Zie het antwoord op vraag 9.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zie het antwoord op vraag 9.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Zie het antwoord op vraag 9.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zie het antwoord op de vragen 1 en 9.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Voor gerechtelijke stukken die in het kader van een tenuitvoerleggingsprocedure worden afgegeven, gelden dezelfde algemeen toepasselijke bepalingen als voor de kennisgeving van processtukken. Zie het antwoord op vraag 1.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing. De webpagina's van de rechtbanken (https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) of de infobalies die zich in sommige rechtbanken bevinden, bieden echter toegang tot een samenvatting van vonnissen op basis van het nummer van de zaak, het onderwerp van de zaak en de namen van de partijen. Het is ook de bedoeling dat gerechtelijke dossiers in de toekomst vanuit huis kunnen worden geraadpleegd, tegen betaling van een vergoeding.

Laatste update: 19/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.