Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, gedeeltelijk.

Vertegenwoordigers voor gerechtelijke procedures (procuradores) en andere wettelijke vertegenwoordigers zijn daartoe verplicht, met uitzondering van territoriale rechtsgebieden waar dit nog niet mogelijk is.

In sommige territoriale rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor natuurlijke en rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, kunnen nog niet alle procedures online worden ingesteld, al is het in sommige gevallen wel mogelijk of verplicht.

Voor natuurlijke personen gaat het sinds 1 januari 2017 om een optie, maar het systeem werkt door technische problemen nog niet in territoriale rechtsgebieden waar het nog in ontwikkeling is.

Het ministerie van Justitie houdt een register bij dat elektronisch beschikbaar is en dat informatie over de relevante middelen en adressen bevat.

Een elektronische handtekening is vereist om de authenticiteit van de inhoud te garanderen en het bewijs van verzending en ontvangst te leveren.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Deze dienst is beschikbaar voor alle civiele procedures, maar er gelden beperkingen in sommige territoriale rechtsgebieden en procedures.

Het stuk waarmee de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen worden ingeleid, kan in sommige rechtsgebieden via het internet worden ingediend; in andere rechtsgebieden wordt het systeem momenteel aangepast.

De toegang voor natuurlijke personen is nog niet gereed, en in sommige territoriale rechtsgebieden kan de toegang tijdelijk beperkt zijn tot nationale procedures, zoals betalingsbevelprocedures, mondelinge procedures of vorderingen op grond van het sociale recht. Dat geldt niet voor het overleggen van processtukken.

Vertegenwoordigers voor gerechtelijke procedures en andere wettelijke vertegenwoordigers zijn verplicht alle procedures online in te leiden en in het algemeen wordt dit systeem in het hele land langzaamaan uitgerold, op enkele uitzonderingen na.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Het starten van een procedure via het internet kan doorgaans 24 uur per dag, 7 dagen per week. Omdat sommige dagen geen werkdagen zijn, zal een procedure die op een niet-werkdag wordt gestart, pas op de volgende werkdag in behandeling worden genomen.

Bovendien is het mogelijk dat het systeem om technische of onderhoudsredenen op niet-werkdagen incidenteel buiten bedrijf wordt gesteld, met name in de maand augustus.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

De volgende bestandsindelingen worden aanbevolen: pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip. Gecomprimeerde zip-bestanden mogen uitsluitend de volgende extensie hebben: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt. In geen geval is het mogelijk via LexNET audio-, video- of gecomprimeerde zip-bestanden in te dienen die stukken bevatten met een andere extensie dan hierboven vermeld.

Als het elektronische document te groot is en het systeem wordt geblokkeerd, moet het op papier worden ingediend. Het is niet toegestaan kunstmatig meerdere stukken in één digitaal document samen te voegen.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De bevoegde overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor het opzetten van geschikte elektronische systemen. De veiligheid wordt gewaarborgd door een systeem van voorafgaande verificatie via de elektronische handtekeningen voor wettelijke vertegenwoordigers en natuurlijke personen, terwijl de toegang voor gemachtigde ambtenaren geschiedt door middel van cryptografische sleutels en digitale certificaten. Het systeem moet de authenticiteit van de inhoud garanderen en een bewijs van verzending en ontvangst leveren.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Ja, via een systeem van voorafgaande verificatie.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er zijn kosten verbonden aan vorderingen van rechtspersonen maar niet aan die van natuurlijke personen.

De betaling moet elektronisch via het internet worden verricht en bij de vordering moet het betalingsbewijs worden gevoegd (wie dit niet doet, kan dit later nog rechtzetten).

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Een vordering kan na indiening ervan niet worden geannuleerd.

Ze kan echter wel via een officiële elektronische kennisgeving worden ingetrokken.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Nee, elke partij antwoordt volgens de juiste procedure, naargelang haar specifieke kenmerken, zoals hierboven beschreven.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Dit is niet aan de orde. De elektronische procedure is alleen van toepassing op de indiening van documenten en kennisgevingen die aan de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen worden betekend. Gerechtelijke procedures worden niet automatisch verwerkt.

De rechtbank verstrekt het document in elektronische vorm en/of op papier, afhankelijk van welke regels er van toepassing zijn en de keuze die de partijen hebben gemaakt.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Dit is niet aan de orde. Gerechtelijke procedures worden niet automatisch verwerkt. De rechtbank verstrekt het document in elektronische vorm en/of op papier en de kennisgeving ervan geschiedt elektronisch of fysiek, afhankelijk van welke regels er van toepassing zijn en de keuze die de partijen hebben gemaakt.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Ja, dat kan onder dezelfde voorwaarden als bij het indienen van de hierboven genoemde vorderingen en stukken. Er worden alleen beperkingen gesteld aan het type document en de grootte ervan.

Het systeem kan voor alle procedures worden gebruikt, maar de toegang voor natuurlijke personen is nog niet gereed; in sommige territoriale rechtsgebieden kan voorlopig een beperkte toegang gelden en in andere gebieden is toegang vanwege technische problemen nog niet mogelijk.

Voorafgaande verificatie via de elektronische handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger is vereist.

Het originele document moet worden verstrekt als de rechter daarom verzoekt, in welk geval het per post kan worden verzonden.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht.

In sommige territoriale rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor natuurlijke en rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in territoriale rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

Als de partijen hun vordering en de bijbehorende stukken online hebben ingediend, worden zij ook langs deze weg van de rechterlijke beslissingen op de hoogte gebracht.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht.

In sommige territoriale rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor natuurlijke en rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in territoriale rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

Als de partijen hun vordering en de bijbehorende stukken online hebben ingediend, worden zij ook langs deze weg van de rechterlijke beslissingen op de hoogte gebracht.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht.

In sommige territoriale rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor natuurlijke en rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in territoriale rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht.

In sommige territoriale rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor natuurlijke en rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in territoriale rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

Het ministerie van Justitie houdt een register bij dat elektronisch beschikbaar is en dat informatie over de relevante middelen en adressen bevat.

Een elektronische handtekening is vereist om de authenticiteit van de inhoud te garanderen en het bewijs van verzending en ontvangst te leveren.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Dit kan uitsluitend in bepaalde territoriale rechtsgebieden.

De wettelijke vertegenwoordigers van de partijen kunnen zaken online raadplegen in Aragon, Navarra, Cantabrië en Valencia.

In Andalusië hebben de partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers toegang tot bepaalde informatie (stand van zaken van de procedure voor de partijen en de dagelijkse lijst met zaken van de rechtbank).

In andere territoriale rechtsgebieden, zoals de Balearen of Catalonië, wordt het systeem langzaamaan uitgerold, zodat in de nabije toekomst de wettelijke vertegenwoordigers daartoe toegang zullen krijgen.

In nog weer andere territoriale rechtsgebieden bestaan evenwel geen plannen om deze toegang te verschaffen, ook niet aan personen die zich beroepsmatig met het recht bezighouden.

Op dit moment hebben natuurlijke personen geen digitale inzage in gerechtelijke dossiers.

Laatste update: 01/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.