Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Schotland
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, alleen voor Simple Procedure-vorderingen. Simple Procedure is een gerechtelijke procedure om geschillen op een snelle, goedkope en informele manier te beslechten waarbij de waarde in geld uitgedrukt niet hoger mag zijn dan 5 000 GBP.

Meer informatie over “Civil Online” is te vinden op de website Scottish Courts and Tribunals via de link Civil Online.

De Scottish Courts and Tribunals Service heeft als langetermijndoel om meer diensten online aan te bieden, maar op dit moment is alleen de bovengenoemde functie beschikbaar. Een van de hoofddoelen van de huidige herziening van interne systemen en processen is om de mogelijkheid te creëren om verschillende gerechtelijke procedures via internet in te leiden.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Dit is alleen mogelijk voor Simple Procedure-zaken; behalve via internet kunnen dit soort zaken ook nog steeds in papiervorm bij de rechtbank worden ingeleid.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De online voorziening is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. De rechtbank geeft echter alleen tijdens kantooruren een bevestiging van ontvangst van de vordering af, wanneer personeel aanwezig is om te controleren of de rechtbank in de zaak bevoegd is en vorderingen in behandeling te nemen.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Ja, er zijn standaardformulieren beschikbaar die voldoen aan de procesregels en online kunnen worden ingevuld en ingediend.

Regels en formulieren voor Simple Procedures zijn te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service onder court rules.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Gebruikers moeten worden geverifieerd voordat zij toegang tot gegevens krijgen. Gegevens worden versleuteld verzonden en opgeslagen. De applicatie is ontwikkeld volgens OWASP ASVS 3.0 level 2.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Een elektronische handtekening is niet vereist.

De datum en tijd waarop vorderingen en andere documenten worden ingediend, worden vastgelegd in het casemanagementsysteem.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er dienen gerechtskosten te worden betaald, zoals vastgelegd in de wetgeving.

De kosten kunnen online met een creditcard of bankpas worden voldaan als een Simple Procedure-vordering via Civil Online wordt ingediend.

Wordt gebruikgemaakt van de niet-digitale procedure, dan kan de betaling behalve met een creditcard of bankpas ook contant of per cheque plaatsvinden.

Meer informatie is te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service onder court fees.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Nee, maar een Simple Procedure-vordering kan worden afgewezen of worden vereffend in termijnen of volgens de rules of court.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Dit is mogelijk maar niet verplicht.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Als online wordt gereageerd, verstuurt de rechtbank een elektronische ontvangstbevestiging van de reactie en informeert via e-mail over het eventuele vervolg van de procedure.

Meer informatie is te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service onder responding to a claim.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Als de verweerder niet reageert, verstuurt de rechtbank geen bericht. De eiser neemt te zijner tijd contact op met de gedaagde over de gegeven beslissing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Indien een Simple Procedure-zaak via Civil Online aanhangig is gemaakt, wordt al het digitaal bij het gerecht ingediende bewijsmateriaal digitaal aan de rechter voorgelegd – dit geldt alleen voor Civil Online-zaken.

Bij alle overige soorten zaken is dit uitsluitend mogelijk als beide partijen en de rechter die de zaak behandelt, met deze vorm instemmen.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee. Indien een zaak echter volledig wordt behandeld en de rechter uitspraak heeft gedaan, kan vervolgens een kopie van het oordeel worden gepubliceerd op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service en/of de website van de Judiciary of Scotland.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee. Sommige oordelen zijn echter online beschikbaar. Meer informatie is te vinden op Scottish Courts and Tribunals Service en Judiciary of Scotland.

Laatste update: 19/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.