Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Slowakije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Gerechtelijke procedures kunnen via het internet worden ingeleid of, preciezer gezegd, vorderingen en andere verzoeken kunnen elektronisch worden ingediend, mits ze van een gecertificeerde elektronische handtekening zijn voorzien.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Elektronische indiening is mogelijk voor alle soorten vorderingen en voor alle verzoeken. Als een verzoek in een zaak elektronisch wordt ingediend zonder autorisatie (gecertificeerde elektronische handtekening), moet dit verzoek binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend, anders zal de rechtbank er geen rekening mee houden; de rechtbank nodigt de indiener niet uitdrukkelijk uit om dat te doen.

In niet-contentieuze zaken kan een verzoek worden gericht aan om het even welke districtsrechtbank, die verplicht is het verzoek in haar register te registreren en onverwijld naar de bevoegde rechtbank door te sturen. Een dergelijk verzoek heeft dezelfde rechtsgevolgen als wanneer het bij de bevoegde rechtbank zou zijn ingediend.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Te allen tijde.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er is geen specifieke opmaak vereist; vorderingen worden op hun inhoud beoordeeld. Als in een vordering bepaalde gegevens ontbreken, zal de rechtbank de partij verzoeken om haar vordering te corrigeren of aan te vullen binnen een termijn die niet korter mag zijn dan tien dagen.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De voorwaarden voor de opslag en overdracht van gegevens zijn vastgesteld in wet nr. 543/2005 betreffende de administratieve en werkingsregels voor districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale rechtbank en militaire rechtbanken, zoals gewijzigd (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (hierna "PaOR" genoemd).

a) De procedure voor de aanvaarding van via het internet ingediende verzoeken met een gecertificeerde elektronische handtekening is geregeld bij wet nr. 215/2002 betreffende de elektronische handtekening en tot wijziging van bepaalde wetten, zoals gewijzigd bij wet nr. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) en verordening nr. 542/2002 van de NBU (nationale veiligheidsautoriteit) inzake de methode en procedure voor het gebruik van elektronische handtekeningen in zakelijke en administratieve relaties (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Een aldus ontvangen verzoek wordt doorgestuurd naar de postkamer, die deze verder verwerkt overeenkomstig artikel 129 PaOR. Een postkamer van de rechtbank gebruikt een softwaretoepassing om een lijst van verzoeken bij te houden.

b) Verzoeken die zonder gecertificeerde elektronische handtekening worden ontvangen, worden onmiddellijk doorgestuurd naar de postkamer, zodat deze ze kan verwerken conform artikel 129 PaOR.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Een via het internet ingediend verzoek zonder gecertificeerde elektronische handtekening moet binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend, anders zal de rechter er geen rekening mee houden. Verzoeken met een gecertificeerde elektronische handtekening hoeven niet te worden aangevuld. Het exacte tijdstip waarop het ingediende stuk is ontvangen, wordt genoteerd en geregistreerd.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, er zijn gerechtskosten verschuldigd voor het maken van een afschrift van de vordering en de bijlagen daarbij die het gerechtelijk dossier vormen en voor het maken van een afschrift van de vordering en de bijlagen daarbij die aan de partijen worden verstrekt indien de vordering elektronisch is ingediend en van een gecertificeerde elektronische handtekening is voorzien overeenkomstig wet nr. 215/2002 betreffende de elektronische handtekening en tot wijziging van bepaalde wetten, zoals gewijzigd bij wet 679/2004 en verordening nr. 542/2002 van de NBU inzake de methode en procedure voor het gebruik van elektronische handtekeningen in zakelijke en administratieve relaties. De vergoeding bedraagt 0,1 EUR per bladzijde, maar ten minste 10 EUR per verzoek dat een vordering bevat of een verzoek tot inleiding van een procedure is, en de bijlagen daarbij, en ten minste 3 EUR voor alle andere verzoeken en de bijlagen daarbij (punt 20a van de bijlage bij wet nr. 71/1992 inzake gerechtskosten, zoals gewijzigd (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, elk verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, ongeacht de wijze waarop het is ingediend.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

De verweerder mag maar is niet verplicht er gebruik van te maken.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De procedure die van toepassing is op elektronische verzoeken is vastgesteld in wet nr. 543/2005 betreffende de administratieve en werkingsregels voor districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale rechtbank en militaire rechtbanken, zoals gewijzigd.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

De procedure die van toepassing is op elektronische verzoeken is vastgesteld in wet nr. 543/2005, zoals gewijzigd, betreffende de administratieve en werkingsregels voor districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale rechtbank en militaire rechtbanken.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Bewijsmiddelen zijn alle mogelijke middelen waarmee de omstandigheden van een zaak kunnen worden vastgesteld; een bewijsmiddel kan elk middel zijn waarmee de omstandigheden van een zaak kunnen worden vastgesteld. Zij zijn toegestaan in alle soorten procedures. Stukken kunnen bij een rechtbank worden ingediend met inachtneming van de voorwaarden van artikel 125 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilný sporový poriadok).

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Overeenkomstig artikel 105 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen stukken via het internet worden betekend. Een stuk van een rechtbank wordt geacht te zijn afgeleverd op de vijfde dag nadat het is verzonden, zelfs als de geadresseerde het niet heeft gelezen.

Betekening via het internet is echter uitgesloten bij vonnissen, andere rechterlijke beslissingen, dagvaardingen en andere stukken waarvoor de wet voorschrijft dat ze persoonlijk moeten worden betekend. Een vonnis kan alleen persoonlijk worden betekend; betekening via het internet is niet toegestaan.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee. Een vonnis wordt gewezen met behulp van computertechnologie en een sjabloon met een voorgedrukt staatswapen van de Slowaakse Republiek en de volgende tekst: "Vonnis namens de Slowaakse Republiek". Een schriftelijk vonnis wordt ondertekend door de voorzitter van de rechterlijke kamer of de alleenzetelende rechter.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er kan beroep worden aangetekend via het internet. Als een beroepschrift elektronisch wordt ingediend zonder een gecertificeerde elektronische handtekening, moet het binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend. Doet de appellant dit niet, dan wordt er geen rekening gehouden met het ingediende beroepschrift. Een beslissing over een beroepschrift mag niet via het internet worden opgesteld en moet dus op papier worden gesteld.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Een verzoek tot tenuitvoerlegging van een beslissing kan via het internet worden ingediend. Als het verzoek elektronisch wordt ingediend zonder een gecertificeerde elektronische handtekening, moet het binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend. Indien de partij dit nalaat, wordt er geen rekening gehouden met het ingediende verzoek.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen dossiers alleen persoonlijk raadplegen en uitsluitend in aanwezigheid van een medewerker van de rechtbank.

De website van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) vergemakkelijkt het opzoeken van informatie in een databank met rechterlijke beslissingen. Eenieder kan rechterlijke beslissingen opzoeken en raadplegen. Beslissingen kunnen worden opgezocht aan de hand van de volgende criteria: de datum van uitvaardiging, de uitvaardigende rechtbank, het dossiernummer, de vorm van de beslissing, de aard van de beslissing, het rechtsgebied, de toegepaste wettelijke bepalingen, en de voornaam en naam van de rechter of de gerechtsmedewerker die de beslissing heeft gegeven; er kan ook worden gezocht naar woorden die in de beslissing zijn gebruikt (fulltext).

Laatste update: 06/05/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.