Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Zweden
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Het is momenteel niet mogelijk om via internet te verzoeken om een dagvaarding in een burgerlijke zaak. Een verzoek tot dagvaarding moet schriftelijk worden ingediend en met de hand door de eiser of zijn of haar vertegenwoordiger worden ondertekend. Dit vereiste impliceert dat een verzoek tot dagvaarding niet elektronisch kan worden ingediend.

In een versnelde procedure kan een verzoek om een betalingsbevel via internet worden ingediend bij de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie (Kronofogdemyndigheten).

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Zoals blijkt uit het antwoord op vraag 1 is dit alleen mogelijk in een versnelde procedure.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een rechtszaak.

Aan de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie gerichte elektronische verzoeken om een betalingsbevel moeten worden ondertekend met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

De Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie kan personen van wie wordt verwacht dat zij een groot aantal verzoeken op een veilige en technisch passende wijze zullen indienen, vrijstellen van de verplichting tot ondertekening. Indien een verzoek om een betalingsbevel naar een rechtbank wordt verwezen om als een gewone zaak te worden behandeld, hoeft een elektronisch verzoek niet te worden aangevuld met een handgeschreven handtekening.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een rechtszaak. Zoals blijkt uit het antwoord op vraag 12, is het echter meestal mogelijk om via internet verweerschriften en andere procesdocumenten in te dienen als ze niet met de hand hoeven te worden ondertekend.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Documenten die niet met de hand hoeven te worden ondertekend, kunnen elektronisch worden ingediend. Dit betekent dat het in beginsel mogelijk is om alle documenten elektronisch in te dienen, met uitzondering van verzoeken tot dagvaarding. In individuele gevallen kan de rechtbank echter beslissen dat een elektronisch ingediend document door de afzender moet worden bevestigd door middel van een ondertekend origineel.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het staat de rechtbank vrij om een document elektronisch te verzenden en een ontvangstbevestiging per e-mail te vragen, bijvoorbeeld wanneer dit in het licht van de relevante gegevensbeschermingsregels e.d. passend wordt geacht.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Tenzij de partijen uitdrukkelijk anders verzoeken, worden rechterlijke beslissingen per post betekend. Indien passend, bijvoorbeeld in het licht van de relevante gegevensbeschermingsregels, kunnen documenten in plaats daarvan per fax of via e-mail of in een andere elektronische vorm worden verzonden.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is mogelijk om per e-mail beroep in te stellen. Indien nodig kan de rechtbank verlangen dat dit beroep door de afzender wordt bevestigd door middel van een ondertekend origineel.

Wat de verzending betreft, zie het antwoord op vraag 13.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Verzoeken om tenuitvoerlegging kunnen worden gedaan door de rechthebbende partij of zijn of haar vertegenwoordiger, zowel mondeling als schriftelijk. Bij een mondeling verzoek moet de verzoeker (de partij die om de tenuitvoerlegging verzoekt) contact opnemen met de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie. Een schriftelijk verzoek moet worden ondertekend door de verzoeker of zijn of haar vertegenwoordiger. De Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie kan een partij die een groot aantal verzoeken indient echter toestaan om deze elektronisch in te dienen.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee.

Laatste update: 02/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.