Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, gedeeltelijk.

Procureurs en andere wettelijke vertegenwoordigers zijn daartoe verplicht, behalve in bepaalde rechtsgebieden waar dit nog niet mogelijk is, ook niet voor wettelijke vertegenwoordigers.

In sommige rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor rechtspersonen. In andere rechtsgebieden kunnen procedures om technische redenen nog niet via internet worden ingesteld. Deze mogelijkheid is wel in ontwikkeling en momenteel kan/moet daarvan alleen in enkele specifieke gevallen gebruik worden gemaakt.

Natuurlijke personen kunnen er sinds 1 januari 2017 voor kiezen een procedure via internet in te stellen. In bepaalde rechtsgebieden is deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet aanwezig maar in ontwikkeling.

Het ministerie van Justitie houdt een elektronisch beschikbaar register met informatie over de relevante middelen en adressen bij: het “SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA” (link naar het register).

Een elektronische handtekening is vereist om de authenticiteit van de inhoud te garanderen en het bewijs van verzending en ontvangst te leveren.

Een recente ontwikkeling is dat in Galicië wettelijke vertegenwoordigers en natuurlijke personen nu betalingsbevelprocedures kunnen inleiden bij civiele rechtbanken en arbeidsrechtbanken en dat dit binnenkort ook mogelijk is in mondelinge procedures.

In Andalusië kunnen natuurlijke en rechtspersonen verzoeken en documenten alleen indienen in het kader van mondelinge en betalingsbevelprocedures bij civiele rechtbanken en betalingsbevelen bij arbeidsrechtbanken.

In Baskenland kunnen procedures niet online worden ingeleid.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Deze mogelijkheid is er voor alle burgerlijke zaken, zij het met door rechtsgebieden en procedures ingegeven beperkingen, evenals voor een tamelijk groot aantal betalingsbevelprocedures en mondelinge procedures.

Het stuk waarmee de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen worden ingeleid, kan in sommige rechtsgebieden via internet worden ingediend; in andere rechtsgebieden wordt het systeem momenteel aangepast.

De toegang voor natuurlijke personen is nog niet gereed, en in sommige rechtsgebieden kan de toegang tijdelijk beperkt zijn tot nationale procedures, zoals betalingsbevelprocedures, mondelinge procedures of vorderingen op grond van het sociale recht. Dat geldt niet voor het overleggen van processtukken.

Vertegenwoordigers voor gerechtelijke procedures en andere wettelijke vertegenwoordigers zijn verplicht alle procedures online in te leiden. Deze mogelijkheid is algemeen beschikbaar in het hele land, op een enkele uitzondering na, zoals in Baskenland.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Het starten van een procedure via het internet kan doorgaans 24 uur per dag, 7 dagen per week. Omdat sommige dagen geen werkdagen zijn, zal een procedure die op een niet-werkdag wordt gestart, pas op de volgende werkdag in behandeling worden genomen.

Bovendien is het mogelijk dat het systeem om technische of onderhoudsredenen op niet-werkdagen incidenteel buiten bedrijf wordt gesteld, met name in de maand augustus.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

De volgende bestandsindelingen worden aanbevolen: pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Gecomprimeerde zip-bestanden mogen uitsluitend de volgende extensie hebben: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

In geen geval is het mogelijk via LexNET audio-, video- of gecomprimeerde zip-bestanden in te dienen die stukken bevatten met een andere extensie dan hierboven vermeld.

Als het elektronische document te groot is en het systeem wordt geblokkeerd, moet het op papier worden ingediend. Het is niet toegestaan kunstmatig meerdere stukken in één digitaal document samen te voegen.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De bevoegde overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor het opzetten van geschikte elektronische systemen. De veiligheid wordt gewaarborgd door een systeem van voorafgaande verificatie via de elektronische handtekeningen voor wettelijke vertegenwoordigers en natuurlijke personen, terwijl de toegang voor gemachtigde ambtenaren geschiedt door middel van cryptografische sleutels en digitale certificaten. Het systeem moet de authenticiteit van de inhoud garanderen en een bewijs van verzending en ontvangst leveren.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Ja, via een systeem van voorafgaande verificatie.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er zijn kosten verbonden aan vorderingen van rechtspersonen maar niet aan die van natuurlijke personen.

De betaling moet elektronisch via het internet worden verricht en bij de vordering moet het betalingsbewijs worden gevoegd (wie dit niet doet, kan dit later nog rechtzetten).

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Een vordering kan na indiening ervan niet worden geannuleerd.

Ze kan echter wel via een officiële elektronische kennisgeving worden ingetrokken.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Nee, elke partij antwoordt volgens de juiste procedure, naargelang haar specifieke kenmerken, zoals hierboven beschreven.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Dit is niet aan de orde. De elektronische procedure is alleen van toepassing op de indiening van documenten en kennisgevingen die aan de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen worden betekend. Gerechtelijke procedures worden niet automatisch verwerkt.

De rechtbank verstrekt het document in elektronische vorm en/of op papier, afhankelijk van welke regels er van toepassing zijn en de keuze die de partijen hebben gemaakt.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Dit is niet aan de orde. Gerechtelijke procedures worden niet automatisch verwerkt. De rechtbank verstrekt het document in elektronische vorm en/of op papier en de kennisgeving ervan geschiedt elektronisch of fysiek, afhankelijk van welke regels er van toepassing zijn en de keuze die de partijen hebben gemaakt.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Ja, het neerleggen van processtukken en indienen van documenten gebeurt onder dezelfde voorwaarden als die van punt 1 voor het instellen van de procedure.

Het systeem kan voor alle procedures worden gebruikt, maar de toegang voor natuurlijke personen is nog niet gereed; in sommige rechtsgebieden kan voorlopig een beperkte toegang gelden en in andere gebieden is toegang vanwege technische problemen nog niet mogelijk.

In Baskenland zijn procureurs en advocaten verplicht om alle documenten elektronisch in te dienen, behalve bij eerste overlegging. Aan particulieren is het niet toegestaan handelingen elektronisch te verrichten.

Voorafgaande verificatie via de elektronische handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger is vereist.

Het originele document moet worden verstrekt als de rechter daarom verzoekt, in welk geval het per post kan worden verzonden.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht.

In sommige rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in territoriale rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

Als de partijen hun vordering en de bijbehorende stukken online hebben ingediend, worden zij ook langs deze weg van de rechterlijke beslissingen op de hoogte gebracht.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht.

In sommige rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in territoriale rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

Als de partijen hun vordering en de bijbehorende stukken online hebben ingediend, worden zij ook langs deze weg van de rechterlijke beslissingen op de hoogte gebracht.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht.

In sommige rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in territoriale rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als die van punt 1 voor het instellen van de procedure.

In een groot aantal rechtsgebieden is dat verplicht voor wettelijke vertegenwoordigers van partijen.

In sommige rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

In Baskenland is het niet mogelijk een procedure online in te leiden en moet de vordering tot executie op papier worden ingesteld.

Het ministerie van Justitie houdt een elektronisch beschikbaar register met informatie over de relevante middelen en adressen bij: het “SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA” (link naar het register).

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Dit kan uitsluitend in een deel van het nationale grondgebied.

In Aragon, Navarra, Cantabrië en Valencia kunnen de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen zaken online raadplegen.

In andere rechtsgebieden, zoals de Balearen of Catalonië, wordt het systeem langzaamaan uitgerold, zodat in de nabije toekomst de wettelijke vertegenwoordigers daartoe toegang zullen krijgen.

In Andalusië kunnen de partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers bepaalde informatie beperkt raadplegen: betrokken partijen, stand van zaken van de procedure voor de partijen en de dagelijkse lijst met zaken van de rechtbank.

In Baskenland hebben wettelijke vertegenwoordigers alleen toegang tot video’s met beeldopnamen van het proces.

In andere rechtsgebieden bestaan evenwel geen plannen om deze toegang te verschaffen aan wettelijke vertegenwoordigers.

Op dit moment hebben natuurlijke personen geen digitale inzage in gerechtelijke dossiers.

Laatste update: 18/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.