Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Slovenië
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) biedt de mogelijkheid om een verzoek in een burgerlijke procedure elektronisch in te dienen, en maakt het mogelijk om een gerechtelijke procedure in te leiden via internet.

Meer bepaald is in artikel 105b bepaald dat een verzoek in een burgerlijke procedure schriftelijk moet worden ingediend, waarbij onder een schriftelijk verzoek wordt verstaan een handgeschreven of gedrukt verzoek dat door de aanvrager met de hand is ondertekend (fysiek verzoek) dan wel een elektronisch verzoek dat elektronisch is ondertekend, hetgeen gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening. Een fysiek verzoek kan per post worden ingediend of, met behulp van communicatietechnologie, rechtstreeks bij de betreffende instantie worden afgeleverd of via tussenkomst van een persoon die dergelijke leveringen beroepsmatig verricht (zakelijk dienstverlener (poslovni ponudnik)). Een elektronisch verzoek wordt ingediend via het justitiële informatiesysteem, dat een automatische bevestiging van ontvangst genereert.

In weerwil van de bestaande wettelijke bepalingen (in wetten en uitvoeringsverordeningen) ten aanzien van alle burgerlijke en handelszaken kunnen momenteel uitsluitend procedures die zijn vermeld op de e-Justice (e-Sodstvo) website via internet of elektronisch worden ingesteld: in tenuitvoerleggingsprocedures is het mogelijk een verzoek tot tenuitvoerlegging en andersoortige verzoeken elektronisch in te dienen, en om gerechtelijke stukken te verstrekken en af te leveren wanneer voor bepaalde geadresseerden (notaris, advocaat) elektronische betekening of kennisgeving is vereist; verder is het mogelijk verzoeken en beslissingen in faillissementsprocedures in te dienen respectievelijk te geven, en om een uitspraak te verzoeken dan wel een beslissing te geven in een kadasterprocedure.

In Slovenië kan daartoe gebruik worden gemaakt van de e-Justice website, waar gebruikers schriftelijk materiaal elektronisch kunnen indienen: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Het elektronisch indienen van verzoekschriften en de elektronische betekening of kennisgeving van stukken is mogelijk in de burgerlijke zaken en andere burgerrechtelijke procedures waarbij de voorschriften van het ZPP worden toegepast.

Een kadasterprocedure kan uitsluitend online worden ingesteld, aangezien in artikel 125a van de Kadasterwet (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) is voorgeschreven dat stukken elektronisch moeten worden ingediend; desalniettemin kan een verzoeker een verzoek om inschrijving van een eigendomsrecht te zijnen gunste in de volgorde voor het indienen in de registers van de rechtbank ook persoonlijk tijdens kantooruren indienen bij het kadastrale gerecht dat bevoegd is in het gebied waar het onroerend goed dat het voorwerp van het verzoek vormt, is gelegen, mits hij daarbij alle stukken die ten grondslag liggen aan de verzochte inschrijving zoals vermeld in artikel 142, lid 1, ZZK afgeeft en tegelijkertijd de voor het verzoek verschuldigde gerechtskosten voldoet. Een verzoeker die zelf een elektronisch verzoekschrift in een kadasterprocedure indient dan wel een notaris, advocaat, onroerendgoedmakelaar of openbaar aanklager die een partij bij een kadasterprocedure vertegenwoordigt, moet al zijn verzoekschriften respectievelijk alle verzoekschriften van die partij elektronisch indienen (artikel 125bis, lid 4, ZZK).

In overige procedures die elektronisch kunnen worden ingesteld, kunnen verzoekschriften volgens de huidige wetgeving ook nog in fysieke vorm (op papier) worden ingediend.

Tenuitvoerlegging: In artikel 29, lid 2, van de Wet inzake de tenuitvoerlegging en zekerstelling van vorderingen (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) is bepaald dat de voor justitie verantwoordelijke minister voorschrijft in welke soorten tenuitvoerleggingsprocedures voorstellen tot tenuitvoerlegging en andersoortige verzoekschriften elektronisch kunnen worden ingediend en automatisch in het informatiesysteem kunnen worden verwerkt, en hoe deze procedures dienen te verlopen. Overeenkomstig bovengenoemd artikel staat in bijlage 5 bij de Voorschriften inzake vorm en type van de tenuitvoerleggingsprocedure en voorschriften inzake de geautomatiseerde tenuitvoerleggingsprocedure vermeld welke elektronische verzoekschriften een verzoeker via de e-Justice website (e-Enforcement/e-Izvršba subwebsite) kan indienen. Partijen kunnen alle verzoekschriften elektronisch indienen via de e-Enforcement subwebsite of de e-Justice website.

Insolventieprocedure: Een faillissementscurator is verplicht zijn rapportages, overzichten van geverifieerde vorderingen en andere stukken elektronisch in te dienen bij de rechtbank, voorzien van een beveiligde en middels een gekwalificeerd certificaat geverifieerde elektronische handtekening (artikel 98 van de Wet inzake financiële verrichtingen, insolventie en verplichte ontbinding / Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Een advocaat die een partij bij een insolventieprocedure vertegenwoordigt, is verplicht een bericht van vorderingen en overige verzoekschriften van die partij elektronisch over te leggen, voorzien van een beveiligde en middels een gekwalificeerd certificaat geverifieerde elektronische handtekening (artikel 123a van de ZFPPIPP); verzuimt hij dat te doen, dan zal de rechter het verzoek afwijzen. Alle stukken worden op een veilig e-mailadres elektronisch bezorgd bij de advocaat die de partij in de insolventieprocedure vertegenwoordigt en bij de faillissementscurator.

Evenzo geeft een gerecht een originele beslissing of origineel bevel in een faillissementsprocedure in elektronische vorm, voorzien van de beveiligde en middels een gekwalificeerd certificaat geverifieerde elektronische handtekening van de rechter (artikel 124 ZFPPIPP).

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Elektronische transacties via het e-Justice informatiesysteem moeten kunnen worden verricht op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur. In beginsel kunnen gebruikers van het informatiesysteem van e-Justice op elk tijdstip en elke dag van de week elektronische transacties verrichten, aangezien de bovenvermelde beperking geldt voor de situatie waarin het systeem een technische upgrade ondergaat.

Krachtens artikel 112 ZPP geldt bij elektronische verzending van een verzoekschrift het tijdstip waarop dat verzoekschrift in het informatiesysteem wordt ontvangen als het tijdstip van levering bij het gerecht waar het aan is gericht. In de Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures is bij wijze van uitvoeringsverordening bepaald dat, wanneer er voor een elektronisch verzoekschrift een uiterste termijn is gesteld, het betreffende verzoekschrift wordt geacht te zijn ingediend op het moment waarop het wordt ontvangen op de server waarop de e-registratiemodule voor het soort burgerrechtelijke procedure waarvoor het verzoekschrift wordt ingediend, draait (artikel 18 van de voorschriften).

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Indien het niet-gestandaardiseerde deel van de tekst van het elektronische verzoekschrift oorspronkelijk als elektronisch document is opgesteld, dan moet het in pdf/a-format aan de elektronische transactie worden gehecht. De gebruiker moet het niet-gestandaardiseerde deel van de tekst van een elektronisch verzoekschrift dat oorspronkelijk als schriftelijk document is opgesteld en de eventuele bijlage die een elektronisch document vormt, omzetten in een elektronisch document door het te scannen, zodat het aan de elektronische transactie kan worden gehecht. Een op deze wijze verkregen elektronisch document moet aan de volgende eisen voldoen:

  • het moet in pdf/a-format en in zwart/wit zijn opgesteld;
  • de resolutie moet tussen 240dpi en 300dpi bedragen;
  • als het schriftelijke document uit meerdere bladzijden bestaat, moeten alle bladzijden zodanig in een enkel pdf-bestand worden opgenomen dat er geen tussenliggende lege bladzijden voorkomen;
  • als twee of meer documenten worden bijgevoegd, moet voor elk een apart pdf-bestand worden aangemaakt.

Indien een aan een elektronische transactie gehecht elektronisch document niet aan deze eisen voldoet, dan geldt het elektronische verzoekschrift als onvolledig (artikel 19 van de Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures).

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Het informatiesysteem van e-Justice maakt deel uit van een beveiligd overheidsnetwerk (HKOM) en de gegevens worden op de centrale server van het HKOM-netwerk opgeslagen.

De rechten van toegang tot de gegevens worden verstrekt in het kader van het autorisatieplan zoals opgesteld door het centrum voor informatietechnologie van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië (Vrhovno sodišče Republike Slovenije), overeenkomstig de voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures. Iedere gebruiker van het informatiesysteem van e-Justice en de andere drie subwebsites moet zich formeel laten registreren binnen het beveiligingssysteem alvorens een elektronische transactie te verrichten. Gebruikersgroepen worden onderscheiden op basis van het niveau waarop zij zich aandienen binnen het informatiesysteem (als gewone gebruikers, geregistreerde gebruikers of gekwalificeerde gebruikers). Het aantal gebruikersrechten (voor elektronische transacties) dat voor de website en de subwebsites beschikbaar is, hangt af van het soort gebruikersgroep waartoe de gebruiker behoort.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Elk elektronisch verzoekschrift moet worden ondertekend met de elektronische handtekening van de verzoeker (gekwalificeerd digitaal certificaat). Elk ontvangen elektronische verzoekschrift wordt door het informatiesysteem van e-Justice voorzien van een tijdstempel; de verzoeker ontvangt een geautomatiseerd elektronisch certificaat met daarop het tijdstip waarop het verzoekschrift in het informatiesysteem van e-Justice is ingevoerd.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

De algemene regeling voor de betaling van gerechtskosten is de Wet inzake gerechtskosten (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), waarin is bepaald dat voor procedures die voor gerechten in Slovenië worden gevoerd, gerechtskosten in rekening worden gebracht volgens de bepalingen van die wet. In de wet wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen elektronische en niet-elektronische procedures, maar wordt verzoekers wel aangemoedigd om hun verzoekschrift in een tenuitvoerleggingsprocedure elektronisch in te dienen, aangezien de kosten daarvoor 20% lager liggen dan voor indiening van een fysiek (papieren) verzoekschrift.

Tenuitvoerleggingsprocedure:

Wordt het verzoekschrift elektronisch ingediend, dan ontvangt de verzoeker een betalingsbevel waarin hem wordt opgedragen de gerechtskosten binnen acht dagen na ontvangst van het bevel te voldoen door het bedrag over te maken naar de betreffende bankrekening, onder vermelding van het in het bevel verstrekte referentienummer. Het bevel tot betaling van de gerechtskosten wordt geacht te zijn afgeleverd op het moment dat de verzoeker of diens vertegenwoordiger het verzoekschrift elektronisch indient.

Indien de verzoeker verzuimt om de gerechtskosten overeenkomstig het betalingsbevel binnen acht dagen na aflevering van dat bevel te voldoen en niet aan de voorwaarden voor vrijstelling, uitstel of betaling van de gerechtskosten is voldaan, dan wordt het verzoekschrift geacht te zijn ingetrokken. De enige uitzondering hierop geldt in verband met een elektronisch verzoek om tenuitvoerlegging op basis van een authentieke akte, waarbij de betalingsverplichting ontstaat wanneer het verzoek in het informatiesysteem wordt ontvangen. De verzoeker ontvangt geen betalingsbevel, maar in plaats daarvan de gegevens die hij nodig heeft om de gerechtskosten te voldoen. Wanneer een verzoeker verzuimt om het voorgeschreven bedrag van de gerechtskosten voor een elektronisch verzoek om tenuitvoerlegging op basis van een authentieke akte waarvoor de Centrale Afdeling voor Legalisering van Documenten (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL) verantwoordelijk is, binnen acht dagen na aflevering van dat verzoek te voldoen, dan wordt het verzoek geacht niet te zijn ingediend.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de betaling van enerzijds gerechtskosten in algemene zin en anderzijds gerechtskosten voor elektronische verzoekschriften die geen verzoek om tenuitvoerlegging op grond van een authentieke akte behelzen. Wanneer een verzoek om tenuitvoerlegging op grond van een authentieke akte in fysieke vorm (d.w.z., op papier) wordt ingediend en de verzoeker verzuimt om de gerechtskosten overeenkomstig de op het aanvraagformulier vermelde instructie te voldoen, dan zendt het gerecht de verzoeker een betalingsbevel.

Kadasterprocedure: Wanneer gerechtskosten verschuldigd zijn voor een kadastervoorstel of voor een ander elektronisch verzoekschrift, wordt bij elektronische indiening van het verzoekschrift een bevel uitgevaardigd waarin de verzoeker wordt geïnstrueerd om de gerechtskosten binnen acht dagen na aflevering van dat bevel te voldoen, en wel door het bedrag over te maken naar de desbetreffende bankrekening onder vermelding van het in het bevel verstrekte referentienummer. Het bevel tot betaling van de gerechtskosten wordt geacht te zijn afgeleverd op het moment dat de verzoeker of diens vertegenwoordiger het verzoekschrift elektronisch indient. Indien de verzoeker verzuimt om de gerechtskosten overeenkomstig het betalingsbevel binnen acht dagen na aflevering van dat bevel te voldoen, dan wordt het verzoekschrift geacht te zijn ingetrokken.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Voor het intrekken van een verzoek dat elektronisch is ingediend, gelden dezelfde voorschriften als die welke gelden voor het intrekken van een schriftelijk verzoek. In een geautomatiseerde tenuitvoerleggingsprocedure, insolventieprocedure of kadasterprocedure kan een ingediend verzoekschrift ook elektronisch worden ingetrokken.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Zoals vermeld bij vraag 1 hierboven is dit, ondanks het bestaan van wettelijke bepalingen inzake het indienen van elektronische verzoekschriften, nog niet in alle burgerlijke procedures mogelijk.

In de Voorschriften inzake vorm en type van de tenuitvoerleggingsprocedure en voorschriften inzake de geautomatiseerde tenuitvoerleggingsprocedure is een overzicht opgenomen van de verzoekschriften en andere stukken die in een tenuitvoerleggingsprocedure elektronisch kunnen worden ingediend. Een schuldenaar in een tenuitvoerleggingsprocedure die via de e-Justice website (e-Enforcement subwebsite) een repliek of elektronisch verzoekschrift wil indienen, moet voldoen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op externe gekwalificeerde gebruikers van het informatiesysteem van e-Justice (open beveiligde elektronische mailbox, door een Sloveens certificeringsinstituut verstrekt gekwalificeerd digitaal certificaat dat aan een fiscaal nummer is gekoppeld), naast de overige voorwaarden die gelden voor de specifieke gebruikersgroep waartoe hij behoort (artikel 12 van de Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures).

Zie het antwoord bij vraag 2 wat betreft de verplichtingen die gelden voor bepaalde deelnemers ten aanzien van het indienen van stukken in elektronische vorm en van partijen bij insolventieprocedures.

Ook een bezwaarschrift of ander rechtsmiddel kan in kadasterprocedures en bepaalde soorten tenuitvoerleggingsprocedures online worden ingediend. In kadasterprocedures zijn bepaalde deelnemers (advocaten, notarissen, overheidsinstanties, onroerendgoedmakelaars) verplicht om alle stukken elektronisch in te dienen.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

In het geval dat de wederpartij niet reageert, verloopt de elektronische procedure op dezelfde wijze als de schriftelijke procedure in een dergelijke situatie. Als de verweerder of schuldenaar na het verstrijken van de uiterste termijn niet heeft gereageerd, geeft het gerecht een beslissing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Zie 10 – dezelfde vraag.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Overeenkomstig artikel 16a ZPP is een elektronisch formulier gelijkwaardig aan een schriftelijk formulier indien de elektronische gegevens door het gerecht kunnen worden verwerkt en beschikbaar en geschikt zijn om vervolgens te worden gebruikt, en kan gegevens in elektronische vorm geen bewijskracht worden ontzegd om het enkele feit dat zij elektronisch zijn. Dit komt overeen met de bepalingen van de Wet inzake elektronische transacties en elektronische handtekeningen (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, artikel 13, lid 1).

Stukken en bewijsmateriaal kunnen in elektronische vorm worden ingediend in procedures inzake de tenuitvoerlegging en veiligstelling van vorderingen. Wat betreft het voldoen aan de technische vereisten gelden de bepalingen van artikel 19, leden 1 en 2, van de Voorschriften inzake elektronische documenten mutatis mutandis voor zover die vereisten niet een elektronisch verzoekschrift maar een elektronisch document (bijlage) betreffen. Zie ook het antwoord bij vraag 4.

Stukken kunnen ook elektronisch worden ingediend. Een elektronisch verzoekschrift is een elektronisch document met daarin het verzoek van een partij bij een burgerrechtelijke procedure (Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures). In diezelfde voorschriften wordt ook een definitie gegeven van “elektronische bijlage”, d.w.z. een schriftelijk document dat in elektronische vorm is omgezet en aan een elektronisch verzoekschrift is gehecht.

De gebruiker dient een elektronisch verzoekschrift in door de desbetreffende elektronische transactie voor het indienen van een elektronisch verzoekschrift te selecteren op de e-Justice website en de vereiste informatie vanuit het gestandaardiseerde deel van de tekst van het verzoekschrift in te voeren in het desbetreffende veld van het online formulier. Bevat een elektronisch verzoekschrift ook een toelichting die wettelijk is voorgeschreven of op initiatief van de verzoeker wordt verstrekt, dan maakt de gebruiker op basis van de tekst van die toelichting (het niet-gestandaardiseerde deel van het elektronische verzoekschrift) een afzonderlijk elektronisch document aan dat voldoet aan de vereisten van artikel 19 van de Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures en hecht hij dat elektronische document aan de transactie via e-Enforcement. Het wordt door de gebruiker voorzien van zijn eigen beveiligde elektronische handtekening. Het bovenstaande geldt ook voor elektronische bijlagen bij een elektronisch verzoekschrift. Zie ook de antwoorden op de bovenstaande vragen.

Voor kadasterprocedures geldt, met het oog op het waarborgen van wettelijke zekerheid en gezien het feit dat het in elektronisch format geconverteerde document de aard (bewijskracht) van een origineel verkrijgt, een speciaal voorschrift, en wel dat private stukken (contracten) uitsluitend in een elektronisch format mogen worden geconverteerd door een notaris, zijnde een persoon die het vertrouwen van het publiek geniet. De notaris is volgens de voorschriften voor notariële bewaring eveneens verplicht om dat document onder zich te houden totdat het definitief is ingeschreven. Andere stukken die ten grondslag liggen aan de inschrijving (gerechtelijke beslissingen en andere beslissingen van een overheidsinstantie) kunnen door de partij/verzoeker zelf in elektronisch format worden geconverteerd.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Volgens de bepalingen van de Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures geldt een elektronische gerechtelijke beslissing als een oorspronkelijke gerechtelijke beslissing. Bij de elektronische betekening of kennisgeving van een gerechtelijke beslissing wordt een kopie van een elektronische gerechtelijke beslissing als elektronisch document verzonden. Bij de betekening of kennisgeving van een gerechtelijke beslissing per post wordt een gedrukt afschrift van de elektronische gerechtelijke beslissing verzonden.

*Er zij op gewezen dat het in de praktijk, ondanks de geldende wettelijke bepalingen, vooralsnog niet mogelijk is om stukken in burgerlijke en handelszaken - met uitzondering van insolventie- en kadasterprocedures - langs elektronische weg te verzenden. Sinds 10 april 2014 kunnen gerechtelijke stukken ook in elektronische vorm, d.w.z. langs elektronische weg, bij advocaten en executeurs worden bezorgd.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja. Een uitspraak of beslissing die elektronisch wordt bekendgemaakt, wordt ondertekend door de voorzitter van de kamer van het gerecht, die daarvoor gebruikmaakt van zijn eigen beveiligde en door middel van een certificaat geverifieerde elektronische handtekening en die van het gerecht. Indien de beveiligde elektronische handtekening van de voorzitter van de kamer van het gerecht is gecertificeerd door middel van een gekwalificeerd certificaat waarop ook het gerecht staat vermeld, dan kan de beveiligde elektronische handtekening van het gerecht zelf achterwege blijven. Uitspraken die automatisch in het informatiesysteem worden verwerkt, kunnen vergezeld gaan van een facsimile in plaats van een handtekening en stempel.

Een in fysieke of elektronische vorm gegeven beslissing kan aan de partijen als gecertificeerd afschrift, als elektronisch (gescand) afschrift of in elektronische vorm worden betekend of ter kennis gebracht. Zie ook de opmerking bij het antwoord bij vraag 13.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zoals hierboven reeds vermeld is het, ondanks het bestaan van wettelijke bepalingen, niet in alle procedures mogelijk om een verzoekschrift elektronisch in te dienen, hoewel elektronische indiening wel mogelijk is in tenuitvoerleggingsprocedures, insolventieprocedures en kadasterprocedures - mits de verzoeker voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan gebruikers van het informatiesysteem van e-Justice. Zie ook de antwoorden op de bovenstaande vragen.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, via de e-Justice website kunnen tenuitvoerleggingsprocedures (e-Enforcement) ook elektronisch worden ingeleid. De verzoeker kan een verzoek om tenuitvoerlegging op grond van een authentieke akte indienen via de e-Justice website (de e-Enforcement subwebsite), als geregistreerde en externe gekwalificeerde gebruiker van die website. Een verzoeker kan via de E-enforcement subwebsite een verzoek om tenuitvoerlegging op grond van een executoriale titel of een verzoek tot het veiligstellen van vorderingen uitsluitend indienen als externe gekwalificeerde gebruiker. Er zij op gewezen dat deze procedure tot tenuitvoerlegging en veiligstellen van vorderingen wordt verricht in overeenstemming met de desbetreffende nationale voorschriften (ZIZ).

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Partijen hebben het recht om een elektronisch dossier in het informatiesysteem in te zien en te kopiëren, wanneer zij dat samen doen met een partij die haar identiteit door middel van een gekwalificeerd certificaat voor een elektronische handtekening kan bewijzen.

In tenuitvoerleggingsprocedures of procedures tot veiligstelling van een vordering tegenover een plaatselijk gerecht (okrajna sodišča) kunnen gebruikers die via de E-enforcement subwebsite een elektronisch verzoekschrift hebben ingediend, hun eigen stukken inzien, alsmede de procedurele handelingen betreffende de zaak waarop hun elektronische verzoekschrift betrekking heeft en waarin naar hen als deelnemer wordt verwezen. In de Voorschriften inzake vorm en type van de tenuitvoerleggingsprocedure en voorschriften inzake de geautomatiseerde tenuitvoerleggingsprocedure is vastgelegd in welke stukken de gebruiker van een specifieke gebruikersgroep inzage heeft.

Ook in kadasterprocedures kan het dossier worden ingezien. Een verschil tussen dit type procedures en tenuitvoerleggingsprocedures is dat in een kadasterprocedure alle geregistreerde gebruikers (d.w.z. niet slechts de verzoekers en andere deelnemers) het dossier kunnen inzien tot het moment waarop de inschrijving in het kadaster definitief wordt. Uitsluitend procedurele handelingen (verzoekschrift, gerechtelijke beslissing enz.) kunnen door alle deelnemers worden ingezien; niet bijlagen, d.w.z. stukken, met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemers.

Links

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Laatste update: 10/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.