Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 11/05/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Geautomatiseerde verwerking - België

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Deze kwestie wordt geregeld in de zogenaamde "Phenix-wetten", en met name in:

 • de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering (BS van 7 september 2006);
 • de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijke Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering (BS van 7 september 2006).

De Phenix-wetten danken hun naam aan het gelijknamige informaticaproject, dat alle rechtscolleges van het land zou informatiseren zodat op termijn de gehele gerechtelijke procedure elektronisch zou kunnen verlopen.

Sinds 31 december 2012 zijn er twee wetten die de bovenvermelde Phenix-wetten gedeeltelijk in werking doen treden. Het betreft:

 • de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie;
 • de wet van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie.

Deze gedeeltelijke inwerkingtreding brengt op zich echter nog geen informatisering van de procedure met zich mee, aangezien het vooral bepalingen betreft die ook in een schriftelijke procedure kunnen worden toegepast. De "normale" niet geïnformatiseerde procedure blijft dus voorlopig nog de regel.

Intussen krijgen de griffies en de secretariaten van de parketten een dossierbeheerapplicatie die het mogelijk maakt om alle gegevens en documenten elektronisch te verwerken en worden er momenteel wel mogelijkheden onderzocht om proceduredocumenten en overtuigingsstukken langs elektronische weg neer te leggen bij de griffie.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Niet van toepassing.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Niet van toepassing.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Niet van toepassing.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Niet van toepassing.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Niet van toepassing.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Niet van toepassing.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Niet van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Niet van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

In artikel 32 ter Ger.W. wordt het volgende bepaald: elke kennisgeving of mededeling aan of neerlegging bij de hoven of rechtbanken, het openbaar ministerie, diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of elke kennisgeving of mededeling aan een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, door de hoven of rechtbanken, het openbaar ministerie, diensten die afhangen van de rechterlijke macht, met inbegrip van de griffies en parketsecretariaten, of door een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of een notaris, kan gebeuren door middel van het informaticasysteem van Justitie.

Op grond van deze bepaling werd voor de kennisgevingen of mededelingen en de neerleggingen het e-Box netwerk aangewezen en met name voor de neerlegging van conclusies, memories en stukken in burgerlijke en strafzaken het e-Deposit systeem.

Deze instrumenten worden alleen gebruikt bij de rechtbanken die in een ministerieel besluit worden vermeld.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Niet van toepassing.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Niet van toepassing.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing.

Laatste update: 02/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Bulgarije

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

De Bulgaarse wetgeving voorziet niet in een dergelijke mogelijkheid. Verzoeken worden schriftelijk ingediend bij een griffie en moeten in het Bulgaars zijn opgesteld. Verzoekschriften kunnen per post worden verzonden, maar niet per fax of e-mail.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Zie het antwoord op vraag 1.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Zie het antwoord op vraag 1.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Zie het antwoord op vraag 1.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Zie het antwoord op vraag 1.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Zie het antwoord op vraag 1.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Zie het antwoord op vraag 1.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Zie het antwoord op vraag 1.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Zie het antwoord op vraag 1.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Zie het antwoord op vraag 1.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Zie het antwoord op vraag 1.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Overeenkomstig Bulgaars recht worden procedurele handelingen door partijen in burgerlijke en handelszaken niet als geldig beschouwd als ze elektronisch zijn uitgevoerd en met een elektronische handtekening zijn ondertekend. De partijen brengen een zaak voor de rechter door middel van een in het Bulgaars opgesteld en ondertekend verzoekschrift. Een verzoekschrift kan bij de griffie van het betrokken gerecht worden ingediend of kan per post naar het gerecht worden verzonden.

Krachtens artikel 184 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (GPK) kunnen in burgerlijke en handelszaken zowel elektronische als papieren documenten als bewijsstukken worden overgelegd. Een elektronisch document kan op papier bij het gerecht worden ingediend. Indien het document door de wederpartij wordt betwist, moet het elektronisch worden ingediend. Indien er geen apparatuur of personeel aanwezig is om het elektronische document tijdens een rechtszitting te tonen, kan de partij die het elektronische document heeft ingediend door de rechter worden verplicht om de andere partijen een elektronische kopie te verstrekken.

De procedure voor het betwisten van een elektronisch document, en met name de elektronische handtekening die een verplicht onderdeel van een elektronisch document is, is vastgesteld in de wet inzake elektronische documenten en elektronische handtekeningen.

De enige bepaling van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in verband met online procedurele handelingen betreft het beslag op vorderingen van een schuldenaar in tenuitvoerleggingsprocedures. Dit rechtskader maakt deel uit van het tenuitvoerleggingsproces en de handeling wordt uitgevoerd door een deurwaarder.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

In artikel 42, lid 4, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is bepaald dat mededelingen in burgerlijke en handelszaken per e-mail ter kennis mogen worden gebracht van een partij. Mededelingen worden geacht ter kennis te zijn gebracht wanneer ze in het gespecificeerde informatiesysteem zijn ingevoerd en de kennisgeving wordt gestaafd met een kopie van de desbetreffende elektronische verzending, conform artikel 44, lid 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Zie het antwoord op vraag 13.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zie het antwoord op vraag 13.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

De Bulgaarse wetgeving voorziet niet in een dergelijke mogelijkheid. Zie de laatste alinea van het antwoord op vraag 12.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Rechterlijke beslissingen kunnen door iedereen worden geraadpleegd (zonder dat men zich hoeft te registreren) via de website van de Hoge Raad van Justitie van de Republiek Bulgarije: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://legalacts.justice.bg/. Rechterlijke beslissingen kunnen worden opgezocht aan de hand van een aantal zoekcriteria, namelijk het gerecht, het type zaak, het dossiernummer en trefwoorden. Ook geavanceerde zoekopdrachten op basis van meer specifieke criteria zijn mogelijk. Een partij in de zaak, of haar vertegenwoordiger, kan de via de zoekopdracht gevonden rechterlijke beslissing als een ".doc"-bestand downloaden. Beslissingen worden gepubliceerd zodra ze zijn gegeven, met inachtneming van de voorschriften van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en de wet inzake de bescherming van gerubriceerde gegevens. De beslissingen worden zodanig gepubliceerd dat de daarin genoemde natuurlijke en rechtspersonen niet kunnen worden geïdentificeerd. Bij beslissingen in zaken betreffende de burgerlijke staat of de gezondheidstoestand van personen wordt de motivering weggelaten.

Bovendien is het mogelijk om op de website van elk gerecht de voortgang van zaken en de daarmee samenhangende rechterlijke beslissingen te volgen. Rechterlijke beslissingen en informatie over het verloop van zaken is te vinden aan de hand van de bovengenoemde zoekcriteria, en de beslissingen worden op de bovenvermelde wijze gepubliceerd. Een partij in de zaak, of haar vertegenwoordiger, kan de via de zoekopdracht gevonden rechterlijke beslissing als een ".doc"-bestand downloaden.

Laatste update: 25/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Tsjechië

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, elke vordering kan in Tsjechië elektronisch worden ingediend.

Vorderingen kunnen worden ingediend a) per e-mail met een gecertificeerde elektronische handtekening, of b) via een databox, d.w.z. een speciale elektronische opslagplaats die bestemd is voor de indiening van documenten bij, en de aflevering van documenten door, een overheidsinstantie. Deze wijzen van indiening zijn gelijkwaardig aan de gewone schriftelijke vorm. Een vordering kan ook worden ingediend via gewone e-mail, zonder gecertificeerde elektronische handtekening, maar in dat geval moet de indiening binnen drie dagen worden gevolgd door de indiening van een identieke tekst in standaard schriftelijke vorm of via de onder a) en b) hierboven beschreven methoden. Al deze procedures zijn gedetailleerd uiteengezet in het antwoord op vraag 6.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Een vordering kan in elke zaak elektronisch worden ingediend. Een elektronisch betalingsbevel kan alleen elektronisch worden uitgevaardigd.

De procedure voor een elektronisch betalingsbevel is een specifieke verkorte procedure. De eiser dient een vordering in met behulp van een elektronisch formulier dat wordt ingevuld op de ePodatelna-website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://epodatelna.justice.cz/ en ondertekent dit formulier met een gecertificeerde elektronische handtekening. De eiser kan een bedrag van maximaal 1 miljoen CZK vorderen. Een van de voorwaarden voor het uitvaardigen van een elektronisch betalingsbevel is dat het formulier correct is ingevuld en dat een griffierecht is betaald. Mits aan alle voorwaarden is voldaan, kan de rechter een elektronisch betalingsbevel uitvaardigen. Daarin gelast de rechter de verweerder om de vordering en de kosten van de procedure binnen 15 dagen na ontvangst van het bevel te betalen, of om beroep in te stellen bij de rechtbank die het bevel heeft uitgevaardigd. Een elektronisch betalingsbevel waartegen geen beroep is ingesteld, heeft de rechtskracht van een definitieve uitspraak. Indien een van de verweerders binnen de gestelde termijn beroep aantekent, wordt het elektronische betalingsbevel volledig geannuleerd en gelast de rechter een zitting.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Een vordering kan te allen tijde elektronisch worden ingediend.

Voor een vordering die wordt ingediend per e-mail met een gecertificeerde elektronische handtekening, kan de ePodatelna-website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://epodatelna.justice.cz/ worden gebruikt (evenwel alleen in het Tsjechisch beschikbaar). De vordering kan ook worden verzonden naar het e-mailadres van de desbetreffende griffie. De e-mailadressen van de griffies zijn te vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://justice.cz/soudy.

Wie een vordering wil indienen via een databox van een rechtbank, kan de databox-id’s van de betrokken rechtbank vinden op het portaal van de overheidsadministratie, in de lijst van houders van databoxen (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – in de rubriek “Overheidsinstanties” (Orgány státní správy), of op de website van het ministerie van Justitie De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice.cz/, onder de contactgegevens van de verschillende rechtbanken.

De vordering kan ook worden ingediend door het elektronische formulier direct in te vullen via de webapplicatie De link wordt in een nieuw venster geopend.https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage – zie onder “Indiening bij de rechtbank” (Podání k soudu).

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Als algemene regel geldt dat gegevens in elke vorm kunnen worden toegezonden, tenzij voor bepaalde akten een specifieke opmaak wettelijk is voorgeschreven. Het belangrijkste is dat ingediende vorderingen begrijpelijk en duidelijk zijn.

Bij gebruik van bepaalde elektronische procedures kunnen eisers worden beperkt door de technische parameters die voor verschillende communicatiemiddelen gelden. Bijvoorbeeld bij gebruik van het ePodatelna-portaal De link wordt in een nieuw venster geopend.http://epodatelna.justice.cz/ (zie de vragen 2, 3 en 6) is de totale grootte van alle bijlagen beperkt tot 10 MB en worden alleen bestanden met de bestandsindelingen pdf, rtf, xls, doc en txt aanvaard. Zo ook mogen gegevensbestanden die naar databoxen worden verstuurd niet groter zijn dan 10 MB en moeten ze een van de volgende bestandsindelingen hebben: pdf, PDF/A, xml (indien het overeenkomt met het algemeen beschikbare XSD-schema dat door de ontvanger van het gegevensbericht is gepubliceerd), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn en gml/gfs/xsd. Ingediende bestanden die naar een e-mailadres worden gestuurd, moeten zijn opgemaakt in de HTML-indeling, PLAIN TEXT met gecodeerde tekst - ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), Unicode of UTF-8. De grootte van e-mailberichten, inclusief de bijlagen, is beperkt tot 5 MB. Ondersteunde besturingssystemen zijn onder meer: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista (in het geval van Windows Vista is een probleem vastgesteld met de opslag van elektronisch gekwalificeerde certificaten op bepaalde hardware (bv. smartcardlezer SCR3320); het is met deze lezer momenteel niet mogelijk om elektronisch ingediende vorderingen te ondertekenen of te verzenden – een ingediende vordering kan worden ondertekend en verzonden als het pfx-bestand (p 12) is opgegeven in het Java-applet en een wachtwoord voor een persoonlijke sleutel is ingevoerd). Een eiser die besluit het ePodatelna-portaal of een databox te gebruiken, kan de instructies en gebruikershandleiding op de betreffende webpagina's raadplegen voor informatie.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De rechtbanken en gerechtsdeurwaarders handelen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens [voornamelijk Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)] en andere relevante wettelijke voorschriften.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Er zijn vier elektronische procedures voor het indienen van een vordering in het kader van een gewone civiele procedure.

Ten eerste kan een vordering worden ingediend per e-mail met een gecertificeerde elektronische handtekening. Het begrip "gecertificeerde elektronische handtekening" is gedefinieerd in artikel 11 van wet 227/2000 Coll. inzake elektronische handtekeningen (Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Het is a) een gegarandeerde handtekening op basis van een gekwalificeerd certificaat dat is afgegeven door een Tsjechische geaccrediteerde certificatiedienstverlener en dat informatie bevat aan de hand waarvan de identiteit van de ondertekenaar ondubbelzinnig kan worden vastgesteld (de lijst van geaccrediteerde certificatiedienstverleners in Tsjechië is beschikbaar op de website van het Tsjechische ministerie van Binnenlandse Zaken De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx ed-udelenych-akreditaci.aspx) of b) een gegarandeerde elektronische handtekening op basis van een gekwalificeerd certificaat dat is afgegeven door een niet in Tsjechië gevestigde certificatiedienstverlener, waarbij het gekwalificeerde certificaat is afgegeven als onderdeel van de diensten die zijn opgenomen in de lijst van betrouwbare certificatiediensten als een dienst waarvoor de certificatiedienstverlener is geaccrediteerd, of als een dienst waarvan de verlening wordt gecontroleerd overeenkomstig de relevante EU-regelgeving. Dit type indiening is gelijkwaardig aan de standaard schriftelijke vorm. Eisers die hun vordering op deze manier willen indienen, wordt aanbevolen de ePodatelna-website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://epodatelna.justice.cz/ te raadplegen. De vordering kan ook worden verzonden naar het e-mailadres van de desbetreffende griffie. De e-mailadressen van de griffies zijn te vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://justice.cz/soudy, onder de contactgegevens van de verschillende rechtbanken.

Ten tweede kan een databox worden gebruikt. Een databox is een speciale elektronische opslagplaats die bestemd is voor de indiening van documenten bij, en de aflevering van documenten door, een overheidsinstantie in Tsjechië. De regeling inzake databoxen is met name neergelegd in wet 300/2008 Coll. inzake elektronische stukken en toegestane communicatie over documenten ( (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Dit type indiening is gelijkwaardig aan de standaard schriftelijke vorm. Nadere gegevens over het databoxsysteem zijn te vinden op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.datoveschranky.info/. De gebruikerstoegang tot de account verloopt via de website De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.mojedatovaschranka.cz/. Alle rechtbanken zijn uitgerust met databoxen. De databox-id’s van de verschillende rechtbanken zijn te vinden op het portaal van de overheidsadministratie in de lijst van houders van databoxen (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – in het deel “Overheidsinstanties”, of op de website van het ministerie van Justitie De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice.cz/, onder de contactgegevens van de verschillende rechtbanken.

Ten derde kan een vordering ook worden ingediend via gewone e-mail zonder geverifieerde handtekening. Deze vorm van indiening moet echter binnen drie dagen worden gevolgd door de indiening van een identieke tekst in standaard schriftelijke vorm of via de hierboven beschreven methoden, anders zal de rechter daarmee geen rekening houden (artikel 42 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Ten vierde is het mogelijk bij een rechtbank een vordering in te dienen en de bijlagen elektronisch toe te zenden aan de rechtbank door het elektronische formulier direct in te vullen via de webapplicatie De link wordt in een nieuw venster geopend.https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Hiervoor is online een handleiding beschikbaar – zie onder “Indiening bij de rechtbank”. De handleiding maakt het mogelijk een bepaald type elektronisch formulier in te vullen en het verzoek als pdf-document aan te maken. Om een en ander naar behoren te kunnen indienen bij de rechtbank, moet de eiser over Adobe Acrobat Reader en een gecertificeerde elektronische handtekening beschikken.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, aan gerechtelijke procedures zijn kosten verbonden. De eiser kan de desbetreffende bedragen, die zijn opgenomen in een tarieflijst, overmaken op de rekening van de betrokken rechtbank bij de Nationale Bank van Tsjechië of, indien het te betalen bedrag niet hoger is dan 5 000 CZK, betalen door middel van een fiscale zegel. Als deze kosten niet worden betaald op het moment dat de vordering wordt ingediend, zal de rechtbank de eiser verzoeken deze te betalen, een specifieke termijn vaststellen en de eiser informeren over de gevolgen van niet-betaling. Bij het verstrijken van deze termijn wordt de procedure opgeschort.

De kosten en de wijze waarop ze worden betaald voor procedures die via elektronisch ingediende vorderingen worden gestart, verschillen niet van de kosten en wijze van betaling voor procedures die op de standaardwijze worden gestart. Uitzondering hierop is de procedure voor elektronische betalingsbevelen, waarvoor de gerechtskosten iets lager zijn dan voor gewone civiele procedures.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja. Een via het internet ingediende vordering kan op dezelfde manier worden ingetrokken als een vordering die op de standaardwijze is ingediend. De intrekking kan elektronisch of op de standaardwijze gebeuren.

De eiser kan een vordering geheel of gedeeltelijk intrekken totdat de uitspraak van de rechtbank definitief is geworden. Indien een verzoek wordt ingetrokken, schort de rechter de procedure op, hetzij volledig, hetzij binnen de limieten van de intrekking. Als een verzoek tot inleiding van een procedure wordt ingetrokken nadat de rechter uitspraak heeft gedaan in de zaak maar de uitspraak nog niet definitief is, beslist de rechter ook binnen de limieten van de intrekking of zijn beslissing al dan niet moet worden ingetrokken. Als de andere partijen het om gegronde redenen oneens zijn met de intrekking van het verzoek, zal de rechtbank beslissen dat de intrekking van het verzoek geen werking heeft, behalve in bepaalde specifieke procedures (artikel 96 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Een verweerder mag via het internet communiceren, maar is daartoe niet verplicht.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Als de verweerder binnen de wettelijke termijn op een elektronisch betalingsbevel reageert, wordt dat bevel volledig geannuleerd en gelast de rechter een zitting; de gerechtelijke procedure wordt dan voortgezet op de normale wijze, d.w.z. als een gewone civiele procedure in eerste aanleg.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Als de verweerder niet binnen de wettelijke termijn op een elektronisch betalingsbevel reageert, krijgt dat bevel de kracht van een definitieve uitspraak.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

De indiening van stukken bij de rechtbank kan bij elk type procedure elektronisch gebeuren. De technische bijzonderheden zijn uiteengezet in het antwoord op vraag nr. 4.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het gerecht levert documenten af in databoxen van entiteiten die een databox hebben opgezet. Zie het antwoord op vraag nr. 6 voor meer informatie over databoxen.

Het gerecht kan documenten en uitspraken ook per e-mail met een gecertificeerde handtekening afleveren op een e-mailadres dat de geadresseerde aan het gerecht heeft opgegeven, mits de geadresseerde heeft verzocht of ermee heeft ingestemd dat het gerecht documenten en uitspraken op deze wijze aflevert en mits hij een geaccrediteerde certificatiedienstverlener heeft geïdentificeerd die zijn gekwalificeerde certificaat heeft uitgegeven en de gegevens ervan bijhoudt, of mits hij zijn eigen geldige gekwalificeerde certificaat heeft ingediend. Zie het antwoord op vraag nr. 6 voor meer informatie over gekwalificeerde certificaten. De aflevering heeft pas rechtsgevolgen als de geadresseerde binnen 3 dagen nadat het document is verzonden (bijvoorbeeld naar het e-mailadres van de desbetreffende rechtbank) de ontvangst ervan bevestigt met een gegevensbericht en zijn gegarandeerde elektronische handtekening.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Rechterlijke beslissingen worden afgeleverd in databoxen van entiteiten die deze hebben opgezet. Zie het antwoord op vraag nr. 6 voor meer informatie over databoxen.

Rechterlijke beslissingen kunnen ook per e-mail met een gecertificeerde handtekening worden afgeleverd op een e-mailadres dat de geadresseerde aan het gerecht heeft opgegeven, mits de geadresseerde heeft verzocht of ermee heeft ingestemd dat het gerecht documenten en uitspraken op deze wijze aflevert en mits hij een geaccrediteerde certificatiedienstverlener heeft geïdentificeerd die zijn gekwalificeerde certificaat heeft uitgegeven en de gegevens ervan bijhoudt, of mits hij zijn eigen geldige gekwalificeerde certificaat heeft ingediend. Zie het antwoord op vraag nr. 6 voor meer informatie over gekwalificeerde certificaten. De aflevering heeft pas rechtsgevolgen als de geadresseerde binnen 3 dagen nadat het document is verzonden (bijvoorbeeld naar het e-mailadres van de desbetreffende rechtbank) de ontvangst ervan bevestigt met een gegevensbericht en zijn gegarandeerde elektronische handtekening.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, een beroep kan elektronisch worden aangetekend, op dezelfde wijze als een vordering. Zie vraag nr. 6.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, de uitvoeringsprocedure kan elektronisch worden ingeleid, op dezelfde wijze als een vordering.

Indien een eiser ervoor kiest om de betaling via een gerechtsdeurwaarder af te dwingen, is het antwoord op vraag nr. 6 van overeenkomstige toepassing. De lijst met gerechtsdeurwaarders en hun e-mailadressen en databox-id’s zijn te vinden op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.ekcr.cz/.

In het geval van gerechtelijke uitvoering kan worden verwezen naar het antwoord op vraag nr. 6.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Tsjechische griffies communiceren doorgaans per e-mail of telefoon met de partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers om vragen over de stand van hun zaak te behandelen.

Basisinformatie over zaken die zich tijdens de procedure hebben voorgedaan (zonder persoonsgegevens) is ook online beschikbaar op de website van InfoSoud: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (alleen beschikbaar in het Tsjechisch). Informatie over komende procedures is beschikbaar op de website van InfoJednání: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Om toegang te krijgen tot het systeem, moeten de naam van de rechtbank en het dossiernummer van de zaak worden ingevoerd.

Laatste update: 19/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Geautomatiseerde verwerking - Duitsland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

De wet staat dit in beginsel toe. In de praktijk is dit echter nog niet in alle deelstaten (Länder) en in alle soorten procedures mogelijk. Of dit is toegestaan hangt af van de vraag of en in welke mate de betrokken deelstaat de regelgeving die hierin voorziet, heeft ingevoerd. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de justitiële diensten (Landesjustizverwaltungen) van de deelstaten.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Of dit is toegestaan hangt af van de vraag of en in welke mate de betrokken deelstaat de regelgeving die hierin voorziet, heeft ingevoerd. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de justitiële diensten van de deelstaten. Sommige procedures kunnen geheel elektronisch worden gevoerd, bijvoorbeeld registerprocedures, schuldvorderingsprocedures (Mahnverfahren) en in sommige gevallen procedures voor bestuursrechtelijke vergrijpen (Ordnungswidrigkeiten).

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Indien een deelstaat regelgeving heeft ingevoerd voor elektronische gerechtelijke procedures (zie vraag 1), kunnen elektronische documenten op ongeacht welk moment worden ingediend.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

De desbetreffende technische voorschriften zijn opgenomen in de wetgeving van de betrokken deelstaat (zie vraag 1).

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De desbetreffende technische voorschriften zijn opgenomen in de wetgeving van de betrokken deelstaat (zie vraag 1). Hierin wordt algemeen bepaald dat documenten in het OSCI-formaat (OSCI: online services computer interface) moeten worden ingediend. Dit formaat maakt deel uit van de als elektronische gerechtelijke en administratieve brievenbus gebruikte software (EGVP: Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach).

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Het bericht zelf hoeft niet te zijn ondertekend. In het geval van individuele beroepen is echter het soort handtekening vereist dat is voorzien in de toepasselijke procedurele regels. Meestal is dit een gekwalificeerde elektronische handtekening.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er kunnen gerechtskosten ontstaan. Dit hangt af van het soort zaak. Er zijn verschillende wijzen van betaling: factuur, acceptgiro en elektronische betaling.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Dit is inderdaad mogelijk. De gewone regels zijn van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Het is niet verplicht om het internet te gebruiken. De gewone regels zijn van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De gewone regels zijn van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

De gewone regels zijn van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

De wet staat dit in beginsel toe. In de praktijk is dit echter nog niet in alle deelstaten en in alle soorten procedures mogelijk. Of dit is toegestaan hangt af van de vraag of en in welke mate de betrokken deelstaat de regelgeving die hierin voorziet, heeft ingevoerd. Meer informatie is te verkrijgen bij de justitiële diensten van de deelstaten.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Volgens § 174, lid 3, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Zivilprozessordnung) kunnen beslissingen in elektronische vorm worden betekend aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en belastingadviseurs. Betekening van beslissingen in elektronische vorm aan andere partijen is alleen mogelijk indien deze partijen uitdrukkelijk hebben ingestemd met de ontvangst van elektronische documenten.

In de praktijk komt dit voornamelijk voor in registerprocedures.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja. Het elektronisch toezenden van gerechtelijke beslissingen is in beginsel mogelijk. In de praktijk komt dit voornamelijk voor in registerprocedures.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Langs deze weg kan een rechtsmiddel worden ingesteld, indien volgens de wetgeving van de betrokken deelstaat bij de betrokken rechtbank elektronische gerechtelijke procedures kunnen worden gevoerd. Volgens § 174, lid 3, eerste volzin van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen beslissingen in elektronische vorm worden betekend aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en belastingadviseurs. Betekening van beslissingen in elektronische vorm aan andere partijen is alleen mogelijk indien deze partijen uitdrukkelijk hebben ingestemd met de ontvangst van elektronische documenten.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee, dit is niet mogelijk.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Dit is in beginsel niet mogelijk. In sommige deelstaten is dit echter wel mogelijk, ten minste in zaken die aanhangig zijn gemaakt bij de administratieve rechtbank of de belastingrechtbank (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte). Sommige deelstaten bieden deze mogelijkheid ook in grondregisterzaken en andere registerzaken. In burgerlijke procedures kunnen zittingsdata ten dele elektronisch worden geraadpleegd.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Estland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, gerechtelijke procedures kunnen worden ingeleid met behulp van het elektronisch systeem voor procedurele informatie (hierna “het elektronisch informatiesysteem” genoemd).

Het systeem is toegankelijk via De link wordt in een nieuw venster geopend.https://etoimik.rik.ee/.

Een video waarin wordt uitgelegd hoe het elektronisch informatiesysteem kan worden gebruikt, is online beschikbaar op: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Het elektronisch informatiesysteem kan in civiele, administratieve en strafrechtelijke zaken worden gebruikt. In het geval van civiele en administratieve gerechtelijke procedures is het mogelijk een rechtszaak te beginnen en stukken en verzoeken in te dienen. In strafrechtelijke zaken is het mogelijk een beperkt aantal stukken in te dienen betreffende lopende gerechtelijke procedures.

In het geval van schuldvorderingen en vorderingen voor levensonderhoud kan uitsluitend via het internet een aanvraag worden ingediend voor de versnelde betalingsbevelprocedure.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Ja, deze faciliteit is te allen tijde beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Om een rechtszaak aanhangig te maken moet men de gegevens invullen met behulp van de verstrekte formulieren. Ze verschillen naargelang de soort procedure en het soort verzoek, maar ze hebben allemaal een soortgelijke vorm: men dient algemene informatie over de zaak, gegevens over de partijen, alle aan het verzoek toegevoegde stukken en alle gegevens met betrekking tot de betaling van de overheidsleges te verstrekken.

Het formulier om om een versneld betalingsbevel te verzoeken, is gedetailleerder en het hele verzoek moet in de vorm van metagegevens worden ingevoerd.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Om ervoor te zorgen dat het systeem een persoon die inlogt herkent, moet men zich bij het elektronisch informatiesysteem aanmelden met behulp van zijn of haar identiteitskaart of mobiele identificatie. Het portaal is beveiligd. Bij het inloggen in het portaal (met een identiteitskaart of mobiele identificatie) krijgen gebruikers alleen toegang tot procedures en gegevens die op hen betrekking hebben. Personen die niet bij de procedure zijn betrokken, krijgen geen toegang krijgen tot die gegevens. Voor de verzending van gegevens wordt X-Road gebruikt, het elektronische systeem dat de uitwisseling tussen de informatiesystemen van de overheid regelt. Het is een technische en organisatorische omgeving die een veilige uitwisseling van gegevens tussen de informatiesystemen van de overheid via het internet mogelijk maakt.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Bij bepaalde soorten documenten waarvoor wettelijk ondertekening is vereist, kan dit elektronisch met behulp van een identiteitskaart worden gedaan. Processtukken kunnen via het elektronisch informatiesysteem worden ingediend met behulp van een digitale handtekening. Indien de zaak wordt verwezen naar de rechter, slaat het elektronisch informatiesysteem automatisch de datum op waarop de rechtszaak werd ingeleid. Een persoon die een document dat een rechtszaak inleidt of een ander processtuk via het elektronisch informatiesysteem naar een rechtbank verstuurt, krijgt automatisch per e-mail een ontvangstbevestiging met vermelding van de datum en het tijdstip waarop het document door de rechtbank werd ontvangen.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er zijn overheidsleges verschuldigd voor de handelingen waarvoor volgens de wet leges moeten worden betaald. In het algemeen moeten overheidsleges worden betaald voordat men kan verzoeken de handeling te verrichten. Leges kunnen worden betaald via een betalingslink in het elektronisch informatiesysteem, en daarnaast ook via internetbankieren of op een bankkantoor.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Een eiser kan tot het einde van de pre-justitiële procedure een vordering intrekken door bij de rechtbank een verzoek in te dienen tot intrekking van de procedure. Met toestemming van de verweerder kan een gerechtelijke procedure worden ingetrokken totdat de rechterlijke beslissing inzake de gerechtelijke procedure van kracht wordt. De rechtbank dient schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van de intrekking van de gerechtelijke procedure of er dient melding van te worden gemaakt in het proces-verbaal. Een aanvraag kan ook bij de rechtbank worden ingediend via het elektronisch informatiesysteem.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Er bestaat geen verplichting om via het internet te antwoorden. De verweerder kan via het internet, elektronisch of schriftelijk antwoorden.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Het maakt geen verschil of een zaak ingeleid wordt via het internet of op een andere manier. De manier waarop de procedure wordt afgehandeld, hangt af van de actie die ondernomen wordt door het orgaan dat de procedure uitvoert en kan verschillen naargelang het soort procedure en het soort vordering.

Indien een schuldenaar bezwaar inbrengt tegen de versnelde betalingsbevelprocedure zal de rechter de behandeling van de zaak voortzetten door middel van een juridische procedure of de procedure beëindigen. Dit hangt af van het verzoek van de indiener.

Civiele zaken kunnen worden beslist door middel van een schriftelijke procedure indien de partijen daartoe een verzoek indienen, of de rechter kan beslissen dat de zaak in een rechtszitting wordt behandeld. De te volgen procedure hangt af van de aard van de zaak en de bezwaren die tegen de vordering door de verweerder zijn ingediend.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

In het geval van de versnelde betalingsbevelprocedure doet de rechtbank, indien de schuldenaar niet antwoordt op het betalingsvoorstel, dat wil zeggen geen bezwaar indient, uitspraak over een betalingsbevel voor het desbetreffende bedrag. Die uitspraak is onmiddellijk van kracht. Daarom moet de rechtbank er zeker van zijn dat de verweerder het betalingsvoorstel heeft ontvangen.

In andere civiele zaken kan de rechter, indien de rechtbank een uiterste antwoordtermijn heeft bepaald voor de verweerder maar de verweerder heeft nagelaten te antwoorden, in bepaalde gevallen op verzoek van de eiser bij verstek uitspraak doen. Indien de rechter dit niet mogelijk acht, kunnen er nieuwe uiterste termijnen worden vastgesteld voor het antwoord van de verweerder en voor een rechtszitting. Een verzoek om een rechterlijke beslissing bij verstek kan samen met de vordering worden ingediend. De rechter beslist niet bij verstek in de gevallen waarin de wet dat bepaalt.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Het is mogelijk om verzoeken en stukken elektronisch per e-mail bij de rechtbank in te dienen of via het speciaal gecreëerde informatiesysteem (elektronisch informatiesysteem).

Het is mogelijk via het elektronisch informatiesysteem alle stukken voor civiele en administratieve gerechtelijke procedures in te dienen, en in beperkte mate ook voor strafrechtelijke procedures. Processtukken kunnen via het elektronisch informatiesysteem worden ingediend met behulp van een digitale handtekening.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Gerechtelijke beslissingen, uitspraken en dagvaardingen kunnen aan de deelnemers aan een procedure elektronisch worden betekend, hetzij via het elektronisch informatiesysteem of via het belangrijkste e-mailadres van de betrokkene of een ander e-mailadres waarvan de rechtbank in kennis is gesteld. De ontvanger van een document moet de rechter van de ontvangst in kennis stellen indien dit document via e-mail is verzonden, maar als het document via het elektronisch informatiesysteem wordt betekend, wordt automatisch de datum geregistreerd waarop het document is ontvangen en geopend.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

In civiele en administratieve gerechtelijke procedures kan de rechtbank een uitspraak elektronisch opstellen en voorzien van de digitale handtekening van de rechter of deze op een andere technisch veilige manier opstellen.

In het geval van de versnelde betalingsbevelprocedure worden alle gerechtelijke stukken, met inbegrip van beslissingen, automatisch opgesteld in het informatiesysteem en hoeven ze niet digitaal ondertekend te worden.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is mogelijk om in civiele en administratieve zaken via het elektronisch informatiesysteem beroep in te stellen en een beslissing daarover te betekenen.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Gerechtelijke procedures kunnen worden ingeleid via het elektronisch informatiesysteem. Het is mogelijk om in het elektronisch informatiesysteem te zoeken naar in artikel 2(1)(1)-(4) van de Wet betreffende tenuitvoerlegging bedoelde stukken, vervolgens het verzoek om tenuitvoerlegging in te vullen en zo nodig extra bestanden toe te voegen. Een ingevuld verzoek om tenuitvoerlegging moet door de eiser digitaal worden ondertekend. Het verzoek wordt vervolgens samen met het geselecteerde aanvullende document en de aanvullende bestanden naar het e-mailadres van de gerechtsdeurwaarder verstuurd.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Elektronische procedures kunnen via het e-bestandssysteem worden gevolgd. Daartoe moeten de gebruikers inloggen met hun identiteitskaart of mobiele identificatie ter controle van hun identiteit. In civiele en administratieve gerechtelijke procedures is het mogelijk om alle processtukken te bekijken waarvoor geen persoonlijke toegangsbeperking geldt en die in het systeem beschikbaar zijn gesteld voor de betrokkenen bij de procedure.

De versnelde betalingsbevelprocedure kan via het e-bestandssysteem volledig worden gevolgd.

In het geval van strafrechtelijke procedures kan in het e-bestandssysteem slechts beperkte informatie bekeken worden.

Links

Het e-bestandssysteem

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.e-toimik.ee/

Portaalsite Jurist Aitab — indiening van vorderingen bij rechtbanken

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Gerechtelijk stelsel van Estland

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja [Staatsblad]

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.riigiteataja.ee

Laatste update: 19/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Ierland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja. Bepaalde procedures, waaronder de procedure inzake geringe vorderingen, kunnen via het internet worden ingesteld.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Eisers die een geringe vordering (d.w.z. bepaalde vorderingen tot een maximumbedrag van 2 000 EUR) geldend willen maken, kunnen kiezen voor de elektronische verwerking van hun vordering. De De link wordt in een nieuw venster geopend.procedure voor geringe vorderingen is een alternatief voor het inleiden en afhandelen van een civiele procedure met betrekking tot een geringe vordering. De griffies van de District Courts verlenen deze dienst, die tot doel heeft om consumentenvorderingen goedkoop af te handelen zonder dat het nodig is een raadsman in te schakelen.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze online-dienst is te allen tijde beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Nee. Er is alleen bepaald dat er maximaal 1 500 woorden mogen worden gebruikt om de vordering nader te omschrijven.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De informatie wordt beveiligd door middel van firewalls, SSL (Secure Socket Layer) voor communicatie, een inbraakdetectiesysteem op de hostinglocatie, beveiliging van gebruikersaccounts enz.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Nee.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Gerechtskosten voor een geringe vordering worden per creditcard of debetkaart betaald en de vergoeding (25 EUR in 2012) voor elektronische procedures is dezelfde als die voor niet‑elektronische procedures.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja. Indien de vordering nog niet op de rol is geplaatst, mag zij worden ingetrokken door middel van een e-mailbericht aan de Small Claims Registrar (griffier voor geringe vorderingen) waarin wordt verzocht om intrekking van de vordering.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Ja, de verweerder kan via het internet reageren.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De Small Claims Registrar moet alles in het werk stellen om de vordering af te wikkelen alvorens zij voor een terechtzitting op de rol wordt geplaatst.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

De vordering wordt als onbetwist beschouwd en de eiser kan om een verstekvonnis verzoeken.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Nee. Het is niet mogelijk documenten elektronisch in te dienen.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Partijen bij een vordering kunnen de status van de eigen vordering online volgen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Laatste update: 08/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Griekenland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Er is een applicatie ontwikkeld en in gebruik genomen voor de elektronische indiening van procedurestukken bij de Griekse Raad van State en de rechtbank van eerste aanleg in Athene. Daarnaast worden ook nog steeds de volgende opties aangeboden: a) de follow‑up van procedurestukken die elektronisch en niet-elektronisch bij de rechtbank van eerste aanleg in Athene zijn ingediend, en b) het elektronisch volgen van de verwerking van een procedurestuk, zelfs als het stuk op de traditionele manier is ingediend, op de websites van de rechtbanken van eerste aanleg in Piraeus en Thessaloniki. Daarnaast is er een applicatie ontwikkeld en in gebruik genomen voor de elektronische indiening van procedurestukken bij administratieve gerechten (dioikitika dikastiria) en wordt binnenkort een soortgelijke applicatie ontwikkeld voor de Rekenkamer (Elenktiko Synedrio).

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Procedurestukken kunnen elektronisch worden ingediend in alle civiele procedures, die geleidelijk in de onlinefunctie zullen worden geïntegreerd. Bij alle procedures kan de verwerking van de stukken elektronisch worden gevolgd. Momenteel zijn er geen procedures die uitsluitend via het internet kunnen worden ingeleid.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De verwerking van procedurestukken kan 24 uur per dag elektronisch worden gevolgd. Procedurestukken kunnen momenteel op werkdagen en tijdens de werkuren elektronisch bij de rechtbank van eerste aanleg in Athene worden ingediend, maar dat zal binnenkort 24 uur per dag en 7 dagen per week mogelijk zijn.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Om een procedurestuk elektronisch in te dienen, vult een systeemgebruiker (advocaat) een elektronisch formulier in en dient hij het samen met de volledige tekst van de vordering in een Word-document in bij het gerecht. Nadat de indieningsprocedure is voltooid, wordt het stuk naar de afzender teruggestuurd in dezelfde "vergrendelde" opmaak en gemarkeerd als "ingediend".

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De toegang tot het systeem is beveiligd met speciale wachtwoorden en elektronische handtekeningen, en dat zal ook zo zijn wanneer het systeem volledig operationeel zal zijn.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Het gebruik van elektronische handtekeningen is in het systeem geïntegreerd.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

De gerechtskosten worden gewoonlijk elektronisch betaald, wat een van de stappen is in de applicatie voor elektronische indiening van procedurestukken. De kosten zijn dezelfde als bij indiening op de traditionele manier.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Nee. Intrekking van een procedurestuk is alleen mogelijk conform de bepalingen die van toepassing zijn op procedurestukken die op de traditionele manier zijn ingediend, op basis van de regels van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Presidentieel decreet 142/2013 voorziet in de elektronische indiening van memories en bijbehorende stukken bij burgerlijke gerechten. Deze optie is technisch nog niet beschikbaar. Een werkgroep werkt momenteel aan het opzetten van een passend technisch kader. Verweerders kunnen niet worden verplicht om alleen via het internet te antwoorden.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Alle procedurele en andere stukken van een zaak worden tijdens de zitting ter beschikking gesteld van de rechter.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Indien de verweerder nalaat op enigerlei wijze een memorie in te dienen, wordt hij bij verstek berecht.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Presidentieel decreet 142/2013 voorziet (naast de elektronische indiening van memories) in de elektronische indiening van bijbehorende stukken voor burgerlijke gerechten.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nog niet. Dit wordt momenteel onderzocht.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nog niet. Dit wordt momenteel onderzocht.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nog niet. Dit wordt momenteel onderzocht.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Zie het antwoord op vraag 1.

Laatste update: 03/05/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Geautomatiseerde verwerking - Spanje

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, gedeeltelijk.

Procureurs en andere wettelijke vertegenwoordigers zijn daartoe verplicht, behalve in bepaalde rechtsgebieden waar dit nog niet mogelijk is, ook niet voor wettelijke vertegenwoordigers.

In sommige rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor rechtspersonen. In andere rechtsgebieden kunnen procedures om technische redenen nog niet via internet worden ingesteld. Deze mogelijkheid is wel in ontwikkeling en momenteel kan/moet daarvan alleen in enkele specifieke gevallen gebruik worden gemaakt.

Natuurlijke personen kunnen er sinds 1 januari 2017 voor kiezen een procedure via internet in te stellen. In bepaalde rechtsgebieden is deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet aanwezig maar in ontwikkeling.

Het ministerie van Justitie houdt een elektronisch beschikbaar register met informatie over de relevante middelen en adressen bij: het “SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA” (De link wordt in een nieuw venster geopend.link naar het register).

Een elektronische handtekening is vereist om de authenticiteit van de inhoud te garanderen en het bewijs van verzending en ontvangst te leveren.

Een recente ontwikkeling is dat in Galicië wettelijke vertegenwoordigers en natuurlijke personen nu betalingsbevelprocedures kunnen inleiden bij civiele rechtbanken en arbeidsrechtbanken en dat dit binnenkort ook mogelijk is in mondelinge procedures.

In Andalusië kunnen natuurlijke en rechtspersonen verzoeken en documenten alleen indienen in het kader van mondelinge en betalingsbevelprocedures bij civiele rechtbanken en betalingsbevelen bij arbeidsrechtbanken.

In Baskenland kunnen procedures niet online worden ingeleid.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Deze mogelijkheid is er voor alle burgerlijke zaken, zij het met door rechtsgebieden en procedures ingegeven beperkingen, evenals voor een tamelijk groot aantal betalingsbevelprocedures en mondelinge procedures.

Het stuk waarmee de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen worden ingeleid, kan in sommige rechtsgebieden via internet worden ingediend; in andere rechtsgebieden wordt het systeem momenteel aangepast.

De toegang voor natuurlijke personen is nog niet gereed, en in sommige rechtsgebieden kan de toegang tijdelijk beperkt zijn tot nationale procedures, zoals betalingsbevelprocedures, mondelinge procedures of vorderingen op grond van het sociale recht. Dat geldt niet voor het overleggen van processtukken.

Vertegenwoordigers voor gerechtelijke procedures en andere wettelijke vertegenwoordigers zijn verplicht alle procedures online in te leiden. Deze mogelijkheid is algemeen beschikbaar in het hele land, op een enkele uitzondering na, zoals in Baskenland.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Het starten van een procedure via het internet kan doorgaans 24 uur per dag, 7 dagen per week. Omdat sommige dagen geen werkdagen zijn, zal een procedure die op een niet-werkdag wordt gestart, pas op de volgende werkdag in behandeling worden genomen.

Bovendien is het mogelijk dat het systeem om technische of onderhoudsredenen op niet-werkdagen incidenteel buiten bedrijf wordt gesteld, met name in de maand augustus.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

De volgende bestandsindelingen worden aanbevolen: pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Gecomprimeerde zip-bestanden mogen uitsluitend de volgende extensie hebben: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

In geen geval is het mogelijk via LexNET audio-, video- of gecomprimeerde zip-bestanden in te dienen die stukken bevatten met een andere extensie dan hierboven vermeld.

Als het elektronische document te groot is en het systeem wordt geblokkeerd, moet het op papier worden ingediend. Het is niet toegestaan kunstmatig meerdere stukken in één digitaal document samen te voegen.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De bevoegde overheidsinstanties zijn verantwoordelijk voor het opzetten van geschikte elektronische systemen. De veiligheid wordt gewaarborgd door een systeem van voorafgaande verificatie via de elektronische handtekeningen voor wettelijke vertegenwoordigers en natuurlijke personen, terwijl de toegang voor gemachtigde ambtenaren geschiedt door middel van cryptografische sleutels en digitale certificaten. Het systeem moet de authenticiteit van de inhoud garanderen en een bewijs van verzending en ontvangst leveren.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Ja, via een systeem van voorafgaande verificatie.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er zijn kosten verbonden aan vorderingen van rechtspersonen maar niet aan die van natuurlijke personen.

De betaling moet elektronisch via het internet worden verricht en bij de vordering moet het betalingsbewijs worden gevoegd (wie dit niet doet, kan dit later nog rechtzetten).

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Een vordering kan na indiening ervan niet worden geannuleerd.

Ze kan echter wel via een officiële elektronische kennisgeving worden ingetrokken.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Nee, elke partij antwoordt volgens de juiste procedure, naargelang haar specifieke kenmerken, zoals hierboven beschreven.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Dit is niet aan de orde. De elektronische procedure is alleen van toepassing op de indiening van documenten en kennisgevingen die aan de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen worden betekend. Gerechtelijke procedures worden niet automatisch verwerkt.

De rechtbank verstrekt het document in elektronische vorm en/of op papier, afhankelijk van welke regels er van toepassing zijn en de keuze die de partijen hebben gemaakt.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Dit is niet aan de orde. Gerechtelijke procedures worden niet automatisch verwerkt. De rechtbank verstrekt het document in elektronische vorm en/of op papier en de kennisgeving ervan geschiedt elektronisch of fysiek, afhankelijk van welke regels er van toepassing zijn en de keuze die de partijen hebben gemaakt.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Ja, het neerleggen van processtukken en indienen van documenten gebeurt onder dezelfde voorwaarden als die van punt 1 voor het instellen van de procedure.

Het systeem kan voor alle procedures worden gebruikt, maar de toegang voor natuurlijke personen is nog niet gereed; in sommige rechtsgebieden kan voorlopig een beperkte toegang gelden en in andere gebieden is toegang vanwege technische problemen nog niet mogelijk.

In Baskenland zijn procureurs en advocaten verplicht om alle documenten elektronisch in te dienen, behalve bij eerste overlegging. Aan particulieren is het niet toegestaan handelingen elektronisch te verrichten.

Voorafgaande verificatie via de elektronische handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger is vereist.

Het originele document moet worden verstrekt als de rechter daarom verzoekt, in welk geval het per post kan worden verzonden.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht.

In sommige rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in territoriale rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

Als de partijen hun vordering en de bijbehorende stukken online hebben ingediend, worden zij ook langs deze weg van de rechterlijke beslissingen op de hoogte gebracht.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht.

In sommige rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in territoriale rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

Als de partijen hun vordering en de bijbehorende stukken online hebben ingediend, worden zij ook langs deze weg van de rechterlijke beslissingen op de hoogte gebracht.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja. Voor de wettelijke vertegenwoordigers van partijen is het verplicht.

In sommige rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in territoriale rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als die van punt 1 voor het instellen van de procedure.

In een groot aantal rechtsgebieden is dat verplicht voor wettelijke vertegenwoordigers van partijen.

In sommige rechtsgebieden geldt deze verplichting ook voor rechtspersonen. In andere rechtsgebieden, waar het systeem nog in ontwikkeling is, bestaat deze mogelijkheid vanwege technische problemen echter nog niet.

Voor natuurlijke personen is dit, na verificatie, facultatief in rechtsgebieden waar het systeem in bedrijf is.

In Baskenland is het niet mogelijk een procedure online in te leiden en moet de vordering tot executie op papier worden ingesteld.

Het ministerie van Justitie houdt een elektronisch beschikbaar register met informatie over de relevante middelen en adressen bij: het “SEDE JUDICIAL ELECTRÓNICA” (De link wordt in een nieuw venster geopend.link naar het register).

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Dit kan uitsluitend in een deel van het nationale grondgebied.

In Aragon, Navarra, Cantabrië en Valencia kunnen de wettelijke vertegenwoordigers van de partijen zaken online raadplegen.

In andere rechtsgebieden, zoals de Balearen of Catalonië, wordt het systeem langzaamaan uitgerold, zodat in de nabije toekomst de wettelijke vertegenwoordigers daartoe toegang zullen krijgen.

In Andalusië kunnen de partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers bepaalde informatie beperkt raadplegen: betrokken partijen, stand van zaken van de procedure voor de partijen en de dagelijkse lijst met zaken van de rechtbank.

In Baskenland hebben wettelijke vertegenwoordigers alleen toegang tot video’s met beeldopnamen van het proces.

In andere rechtsgebieden bestaan evenwel geen plannen om deze toegang te verschaffen aan wettelijke vertegenwoordigers.

Op dit moment hebben natuurlijke personen geen digitale inzage in gerechtelijke dossiers.

Laatste update: 18/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Kroatië

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Dit is niet mogelijk.

Verzoeken, verweerschriften, beroepschriften en andere verklaringen, voorstellen en bekendmakingen buiten de zitting, worden schriftelijk ingediend (ingediende stukken). De partij, d.w.z. haar wettelijke vertegenwoordiger, ondertekent de ingediende stukken onderaan.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Niet van toepassing.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Niet van toepassing.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Niet van toepassing.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Niet van toepassing.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Niet van toepassing.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Niet van toepassing.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Niet van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Niet van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

De wet op de burgerlijke rechtsvordering (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië nrs. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 en 70/19) voorziet in de mogelijkheid om stukken elektronisch in te dienen met behulp van een IT-systeem. Elektronisch ingediende stukken moeten worden ondertekend met behulp van een gekwalificeerde elektronische handtekening conform bijzondere wetgeving. Overheidsinstanties, het openbaar ministerie, advocaten, notarissen, gerechtsdeskundigen, gerechtsassessoren, gerechtstolken, insolventiebeheerders, gerechtscommissarissen en rechtspersonen moeten stukken echter altijd elektronisch indienen.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er is een elektronisch mededelingenbord (e-Oglasna ploča) ontwikkeld en geïmplementeerd, dat het mogelijk maakt om met behulp van IT-instrumenten gerechtelijke stukken ter kennis te brengen aan de partijen in een gerechtelijke procedure.

Op het elektronische mededelingenbord worden vonnissen gepubliceerd conform artikel 335 van de wet op de burgerlijke rechtsvordering (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië nrs. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 en 70/19) alsook alle stukken die zijn bedoeld in artikel 8 van de wet op de tenuitvoerlegging (Ovršni zakon) (Narodne Novine NN; Staatsblad van de Republiek Kroatië, nrs. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 en 73/17).

Daarnaast worden op het elektronische mededelingenbord ook alle stukken gepubliceerd die overeenkomstig de procedureregels op het mededelingenbord van de rechtbank worden gepubliceerd.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Dit is niet mogelijk.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is niet mogelijk om via het internet beroep aan te tekenen. Een partij kan via het elektronische mededelingenbord op de hoogte worden gebracht van een beslissing als aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden is voldaan.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Dit is niet mogelijk.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing.

Laatste update: 21/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Italië

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, dat is mogelijk bij alle rechtbanken en hoven van beroep om een civiele procedure in te leiden. Voor voorlopige voorzieningen is het in alle rechtbanken verplicht.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

In het geval van contentieuze en niet-contentieuze burgerlijke rechtsvorderingen en tenuitvoerleggingsprocedures voor de rechtbanken en de hoven van beroep kan de advocaat van eerder aangewezen partijen alleen langs elektronische weg procedurele handelingen stellen en stukken indienen. Hetzelfde geldt voor het stellen van handelingen en indienen van stukken door personen die door de gerechtelijke autoriteiten zijn aangesteld of afgevaardigd. Voor alle andere handelingen is het steeds mogelijk om deze langs elektronische weg te verrichten.

Voorlopige voorzieningen worden uitsluitend langs elektronische weg uitgevaardigd.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De elektronische dienst voor het indienen van documenten is doorlopend beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Ja, de technische specificaties die in acht moeten worden genomen zijn vastgesteld in een maatregel van 16 april 2014. Klik op de volgende link voor meer informatie:

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De ‘elektronische envelop’ (busta telematica) die de gerechtelijke stukken en bijbehorende bijlagen bevat, is versleuteld om ervoor te zorgen dat de inhoud alleen door de ontvangende rechtbank kan worden gelezen.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Daarbij wordt gebruikgemaakt van een elektronische handtekening; de tijd hoeft niet te worden geregistreerd.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Het wettelijk vereiste eenmalige griffierecht (contributo unificato) kan elektronisch worden voldaan via een speciale onlineprocedure waarbij voor authenticatiedoeleinden een Italiaanse smartcard wordt gebruikt. Het griffierecht is gelijk aan dat bij niet-elektronische procedures.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, met een elektronisch document dat gelijkwaardig is aan het papieren document.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Voor de indiening van zijn verweerschrift mag de verweerder naar eigen goeddunken handelen; elektronische indiening is echter verplicht in de loop van de procedure voor de rechtbanken en de hoven van beroep.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor schriftelijke procedures. De verweerder mag zich alleen langs elektronische weg tegen de vordering verweren indien de rechtbank bevoegd is om online ingediende verzoeken te verwerken voor die specifieke categorie procedures en stukken.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Hiervoor gelden dezelfde regels als voor schriftelijke procedures.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Zie de antwoorden op de vragen 1 en 2.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Mededelingen en kennisgevingen aan de raadslieden van de partijen worden uitsluitend via het internet verzonden (via gecertificeerde elektronische post (PEC) overeenkomstig de Italiaanse voorschriften).

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja. Voorlopige voorzieningen worden uitsluitend in elektronische vorm uitgevaardigd (sinds 30 juni 2014).

Maandelijks geven de burgerlijke rechtbanken ongeveer 300 000 beslissingen in elektronische vorm.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Een hoger beroep kan via het internet worden ingesteld. De beslissing over het beroep wordt uitsluitend bekendgemaakt via het internet (via gecertificeerde elektronische post (PEC) overeenkomstig de Italiaanse voorschriften).

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Ja, door zichzelf toegang te verschaffen (met een Italiaanse smartcard) tot een goedgekeurd toegangspunt of het portaal voor onlinediensten van het ministerie van Justitie.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://pst.giustizia.it/PST/

Laatste update: 21/07/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Cyprus

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Nee.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Niet van toepassing.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Niet van toepassing.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Niet van toepassing.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Niet van toepassing.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Niet van toepassing.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Niet van toepassing.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Niet van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Niet van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Niet van toepassing.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Niet van toepassing.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Niet van toepassing.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing.

Laatste update: 13/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Letland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

In Letland bestaat geen speciaal kader voor het instellen van een burgerlijke vordering of het inleiden van andere procedures via het internet. Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

Elektronische documenten kunnen via het internet worden verzonden.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Er is geen speciale geautomatiseerde procedure of website voor dergelijke procedures.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

In Letland is het mogelijk elektronische stukken te verzenden.

Krachtens Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, zijn rechtbanken verplicht om elektronisch ondertekende documenten te aanvaarden.

De nationale wetgeving inzake elektronische documenten bepaalt dat elektronische documenten gegevens moeten bevatten waaruit kan worden afgeleid dat de documenten authentiek zijn en dat ze de identiteit van de ondertekenaar moeten vermelden. Alleen een document dat van een beveiligde elektronische handtekening is voorzien, wordt geacht door de desbetreffende persoon te zijn ondertekend. Wanneer elektronische documenten worden gebruikt, zorgen de leveranciers van diensten voor beveiligde elektronische handtekeningen voor gegevensbeveiliging, overeenkomstig de wet inzake elektronische documenten en de nationale regels betreffende gegevensbescherming. Voor het gebruik van een elektronische handtekening in correspondentie met de rechtbank is de uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie nodig. Als die toestemming is gegeven, kan de rechtbank stukken langs elektronische weg verzenden.

Documenten die met een beveiligde elektronische handtekening zijn gecertificeerd, kunnen worden gebruikt voor het instellen van elk type vordering, behalve wanneer de wet voor het instellen van een vordering in een speciale procedure voorziet. De procedure voor het uitwisselen van elektronische documenten geldt niet voor bepaalde typen onroerendgoedcontracten, familie- en erfrechtelijke contracten en overeenkomsten van borgstelling.

In sommige gevallen stelt de wet dat een document alleen rechtsgevolgen heeft als het van een stempel of zegel is voorzien. Bij een elektronisch document is aan dit vereiste voldaan als het een beveiligde elektronische handtekening en tijdstempel heeft, of alleen een elektronische handtekening als de partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat elektronische documenten door middel van een elektronische handtekening kunnen worden ondertekend volgens de in de wet inzake elektronische documenten vastgelegde procedures.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures.

Rechtbankstukken kunnen elektronisch worden betekend als de verzoeker in het verzoekschrift heeft aangegeven dat de correspondentie met de rechtbank zowel via e-mail als via reguliere post kan worden gevoerd.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Rechtbankstukken, waaronder uitspraken, kunnen elektronisch worden betekend als de verzoeker in het verzoekschrift heeft aangegeven dat de correspondentie met de rechtbank zowel via e-mail als via reguliere post kan worden gevoerd.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures.

Voor het gebruik van een elektronische handtekening in correspondentie met de rechtbank is de uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie nodig. Als die toestemming is gegeven, kan de rechtbank stukken langs elektronische weg toezenden.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures.

De correspondentie met een deurwaarder kan via elektronisch ondertekende documenten worden gevoerd.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Er is geen speciale website en uniforme handelwijze voor dergelijke procedures. Openbare informatie over de voortgang van een zaak is te vinden op de portaalsite van de Letse rechtbanken.

De partijen bij een zaak kunnen soms via de portaalsite van de rechtbanken luisteren naar een geluidsopname van de zitting (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://tiesas.lv, onder de menuknop Manas lietas ("Mijn zaken")). Dat is alleen mogelijk als de rechtbank het betreffende audiobestand in het gerechtelijk informatiesysteem heeft ingevoerd. De aldus ingevoerde bestanden worden om de 24 uur, na synchronisatie van de gegevens, overgezet naar de applicatie voor gegevensdistributie op het portaal De link wordt in een nieuw venster geopend.https://tiesas.lv. Om gebruik te kunnen maken van het portaal moet men zich eerst inschrijven. Gebruikers hebben echter alleen toegang tot zaken waarbij ze officieel partij zijn. Als dat het geval is, kunnen ze de audiobestanden die bij de processtukken zijn gevoegd, openen en naar de opname luisteren. Voor toegang tot Manas lietas ("Mijn zaken") dient men ook te beschikken over een elektronische handtekening of elektronische identiteitskaart (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://tiesas.lv). Eventueel kan bij de griffie (Tiesu administrācija) om toegangsrechten worden gevraagd.

Laatste update: 24/03/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Litouwen

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Sinds 1 juli 2013 is het mogelijk om civiele vorderingen elektronisch in te dienen via het Litouwse gerechtelijke informatiesysteem (LITEKO), dat toegankelijk is via het subsysteem voor openbare elektronische diensten op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.teismai.lt/en en De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.epaslaugos.lt/, door te klikken op de link naar het e-dienstenportaal van de Litouwse rechtbanken.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Diverse vorderingen in civiele procedures of klachten tegen afzonderlijke besluiten en verzoeken in administratieve procedures kunnen elektronisch worden ingediend. Elektronische documenten kunnen bij de rechtbank worden ingediend met betrekking tot zowel nieuwe als bestaande papieren dossiers. Wanneer elektronische documenten in verband met een bestaand papieren dossier worden ingediend, moet de verzoeker ook het vereiste aantal papieren kopieën indienen (één kopie moet bij het papieren dossier worden gevoegd en één kopie moet door de rechter naar elke partij in de procedure worden gestuurd).

Sinds 1 januari 2014 worden procedures alleen nog elektronisch afgehandeld voor de volgende zaken: 1.1. door districtsrechtbanken behandelde civiele zaken met betrekking tot de uitvaardiging van rechterlijke bevelen waarbij het verzoek tot inleiding van een gerechtelijke procedure na 1 juli 2013 is ingediend met behulp van informatie- en elektronische‑communicatietechnologieën;

1.2. door districtsrechtbanken behandelde civiele zaken waarbij het processtuk waarop de gerechtelijke procedure is gebaseerd op of na 1 januari 2014 is ingediend met behulp van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën;

1.3. civiele zaken die door regionale rechtbanken als rechtbanken in eerste aanleg worden behandeld en administratieve zaken die door administratieve rechtbanken als rechtbanken in eerste aanleg worden behandeld waarbij het processtuk waarop de gerechtelijke procedure is gebaseerd op of na 1 juli 2013 is ingediend met behulp van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën;

1.4. alle procedures voor algemene en gespecialiseerde rechtbanken die zaken in hoger beroep of cassatiezaken behandelen op basis van beroepsprocedures die op of na 1 januari 2014 zijn ingesteld tegen vonnissen of uitspraken in zaken die uitsluitend in elektronische vorm zijn afgehandeld.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze dienst is te allen tijde beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Processtukken kunnen worden ingediend door de modelformulieren in te vullen die beschikbaar zijn op LITEKO PES (het subsysteem voor openbare elektronische diensten) of door bestaande stukken te uploaden als bestanden met de door het systeem ondersteunde bestandsindelingen: tekstbestandsindelingen: doc, docx, odt, rtf, txt.; indelingen voor spreadsheetbestanden: xls, xlsx, ods; indelingen voor presentatiebestanden: ppt, pptx, ppsx, odp; indelingen voor vectorafbeeldingen en vectortekst: pdf, application/pdf, ADOC; indelingen voor dotmatrix-afbeeldingen: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; videobestandsindelingen: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm; en audiobestandsindelingen: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Elektronische gegevens met betrekking tot gerechtelijke procedures worden verwerkt en opgeslagen met behulp van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën overeenkomstig de door de Hoge Raad (Teisėjų taryba) vastgestelde en met de hoofdarchivaris van Litouwen (Lietuvos vyriausiasis archyvaras) overeengekomen regelingen.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Het portaal voor elektronische diensten is toegankelijk met behulp van de instrumenten die beschikbaar zijn op het e-overheidsportaal: elektronisch bankieren, een persoonlijke identiteitskaart of een elektronische handtekening. Het systeem heeft ook een tijdstempelfunctie.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ingezetenen die e-documenten indienen, krijgen 25 % korting op de gerechtskosten; zij hoeven geen processtukken af te drukken, hoeven geen processtukken naar de rechtbank te sturen, hoeven niet naar de bank te gaan om de gerechtskosten te betalen en hoeven geen betalingsbewijs te verstrekken.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Via het internet ingediende vorderingen zijn onderworpen aan dezelfde regels van burgerlijke rechtsvordering als gewone vorderingen. In artikel 139, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilinio proceso kodeksas) is bepaald dat een eiser het recht heeft zijn vordering in te trekken zolang de rechtbank nog geen afschrift ervan naar de verweerder heeft verstuurd. De vordering kan in een later stadium slechts worden ingetrokken als de verweerder daarmee instemt en de intrekking gebeurt voordat de rechtbank in eerste aanleg haar beslissing neemt. Een vordering kan tot het moment van registratie worden ingetrokken door deze gewoon te verwijderen. Na registratie kan de vordering alleen op het systeem worden ingetrokken door een verzoek tot intrekking in te dienen.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Zowel papieren als elektronische stukken kunnen bij de rechtbank worden ingediend.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Het gebruik van elektronische communicatie tijdens civiele procedures heeft geen invloed op de regels van burgerlijke rechtsvordering.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Het gebruik van elektronische communicatie tijdens civiele procedures heeft geen invloed op de regels van burgerlijke rechtsvordering.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Elektronische stukken kunnen worden ingediend met betrekking tot bestaande papieren dossiers en elektronische dossiers.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Zaken die verband houden met de uitvaardiging van rechterlijke bevelen, andere door de Hoge Raad gespecificeerde zaken en informatie met betrekking tot gerechtelijke procedures kunnen elektronisch worden behandeld. Als een elektronisch dossier is aangemaakt, wordt alle door de rechtbank ontvangen of verzonden gedrukte informatie gedigitaliseerd, terwijl gedrukte documenten worden verwerkt, opgeslagen of vernietigd overeenkomstig de door de Hoge Raad vastgestelde en met de hoofdarchivaris van Litouwen overeengekomen regelingen.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, in zowel civiele als administratieve procedures kan via het internet beroep worden aangetekend. Rechterlijke beslissingen kunnen niet alleen elektronisch worden afgeleverd maar ook op andere wijzen die in specifieke wetgeving zijn vastgesteld.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Op 1 juli 2013 is een wijziging van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering in werking getreden die het gebruik van informatie- en elektronische-communicatietechnologieën bij gerechtsdeurwaardersactiviteiten regelt. De mogelijkheid om via het internet een tenuitvoerleggingsprocedure te starten, is echter nog niet ten uitvoer gelegd. Het elektronische informatiesysteem voor gerechtsdeurwaarders moet vanaf april 2015 operationeel zijn.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Sinds 1 juli 2013 kunnen advocaten en juridische assistenten gerechtelijke processtukken elektronisch ontvangen.

Laatste update: 21/10/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Luxemburg

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Nee, conform het Luxemburgse recht moeten dagvaardingen op papier worden ingediend.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Niet van toepassing.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Niet van toepassing.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Niet van toepassing.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Niet van toepassing.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Niet van toepassing.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Niet van toepassing.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Niet van toepassing.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Niet van toepassing.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niet van toepassing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Nee.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee, zij moeten afhankelijk van het geval worden betekend door een gerechtsdeurwaarder (afgifte of toezending per post) of ter kennis worden gebracht door de griffie (toezending per post).

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee, rechterlijke beslissingen worden door de griffie aan de partijen doorgegeven via hun advocaten. In de regel deponeert de griffie de betrokken beslissing in het "vak" van de desbetreffende advocatenpraktijk. Elke advocatenpraktijk heeft een "vak" in de vorm van een afgesloten brievenbus bij de Cité judiciaire. Een directe doorgifte van de beslissing aan de partijen geschiedt per post.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.legilux.lu/

Laatste update: 09/01/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Hongarije

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, dat is mogelijk. De gedetailleerde voorschriften voor elektronische communicatie met de rechtbanken zijn te raadplegen op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato en op de daaraan gerelateerde websites.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Een belangrijke verandering ten opzichte van eerdere wetgeving over procedures die via internet kunnen worden ingesteld, is dat de partijen in bepaalde contentieuze en niet-contentieuze (voluntaire) procedures die op of na 1 januari 2018 zijn ingesteld, niet alleen de mogelijkheid wordt geboden hun zaken elektronisch te regelen, maar daartoe zijn verplicht. Bijgevolg zijn alle marktdeelnemers, staten, gemeenten, begrotingsagentschappen, openbare aanklagers, notarissen, overheidsinstanties, andere administratieve organen die als cliënten optreden, en de wettelijke vertegenwoordiger van zulke cliënten, verplicht hun zaken elektronisch te regelen.

Bovendien mogen bepaalde soorten zaken alleen elektronisch worden gevoerd, ongeacht of de partijen in een van voornoemde hoedanigheden handelen. Zo mag een procedure voor inschrijving van een onderneming (of wijziging van de ondernemingsgegevens) alleen elektronisch worden ingesteld, en mag in procedures voor inschrijving in de burgerlijke stand een verzoekschrift alleen elektronisch worden ingediend als bv. een individu een vereenvoudigde registratieprocedure (gegevenswijziging) aanvraagt of een organisatie een verzoek indient om te worden erkend als een algemeen nut beogende instelling, terwijl organen die al zijn aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen, hun verzoekschriften na die datum alleen elektronisch mogen indienen.

Verzoekers die niet verplicht zijn zich te bedienen van elektronische middelen, kunnen hun verzoekschrift toch elektronisch indienen.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Ja, de voorziening is steeds beschikbaar, behalve tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden en bij storingen. Voor in de wetgeving of door de rechtbank in dagen en werkdagen gestelde termijnen, tellen dagen waarop een storing of onderbreking van de voorziening langer dan vier uur duurt, niet mee. Voor in maanden en jaren gestelde termijnen telt de dag waarop de termijn verstrijkt, niet mee indien zich op die dag een storing of onderbreking van de voorziening van langer dan vier uur voordoet. Een in uren gestelde termijn die zou verstrijken tijdens een storing of onderbreking van de voorziening zoals is gedefinieerd in de wet, verstrijkt aan het eind van het eerste uur na aanvang van de volgende werkdag. Bij onderbreking van de elektronische voorziening van meer dan één dag moet het met de elektronische administratievoorziening belaste orgaan zorgen voor een zodanige ontvangst en verwerking van door cliënten ingediende stukken dat er geen elektronische middelen nodig zijn, zelfs in gevallen waarin volgens de desbetreffende wetgeving alleen elektronische verwerking voor dat type procedure is toegestaan.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Als er een standaardformulier bestaat voor het indienen van een verzoekschrift of een bijlage daarbij, kan dat niet worden veranderd en kunnen de gegevens dus ook niet in andere vorm worden verstrekt. De formulieren kunnen worden bekeken op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://birosag.hu/ en ingevuld met behulp van het programma Általános Nyomtatványkitöltő (kaderprogramma voor invulling van formulieren). Overeenkomstig Regeringsbesluit nr. 451/2016 van 19 december 2016 over de gedetailleerde voorschriften voor elektronische administratie en het bevel van het nationaal bureau voor de rechterlijke macht zijn voor elektronische gerechtelijke dossiers bestemde bestanden de volgende indelingen toegestaan: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. Bij de formulieren te voegen bijlagen moeten de indeling .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic of .asice hebben. Het is belangrijk dat de bijlagen bij de formulieren afzonderlijk niet groter dan 150 MB en gezamenlijk niet groter dan 300 MB zijn. Als de bij het formulier of verzoekschrift op te nemen bijlagen in totaal toch meer dan 300 MB beslaan, kunnen de bijlagen op een opslagmedium als toevoeging aan het speciaal daarvoor bestemde formulier nr. 28 in meervoud worden ingediend: één exemplaar voor elk van de partijen en één exemplaar voor het gerecht. De rechter aanvaardt alleen bijlagen die zijn ingediend op cd r-, cd r+, dvd r-, dvd r+ en usb-stick als opslagmedia.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Bij elektronische procedures zorgen IT-hulpmiddelen die de communicatie-, transmissie- en interne administratieve systemen beschermen, voor een veilige transmissie en opslag van gegevens. Procedures kunnen online alleen worden gevoerd, na registratie, via een “client gateway” (ügyfélkapu), “company gateway” (cégkapu) of “official gateway” (hivatali kapu). De veilige verzending en opslag van gegevens is gewaarborgd door voorzieningen voor bv. elektronische identificatie, beveiligde verzending en elektronische ondertekening, evenals door de strenge eisen van Wet L van 2013 betreffende de beveiliging van elektronische informatie van nationale en plaatselijke overheden en andere daarmee samenhangende wetgeving.

Zo kunnen partijen die langs elektronische weg communiceren, de stukken die zij bij de rechtbank indienen, ook versleutelen met hun eigen encryptiesleutel, naast die welke is verstrekt door de rechtbank. In dat geval stuurt de elektronisch communicerende partij de eigen encryptiesleutel mee met de ingediende stukken en worden gerechtelijke stukken door de rechtbank elektronisch en versleuteld met de encryptiesleutel van die partij aan haar betekend.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Stukken die elektronisch bij de rechtbank worden ingediend, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de afzender heeft het elektronische document voorzien van zijn of haar gekwalificeerde of geavanceerde elektronische handtekening of verzegeling op basis van een gekwalificeerd certificaat en van een tijdstempel, als dat wettelijk is vereist,
 • de afzender waarmerkt het elektronische document via een voorziening voor de authenticatie van documenten middels identificatie, of
 • het elektronische document is gemaakt met behulp van een dienst waarvan de aanbieder het document middels identificatie heeft toegewezen aan de afzender en die toewijzing is gecertificeerd op basis van authenticatie, met informatie die duidelijk kan worden herleid naar een handtekening van de afzender zelf of op basis van die informatie, en de dienstenaanbieder heeft verklaard dat het document onmiskenbaar is toegewezen aan de afzender in een clausule die onlosmakelijk verbonden is met het elektronische document en die door de dienstenaanbieder samen met het document is voorzien van ten minste een geavanceerde elektronische verzegeling en ten minste een geavanceerd tijdstempel.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Griffierechten en andere voor een procedure verschuldigde rechten zijn voor schriftelijke en elektronische procedures dezelfde.

Als er rechten moeten worden betaald, moet dat niet alleen worden vermeld in het verzoekschrift, maar moet in het veld “Verschuldigde rechten” (op het in te dienen formulier) tevens het juiste bedrag worden ingevuld, waarna de rechten kunnen worden betaald volgens de ontvangstbevestiging die na indiening van het formulier automatisch wordt ontvangen. De rechten kunnen worden betaald via het systeem voor elektronische betaling en afwikkeling (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer - EFER); dit systeem maakt het mogelijk om met bv. thuisbankieren een betaalverplichting te voldoen op het gerechtelijk betalingsportaal (Igazságügyi Fizetési Portál). Rechten kunnen ook worden voldaan door het desbetreffende bedrag over te maken naar de rekening van de regionale rechtbank die daarvoor wordt aangehouden bij de Hongaarse Schatkist.

Bij procedures voor de inschrijving van ondernemingen (of wijziging van ondernemingsgegevens) moeten de verschuldigde rechten en publicatiekosten elektronisch worden betaald voordat het verzoek om inschrijving (of wijziging van gegevens) wordt ingediend, onder vermelding van het dossiernummer voor de betaling van rechten en kosten, dat beschikbaar is op de website van het nationale systeem voor bedrijfsinformatie en ondernemingsregistratie. De rechten moeten worden voldaan door het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van de handelsrechtbank die voor dit doel bij de Schatkist wordt aangehouden, terwijl het bedrag van de publicatiekosten moet worden overgemaakt op de rekening van het ministerie van Justitie bij de Hongaarse Schatkist.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Het is om technische redenen niet mogelijk de indiening van een stuk ongedaan te maken. Het beëindigen van procedures of intrekken van verzoeken of beroepen kan alleen volgens de regels van het WvBR. Partijen die kiezen voor een elektronische procedure, hebben dezelfde rechten en plichten als partijen die hun verzoeken schriftelijk indienen.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Of de administratie elektronisch plaatsvindt, is niet afhankelijk van de keuze die de eiser heeft gemaakt voor het regelen van zijn of haar zaken; de administratie is elektronisch als van de verweerder wordt verlangd zijn of haar zaken elektronisch te regelen. Als de verweerder volgens vraag 2 zijn of haar zaken elektronisch moet regelen, kan hij of zij een verklaring over de vordering alleen via internet en overeenkomstig de wettelijke bepalingen indienen; anders is de ingediende verklaring niet geldig. In andere gevallen bepaalt de verweerder zelf of hij of zij op papier of langs elektronische weg reageert. Wanneer de verweerder ervoor kiest om langs elektronische weg te procederen, moet hij gedurende de procedure met de rechtbank contact onderhouden via elektronische middelen en worden rechtbankstukken langs elektronische weg aan hem betekend. Als een zonder wettelijke vertegenwoordiging optredende partij of de niet als wettelijk aangemerkte vertegenwoordiger van de partij heeft beloofd elektronisch te communiceren met de rechtbank, kan de rechtbank naderhand worden verzocht toe te staan dat wordt overgegaan op een schriftelijke procedure, onder gelijktijdige indiening van een schriftelijk stuk. In dat verzoek moet worden toegelicht dat, gezien de veranderde situatie van de partij of haar vertegenwoordiger, voortzetting van de procedure langs elektronische weg een onevenredig grote last zou vormen.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Voor elektronische en schriftelijke procedures gelden dezelfde regels.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Zie de antwoorden op de vragen 9 en 10.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Als de partij verplicht is haar zaken elektronisch te regelen of daarvoor heeft gekozen, moet voor indiening van stukken met bijlagen gebruik worden gemaakt van een standaardformulier (indien beschikbaar) dat niet kan worden bewerkt. Als er geen standaardformulier is, moeten stukken en bijlagen worden ingediend in een van de indelingen die zijn goedgekeurd door de president van het nationaal bureau voor de rechterlijke macht en die zijn genoemd in het antwoord op vraag 4, overeenkomstig de daar beschreven regels. (Vrijstellingen van de verplichting documenten elektronisch in te dienen staan beschreven in de wetgeving; zo geldt het op dit moment als vrijstelling van verplichte elektronische indiening als een document schriftelijk moet worden gepresenteerd en gecontroleerd in de procedure, waarvan met name sprake kan zijn bij betwisting van de echtheid van een schriftelijk document.)

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, dat is mogelijk. Gerechtelijke stukken worden door de rechtbank elektronisch betekend aan partijen overeenkomstig de regels die staan beschreven in de antwoorden op de vragen 2 en 9. Elektronisch betekende gerechtelijke stukken worden gestuurd naar de onlinevoorziening voor opslag van documenten van de afzender binnen de client gateway, official gateway of company gateway, waar zij kunnen worden ontvangen door de link te openen die naar de stukken verwijst. Een stuk wordt geacht te zijn betekend, wanneer het is geopend en het systeem een elektronische bevestiging van betekening genereert die automatisch naar de rechtbank wordt verstuurd.

Naar het officiële adres gestuurde post wordt geacht te zijn betekend op het tijdstip dat is vermeld op de weigeringsbevestiging, ook als de dienstenaanbieder van het officiële adres bevestigt dat levering van de mail is geweigerd door de geadresseerde, of op de vijfde werkdag na het tijdstip dat is vermeld op de tweede betekening, als de dienstenaanbieder van het officiële adres bevestigt dat de geadresseerde de mail niet heeft aanvaard, ondanks twee keer in kennis te zijn gesteld.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja, zie het antwoord op vraag 13.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Een partij die elektronisch moet communiceren of die eerder heeft gekozen voor elektronische communicatie, moet ook elektronisch beroep instellen, terwijl een partij die zich tot het moment van instelling van het beroep heeft bediend van schriftelijke stukken, kan overgaan op elektronische administratie, zelfs op het moment van instelling van het beroep. De beslissing van de rechtbank over het beroep wordt eveneens elektronische betekend aan een partij die elektronisch moet communiceren of die eerder heeft gekozen voor elektronische communicatie, overeenkomstig de bij vraag 13 beschreven regels.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, dat is mogelijk. Als elektronische administratie wettelijk verplicht is, is het vanzelfsprekend ook verplicht de procedure op die manier in te stellen. Een partij die niet aan die verplichting is onderworpen, heeft wel het recht een procedure elektronisch in te stellen; zij zal echter eerst schriftelijk moeten instemmen met de gebruiksvoorwaarden van de berichtendienst van de Hongaarse kamer van rechterlijke ambtenaren.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

In bepaalde procedures, zoals procedures waarbij bedrijven partij zijn, is dat mogelijk.

Laatste update: 03/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Malta

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, dat is mogelijk, maar dit hangt af van de rechtbank waarbij de procedure moet worden ingesteld.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

De volgende procedures kunnen door middel van een via het internet ingediend verzoekschrift worden ingeleid:

 • procedure bij de rechtbank voor geringe vorderingen;
 • procedure bij de rechtbank voor administratieve rechtspraak; en
 • procedure bij de Court of Magistrates (Malta) en de Court of Magistrates (Gozo) in zijn lagere bevoegdheid.

Er zijn geen procedures die uitsluitend via het internet beschikbaar zijn.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze faciliteit is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar, maar de vordering of het verzoekschrift wordt alleen tijdens de openingsuren van de rechtbank behandeld, te weten van 9.00 uur tot 15.00 uur (van 1 oktober tot 15 juni) en van 8.00 uur tot 12.00 uur (van 16 juni tot 30 september). Indien de vordering of het verzoekschrift buiten deze uren wordt ingediend, wordt deze/dit geacht op de volgende werkdag tijdens de hierboven vermelde openingsuren te zijn ingediend.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

In het geval van vorderingen bij de rechtbank voor geringe vorderingen geschiedt dit door op het daartoe bestemde formulier (online beschikbaar) alle gegevens in te vullen die nodig zijn om de vordering in behandeling te nemen.

In het geval van een verzoekschrift bij de rechtbank voor administratieve rechtspraak alsook bij de Court of Magistrates (Malta) en bij de Court of Magistrates (Gozo) in zijn lagere bevoegdheid moeten de gegevens eerst conform de vereisten van het e-formulier worden ingevuld, waarna een gescande kopie van het verzoekschrift moet worden bijgevoegd in het wettelijke voorgeschreven formaat, samen met eventuele documenten.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De gegevensoverdracht geschiedt op versleutelde wijze en de bewaring ervan wordt door het overheidsbeleid geregeld.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Wanneer bij de rechtbank voor geringe vorderingen een vordering wordt ingesteld, is het niet nodig om een elektronische handtekening te gebruiken. Replieken, replieken op tegenvorderingen en bij die rechtbank ingestelde beroepen worden wel elektronisch ondertekend, aangezien hiervoor met een e-id moet worden ingelogd.

Indien bij de rechtbank voor administratieve rechtspraak alsook bij de Court of Magistrates (Malta) en bij de Court of Magistrates (Gozo) in zijn lagere bevoegdheid een zaak aanhangig wordt gemaakt, wordt deze automatisch elektronisch ondertekend, aangezien deze dienst uitsluitend wordt aangeboden aan advocaten en procureurs, nadat zij zich met behulp van een e-id voor een dergelijke dienst hebben aangemeld.

Met betrekking tot de tijd geldt dat, zodra de vordering of het verzoekschrift wordt ingediend, het tijdstip en de datum automatisch worden aangemaakt.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, de griffierechten voor de online ingediende akte worden ook online voldaan. De griffierechten zijn gelijk aan de rechten die moeten worden betaald, wanneer de akten niet elektronisch worden ingediend.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Dit kan niet online worden geregeld. Wie een zaak wil intrekken, moet daarvoor persoonlijk bij de griffie langskomen.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Bij procedures bij de rechtbank voor geringe vorderingen, de Court of Magistrates (Malta) en de Court of Magistrates (Gozo) in zijn lagere bevoegdheid is de onlinedienst alleen bestemd voor het instellen van een procedure. Het is momenteel nog niet mogelijk om via het internet repliek op dit soort procedures in te dienen.

Bij procedures bij de rechtbank voor geringe vorderingen is het mogelijk om, naast het instellen van een procedure, online ook een repliek, een repliek op een tegenvordering en een beroep in te dienen.

De verweerder is niet verplicht om via het internet te reageren.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Voor de zaak wordt een terechtzitting gepland, ongeacht de vraag of er op de vordering is gereageerd.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Zodra de reactietermijn is verstreken, wordt voor de zaak een terechtzitting gepland, ongeacht de vraag of er op de vordering is gereageerd.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Het is mogelijk om documenten elektronisch in te dienen, indien deze samen met de oorspronkelijke, tevens elektronisch ingestelde vordering worden ingediend.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Volgens het Maltese recht is betekening van rechterlijke beslissingen niet vereist.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Alle voorlopige of definitieve rechterlijke beslissingen worden ter openbare terechtzitting voorgelezen. Aan de bij de terechtzitting aanwezige partijen of juridisch vertegenwoordiger wordt een kopie daarvan verstrekt. Zoals hieronder wordt toegelicht, is het niettemin mogelijk om een elektronische kopie van de rechterlijke beslissing te ontvangen.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Een beroep via het internet is alleen mogelijk, indien er beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van de rechtbank voor geringe vorderingen, maar kennisgeving van de rechterlijke beslissing kan niet via het internet geschieden.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Dit is niet mogelijk.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.Justice Services is een onlinedienst voor besluiten beschikbaar, die kosteloos kunnen worden geraadpleegd door zowel juridische vertegenwoordigers als het grote publiek.

Behalve op die website kunnen De link wordt in een nieuw venster geopend.juridische vertegenwoordigers terecht, waar zijn zich met hun e-id kunnen abonneren op de dienst eCourts, die hun toegang biedt tot rechtszaken, gerechtelijke stukken en bevelschriften.

Laatste update: 06/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Nederland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Vanaf 1 september 2017 is digitaal procederen verplicht in civiele vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (belang van meer dan 25.000 euro) bij de rechtbanken Midden- Nederland en Gelderland (zie de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.De Rechtspraak).

Vanaf 1 oktober 2019 is digitaal procederen alleen nog mogelijk in de zaken die sinds 1 september 2017 al digitaal aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbanken Midden - Nederland en Gelderland. Nieuwe zaken kunnen vanaf 1 oktober 2019 niet meer digitaal worden ingediend bij deze rechtbanken.

Digitaal Rekening en Verantwoording indienen voor bewindvoerders/curatoren kan via het digitaal loket kanton. Een Rekening en Verantwoording (overzicht van inkomen, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden van de betrokkene in het voorafgaande jaar) kan via het digitale formulier jaarlijks worden opgesteld en jaarlijks digitaal worden verstuurd naar de kantonrechter, tenzij de kantonrechter anders beslist. Hiervoor moet worden ingelogd met DigID.

Ook nodigen alle rechtbanken sinds november 2017 professionele bewindvoerders uit om digitaal te communiceren in bewindzaken. Dit gebeurt in een geleidelijk tempo, per kantoor van de bewindvoerder (zie de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.De Rechtspraak).

Bij de Hoge Raad moeten cassaties van civiele dagvaardingszaken altijd digitaal ingediend worden (zie de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad der Nederlanden).

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Vanaf 1 september 2017 tot 1 oktober 2019 moet in civiele vorderingen met een verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbanken Midden- Nederland en Gelderland digitaal worden geprocedeerd. Bij de overige rechtbanken is dit niet mogelijk. De in deze periode aanhangig gemaakte zaken bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland zullen in beginsel digitaal worden afgedaan (zie ook 3 tot en met 16).

Door De Rechtspraak wordt gewerkt aan een nieuwe digitale toegang voor civiele zaken. De voortgang daarvan en de mogelijkheden daartoe zullen worden aangegeven op de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.De Rechtspraak.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Voor de in het onder 2 genoemde tijdvak ingediende civiele vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging bij de rechtbank Midden-Nederland en Gelderland is digitaal procederen 24 uur, 7 dagen per week mogelijk. Het rechtspraakservicecentrum (helpdesk) is digitaal en telefonisch bereikbaar tussen 8 en 20 uur.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Ja, de procedure wordt ingediend met een procesinleiding via het webportaal van de rechtspraak.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Zie hiervoor het technisch reglement op de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.De Rechtspraak.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Ja, voor het indienen van stukken dient men zich digitaal te legitimeren. Advocaten doen dat met hun advocatenpas. Burgers kunnen dit onder meer doen via DigID of e-herkenning (bedrijven). De wet schrijft voor welke herkenningsmiddelen zijn toegelaten.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, in alle procedures is sprake van griffierechten. Advocaten hebben een rekening courant verhouding met de rechtspraak. Bij digitaal procederen vindt de betaling van griffierechten digitaal plaats. Zonder betaling kan de procedure niet (verder) aanhangig gemaakt worden.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, de wet en het procesreglement van de rechtsspraak schrijven voor hoe een intrekking dient plaats te vinden.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Ja, als de wetgeving digitaal procederen van toepassing is kan verweerder digitaal reageren. Als verweerder een advocaat heeft, moet het digitaal. Als verweerder in persoon mag procederen, mag het ook op papier.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Bij digitaal procederen verloopt het hele proces digitaal. De verweerder krijgt via e-mail een notificatie van elk nieuw document dat in de digitale zaak wordt geplaatst. Hij kan zelf documenten digitaal toevoegen en zijn zaak raadplegen. De rechter doet digitaal uitspraak.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Indien de zaak op juiste wijze is betekend aan de wederpartij, kan de zaak bij verstek worden afgedaan. De wederpartij wordt schriftelijk van proceshandelingen in kennis gesteld.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Zie het antwoord op vraag 1. Indiening van berichten en stukken per e-mail is niet toegestaan, omdat de veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee, gerechtelijke stukken kunnen niet via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht. Wel worden veel uitspraken gepubliceerd op de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.De Rechtspraak en krijgen een zogeheten ECLI-nummer, waarmee zij eenvoudig terug te vinden zijn. De voorzitter van de zitting beslist doorgaans of de uitspraak op voornoemde internetsite geplaatst dient te worden.  Niet alle uitspraken worden op internet geplaatst. Op eerdergenoemde website staat slechts een selectie van uitspraken die juridisch relevant zijn of waarvoor veel (media-)belangstelling is.

Namen van personen die in een uitspraak voorkomen, worden anoniem gemaakt omwille van privacy. Bedrijven en personen die beroepsmatig met de rechter te maken hebben, worden niet geanonimiseerd.

In zaken waarin digitaal kan of moet worden geprocedeerd, wordt de uitspraak in de digitale zaak geplaatst. Daarmee is de uitspraak aan partijen bekendgemaakt.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee, de publicatie op internet vindt plaats na bekendmaking aan partijen en derhalve na de datum van de uitspraak. Zie verder ook antwoord op vraag 13.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee, het is niet mogelijk om digitaal hoger beroep in te stellen. Alleen in verstekzaken, waarin digitaal is geprocedeerd, kan digitaal verzet worden ingesteld.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee, dat is niet mogelijk.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee, in zaken waarin digitaal wordt geprocedeerd kunnen alleen advocaten de stukken in de zaak altijd raadplegen.

Sommige formulieren zijn van de website van De link wordt in een nieuw venster geopend.De Rechtspraak te downloaden in Pdf-formaat, maar ook deze stukken dienen vervolgens per reguliere post te worden verstuurd aan de rechtbanken om in een procedure te worden ingebracht. Het betreft onder meer formulieren inzake boedelscheidingen en de verdeling van het ouderdomspensioen, formulieren voor de wijziging van het ouderlijk gezag, curatele, bewind en mentorschap, declaratieformulieren van deskundigen en tolken, insolventieformulieren, formulieren voor Europese betalingsbevelprocedures, formulieren voor Europese geringe vorderingenprocedures en grievenformulieren in hoger beroepzaken.

Gegevens die in het rechtsverkeer van belang kunnen zijn en ook gegevens om de onafhankelijkheid van de rechter te waarborgen, zijn centraal geregistreerd en online voor iedere burger te vinden via de website van De Rechtspraak. Het gaat hier om het Centraal Curateleregister, het Centraal Insolventieregister, het huwelijksgoederenregister en het register met nevenfuncties Rechterlijke Macht, die alle online zijn te raadplegen.

Laatste update: 09/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Oostenrijk

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, gerechtelijke procedures kunnen on line, via het Oostenrijkse e-justitieportaal (System des elektronischen Rechtsverkehrs of ERV), worden ingesteld. Daarvoor moet men echter wel zijn ingeschreven bij een van meerdere mogelijke clearinginstellingen, die het verzoek doorgeleiden naar de rechterlijke macht. Inschrijving is niet gratis. Het basistarief is ongeveer 20 EUR per maand, plus 0,30 EUR per verzending. De kosten van een aangetekende brief bedragen ongeveer 3 EUR.

Daarnaast is voor bezitters van een Bürgerkarte (combinatie van identificatiebewijs en elektronische handtekening) ook een gratis uploadservice beschikbaar. In tegenstelling tot het ERV is deze dienst echter niet geschikt voor tweewegverkeer.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Het ERV biedt de mogelijkheid tot elektronische tweewegcommunicatie tussen de rechtbanken en het openbaar ministerie enerzijds en de partijen anderzijds, en is wat dat betreft vergelijkbaar met schriftelijke communicatie. Het kan voor alle soorten procedures worden gebruikt. Er zijn geen procedures die uitsluitend via het internet kunnen worden ingesteld.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

De middelen die ter ondersteuning van de vordering worden aangevoerd en alle voor de vordering vereiste procedurele gegevens moeten worden ingediend via een standaardformulier in XML-formaat (of als PDF-bijlage die naar XML-formaat is geconverteerd).

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Datatransmissie via het ERV is beveiligd door middel van het https-protocol. Aan de hand van certificaten wordt van alle partijen de identiteit geverifieerd. De communicatie tussen servers vindt eveneens op basis van certificaten plaats. Het feit dat gebruikers zich bij een toegangspunt moeten registreren (zie vraag 1) biedt aanvullende beveiliging.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Zie vraag 5 (certificaten). Een elektronische handtekening is niet verplicht. Alleen voor inschrijvingen in het kadaster is er een centrale tijdstempeldienst, voor het bevestigen van geldige inschrijvingen.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Griffierechten voor uploads via het internet worden betaald via automatische overschrijving. Voor procedures die via het internet worden ingesteld, zijn over het algemeen dezelfde griffierechten verschuldigd als voor procedures die schriftelijk worden ingesteld. In bepaalde gevallen wordt echter korting verstrekt als een verzoek elektronisch wordt ingediend.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ook wat dit betreft is er geen verschil tussen verzoeken die elektronisch en verzoeken die schriftelijk worden ingediend. De regels van het burgerlijk procesrecht zijn op gelijke wijze van toepassing op procedures die via het EVR zijn ingesteld. Zelfs verzoeken die niet via het EVR zijn ingediend, kunnen via dit systeem worden ingetrokken.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Ja, via het internet kan ook verweer worden gevoerd, beroep worden aangetekend enz. Gebruik van het EVR is over het algemeen niet verplicht. Dat is het wel voor advocaten, notarissen, banken, verzekeringsmaatschappijen, socialeverzekeringsinstellingen, de landsadvocaat (Finanzprokuratur) en de orden van advocaten.

Deskundigen en tolken zijn onder bepaalde voorwaarden verplicht het EVR te gebruiken.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De regels van het burgerlijk procesrecht zijn op gelijke wijze van toepassing op procedures die via het EVR worden gevoerd.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

De regels van het burgerlijk procesrecht zijn op gelijke wijze van toepassing op procedures die via het EVR worden gevoerd.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Ja, alle soorten documenten kunnen via het EVR worden ingediend. Zelfs bij inschrijvingen in het kadaster en het ondernemingsregister kunnen akten elektronisch worden aangeleverd en die hebben dan dezelfde bewijskracht als het origineel.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, via het EVR.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja, via het EVR.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, via het EVR.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, via het EVR.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Ja, partijen en hun juridisch vertegenwoordiger kunnen in alle civiele en tenuitvoerleggingsprocedures via clearinginstellingen on line het desbetreffende zaakregister inzien, echter alleen voor zover het hun eigen zaak betreft. Of een gebruiker recht op inzage heeft, wordt geverifieerd aan de hand van een unieke adrescode die iedereen met inzagerechten wordt toegekend.

Laatste update: 11/03/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Polen

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Het is mogelijk om een procedure tot verkrijging van een betalingsbevel (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) te starten via het internet. De eerste fase van deze procedure vindt plaats zonder dat de schuldenaar daarbij wordt betrokken. Schuldenaars mogen zich pas verweren nadat het betalingsbevel is uitgevaardigd en aan hen is betekend.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

In zaken die verband houden met geldvorderingen kan een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel worden ingeleid, ongeacht de waarde van het voorwerp van het geschil.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Een inleidend verzoekschrift in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan te allen tijde worden ingediend bij het e‑gerecht (e-sąd).

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Gespecialiseerde software die is ontwikkeld voor het e‑gerecht zet het tekstbestand met het inleidende verzoekschrift automatisch om in de opmaak en datastructuur die voor het e‑gerecht vereist is.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De gegevens worden beveiligd door een aantal geavanceerde IT-oplossingen, waaronder het CAPTCHA-systeem (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). CAPTCHA is een technologie die wordt gebruikt ter beveiliging van websites en die ervoor zorgt dat alleen door mensen ingevoerde gegevens worden doorgestuurd. In dit geval beschermt CAPTCHA het webportaal tegen accounts die door machines worden aangemaakt. Het systeem verifieert dit door de gebruiker te verplichten de in een afbeelding weergegeven tekens in te voeren. De tekens zijn opzettelijk vervormd zodat ze niet kunnen worden gelezen met behulp van OCR (optische tekenherkenning: technologieën of De link wordt in een nieuw venster geopend.software programma’s die worden gebruikt om tekens en volledige teksten in een De link wordt in een nieuw venster geopend.computerbestand in De link wordt in een nieuw venster geopend.grafische of De link wordt in een nieuw venster geopend.raster vorm te herkennen), maar zijn nog wel voldoende leesbaar voor de mens. De in de afbeelding weergegeven tekens moeten met kleine letters of hoofdletters in het veld worden ingevoerd.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

In een procedure tot verkrijging van een betalingsbevel moeten inleidende verzoekschriften en memories elektronisch worden ondertekend. Hiertoe kunnen de volgende soorten handtekeningen worden gebruikt:

a) een gewone elektronische handtekening die kosteloos te verkrijgen is op de EPU-website. Voordat dit wordt gedaan, moet er een account worden aangemaakt. Na activering van de account moet bij het EPU-certificeringscentrum een certificaat worden aangevraagd. Daarna is het ongeveer 2 uur wachten op een bevestiging dat het certificaat is uitgegeven. Vervolgens moet het certificaat worden gedownload. Voor een correcte installatie van het certificaat in het besturingssysteem is een certificaatwachtwoord nodig. Het wachtwoord wordt per e‑mail toegestuurd. Als de gebruiker het certificaat verliest nadat hij het heeft gedownload, moet hij een nieuwe aanvraag voor een certificaat indienen. Een gewone elektronische handtekening mag alleen in e‑procedures worden gebruikt. Het certificaat voor een gewone elektronische handtekening is één jaar geldig;

b) een gekwalificeerde elektronische handtekening. Na het registreren van een gebruikersaccount kunt u automatisch een gekwalificeerde elektronische handtekening gebruiken. U moet echter eerst zelf een gekwalificeerde elektronische handtekening verkrijgen.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

De gerechtskosten die bij een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel verschuldigd zijn, kunnen alleen elektronisch via een betaaldienstverlener worden betaald. Deze kosten bedragen een vierde van de vergoeding die bij een traditionele procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is verschuldigd.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan de eiser het inleidende verzoekschrift intrekken tot het moment waarop de procedure door een definitieve beslissing wordt afgesloten. Hiervoor moet een memorie worden ingediend.
Deze memorie moet de verklaring van intrekking van het verzoekschrift door de eiser en een bankrekeningnummer bevatten. De eiser kan het verzoekschrift in zijn geheel intrekken – in dat geval ziet de eiser af van de rechtsbescherming van alle vorderingen (voor het volledige bedrag ervan) die in het verzoekschrift zijn opgenomen. Het is ook mogelijk om een verzoekschrift slechts gedeeltelijk in te trekken. Dat wordt de gedeeltelijke intrekking van een verzoekschrift genoemd. Bij intrekking van het verzoekschrift kan de eiser tegelijkertijd afstand doen van (afzien van) de vordering. In de memorie tot intrekking van het verzoekschrift moet een bankrekeningnummer voor de terugbetaling van de gerechtskosten worden vermeld. De gerechtskosten worden terugbetaald als het verzoekschrift wordt ingetrokken vóór de uitvaardiging van het betalingsbevel.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan de verweerder niet via het internet antwoorden. Het eerste stuk dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel aan de verweerder wordt betekend, is een betalingsbevel. De verweerder kan hiertegen beroep instellen door op de traditionele manier of elektronisch een bezwaarschrift in te dienen.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kan de verweerder niet antwoorden op het inleidende verzoekschrift. De enige vorm van beroep tegen het betalingsbevel is de indiening van een bezwaarschrift bij het gerecht (op de traditionele manier of elektronisch). In dat geval verliest het betalingsbevel zijn rechtskracht. De zaak wordt door het e‑gerecht verwezen naar het gerecht dat bevoegd is op de plaats waar de verweerder zijn woonplaats heeft en wordt in andere zittingen behandeld.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Een betalingsbevel dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is uitgevaardigd, wordt definitief twee weken na de betekening ervan aan de verweerder. Een definitief betalingsbevel dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is uitgevaardigd en in het IT-systeem is opgenomen, is een executoriale titel. Een betalingsbevel dat in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is uitgevaardigd, wordt door de rechter uitvoerbaar verklaard in de vorm van een elektronische executoriale titel.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel kunnen er geen stukken bij elektronisch ingediende memories worden gevoegd.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel worden processtukken elektronisch aan de eiser betekend. Bij inleiding van de procedure door het indienen van een verzoekschrift via de website van het e‑gerecht, krijgen eisers toegang tot een speciaal gedeelte van de website van het e‑gerecht waar ze correspondentie van het gerecht kunnen ontvangen. De betekening van processtukken aan de eiser geschiedt via het datatransmissiesysteem dat de elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel ondersteunt (elektronische betekening van processtukken). De betekening van processtukken aan de verweerder geschiedt alleen elektronisch als de verweerder met deze vorm van betekening van processtukken heeft ingestemd.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

In een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel worden rechterlijke beslissingen elektronisch gegeven.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, alleen in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Als de executoriale titel betrekking heeft op een rechterlijke beslissing die in een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is gegeven, kan een verzoek tot inleiding van een tenuitvoerleggingsprocedure elektronisch worden ingediend.
Het verzoek moet worden ingediend via het datatransmissiesysteem dat de elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel ondersteunt.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

In de loop van een elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel hebben de partijen volledige toegang tot de dossiers van de in hun zaak gevoerde procedure. Deze toegang verloopt via het datatransmissiesysteem dat de procedure ondersteunt. Het is ook mogelijk om de geraadpleegde documenten af te drukken. In andere procedures dan de elektronische procedure tot verkrijging van een betalingsbevel is dit niet mogelijk.

Laatste update: 01/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Portugees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Geautomatiseerde verwerking - Portugal

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, het is mogelijk om in Portugal een gerechtelijke procedure in te stellen via internet, en daarvoor zijn specifieke IT-toepassingen opgezet: Citius en het platform voor het beheer van inventarisatieprocedures (Plataforma de Gestão de Processos de Inventário).

Citius

In civielrechtelijke procedures kunnen memories en stukken in beginsel worden ingediend via het platform Citius op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx, overeenkomstig de in het kader daarvan vastgestelde procedures en instructies.

Het platform Citius biedt specifieke modules voor rechters, leden van het openbaar ministerie en gerechtsmedewerkers om dossiers te behandelen en formele documenten in te dienen, en voor wettelijke vertegenwoordigers om formele documenten in te dienen en dossiers te raadplegen (artikel 3 van Ministeriële Uitvoeringsverordening (Portaria) nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Om toegang tot dit systeem te krijgen, moeten advocaten en advocaat-stagiairs zich inschrijven bij de entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van de toegang tot het systeem. De toegang is gebaseerd op de door de betrokken beroepsorganisaties versterkte informatie over de geldigheid van de ledenregistratie (artikel 5, lid 2, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Na de registratie wordt geheime, persoonlijke en niet-overdraagbare informatie verstrekt om toegang te krijgen tot het beveiligde gedeelte van het platform (artikel 5, lid 3, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013): De link wordt in een nieuw venster geopend.https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

Op het gebied van erfopvolging kunnen in zaken waarin de verdeling van de erfenis wordt betwist, de belanghebbende partijen sinds 2 september 2013 zelf kiezen op welk notariskantoor zij de inventarisatieprocedure willen instellen, mits er een relevant verband met de verdeling is, met name op basis van de plaats waar de erfopvolging is opengevallen, de ligging van de meeste onroerende zaken of de handelsondernemingen die de erfenis vormen, of de woonplaats van de meeste partijen die rechtstreeks belang bij de erfenis hebben (artikel 1, lid 2, van het stelsel van notariële inventarisatie (Regime do Inventário Notarial), gepubliceerd als bijlage bij Wet nr. 117/2019 van 13 september 2019). De procedure wordt in bepaalde fasen naar de rechtbank verwezen om een rechterlijke beslissing te verkrijgen, onder meer om de verdeling van de goederen te bevestigen (artikel 5 van het stelsel van notariële inventarisatie, gepubliceerd als bijlage bij Wet nr. 117/2019 van 13 september 2019).

Opmerking: Bij Wet nr. 117/2019 van 13 september 2019 is Wet nr. 23/2013 van 5 maart 2013 (wet inzake de goedkeuring van de wettelijke regeling voor inventarisatieprocedures) uitdrukkelijk ingetrokken. De wettelijke regels voor inventarisatieprocedures, die zijn goedgekeurd in een bijlage bij Wet nr. 23/2013 van 5 maart 2013, blijven evenwel van toepassing op inventarisatieprocedures die op de datum van inwerkingtreding van Wet nr. 117/2019 van 13 september 2009 op notariskantoren in behandeling zijn en daar worden voortgezet (artikel 11, leden 2 en 3, van Wet nr. 117/2009 van 13 september 2009).

De inventarisatieprocedure wordt bij voorkeur langs elektronische weg door een notaris behandeld overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013, op de volgende website: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.inventarios.pt/

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Citius

Als algemene regel geldt dat alle gerechtelijke procedures, dat wil zeggen hoofdgedingen, conservatoire maatregelen, bijkomende procedures, individuele gerechtelijke mededelingen en alle andere procedures, ongeacht of deze zijn gevoegd of gesplitst, inclusief beroepsprocedures, nu elektronisch zijn en worden verwerkt in Citius (artikel 1.º van Besluit nr. 280/2013).

Bij zaken die voor de rechter worden gebracht, maakt het platform Citius de inleiding en behandeling mogelijk van:

a) civiele rechtsvorderingen, conservatoire maatregelen en individuele gerechtelijke mededelingen, met uitzondering van kinderbeschermingsprocedures en vorderingen tot civiele schadevergoeding of civiele tenuitvoerleggingsprocedures in verband met strafrechtelijke procedures;

b) civiele tenuitvoerleggingsprocedures en alle bijkomende procedures die bij de tenuitvoerlegging worden gevoegd (in dit geval mag de tenuitvoerleggingsprocedure pas plaatsvinden en mogen als essentieel beschouwde documenten pas worden afgedrukt nadat het gerecht een verzoek of informatie heeft ontvangen naar aanleiding waarvan zijn tussenkomst is vereist).

Dit geldt ook voor betalingsbevelprocedures. Zie het desbetreffende informatieblad.

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

De indiening van het inventarisatieverzoek bij de notaris, eventuele bezwaren en alle latere vorderingen moet zo mogelijk plaatsvinden via het platform voor het beheer van inventarisatieprocedures (artikel 2, lid 2, van Wet nr. 117/2019 van 13 september 2019).

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

In de regel zijn de genoemde diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Citius

Memories moeten worden ingediend door de formulieren op de in het antwoord op vraag 1. genoemde website in te vullen en moeten vergezeld gaan van:

a) dossiers met andere wettelijk vereiste informatie, de materiële inhoud van de memorie en andere informatie die door de juridische vertegenwoordiger als relevant wordt beschouwd en gezien de inhoud buiten de andere velden van het formulier valt (artikel 6, lid 1, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013); en

b) de afzonderlijke stukken waarvan de memorie vergezeld moet gaan (artikel 6, lid 1, punt b), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Wanneer memories en stukken op deze wijze worden ingediend, moeten zij digitaal worden ondertekend op het platform Citius door middel van een elektronische handtekening die de beroepsstatus van de ondertekenaar permanent garandeert (artikel 6, lid 3, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Dossiers en stukken moeten in Portable Document Format (.pdf) beschikbaar zijn, bij voorkeur in de PDF/A-versie, en hun inhoud moet doorzoekbaar zijn (artikel 8, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Bij betalingsbevelprocedures moeten de dossiers beschikbaar zijn in Extensive Markup Language (.xml); de specificaties zijn te vinden op: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

Een verzoek om een inventarisatieprocedure kan worden ingediend:

a) door de belanghebbende partij of de wettelijke vertegenwoordiger, door het elektronische formulier voor het instellen van een inventarisatieprocedure op het platform in te vullen en de relevante stukken bij te voegen overeenkomstig de beschreven procedures en instructies (artikel 5, lid 1, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013);
b) door de belanghebbende partij bij de notaris, op een fysiek medium, door de in het vorige artikel bedoelde template voor het inventarisatieverzoek samen met de relevante stukken in te dienen (artikel 5, lid 1, punt b), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

De bovengenoemde website is via elektronische certificering toegankelijk:

a) voor burgers, via het digitale certificaat in hun identiteitskaart (artikel 2, lid 4, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013);
b) voor advocaten en procureurs via het digitale certificaat dat hun beroepsstatus bevestigt (artikel 2, lid 4, punt b), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

Opmerking: Notariskantoren zijn bevoegd om inventarisatieprocedures uit te voeren in geval van overlijden of ontbinding van het huwelijksvermogen, op basis van een functionele bevoegdheid die zij delen met rechtbanken. De procedure kan door de initiatiefnemende partij of in het kader van een akkoord tussen alle betrokken partijen bij een rechtbank of een notariskantoor worden ingesteld (artikel 1083, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Código de Processo Civil), als gewijzigd bij Wet nr. 117/2019 van 13 september 2019). Als een persoon juridisch onbekwaam, een begeleide meerderjarige of afwezig is, of als de inventarisatie van een andere gerechtelijke procedure afhangt, moet de zaak voor de rechter worden gebracht. Voor notariële akten geldt dat de notaris zijn bevoegdheden uitoefent op basis van een functionele taakverdeling tussen notaris en rechter: de notaris is verantwoordelijk voor het verloop en de uitvoering van de procedures en voor de beslechting van aan de orde gestelde declaratoire incidenten en geschillen, en de rechter spreekt zich uit over de bekrachtiging van de verdeling van het vermogen, over de vragen die de notaris hem voorlegt en over het beroep dat tegen de besluiten van de notaris wordt ingesteld.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De verwerking van de persoonsgegevens die de rechtbanken in het kader van de uitoefening van hun rechterlijke taken hebben verzameld, vindt plaats op het platform Citius, dat door het Justitieel Instituut voor financieel beheer en infrastructuur (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IGFEJ, I.P.) is opgezet en wordt beheerd, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. Dit ministerie fungeert als verwerker van de hoogste instantie van de rechterlijke macht (overeenkomstig artikel 4, lid 8, en artikel 28 van de AVG), dat wil zeggen de Hoge Raad voor de magistratuur (Conselho Superior da Magistratura).

Het Justitieel Instituut voor financieel beheer en infrastructuur moet ervoor zorgen dat de technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verwerking volgens de regelgeving te doen plaatsvinden en de rechten van de betrokkenen te beschermen, worden uitgevoerd. De Hoge Raad voor de magistratuur, die de rechter als functionaris voor gegevensbescherming heeft benoemd, heeft het instituut daartoe opdracht gegeven.

Overeenkomstig artikel 37 van de AVG heeft het ministerie van Justitie op zijn beurt één functionaris voor gegevensbescherming benoemd voor de organen die onder zijn verantwoordelijkheid zijn geplaatst, waaronder het Justitieel Instituut voor financieel beheer en infrastructuur (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Besluit nr. 5643/2018 van 7 juni 2018)

Het besluit over de toegang tot en de overdracht van persoonsgegevens in verband met een gerechtelijke procedure wordt genomen door de rechter in de zaak. Hij of zij doet dat in overeenstemming met de procedurele wetten die in het specifieke geval van toepassing zijn, en met inachtneming van de volgende bepalingen van de AVG: wanneer rechtbanken persoonsgegevens verwerken, mogen zij de toepassing van de verordening beperken tot bepaalde activiteiten en te volgen procedures (artikel 23, lid 1, punt d) en f), van de AVG); de toezichthoudende autoriteit mag niet toezien op verwerkingen door gerechten bij de uitoefening van hun rechterlijke taken (beperking als bepaald in artikel 55, lid 3, van de AVG). Rechterlijke beslissingen hierover worden gegeven in beroepsprocedures op grond van het nationale procesrecht.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Citius

Door wettelijke vertegenwoordigers ingediende memories en stukken moeten digitaal worden ondertekend met behulp van een elektronische handtekening als blijvende garantie van de identiteit en beroepsstatus van de ondertekenaar (artikel 6, lid 3, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Het platform Citius waarborgt dat:

a) de datum en het tijdstip van levering officieel worden bevestigd (artikel 13, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013);

b) de afzender een kopie van de memorie en de ingediende stukken ontvangt met de datum en het tijdstip van de gecertificeerde levering erop vermeld (artikel 13, punt b), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013);

c) als ontvangst niet mogelijk is, de afzender een melding krijgt dat het niet mogelijk was de memorie of de stukken via het platform in te dienen (artikel 13, punt c), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Rechters en openbare aanklagers dienen formele documenten altijd elektronisch in via het platform Citius, voorzien van een gekwalificeerde of geavanceerde elektronische handtekening (artikel 19 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Wanneer geen wettelijke vertegenwoordiging is vereist en de partij geen advocaat heeft, kunnen memories ook op een van de volgende manieren bij de rechtbank worden ingediend (artikel 144, lid 7, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering):

a) afgifte op de griffie van de rechtbank, waarbij de datum van afgifte van de stukken geldt als de datum waarop de memories zijn ingediend (artikel 144, lid 7, punt a), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

b) per aangetekende post, waarbij de datum van postregistratie geldt als de datum waarop de memories zijn ingediend (artikel 144, lid 7, punt b), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering);

c) per fax, waarbij de datum van verzending van de stukken wordt beschouwd als de datum waarop de memories zijn ingediend (artikel 144, lid 7, punt c), van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Wanneer de partij een wettelijke vertegenwoordiger heeft en er een gerechtvaardigd beletsel is om de stukken elektronisch in te dienen, kunnen zij worden ingediend volgens een van de bovengenoemde methoden (artikel 144, lid 8, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

Wanneer het verzoek volgens de voorschriften is ingediend, verstrekt het platform of de notaris aan de verzoeker een bevestiging van indiening met daarin vermeld:

a) de datum en het tijdstip waarop het verzoek is ingediend (artikel 5, lid 2, punt a), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013);
b) de code en de instructies voor het verkrijgen van toegang tot de website De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.inventarios.pt/ om de zaak te raadplegen (artikel 5, lid 2, punt b), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013);

c) een Multibanco ATM-referentie voor de betaling van de eerste termijn van de notariskosten, en het bijbehorende bedrag (artikel 5, lid 2, punt c), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013);

d) het nummer dat na betaling van de eerste termijn van de notariskosten aan de zaak wordt toegekend (artikel 5, lid 2, punt d), van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Citius

Ja, er moeten griffierechten worden betaald.

Eerst moet een uniform incassodocument (Documento Único de Cobrança) voor de betaling worden afgegeven, dat te vinden is op de website van het Justitieel Instituut voor financieel beheer en infrastructuur: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Het uniform incassodocument kan worden betaald via:

 • Multibanco ATM of thuisbankieren (onder “Betalingen aan de staat”);
 • op de griffie van de rechtbank met een Multibanco-betaalpas;
 • op het bijkantoor van uw bank.

(artikel 17 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 419-A/2009 van 17 april 2009).

Zie voor meer informatie:

Diensten – Proceskosten: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

In procedures waarin het gebruik van elektronische middelen niet verplicht is, worden de griffierechten verminderd tot 90 % van hun waarde wanneer de partij alle memories via elektronische middelen indient (artikel 6 van de proceskostenverordening (Regulamento das Custas Processuais), gepubliceerd als bijlage bij Wetsbesluit nr. 34/2008 van 26 februari 2008).

Raadpleeg voor nadere informatie over betalingsbevelen het desbetreffende informatieblad.

Portugal accepteert ook betaling van griffierechten via een buitenlandse overschrijving.

Een griffierechtensimulator is beschikbaar op:

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

De kosten van de inventarisatieprocedure betreffen de notariskosten (artikel 5 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013). De betaling vindt plaats via een referentie van een elektronische Multibanco-overschrijving die wordt gegenereerd wanneer het verzoek wordt ingediend (artikel 20 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, het is mogelijk om de procedure te beëindigen of het verzoek in te trekken onder de in de nationale procedureregels gestelde voorwaarden die op elke zaak van toepassing zijn.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

In de regel worden in een juridische procedure de memories van de verweerder elektronisch bij de rechtbank ingediend, en wordt de datum van indiening van de stukken beschouwd als de datum waarop de memories zijn ingediend (artikel 144, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

In zaken waarin geen wettelijke vertegenwoordiging is vereist en de partij geen advocaat heeft, kunnen de memories ook op de griffie van de rechtbank worden afgegeven, of per aangetekende post of per fax worden verzonden (artikel 144, lid 7, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering).

Voor de inventarisatieprocedure wordt verwezen naar de antwoorden op de vragen 4 en 6.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Citius

Indien de verweerder wenst te antwoorden, wordt de vordering toch elektronisch verwerkt, hoewel bepaalde documenten worden afgedrukt. Er zijn echter nog steeds papieren documenten nodig (rechters beschikken bijvoorbeeld niet over de materiële middelen om een zaak te analyseren en een beslissing op te stellen op verschillende beeldschermen of om de digitale procedure in de rechtszaal te raadplegen terwijl de zaak wordt behandeld; in sommige zaken is het aan de rechtbank om te beslissen of bepaalde documenten moeten worden afgedrukt om een gedetailleerde analyse mogelijk te maken).

Het fysieke dossier mag alleen memories en processtukken bevatten die relevant zijn voor de beslissing over de grond van de zaak zoals door de rechter aangegeven in een gemotiveerde beslissing in elke afzonderlijke zaak. Als niet relevant worden aangemerkt (artikel 28, lid 1, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013):

a) verzoeken om de datum van een zitting te wijzigen;

b) administratieve mededelingen en sommaties tot nakoming die alleen betrekking hebben op de organisatie van de procedure, en de reacties, zoals:

i) exploten tot dagvaarding van of betekening aan de partijen;

ii) kennisgevingen van het plannen van zittingen;

iii) kennisgevingen van het doorsturen van een zaak naar het openbaar ministerie;

iv) kennisgevingen van onderzoek door verschillende afdelingen zoals recherchediensten, registratiekantoren, het Nationale Instituut voor Forensische Geneeskunde en Forensische Wetenschap (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), het directoraat-generaal voor het Gevangeniswezen en Maatschappelijke Re-integratie (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) of het directoraat-generaal Sociale Zekerheid (Direcção-Geral da Segurança Social);

v) validatiestempels van de openbare aanklager en de rechter;

c) aanvaarding van de benoeming van een tenuitvoerleggingsfunctionaris om een dagvaarding te betekenen;

d) interne mededelingen;

e) negatieve verklaringen naar aanleiding van het raadplegen van databanken van overheidsdiensten;

f) specifieke handelingen, mededelingen of kennisgevingen van de tenuitvoerleggingsfunctionaris.

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

De notaris moet alle stappen in de procedure op het platform registreren, zodat elke stap kan worden geïdentificeerd en een kopie van de desbetreffende stukken en eventuele begeleidende documenten kan worden gevonden (artikel 12, lid 1, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

Een formele juridische procedure die door een bij het geding betrokken persoon wordt aangespannen en niet elektronisch wordt ingesteld, moet worden gescand door de notaris en worden geregistreerd in het dossier voor de desbetreffende inventarisatieprocedure (artikel 12, lid 2, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

Indien het hierboven vermelde scannen van documenten niet mogelijk is vanwege de aard van de memories of andere door de belanghebbende partij ingediende documenten, moet de notaris de procedure op het platform voor inventarisatieprocedures registeren en vermelden dat het betrokken document in zijn kantoor kan worden geraadpleegd (artikel 12, lid 3, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Indien de verweerder niet reageert, wordt de vordering volgens de toepasselijke procedure behandeld en wordt deze tot de afwikkeling ervan digitaal verwerkt. Bepaalde documenten worden afgedrukt, zoals uiteengezet in het antwoord op de vorige vraag.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Zie de antwoorden op de vragen 2 en 4.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Citius

Om na te gaan in welke gevallen de wet betekening via internet toestaat, wordt verwezen naar het informatieblad “Betekening van documenten – Portugal”, met name naar de antwoorden op de vragen 5 en 6.

Wanneer elektronische betekening is toegestaan, vindt de betekening plaats via het Citius-platform. De documenten zijn dan automatisch beschikbaar en kunnen op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx worden ingezien.

(artikel 25, lid 1, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

Betekening door de notaris aan de wettelijke vertegenwoordigers van de reeds bij de procedure betrokken partijen geschiedt via het platform voor inventarisatieprocedures, in het beveiligde gedeelte van het systeem dat voor de wettelijke vertegenwoordiger is bestemd. De betekening wordt geacht te hebben plaatsgevonden op de derde dag nadat het document beschikbaar is gesteld in het voor de wettelijke vertegenwoordiger bestemde beveiligde gedeelte van het systeem, of op de volgende werkdag als die dag geen werkdag is (artikel 9, lid 1, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

Wanneer het document beschikbaar wordt gesteld in het voor de wettelijke vertegenwoordiger bestemde beveiligde gedeelte van het platform, wordt tegelijkertijd een e-mail naar het eerder verstrekte e-mailadres verstuurd waarin wordt meegedeeld dat het document op het platform beschikbaar is (artikel 9, lid 2, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

Wanneer de betekening rechtstreeks aan de partijen geschiedt, worden de documenten onder de in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering gestelde voorwaarden in papieren vorm betekend (artikel 9, lid 3, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013) en op het platform voor inventarisatieprocedures geregistreerd, en wordt de elektronische handtekening van de betrokken griffier bijgevoegd (artikel 9, lid 4, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Om na te gaan in welke gevallen de wet betekening van rechterlijke beslissingen via internet toestaat, wordt verwezen naar het informatieblad “Betekening van documenten – Portugal”, met name naar de antwoorden op de vragen 5 en 6.

Rechterlijke beslissingen worden gegeven in het systeem van Citius voor de zittende magistratuur (Citius-Magistrados Judiciais) en de beslissingen worden beschikbaar gesteld op het platform Citius.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Ja, elektronische indiening is mogelijk van verzoeken tot het instellen van beroep, memories met de gronden van het beroep en memories van antwoord, en klachten tegen verwerping of verwijzing van een beroep (artikel 15 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Zie wat betreft de betekening van de beslissing inzake beroep het antwoord op vraag 13.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, het is mogelijk om via internet een tenuitvoerleggingsprocedure in te leiden.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Citius

Met uitzondering van tenuitvoerleggingsprocedures, die de partijen zelf mogen raadplegen, kunnen alle andere gerechtelijke procedures online alleen worden geraadpleegd door wettelijke vertegenwoordigers (advocaten en procureurs), tenuitvoerleggingsfunctionarissen en, in insolventieprocedures, curatoren (artikel 15 van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013).

Tenuitvoerleggingsmaatregelen kunnen door de schuldeiser en de schuldenaar worden geraadpleegd op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://justica.gov.pt/Servicos/Consultar-o-meu-processo-executivo door middel van voorafgaande authenticatie met behulp van het in identiteitskaarten geïntegreerde digitale authenticatiecertificaat of via de mobiele digitale sleutel. De raadpleging geschiedt overeenkomstig de op de website vermelde procedures en instructies.

Platform voor het beheer van inventarisatieprocedures

De partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen inventarisatieprocedures raadplegen op het platform voor inventarisatieprocedures (artikel 13, lid 1, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

De partijen kunnen uitsluitend ter raadpleging toegang tot dit systeem krijgen met behulp van een code die door de notaris wordt verstrekt wanneer voor het eerst documenten aan de betrokken partijen worden betekend (artikel 13, lid 2, van Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013).

Toepasselijke wetgeving

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet nr. 41/2013 van 26 juni 2013 – Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 280/2013 van 26 augustus 2013 – Elektronische verwerking van rechtszaken (Tramitação electrónica dos processos judiciais)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet nr. 117/2019 van 13 september 2019 – Stelsel van notariële inventarisatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 278/2013 van 26 augustus 2013 – inzake de verwerking van documenten en de voorwaarden voor inventarisatieprocedures

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 – Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministeriële Uitvoeringsverordening nr. 419-A/2009 van 17 april – inzake proceskosten, boetes en andere sancties (Custas Processuais, Multas e Outras Penalidades)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetsbesluit nr. 34/2008 van 26 februari - Proceskostenverordening

Nuttige links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal Citius (Portal Citius)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Justitieportaal (Portal da Justiça)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Directoraat-generaal voor rechtsbedeling (Direcção-Geral da Administração da Justiça)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Directoraat-generaal voor justitieel beleid (Direcção-Geral da Política de Justiça)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Instituut voor financieel beheer en infrastructuur

 

NB:

Het contactpunt van het EJN-civiel, de rechtbanken, en andere entiteiten en autoriteiten zijn niet gebonden door de in dit informatieblad opgenomen informatie. Het blijft nodig om de geldende wetgeving te lezen, die regelmatig wordt bijgewerkt en aan verandering onderhevig is door wijzigingen in de interpretatie van de jurisprudentie.

Laatste update: 22/02/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Geautomatiseerde verwerking - Roemenië

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Overeenkomstig artikel 199, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan een gedinginleidend stuk dat persoonlijk of via een vertegenwoordiger per post, koerier, fax of anderszins is ingediend, worden ingescand en per e-mail of als een elektronisch document worden verzonden.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Gedinginleidende stukken kunnen worden ingediend door ze in te scannen en per e-mail of als elektronische documenten in civiele zaken te verzenden. Er zijn geen procedures die uitsluitend via het internet kunnen worden ingeleid.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Deze vorm van indiening is op elk moment mogelijk.

Overeenkomstig artikel 199, lid 1, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering wordt een gedinginleidend stuk dat persoonlijk of via een vertegenwoordiger per post, koerier, fax of anderszins is ingediend en dat is ingescand en per e-mail of als een elektronisch document is verzonden, geregistreerd en van een specifieke datum voorzien door afstempeling met de stempel van binnenkomst. Na registratie worden het gedinginleidende stuk en de begeleidende stukken alsmede, in voorkomend geval, de bewijsstukken van de wijze waarop ze aan het gerecht zijn toegezonden, overhandigd aan de voorzitter van de rechtbank of de door hem aangewezen persoon, die onmiddellijk stappen onderneemt om op willekeurige wijze en conform de wet een rechterlijke kamer samen te stellen.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering voorziet niet in het gebruik van standaardformulieren voor rechtsvorderingen. De gewone regels inzake burgerlijke rechtsvorderingen hebben betrekking op de inhoud van een aantal civielrechtelijke vorderingen (bijvoorbeeld verzoekschrift, verweerschrift, tegenvordering).

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De gegevensoverdracht en gegevensopslag worden beveiligd met behulp van de eigen IT-tools voor e-mailsystemen, zoals firewalls, certificaten, antivirussoftware en functiegebaseerde toegangscontroles, en door toepassing van goede beveiligingspraktijken.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Krachtens artikel 148, leden 2 en 5, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen aan de rechtbanken gerichte verzoekschriften ook als elektronische documenten worden ingediend, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan. Het verzoekschrift moet ook een handtekening bevatten. De handtekening mag worden aangebracht op een document, dat vervolgens wordt ingescand en per e-mail wordt verzonden. De handtekening mag elektronisch zijn indien het verzoekschrift een elektronisch document is dat per e-mail wordt verzonden.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, er moeten gerechtskosten worden betaald conform noodverordening nr. 80/2013 van de regering betreffende gerechtelijke zegelrechten, maar het bedrag ervan is hetzelfde. Gerechtelijke zegelrechten worden door de persoon die de vergoeding verschuldigd is contant, per bankoverschrijving of online betaald op een afzonderlijke lokale inkomstenrekening “Gerechtelijke en andere zegelrechten” die is geopend op naam van de administratieve eenheid van het gebied waar de natuurlijke persoon zijn woon- of verblijfplaats heeft of, in voorkomend geval, waar de rechtspersoon zijn hoofdvestiging heeft. Indien de persoon die het gerechtelijke zegelrecht verschuldigd is noch zijn woonplaats, noch zijn verblijfplaats, noch, in voorkomend geval, zijn hoofdvestiging in Roemenië heeft, wordt het zegelrecht betaald op de lokale inkomstenrekening van de administratieve eenheid van het gebied waar het gerecht waarbij de vordering of het verzoekschrift wordt ingediend, gevestigd is.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, onder dezelfde voorwaarden als de eiser kan afzien van de rechtsvordering. Overeenkomstig artikel 406 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kan de eiser te allen tijde afzien van de rechtsvordering, hetzij mondeling tijdens een rechtszitting, hetzij door middel van een schriftelijk verzoek.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

De verweerder is niet verplicht om het internet te gebruiken.

Overeenkomstig artikel 149, lid 4, en artikel 154, leden 6 en 6 bis, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering geschiedt de kennisgeving van dagvaardingen en alle processtukken ambtshalve door de gerechtsambtenaren of door andere medewerkers van de rechtbank, alsmede door vertegenwoordigers of medewerkers van andere rechtbanken in districten waar de persoon aan wie de dagvaarding of het processtuk wordt bekendgemaakt, zich bevindt. De kennisgeving van dagvaardingen en andere processtukken kan door de griffier van de rechtbank worden uitgevoerd per fax, per e-mail of op een andere wijze waarbij de tekst van het stuk wordt verzonden en de ontvangst ervan wordt bevestigd, mits de partij het gerecht daartoe de nodige gegevens heeft verstrekt. Ter bevestiging zendt de rechtbank samen met het processtuk een formulier toe met daarin de naam van het gerecht, de datum van de kennisgeving, de naam van de griffier die verantwoordelijk is voor de kennisgeving en informatie over de meegedeelde stukken. Het formulier wordt door de ontvanger ingevuld met vermelding van de datum van ontvangst, de duidelijk aangegeven naam en de handtekening van de persoon die verantwoordelijk is voor de ontvangst van de correspondentie, en wordt per fax, e-mail of op een andere wijze naar de rechtbank verzonden. Wanneer het verzoekschrift overeenkomstig de wet per fax of e-mail is verzonden, is de griffier van de rechtbank ambtshalve verplicht afschriften van het verzoekschrift te maken. De kosten hiervan zijn voor rekening van de partij die de verplichting heeft om afschriften te verstrekken. Dagvaardingen en andere processtukken worden geacht ter kennis te zijn gebracht na ontvangst van een bericht van het gebruikte systeem waaruit blijkt dat zij de ontvanger hebben bereikt overeenkomstig de door deze laatste verstrekte gegevens.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Het verweerschrift wordt op dezelfde wijze ter kennis gebracht als de kennisgeving van een processtuk. Zie het antwoord op vraag 9.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Overeenkomstig artikel 208 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is de sanctie voor het niet indienen van een verweerschrift binnen de wettelijk gestelde termijn dezelfde, ongeacht de wijze waarop het is ingediend. Als de verweerder geen verweerschrift indient, verliest hij zijn recht om nog bewijsstukken in te dienen of om andere bezwaren te maken dan die welke verband houden met de openbare orde, tenzij in de wet anders is bepaald.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Zie het antwoord op vraag 9.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zie het antwoord op vraag 9.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Zie het antwoord op vraag 9.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zie het antwoord op de vragen 1 en 9.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Voor gerechtelijke stukken die in het kader van een tenuitvoerleggingsprocedure worden afgegeven, gelden dezelfde algemeen toepasselijke bepalingen als voor de kennisgeving van processtukken. Zie het antwoord op vraag 1.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing. De webpagina's van de rechtbanken (De link wordt in een nieuw venster geopend.https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) of de infobalies die zich in sommige rechtbanken bevinden, bieden echter toegang tot een samenvatting van vonnissen op basis van het nummer van de zaak, het onderwerp van de zaak en de namen van de partijen. Het is ook de bedoeling dat gerechtelijke dossiers in de toekomst vanuit huis kunnen worden geraadpleegd, tegen betaling van een vergoeding.

Laatste update: 19/11/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Slovenië

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) biedt de mogelijkheid om een verzoek in een burgerlijke procedure elektronisch in te dienen, en maakt het mogelijk om een gerechtelijke procedure in te leiden via internet.

Meer bepaald is in artikel 105b bepaald dat een verzoek in een burgerlijke procedure schriftelijk moet worden ingediend, waarbij onder een schriftelijk verzoek wordt verstaan een handgeschreven of gedrukt verzoek dat door de aanvrager met de hand is ondertekend (fysiek verzoek) dan wel een elektronisch verzoek dat elektronisch is ondertekend, hetgeen gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening. Een fysiek verzoek kan per post worden ingediend of, met behulp van communicatietechnologie, rechtstreeks bij de betreffende instantie worden afgeleverd of via tussenkomst van een persoon die dergelijke leveringen beroepsmatig verricht (zakelijk dienstverlener (poslovni ponudnik)). Een elektronisch verzoek wordt ingediend via het justitiële informatiesysteem, dat een automatische bevestiging van ontvangst genereert.

In weerwil van de bestaande wettelijke bepalingen (in wetten en uitvoeringsverordeningen) ten aanzien van alle burgerlijke en handelszaken kunnen momenteel uitsluitend procedures die zijn vermeld op de e-Justice (e-Sodstvo) website via internet of elektronisch worden ingesteld: in tenuitvoerleggingsprocedures is het mogelijk een verzoek tot tenuitvoerlegging en andersoortige verzoeken elektronisch in te dienen, en om gerechtelijke stukken te verstrekken en af te leveren wanneer voor bepaalde geadresseerden (notaris, advocaat) elektronische betekening of kennisgeving is vereist; verder is het mogelijk verzoeken en beslissingen in faillissementsprocedures in te dienen respectievelijk te geven, en om een uitspraak te verzoeken dan wel een beslissing te geven in een kadasterprocedure.

In Slovenië kan daartoe gebruik worden gemaakt van de e-Justice website, waar gebruikers schriftelijk materiaal elektronisch kunnen indienen: De link wordt in een nieuw venster geopend.https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Het elektronisch indienen van verzoekschriften en de elektronische betekening of kennisgeving van stukken is mogelijk in de burgerlijke zaken en andere burgerrechtelijke procedures waarbij de voorschriften van het ZPP worden toegepast.

Een kadasterprocedure kan uitsluitend online worden ingesteld, aangezien in artikel 125a van de Kadasterwet (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) is voorgeschreven dat stukken elektronisch moeten worden ingediend; desalniettemin kan een verzoeker een verzoek om inschrijving van een eigendomsrecht te zijnen gunste in de volgorde voor het indienen in de registers van de rechtbank ook persoonlijk tijdens kantooruren indienen bij het kadastrale gerecht dat bevoegd is in het gebied waar het onroerend goed dat het voorwerp van het verzoek vormt, is gelegen, mits hij daarbij alle stukken die ten grondslag liggen aan de verzochte inschrijving zoals vermeld in artikel 142, lid 1, ZZK afgeeft en tegelijkertijd de voor het verzoek verschuldigde gerechtskosten voldoet. Een verzoeker die zelf een elektronisch verzoekschrift in een kadasterprocedure indient dan wel een notaris, advocaat, onroerendgoedmakelaar of openbaar aanklager die een partij bij een kadasterprocedure vertegenwoordigt, moet al zijn verzoekschriften respectievelijk alle verzoekschriften van die partij elektronisch indienen (artikel 125bis, lid 4, ZZK).

In overige procedures die elektronisch kunnen worden ingesteld, kunnen verzoekschriften volgens de huidige wetgeving ook nog in fysieke vorm (op papier) worden ingediend.

Tenuitvoerlegging: In artikel 29, lid 2, van de Wet inzake de tenuitvoerlegging en zekerstelling van vorderingen (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) is bepaald dat de voor justitie verantwoordelijke minister voorschrijft in welke soorten tenuitvoerleggingsprocedures voorstellen tot tenuitvoerlegging en andersoortige verzoekschriften elektronisch kunnen worden ingediend en automatisch in het informatiesysteem kunnen worden verwerkt, en hoe deze procedures dienen te verlopen. Overeenkomstig bovengenoemd artikel staat in bijlage 5 bij de Voorschriften inzake vorm en type van de tenuitvoerleggingsprocedure en voorschriften inzake de geautomatiseerde tenuitvoerleggingsprocedure vermeld welke elektronische verzoekschriften een verzoeker via de e-Justice website (e-Enforcement/e-Izvršba subwebsite) kan indienen. Partijen kunnen alle verzoekschriften elektronisch indienen via de e-Enforcement subwebsite of de e-Justice website.

Insolventieprocedure: Een faillissementscurator is verplicht zijn rapportages, overzichten van geverifieerde vorderingen en andere stukken elektronisch in te dienen bij de rechtbank, voorzien van een beveiligde en middels een gekwalificeerd certificaat geverifieerde elektronische handtekening (artikel 98 van de Wet inzake financiële verrichtingen, insolventie en verplichte ontbinding / Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Een advocaat die een partij bij een insolventieprocedure vertegenwoordigt, is verplicht een bericht van vorderingen en overige verzoekschriften van die partij elektronisch over te leggen, voorzien van een beveiligde en middels een gekwalificeerd certificaat geverifieerde elektronische handtekening (artikel 123a van de ZFPPIPP); verzuimt hij dat te doen, dan zal de rechter het verzoek afwijzen. Alle stukken worden op een veilig e-mailadres elektronisch bezorgd bij de advocaat die de partij in de insolventieprocedure vertegenwoordigt en bij de faillissementscurator.

Evenzo geeft een gerecht een originele beslissing of origineel bevel in een faillissementsprocedure in elektronische vorm, voorzien van de beveiligde en middels een gekwalificeerd certificaat geverifieerde elektronische handtekening van de rechter (artikel 124 ZFPPIPP).

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Elektronische transacties via het e-Justice informatiesysteem moeten kunnen worden verricht op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur. In beginsel kunnen gebruikers van het informatiesysteem van e-Justice op elk tijdstip en elke dag van de week elektronische transacties verrichten, aangezien de bovenvermelde beperking geldt voor de situatie waarin het systeem een technische upgrade ondergaat.

Krachtens artikel 112 ZPP geldt bij elektronische verzending van een verzoekschrift het tijdstip waarop dat verzoekschrift in het informatiesysteem wordt ontvangen als het tijdstip van levering bij het gerecht waar het aan is gericht. In de Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures is bij wijze van uitvoeringsverordening bepaald dat, wanneer er voor een elektronisch verzoekschrift een uiterste termijn is gesteld, het betreffende verzoekschrift wordt geacht te zijn ingediend op het moment waarop het wordt ontvangen op de server waarop de e-registratiemodule voor het soort burgerrechtelijke procedure waarvoor het verzoekschrift wordt ingediend, draait (artikel 18 van de voorschriften).

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Indien het niet-gestandaardiseerde deel van de tekst van het elektronische verzoekschrift oorspronkelijk als elektronisch document is opgesteld, dan moet het in pdf/a-format aan de elektronische transactie worden gehecht. De gebruiker moet het niet-gestandaardiseerde deel van de tekst van een elektronisch verzoekschrift dat oorspronkelijk als schriftelijk document is opgesteld en de eventuele bijlage die een elektronisch document vormt, omzetten in een elektronisch document door het te scannen, zodat het aan de elektronische transactie kan worden gehecht. Een op deze wijze verkregen elektronisch document moet aan de volgende eisen voldoen:

 • het moet in pdf/a-format en in zwart/wit zijn opgesteld;
 • de resolutie moet tussen 240dpi en 300dpi bedragen;
 • als het schriftelijke document uit meerdere bladzijden bestaat, moeten alle bladzijden zodanig in een enkel pdf-bestand worden opgenomen dat er geen tussenliggende lege bladzijden voorkomen;
 • als twee of meer documenten worden bijgevoegd, moet voor elk een apart pdf-bestand worden aangemaakt.

Indien een aan een elektronische transactie gehecht elektronisch document niet aan deze eisen voldoet, dan geldt het elektronische verzoekschrift als onvolledig (artikel 19 van de Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures).

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Het informatiesysteem van e-Justice maakt deel uit van een beveiligd overheidsnetwerk (HKOM) en de gegevens worden op de centrale server van het HKOM-netwerk opgeslagen.

De rechten van toegang tot de gegevens worden verstrekt in het kader van het autorisatieplan zoals opgesteld door het centrum voor informatietechnologie van het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië (Vrhovno sodišče Republike Slovenije), overeenkomstig de voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures. Iedere gebruiker van het informatiesysteem van e-Justice en de andere drie subwebsites moet zich formeel laten registreren binnen het beveiligingssysteem alvorens een elektronische transactie te verrichten. Gebruikersgroepen worden onderscheiden op basis van het niveau waarop zij zich aandienen binnen het informatiesysteem (als gewone gebruikers, geregistreerde gebruikers of gekwalificeerde gebruikers). Het aantal gebruikersrechten (voor elektronische transacties) dat voor de website en de subwebsites beschikbaar is, hangt af van het soort gebruikersgroep waartoe de gebruiker behoort.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Elk elektronisch verzoekschrift moet worden ondertekend met de elektronische handtekening van de verzoeker (gekwalificeerd digitaal certificaat). Elk ontvangen elektronische verzoekschrift wordt door het informatiesysteem van e-Justice voorzien van een tijdstempel; de verzoeker ontvangt een geautomatiseerd elektronisch certificaat met daarop het tijdstip waarop het verzoekschrift in het informatiesysteem van e-Justice is ingevoerd.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

De algemene regeling voor de betaling van gerechtskosten is de Wet inzake gerechtskosten (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), waarin is bepaald dat voor procedures die voor gerechten in Slovenië worden gevoerd, gerechtskosten in rekening worden gebracht volgens de bepalingen van die wet. In de wet wordt in beginsel geen onderscheid gemaakt tussen elektronische en niet-elektronische procedures, maar wordt verzoekers wel aangemoedigd om hun verzoekschrift in een tenuitvoerleggingsprocedure elektronisch in te dienen, aangezien de kosten daarvoor 20% lager liggen dan voor indiening van een fysiek (papieren) verzoekschrift.

Tenuitvoerleggingsprocedure:

Wordt het verzoekschrift elektronisch ingediend, dan ontvangt de verzoeker een betalingsbevel waarin hem wordt opgedragen de gerechtskosten binnen acht dagen na ontvangst van het bevel te voldoen door het bedrag over te maken naar de betreffende bankrekening, onder vermelding van het in het bevel verstrekte referentienummer. Het bevel tot betaling van de gerechtskosten wordt geacht te zijn afgeleverd op het moment dat de verzoeker of diens vertegenwoordiger het verzoekschrift elektronisch indient.

Indien de verzoeker verzuimt om de gerechtskosten overeenkomstig het betalingsbevel binnen acht dagen na aflevering van dat bevel te voldoen en niet aan de voorwaarden voor vrijstelling, uitstel of betaling van de gerechtskosten is voldaan, dan wordt het verzoekschrift geacht te zijn ingetrokken. De enige uitzondering hierop geldt in verband met een elektronisch verzoek om tenuitvoerlegging op basis van een authentieke akte, waarbij de betalingsverplichting ontstaat wanneer het verzoek in het informatiesysteem wordt ontvangen. De verzoeker ontvangt geen betalingsbevel, maar in plaats daarvan de gegevens die hij nodig heeft om de gerechtskosten te voldoen. Wanneer een verzoeker verzuimt om het voorgeschreven bedrag van de gerechtskosten voor een elektronisch verzoek om tenuitvoerlegging op basis van een authentieke akte waarvoor de Centrale Afdeling voor Legalisering van Documenten (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL) verantwoordelijk is, binnen acht dagen na aflevering van dat verzoek te voldoen, dan wordt het verzoek geacht niet te zijn ingediend.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de betaling van enerzijds gerechtskosten in algemene zin en anderzijds gerechtskosten voor elektronische verzoekschriften die geen verzoek om tenuitvoerlegging op grond van een authentieke akte behelzen. Wanneer een verzoek om tenuitvoerlegging op grond van een authentieke akte in fysieke vorm (d.w.z., op papier) wordt ingediend en de verzoeker verzuimt om de gerechtskosten overeenkomstig de op het aanvraagformulier vermelde instructie te voldoen, dan zendt het gerecht de verzoeker een betalingsbevel.

Kadasterprocedure: Wanneer gerechtskosten verschuldigd zijn voor een kadastervoorstel of voor een ander elektronisch verzoekschrift, wordt bij elektronische indiening van het verzoekschrift een bevel uitgevaardigd waarin de verzoeker wordt geïnstrueerd om de gerechtskosten binnen acht dagen na aflevering van dat bevel te voldoen, en wel door het bedrag over te maken naar de desbetreffende bankrekening onder vermelding van het in het bevel verstrekte referentienummer. Het bevel tot betaling van de gerechtskosten wordt geacht te zijn afgeleverd op het moment dat de verzoeker of diens vertegenwoordiger het verzoekschrift elektronisch indient. Indien de verzoeker verzuimt om de gerechtskosten overeenkomstig het betalingsbevel binnen acht dagen na aflevering van dat bevel te voldoen, dan wordt het verzoekschrift geacht te zijn ingetrokken.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Voor het intrekken van een verzoek dat elektronisch is ingediend, gelden dezelfde voorschriften als die welke gelden voor het intrekken van een schriftelijk verzoek. In een geautomatiseerde tenuitvoerleggingsprocedure, insolventieprocedure of kadasterprocedure kan een ingediend verzoekschrift ook elektronisch worden ingetrokken.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Zoals vermeld bij vraag 1 hierboven is dit, ondanks het bestaan van wettelijke bepalingen inzake het indienen van elektronische verzoekschriften, nog niet in alle burgerlijke procedures mogelijk.

In de Voorschriften inzake vorm en type van de tenuitvoerleggingsprocedure en voorschriften inzake de geautomatiseerde tenuitvoerleggingsprocedure is een overzicht opgenomen van de verzoekschriften en andere stukken die in een tenuitvoerleggingsprocedure elektronisch kunnen worden ingediend. Een schuldenaar in een tenuitvoerleggingsprocedure die via de e-Justice website (e-Enforcement subwebsite) een repliek of elektronisch verzoekschrift wil indienen, moet voldoen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op externe gekwalificeerde gebruikers van het informatiesysteem van e-Justice (open beveiligde elektronische mailbox, door een Sloveens certificeringsinstituut verstrekt gekwalificeerd digitaal certificaat dat aan een fiscaal nummer is gekoppeld), naast de overige voorwaarden die gelden voor de specifieke gebruikersgroep waartoe hij behoort (artikel 12 van de Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures).

Zie het antwoord bij vraag 2 wat betreft de verplichtingen die gelden voor bepaalde deelnemers ten aanzien van het indienen van stukken in elektronische vorm en van partijen bij insolventieprocedures.

Ook een bezwaarschrift of ander rechtsmiddel kan in kadasterprocedures en bepaalde soorten tenuitvoerleggingsprocedures online worden ingediend. In kadasterprocedures zijn bepaalde deelnemers (advocaten, notarissen, overheidsinstanties, onroerendgoedmakelaars) verplicht om alle stukken elektronisch in te dienen.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

In het geval dat de wederpartij niet reageert, verloopt de elektronische procedure op dezelfde wijze als de schriftelijke procedure in een dergelijke situatie. Als de verweerder of schuldenaar na het verstrijken van de uiterste termijn niet heeft gereageerd, geeft het gerecht een beslissing.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Zie 10 – dezelfde vraag.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Overeenkomstig artikel 16a ZPP is een elektronisch formulier gelijkwaardig aan een schriftelijk formulier indien de elektronische gegevens door het gerecht kunnen worden verwerkt en beschikbaar en geschikt zijn om vervolgens te worden gebruikt, en kan gegevens in elektronische vorm geen bewijskracht worden ontzegd om het enkele feit dat zij elektronisch zijn. Dit komt overeen met de bepalingen van de Wet inzake elektronische transacties en elektronische handtekeningen (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, artikel 13, lid 1).

Stukken en bewijsmateriaal kunnen in elektronische vorm worden ingediend in procedures inzake de tenuitvoerlegging en veiligstelling van vorderingen. Wat betreft het voldoen aan de technische vereisten gelden de bepalingen van artikel 19, leden 1 en 2, van de Voorschriften inzake elektronische documenten mutatis mutandis voor zover die vereisten niet een elektronisch verzoekschrift maar een elektronisch document (bijlage) betreffen. Zie ook het antwoord bij vraag 4.

Stukken kunnen ook elektronisch worden ingediend. Een elektronisch verzoekschrift is een elektronisch document met daarin het verzoek van een partij bij een burgerrechtelijke procedure (Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures). In diezelfde voorschriften wordt ook een definitie gegeven van “elektronische bijlage”, d.w.z. een schriftelijk document dat in elektronische vorm is omgezet en aan een elektronisch verzoekschrift is gehecht.

De gebruiker dient een elektronisch verzoekschrift in door de desbetreffende elektronische transactie voor het indienen van een elektronisch verzoekschrift te selecteren op de e-Justice website en de vereiste informatie vanuit het gestandaardiseerde deel van de tekst van het verzoekschrift in te voeren in het desbetreffende veld van het online formulier. Bevat een elektronisch verzoekschrift ook een toelichting die wettelijk is voorgeschreven of op initiatief van de verzoeker wordt verstrekt, dan maakt de gebruiker op basis van de tekst van die toelichting (het niet-gestandaardiseerde deel van het elektronische verzoekschrift) een afzonderlijk elektronisch document aan dat voldoet aan de vereisten van artikel 19 van de Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures en hecht hij dat elektronische document aan de transactie via e-Enforcement. Het wordt door de gebruiker voorzien van zijn eigen beveiligde elektronische handtekening. Het bovenstaande geldt ook voor elektronische bijlagen bij een elektronisch verzoekschrift. Zie ook de antwoorden op de bovenstaande vragen.

Voor kadasterprocedures geldt, met het oog op het waarborgen van wettelijke zekerheid en gezien het feit dat het in elektronisch format geconverteerde document de aard (bewijskracht) van een origineel verkrijgt, een speciaal voorschrift, en wel dat private stukken (contracten) uitsluitend in een elektronisch format mogen worden geconverteerd door een notaris, zijnde een persoon die het vertrouwen van het publiek geniet. De notaris is volgens de voorschriften voor notariële bewaring eveneens verplicht om dat document onder zich te houden totdat het definitief is ingeschreven. Andere stukken die ten grondslag liggen aan de inschrijving (gerechtelijke beslissingen en andere beslissingen van een overheidsinstantie) kunnen door de partij/verzoeker zelf in elektronisch format worden geconverteerd.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Volgens de bepalingen van de Voorschriften inzake elektronische transacties in burgerrechtelijke procedures geldt een elektronische gerechtelijke beslissing als een oorspronkelijke gerechtelijke beslissing. Bij de elektronische betekening of kennisgeving van een gerechtelijke beslissing wordt een kopie van een elektronische gerechtelijke beslissing als elektronisch document verzonden. Bij de betekening of kennisgeving van een gerechtelijke beslissing per post wordt een gedrukt afschrift van de elektronische gerechtelijke beslissing verzonden.

*Er zij op gewezen dat het in de praktijk, ondanks de geldende wettelijke bepalingen, vooralsnog niet mogelijk is om stukken in burgerlijke en handelszaken - met uitzondering van insolventie- en kadasterprocedures - langs elektronische weg te verzenden. Sinds 10 april 2014 kunnen gerechtelijke stukken ook in elektronische vorm, d.w.z. langs elektronische weg, bij advocaten en executeurs worden bezorgd.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Ja. Een uitspraak of beslissing die elektronisch wordt bekendgemaakt, wordt ondertekend door de voorzitter van de kamer van het gerecht, die daarvoor gebruikmaakt van zijn eigen beveiligde en door middel van een certificaat geverifieerde elektronische handtekening en die van het gerecht. Indien de beveiligde elektronische handtekening van de voorzitter van de kamer van het gerecht is gecertificeerd door middel van een gekwalificeerd certificaat waarop ook het gerecht staat vermeld, dan kan de beveiligde elektronische handtekening van het gerecht zelf achterwege blijven. Uitspraken die automatisch in het informatiesysteem worden verwerkt, kunnen vergezeld gaan van een facsimile in plaats van een handtekening en stempel.

Een in fysieke of elektronische vorm gegeven beslissing kan aan de partijen als gecertificeerd afschrift, als elektronisch (gescand) afschrift of in elektronische vorm worden betekend of ter kennis gebracht. Zie ook de opmerking bij het antwoord bij vraag 13.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zoals hierboven reeds vermeld is het, ondanks het bestaan van wettelijke bepalingen, niet in alle procedures mogelijk om een verzoekschrift elektronisch in te dienen, hoewel elektronische indiening wel mogelijk is in tenuitvoerleggingsprocedures, insolventieprocedures en kadasterprocedures - mits de verzoeker voldoet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan gebruikers van het informatiesysteem van e-Justice. Zie ook de antwoorden op de bovenstaande vragen.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Ja, via de e-Justice website kunnen tenuitvoerleggingsprocedures (e-Enforcement) ook elektronisch worden ingeleid. De verzoeker kan een verzoek om tenuitvoerlegging op grond van een authentieke akte indienen via de e-Justice website (de e-Enforcement subwebsite), als geregistreerde en externe gekwalificeerde gebruiker van die website. Een verzoeker kan via de E-enforcement subwebsite een verzoek om tenuitvoerlegging op grond van een executoriale titel of een verzoek tot het veiligstellen van vorderingen uitsluitend indienen als externe gekwalificeerde gebruiker. Er zij op gewezen dat deze procedure tot tenuitvoerlegging en veiligstellen van vorderingen wordt verricht in overeenstemming met de desbetreffende nationale voorschriften (ZIZ).

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Partijen hebben het recht om een elektronisch dossier in het informatiesysteem in te zien en te kopiëren, wanneer zij dat samen doen met een partij die haar identiteit door middel van een gekwalificeerd certificaat voor een elektronische handtekening kan bewijzen.

In tenuitvoerleggingsprocedures of procedures tot veiligstelling van een vordering tegenover een plaatselijk gerecht (okrajna sodišča) kunnen gebruikers die via de E-enforcement subwebsite een elektronisch verzoekschrift hebben ingediend, hun eigen stukken inzien, alsmede de procedurele handelingen betreffende de zaak waarop hun elektronische verzoekschrift betrekking heeft en waarin naar hen als deelnemer wordt verwezen. In de Voorschriften inzake vorm en type van de tenuitvoerleggingsprocedure en voorschriften inzake de geautomatiseerde tenuitvoerleggingsprocedure is vastgelegd in welke stukken de gebruiker van een specifieke gebruikersgroep inzage heeft.

Ook in kadasterprocedures kan het dossier worden ingezien. Een verschil tussen dit type procedures en tenuitvoerleggingsprocedures is dat in een kadasterprocedure alle geregistreerde gebruikers (d.w.z. niet slechts de verzoekers en andere deelnemers) het dossier kunnen inzien tot het moment waarop de inschrijving in het kadaster definitief wordt. Uitsluitend procedurele handelingen (verzoekschrift, gerechtelijke beslissing enz.) kunnen door alle deelnemers worden ingezien; niet bijlagen, d.w.z. stukken, met het oog op de bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemers.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.pisrs.si/Pis.web/

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.uradni-list.si/

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.sodisce.si/

Laatste update: 10/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Slowakije

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Gerechtelijke procedures kunnen via het internet worden ingeleid of, preciezer gezegd, vorderingen en andere verzoeken kunnen elektronisch worden ingediend, mits ze van een gecertificeerde elektronische handtekening zijn voorzien.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Elektronische indiening is mogelijk voor alle soorten vorderingen en voor alle verzoeken. Als een verzoek in een zaak elektronisch wordt ingediend zonder autorisatie (gecertificeerde elektronische handtekening), moet dit verzoek binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend, anders zal de rechtbank er geen rekening mee houden; de rechtbank nodigt de indiener niet uitdrukkelijk uit om dat te doen.

In niet-contentieuze zaken kan een verzoek worden gericht aan om het even welke districtsrechtbank, die verplicht is het verzoek in haar register te registreren en onverwijld naar de bevoegde rechtbank door te sturen. Een dergelijk verzoek heeft dezelfde rechtsgevolgen als wanneer het bij de bevoegde rechtbank zou zijn ingediend.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Te allen tijde.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er is geen specifieke opmaak vereist; vorderingen worden op hun inhoud beoordeeld. Als in een vordering bepaalde gegevens ontbreken, zal de rechtbank de partij verzoeken om haar vordering te corrigeren of aan te vullen binnen een termijn die niet korter mag zijn dan tien dagen.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De voorwaarden voor de opslag en overdracht van gegevens zijn vastgesteld in wet nr. 543/2005 betreffende de administratieve en werkingsregels voor districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale rechtbank en militaire rechtbanken, zoals gewijzigd (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (hierna "PaOR" genoemd).

a) De procedure voor de aanvaarding van via het internet ingediende verzoeken met een gecertificeerde elektronische handtekening is geregeld bij wet nr. 215/2002 betreffende de elektronische handtekening en tot wijziging van bepaalde wetten, zoals gewijzigd bij wet nr. 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) en verordening nr. 542/2002 van de NBU (nationale veiligheidsautoriteit) inzake de methode en procedure voor het gebruik van elektronische handtekeningen in zakelijke en administratieve relaties (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Een aldus ontvangen verzoek wordt doorgestuurd naar de postkamer, die deze verder verwerkt overeenkomstig artikel 129 PaOR. Een postkamer van de rechtbank gebruikt een softwaretoepassing om een lijst van verzoeken bij te houden.

b) Verzoeken die zonder gecertificeerde elektronische handtekening worden ontvangen, worden onmiddellijk doorgestuurd naar de postkamer, zodat deze ze kan verwerken conform artikel 129 PaOR.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Een via het internet ingediend verzoek zonder gecertificeerde elektronische handtekening moet binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend, anders zal de rechter er geen rekening mee houden. Verzoeken met een gecertificeerde elektronische handtekening hoeven niet te worden aangevuld. Het exacte tijdstip waarop het ingediende stuk is ontvangen, wordt genoteerd en geregistreerd.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Ja, er zijn gerechtskosten verschuldigd voor het maken van een afschrift van de vordering en de bijlagen daarbij die het gerechtelijk dossier vormen en voor het maken van een afschrift van de vordering en de bijlagen daarbij die aan de partijen worden verstrekt indien de vordering elektronisch is ingediend en van een gecertificeerde elektronische handtekening is voorzien overeenkomstig wet nr. 215/2002 betreffende de elektronische handtekening en tot wijziging van bepaalde wetten, zoals gewijzigd bij wet 679/2004 en verordening nr. 542/2002 van de NBU inzake de methode en procedure voor het gebruik van elektronische handtekeningen in zakelijke en administratieve relaties. De vergoeding bedraagt 0,1 EUR per bladzijde, maar ten minste 10 EUR per verzoek dat een vordering bevat of een verzoek tot inleiding van een procedure is, en de bijlagen daarbij, en ten minste 3 EUR voor alle andere verzoeken en de bijlagen daarbij (punt 20a van de bijlage bij wet nr. 71/1992 inzake gerechtskosten, zoals gewijzigd (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Ja, elk verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, ongeacht de wijze waarop het is ingediend.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

De verweerder mag maar is niet verplicht er gebruik van te maken.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De procedure die van toepassing is op elektronische verzoeken is vastgesteld in wet nr. 543/2005 betreffende de administratieve en werkingsregels voor districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale rechtbank en militaire rechtbanken, zoals gewijzigd.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

De procedure die van toepassing is op elektronische verzoeken is vastgesteld in wet nr. 543/2005, zoals gewijzigd, betreffende de administratieve en werkingsregels voor districtsrechtbanken, regionale rechtbanken, de speciale rechtbank en militaire rechtbanken.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Bewijsmiddelen zijn alle mogelijke middelen waarmee de omstandigheden van een zaak kunnen worden vastgesteld; een bewijsmiddel kan elk middel zijn waarmee de omstandigheden van een zaak kunnen worden vastgesteld. Zij zijn toegestaan in alle soorten procedures. Stukken kunnen bij een rechtbank worden ingediend met inachtneming van de voorwaarden van artikel 125 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Civilný sporový poriadok).

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Overeenkomstig artikel 105 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering kunnen stukken via het internet worden betekend. Een stuk van een rechtbank wordt geacht te zijn afgeleverd op de vijfde dag nadat het is verzonden, zelfs als de geadresseerde het niet heeft gelezen.

Betekening via het internet is echter uitgesloten bij vonnissen, andere rechterlijke beslissingen, dagvaardingen en andere stukken waarvoor de wet voorschrijft dat ze persoonlijk moeten worden betekend. Een vonnis kan alleen persoonlijk worden betekend; betekening via het internet is niet toegestaan.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee. Een vonnis wordt gewezen met behulp van computertechnologie en een sjabloon met een voorgedrukt staatswapen van de Slowaakse Republiek en de volgende tekst: "Vonnis namens de Slowaakse Republiek". Een schriftelijk vonnis wordt ondertekend door de voorzitter van de rechterlijke kamer of de alleenzetelende rechter.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Er kan beroep worden aangetekend via het internet. Als een beroepschrift elektronisch wordt ingediend zonder een gecertificeerde elektronische handtekening, moet het binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend. Doet de appellant dit niet, dan wordt er geen rekening gehouden met het ingediende beroepschrift. Een beslissing over een beroepschrift mag niet via het internet worden opgesteld en moet dus op papier worden gesteld.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Een verzoek tot tenuitvoerlegging van een beslissing kan via het internet worden ingediend. Als het verzoek elektronisch wordt ingediend zonder een gecertificeerde elektronische handtekening, moet het binnen tien dagen op papier of in elektronische vorm met een gecertificeerde elektronische handtekening worden ingediend. Indien de partij dit nalaat, wordt er geen rekening gehouden met het ingediende verzoek.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen dossiers alleen persoonlijk raadplegen en uitsluitend in aanwezigheid van een medewerker van de rechtbank.

De website van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) vergemakkelijkt het opzoeken van informatie in een databank met rechterlijke beslissingen. Eenieder kan rechterlijke beslissingen opzoeken en raadplegen. Beslissingen kunnen worden opgezocht aan de hand van de volgende criteria: de datum van uitvaardiging, de uitvaardigende rechtbank, het dossiernummer, de vorm van de beslissing, de aard van de beslissing, het rechtsgebied, de toegepaste wettelijke bepalingen, en de voornaam en naam van de rechter of de gerechtsmedewerker die de beslissing heeft gegeven; er kan ook worden gezocht naar woorden die in de beslissing zijn gebruikt (fulltext).

Laatste update: 22/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Finland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Geautomatiseerde verwerking is beschikbaar voor het indienen van een verzoek om een dagvaarding in geval van niet-betwiste vorderingen, voor het aanvragen van rechtsbijstand (en voor het indienen van een verzoek om de benoeming van een advocaat door de overheid, of, voor advocaten, van een declaratie van honoraria en kosten) en voor het indienen van een tenuitvoerleggingsverzoek (privaatrechtelijk verzoek voor de tenuitvoerlegging van een schuld die is gebaseerd op een uitspraak of vonnis van een districtsrechtbank (käräjäoikeus).

Finland heeft geen procedures die uitsluitend via internet beschikbaar zijn.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De faciliteit is te allen tijde beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Voor bedrijven en organisaties die vaak een verzoek om een dagvaarding indienen is een xml‑model beschikbaar. Voor burgers en bedrijven is een afzonderlijk onlineformulier beschikbaar.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

De geautomatiseerde verwerkingsfaciliteit van de Finse rechtbanken is beveiligd door het gebruik van een versleuteld https-protocol voor de veilige uitwisseling van gegevens. Gegevens die worden ingediend door rechtbanken worden bewaard op een beveiligde server, waar belanghebbende partijen hun documenten kunnen downloaden.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Gebruikers moeten inloggen om bestanden te kunnen downloaden van de beveiligde server.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Voor elektronische procedures gelden dezelfde vergoedingen als voor niet-elektronische procedures.  Districtsrechtbanken brengen de vergoedingen na afloop van de procedure in rekening aan aanvragers en eisers. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de aard van de zaak en de complexiteit van de procedure.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Op via elektronische procedures ingediende vorderingen zijn dezelfde beginselen van toepassing als op via conventionele, niet-elektronische middelen ingediende vorderingen.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Verweerders kunnen via internet reageren, maar het gebruik van internet is niet verplicht.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

In civiele zaken zijn er geen verschillen tussen elektronische en niet-elektronische procedures.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

In civiele zaken zijn er geen verschillen tussen elektronische en niet-elektronische procedures.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Ja.  Verzoeken om een dagvaarding, reacties en andere gerechtelijke stukken kunnen ook via e-mail aan de rechtbank worden toegezonden.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Documenten waarvoor geen ontvangstbevestiging hoeft te worden gestuurd (zoals reacties, dagvaardingen voor voorbereidende zittingen en terechtzittingen, samenvattingen) kunnen via e-mail aan de belanghebbenden worden toegezonden.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Rechterlijke beslissingen kunnen op verzoek elektronisch aan de belanghebbenden worden toegezonden.  De ontvanger of zijn of haar vertegenwoordiger moet inloggen om rechterlijke beslissingen te kunnen downloaden van de onlinefaciliteit.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is op dit moment niet mogelijk om via internet een rechtsmiddel in te stellen.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Verzoeken om de instelling van tenuitvoerleggingsprocedures kunnen via internet worden ingediend. Geautomatiseerde verwerking is beschikbaar voor privaatrechtelijke verzoeken om de tenuitvoerlegging van op een vonnis of uitspraak van een districtsrechtbank gebaseerde schuld.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Ja. Als de procedure via internet is geïnitieerd, kunnen eisers de voortgang van hun zaak volgen door in te loggen op de onlinefaciliteit.

Laatste update: 01/06/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Zweden

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Het is momenteel niet mogelijk om via internet te verzoeken om een dagvaarding in een burgerlijke zaak. Een verzoek tot dagvaarding moet schriftelijk worden ingediend en met de hand door de eiser of zijn of haar vertegenwoordiger worden ondertekend. Dit vereiste impliceert dat een verzoek tot dagvaarding niet elektronisch kan worden ingediend.

In een versnelde procedure kan een verzoek om een betalingsbevel via internet worden ingediend bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie (Kronofogdemyndigheten).

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Zoals blijkt uit het antwoord op vraag 1 is dit alleen mogelijk in een versnelde procedure.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een rechtszaak.

Aan de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie gerichte elektronische verzoeken om een betalingsbevel moeten worden ondertekend met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG.

De Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie kan personen van wie wordt verwacht dat zij een groot aantal verzoeken op een veilige en technisch passende wijze zullen indienen, vrijstellen van de verplichting tot ondertekening. Indien een verzoek om een betalingsbevel naar een rechtbank wordt verwezen om als een gewone zaak te worden behandeld, hoeft een elektronisch verzoek niet te worden aangevuld met een handgeschreven handtekening.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een rechtszaak. Zoals blijkt uit het antwoord op vraag 12, is het echter meestal mogelijk om via internet verweerschriften en andere procesdocumenten in te dienen als ze niet met de hand hoeven te worden ondertekend.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Er bestaat geen onlinedienst voor het aanhangig maken van een zaak.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Documenten die niet met de hand hoeven te worden ondertekend, kunnen elektronisch worden ingediend. Dit betekent dat het in beginsel mogelijk is om alle documenten elektronisch in te dienen, met uitzondering van verzoeken tot dagvaarding. In individuele gevallen kan de rechtbank echter beslissen dat een elektronisch ingediend document door de afzender moet worden bevestigd door middel van een ondertekend origineel.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het staat de rechtbank vrij om een document elektronisch te verzenden en een ontvangstbevestiging per e-mail te vragen, bijvoorbeeld wanneer dit in het licht van de relevante gegevensbeschermingsregels e.d. passend wordt geacht.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Tenzij de partijen uitdrukkelijk anders verzoeken, worden rechterlijke beslissingen per post betekend. Indien passend, bijvoorbeeld in het licht van de relevante gegevensbeschermingsregels, kunnen documenten in plaats daarvan per fax of via e-mail of in een andere elektronische vorm worden verzonden.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Het is mogelijk om per e-mail beroep in te stellen. Indien nodig kan de rechtbank verlangen dat dit beroep door de afzender wordt bevestigd door middel van een ondertekend origineel.

Wat de verzending betreft, zie het antwoord op vraag 13.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Verzoeken om tenuitvoerlegging kunnen worden gedaan door de rechthebbende partij of zijn of haar vertegenwoordiger, zowel mondeling als schriftelijk. Bij een mondeling verzoek moet de verzoeker (de partij die om de tenuitvoerlegging verzoekt) contact opnemen met de Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie. Een schriftelijk verzoek moet worden ondertekend door de verzoeker of zijn of haar vertegenwoordiger. De Zweedse tenuitvoerleggingsinstantie kan een partij die een groot aantal verzoeken indient echter toestaan om deze elektronisch in te dienen.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee.

Laatste update: 02/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Engeland en Wales

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, een gerechtelijke procedure kan worden ingeleid via internet, ofwel via De link wordt in een nieuw venster geopend.Money Claim Online (MCOL), ofwel via De link wordt in een nieuw venster geopend.Possession Claim Online (PCOL). Er is een helpdesk die voor beide systemen ondersteuning (maar geen juridisch advies) biedt. De helpdesk is bereikbaar via 08456015935 (voor bellers in het Verenigd Koninkrijk) en +44 1604619402 (voor bellers van buiten het Verenigd Koninkrijk).

Daarnaast kunnen vorderingen in de verschillende rechtsgebieden van het Rolls Building in Londen (de Chancery Division van het High Court, het Commercial Court en het Technology and Construction Court, het Mercantile Court en het Admiralty Court) binnen het Courts Electronic Filing-systeem (CE Filing) digitaal worden ingesteld en beheerd.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

MCOL is beschikbaar voor County Court-vorderingen voor een vast geldbedrag dat lager is dan 100 000 GBP (ongeveer 125 000 EUR) met inbegrip van gerechtskosten en eventuele honoraria van advocaten. De vordering mag aan maximaal twee personen gericht zijn, die in Engeland en Wales woonachtig moeten zijn. De eiser moet eveneens een adres voor betekening in Engeland en Wales hebben.

PCOL kan worden gebruikt voor het indienen van een terugvordering van grondbezit (met inbegrip van gebouwen of delen daarvan). Deze omvat een vordering voor het terugnemen van zekerheid door een verhuurder gericht aan een huurder van een woning, uitsluitend op grond van een huurachterstand (maar geen vordering voor ontbinding van een huurovereenkomst); of een hypotheeknemer jegens een hypotheekgever, uitsluitend op grond van niet-nakoming van de betaling van verschuldigde hypotheeklasten. Hieronder vallen geen vorderingen voor andere rechtsmiddelen behalve voor de betaling van huurachterstanden of verschuldigde bedragen uit hoofde van een hypotheek, rente en kosten. Net als bij MCOL moet elke verweerder beschikken over een adres voor betekening in Engeland en Wales, en moet de schuldeiser een adres in Engeland of Wales hebben waar stukken kunnen worden bezorgd. De eiser moet ook de postcode van de terug te nemen woning en een e-mailadres opgeven.

Voor zowel MCOL als PCOL moeten schuldeisers ten minste 18 jaar oud zijn, over hun geestelijke vermogens beschikken, mogen zij zich niet juridisch laten bijstaan in de zin van de Legal Aid Act 1988 en mogen zij geen vexatoir rechtzoekende zijn (d.w.z. iemand die van een rechter van het High Court niet zonder toestemming een vordering aanhangig mag maken in een County Court in Engeland en Wales). Tegen de overheid of de monarchie kunnen geen vorderingen worden ingesteld.

Deze soorten vorderingen hoeven niet via internet te worden ingesteld.

CE Filing is beschikbaar voor alle vorderingen (behalve voor verzoeken om kwijtschelding) die anders in het Rolls Building zouden worden ingesteld; voor zaken die niet worden aangespannen via CE Filing kunnen beide systemen worden gebruikt.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

MCOL en PCOL zijn continu beschikbaar. Wanneer een vordering vóór 9.00 uur wordt ontvangen op een dag dat de rechtbank open is, wordt het verzoek nog diezelfde dag in behandeling genomen. Wanneer een vordering na 9.00 uur binnenkomt, wordt deze de eerstvolgende dag dat de rechtbank open is in behandeling genomen. De vordering wordt gewoonlijk op de dag dat deze in behandeling wordt genomen afgedrukt en per post naar de verweerder verzonden.

CE Filing is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar, behalve als er routinematig onderhoud plaatsvindt.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Voor zowel MCOL als PCOL moet een eiser op een aantal schermen gegevens invullen. Voor elk scherm zijn bepaalde gegevens nodig – zoals de volledige naam en het adres van de schuldeiser, naam en adres van de verweerder(s) en het bedrag en de details van de vordering.

De op een scherm ingevulde gegevens worden in MCOL en PCOL telkens automatisch opgeslagen. Als slechts een deel van een scherm is ingevuld, kan de schuldeiser de gegevens opslaan door boven- of onderaan elk scherm op Save te klikken. In MCOL worden deze gegevens 28 dagen bewaard zodat de schuldeiser genoeg tijd heeft om de benodigde gegevens te verzamelen. In PCOL blijft een ontwerpvordering zolang in het systeem staan totdat de gebruiker deze indient en/of verwijdert.

De basisinformatie over de partijen en hun advocaten wordt via een onlineformulier ingediend. Via CE Filing kunnen partijen stukken uploaden alsof ze deze persoonlijk bij de griffie indienen; het enige verschil is dat te grote documenten in delen moeten worden geüpload.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Veiligheid is in MCOL en PCOL van cruciaal belang. Omdat het bij sommige van de gegevens die de schuldeiser invult om gevoelige informatie gaat, wordt voor de veiligheid gebruikgemaakt van unieke gebruikersnamen en wachtwoorden. De website is ook beveiligd, en gegevens die via internet worden verzonden, worden versleuteld. Partijen dienen zich er echter wel van bewust te zijn dat verzonden of ontvangen e-mails niet als veilig kunnen worden beschouwd.

Schuldeisers moeten zich bij MCOL en PCOL inschrijven voordat ze vorderingen online kunnen instellen. Nadat ze zich hebben ingeschreven, moeten ze een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Gebruikersnaam en wachtwoord moeten minimaal acht en maximaal twaalf tekens lang zijn en bestaan uit een combinatie van letters en cijfers.

Schuldeisers moeten bij hun inschrijving in MCOL en PCOL ook een veiligheidsvraag selecteren en een antwoord invoeren voor het geval zij hun wachtwoord vergeten. Het systeem stuurt het wachtwoord per e-mail mits de veiligheidsvraag correct wordt beantwoord. Vergeet de gebruiker zijn gebruikersnaam, dan kan deze niet worden toegezonden.

CE Filing is een veilige methode voor gegevensoverdracht tussen rechtbanken, partijen en hun banken.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Elektronische handtekeningen zijn niet vereist, al is de aanmeldprocedure zoals beschreven in het antwoord op vraag 5 van toepassing. Het tijdstip waarop een verzoek wordt ingediend, bepaalt op welke dag de vordering in behandeling wordt genomen, zoals is uitgelegd in het antwoord op vraag 3.

CE Filing is een methode voor de indiening van stukken; er is daarom geen elektronische handtekening vereist. Het tijdstip van indiening is ofwel het tijdstip waarop de betreffende kosten worden betaald, ofwel de datum en tijd zoals bepaald in de betreffende regelgeving.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Voor online ingestelde vorderingen zijn lagere kosten verschuldigd dan voor handmatig ingestelde vorderingen, aangezien rechtbankpersoneel hier minder werk aan heeft. De gerechtskosten voor MCOL en PCOL moeten met een creditcard of bankpas worden voldaan; bij PCOL kunnen organisaties en advocaten ook betalen per automatische afschrijving. Personen die voor kwijtschelding in aanmerking komen, kunnen geen gebruik maken van MCOL of PCOL. Wanneer iemand om kwijtschelding verzoekt, moet hij aantonen dat hij hiervoor in aanmerking komt, en een rechtbankmedewerker zou dit moeten controleren. Om die reden kunnen verzoeken om kwijtschelding niet online worden ingediend. Eisers die van mening zijn dat zij in aanmerking komen voor kwijtschelding, moeten contact opnemen met hun plaatselijke rechtbank en samen met hun verzoek een handmatige vordering instellen.

De verschuldigde rechten zijn hetzelfde als voor persoonlijk ingestelde vorderingen; betaling vindt plaats per creditcard of als voorschot.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Vorderingen en verzoeken kunnen in MCOL en PCOL worden verwijderd zolang ze nog niet zijn ingediend. Ingediende vorderingen kunnen niet worden verwijderd. Een procedure waarvoor een verzoek is ingediend in MCOL of PCOL kan na indiening net als een niet-digitale procedure worden geannuleerd. Gerechtskosten kunnen niet worden terugbetaald wanneer een verzoek tot annulering wordt ingediend nadat een procedure is ingeleid.

Een zaak kan bij CE Filing op dezelfde manier worden ingetrokken als bij persoonlijke indiening.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Als een vordering via MCOL of PCOL is ingesteld, kan een verweerder digitaal reageren door gebruik te maken van het wachtwoord voor aanmelding dat op de eerste pagina van het gedinginleidende stuk staat. Het is niet verplicht om digitaal te reageren.

Tenzij anders voorgeschreven, wordt een via CE Filing ingestelde vordering digitaal behandeld.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De verweerder kan via MCOL op vijf manieren online op een vordering reageren. Hij/zij kan:

 • de vordering in zijn geheel voldoen
 • de vordering geheel erkennen
 • de vordering gedeeltelijk erkennen
 • een ontvangstbevestiging terugzenden
 • verweer instellen tegen de vordering
 • een tegenvordering tegen de eiser instellen.

Wanneer de verweerder verweer instelt, wordt de zaak verwezen naar de lokale rechtbank van de verweerder. Bij een tegenvordering wordt de zaak verwezen naar een bevoegde rechtbank. In beide gevallen wordt de zaak behandeld alsof deze in niet-elektronische vorm is ingesteld.

Wanneer de verweerder de vordering gedeeltelijk erkent, wordt de schuldeiser gevraagd of hij met deze erkenning akkoord gaat. Gaat de schuldeiser akkoord, dan kan hij de rechtbank verzoeken de verweerder te veroordelen tot betaling van de kosten. Gaat hij niet akkoord, dan wordt de zaak op tegenspraak voortgezet.

Als de verweerder reageert op de vordering voor het terugnemen van zekerheid, wordt een afschrift aan de eiser betekend en aan het rechtbankdossier toegevoegd voor de eerste hoorzitting over de zaak. In PCOL kunnen verweerders het reactieformulier invullen dat als verklaring van inkomen en vermogen dient en voorafgaand aan de hoorzitting moet worden ingediend.

Een verweerder in een via CE Filing ingestelde vordering heeft dezelfde opties als een verweerder in een zaak die niet via CE Filing is ingediend.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Reageert de verweerder niet op een vordering, dan kan de schuldeiser via MCOL online verzoeken om een verstekvonnis door de optie Judgment Start te selecteren. De schuldeiser wordt verzocht aan te geven of de verweerder de vordering in termijnen of ineens moet voldoen. Wanneer de schuldeiser in de oorspronkelijke vordering rente vorderde, kan hij rente vorderen vanaf de datum waarop de vordering werd ingesteld tot de datum waarop om een uitspraak wordt verzocht. Net als de instelling van een vordering wordt een verzoek om een vonnis dat voor 9.00 uur via MCOL wordt ontvangen op een dag dat de rechtbank open is, nog diezelfde dag in behandeling genomen. Wordt het verzoek na 9.00 uur ontvangen, dan wordt het de volgende dag dat de rechtbank open is in behandeling genomen en verschijnt mogelijk pas de volgende dag in MCOL.

PCOL kan worden gebruikt om de rechtbank te vragen een datum voor de terugname van zekerheid vast te stellen als de verweerder niet heeft voldaan aan de voorwaarden hiervan. De vereiste bewijsstukken moeten echter rechtstreeks bij de rechtbank worden ingediend en kunnen niet als bijlage bij het online verzoekschrift worden gevoegd.

Als de verweerder in een via CE Filing ingediende zaak niet deelneemt aan de procedure, heeft dit dezelfde gevolgen als bij een zaak die niet via CE Filing is aangespannen.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

In PCOL kunnen eisers de volgende zaken digitaal indienen:

 • algemene correspondentie
 • algemeen verzoekschrift
 • verzoek om schorsing van de hoorzitting
 • intrekking van de vordering.

In MCOL kunnen eisers daarnaast digitaal ook:

 • een erkend of gedeeltelijk erkend vonnis of een vonnis bij verstek registreren
 • executoriaal beslag leggen.

Eisers en verweerders kunnen via MCOL en PCOL e-mailcorrespondentie en vragen indienen. Algemene correspondentie of verzoekschriften kunnen echter niet digitaal worden ingediend.

Bij CE Filing kunnen alle stukken digitaal worden ingediend.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Zowel in MCOL als in PCOL kunnen beslissingen worden gegeven; deze moeten echter op de in de rules beschreven wijze worden betekend.

In CE Filing-zaken is de partij in wier rechtsgebied de vordering is ingesteld verantwoordelijk voor de betekening.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Rechters beschikken niet over de mogelijkheid om beslissingen digitaal naar de partijen te sturen.

CE Filing heeft geen gevolgen voor het geven van beslissingen.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Via PCOL kan beroep worden ingesteld tegen een algemeen verzoekschrift; er kunnen via PCOL of MCOL echter geen andere beroepen digitaal worden ingesteld. Beslissingen kunnen niet via internet worden betekend.

CE Filing kan niet worden toegepast in beroepszaken.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Wanneer een schuldeiser verzoekt om een verstekvonnis met onmiddellijke betaling via MCOL, kan hij verzoeken om een executoriaal beslag als de status in MCOL laat zien dat de rechter uitspraak heeft gedaan en de verweerder de bepalingen van het vonnis niet is nagekomen (dit geldt zowel voor vonnissen bij verstek als voor erkende vonnissen.) Aan de uitgifte van een beslag zijn kosten verbonden, die de schuldeiser met een creditcard of bankpas dient te voldoen. Deze kosten worden bij het verschuldigde bedrag opgeteld. Om een beslag online aan te vragen, moet de schuldeiser zich met zijn gebruikersnaam en wachtwoord aanmelden bij het systeem, de vordering selecteren en de optie “warrant of execution” kiezen.

Het beslag moet worden uitgegeven voor:

het op grond van het vonnis verschuldigde saldo

of, als dit bedrag in termijnen moet worden voldaan, een minimumbedrag van 50 GBP of één maandelijkse termijn, al naargelang welk bedrag het hoogst is.

Het uitgegeven beslag wordt digitaal verstuurd naar de gerechtsdeurwaarders van de rechtbank van de verweerder. De gerechtsdeurwaarders ondernemen verschillende pogingen om het geld van de schuldeiser te innen.

Andere tenuitvoerleggingsmethoden – die uitvoerig worden beschreven in het informatieblad over tenuitvoerlegging voor Engeland en Wales – zijn via MCOL niet mogelijk.

PCOL kan worden gebruikt voor het indienen van een verzoek aan het gerecht om een ontruimingsvonnis (warrant of possession) uit te vaardigen. Dit is een middel om de terugname van zekerheid ten uitvoer te leggen (de zekerheid kan zowel gebouwen als grond betreffen). Als de huurder de zekerheid niet vrijwillig verlaat, kan hij door een gerechtsdeurwaarder worden uitgezet. Hieraan zijn kosten verbonden.

PCOL kan ook worden gebruikt voor het indienen van een verzoek aan het gerecht om toestemming voor ontruiming door een gerechtsdeurwaarder (Leave to Issue a Warrant of Restitution). Ontruiming door een gerechtsdeurwaarder gebeurt alleen wanneer de deurwaarder de teruggave van zekerheid eerder succesvol ten uitvoer had gelegd, maar de huurder is teruggekeerd naar de woning. Als de aanvrager het verzoek echter wil onderbouwen met een getuigenverklaring of bewijsstukken, kan het verzoek niet online worden ingediend. Via PCOL kunnen geen andere tenuitvoerleggingsmethoden worden aangevraagd.

CE Filing bevat geen bepalingen voor tenuitvoerlegging.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

De partijen kunnen de status van hun zaak online inzien, evenals zaken die zij in het verleden hebben aangespannen of die tegen hen zijn aangespannen.

Overeenkomstig de regels in de CPR kan op de daarvoor bestemde eindapparaten gezocht worden in CE Files.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Money Claim Online

De link wordt in een nieuw venster geopend.Possession Claim Online

De link wordt in een nieuw venster geopend.Civil Procedure Rules

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

Laatste update: 20/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Noord-Ierland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, het is mogelijk om een civiele procedure via internet in te dienen via Small Claims Online (SCOL), dat te vinden is op De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Small Claims On Line (SCOL) is beschikbaar voor geldvorderingen met een waarde van minder dan 3 000 GBP exclusief gerechtskosten die geen betrekking hebben op letselschade, verkeersongevallen, smaad of laster, een recht op grond, een legaat of lijfrente of enig huwelijksvermogen.

De persoon of personen (gedaagde(n)) aan wie de vordering gericht is, kan in het Verenigd Koninkrijk woonachtig zijn zolang er een officiële postcode wordt opgegeven om het juiste adres voor betekening te kunnen identificeren. Als de gedaagde een adres in Engeland, Schotland of Wales heeft, moet de eiser bevestigen dat de aanleiding van de vordering niet eerder in een andere rechtbank is ingediend. Er kan geen gebruik van SCOL worden gemaakt als de gedaagde buiten het Verenigd Koninkrijk woont.

Om gebruik te kunnen maken van SCOL moeten eisers ten minste 18 jaar oud zijn, over hun geestelijke vermogens beschikken, mogen zij zich niet juridisch laten bijstaan in de zin van de Legal Aid Act 1988 en mogen zij geen vexatoir rechtzoekende zijn (d.w.z. iemand die van een rechter van het High Court niet zonder toestemming een vordering aanhangig mag maken in een County Court in Noord-Ierland). Tegen de overheid of de monarchie kunnen geen vorderingen worden ingesteld.

Geringe vorderingen kunnen via het SCOL-proces bij een rechtbank of online worden ingesteld.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

SCOL is momenteel 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Voor SCOL moet de aanvrager op een aantal schermen gegevens invullen. Voor elk scherm zijn bepaalde gegevens nodig – zoals de volledige naam en het adres van de aanvrager, naam en adres van de gedaagde(n) en het bedrag en de details van de vordering.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Veiligheid is van cruciaal belang. Omdat het bij sommige van de gegevens die de aanvrager invult om gevoelige informatie gaat, wordt voor de veiligheid gebruikgemaakt van unieke gebruikersnamen en wachtwoorden. De website is ook beveiligd, en gegevens die via internet worden verzonden, worden versleuteld.

Eisers moeten zich inschrijven bij de website om een geringe vordering online te kunnen instellen. Tijdens de inschrijving moeten ze een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. Het wachtwoord moet minimaal zeven tekens lang zijn en bestaan uit een combinatie van hoofd- en kleine letters en cijfers.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Elektronische handtekeningen zijn niet vereist. De eiser moet een waarheidsverklaring invullen.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er wordt bij de te betalen gerechtskosten geen onderscheid gemaakt tussen vorderingen die via internet of via niet-elektronische procedures worden ingesteld. De gerechtskosten kunnen worden voldaan met een creditcard, bankpas of voorafbetaalde rekening. Zij die recht hebben op vrijstelling of kwijtschelding van de kosten kunnen niet gebruikmaken van SCOL.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

De eiser kan online of via de griffie een kennisgeving van intrekking van een vordering indienen; de zaak krijgt dan de status “afgehandeld”.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Als een vordering via SCOL is ingesteld, kan een gedaagde digitaal reageren op basis van de details van de vordering die op de eerste pagina van het gedinginleidende stuk staan, of hij kan zijn reactie bij de betreffende griffie indienen. Het is niet verplicht om digitaal te reageren.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

De gedaagde kan op drie manieren online op een in SCOL ingestelde vordering reageren. Hij kan een van de volgende zaken invullen:

Acceptance of Liability – als hij de vordering erkent en deze wenst te vereffenen.

De gedaagde moet dit document invullen en indienen als hij erkent dat hij dit bedrag verschuldigd is en het openstaande bedrag wil betalen. Hij moet aangeven of hij meer tijd nodig heeft door aan te geven dat hij een bedrag per week/maand kan betalen of dat hij het gehele bedrag voor een bepaalde datum zal terugbetalen.

Notice of Dispute – als de gedaagde de aan hem gerichte vordering betwist.

Als hij het niet eens is met de vordering, moet hij een Notice of Dispute invullen en indienen en aangeven waarom hij de vordering betwist. Nadat het stuk is geverifieerd, gaat de zaak naar de griffie die in het oorspronkelijke verzoekschrift is aangegeven (meestal de griffie van de lokale rechtbank) voor de planning en hoorzitting. De gedaagde moet kopieën van stukken die zijn zaak ondersteunen ten minste tien dagen voor de datum van de zitting indienen bij de bevoegde griffie.

Notice of Dispute en Counterclaim – als de gedaagde de aan hem gerichte vordering betwist en een tegenvordering tegen de eiser wil instellen. Voor dit document zijn kosten verschuldigd, die worden berekend op basis van de hoogte van het gevorderde bedrag. De kosten moeten online met een creditcard of bankpas worden voldaan. Beschikt de gedaagde niet over een creditcard of bankpas, dan moet hij dit document indienen bij het Civil Processing Centre en het griffierecht contant, via postwissel of cheque betalen. Cheques moeten worden uitgeschreven aan de Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Nadat het Civil Processing Centre het stuk heeft geverifieerd, gaat het naar de griffie die in het oorspronkelijke verzoekschrift is aangegeven (meestal de griffie van de lokale rechtbank) voor de planning en hoorzitting. De gedaagde moet kopieën van stukken die zijn zaak ondersteunen ten minste tien dagen voor de datum van de zitting indienen bij de bevoegde griffie.

Wanneer de gedaagde verweer instelt, wordt de zaak verwezen naar de lokale rechtbank van de gedaagde. Bij een tegenvordering wordt de zaak verwezen naar een bevoegde rechtbank. In beide gevallen wordt de zaak behandeld alsof deze in niet-elektronische vorm is ingesteld.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Als de gedaagde tot de terugkeerdatum niet heeft gereageerd, kan de eiser verzoeken om een Liquidated of Unliquidated Default Decree. Het verzoek om een Default Decree kan online worden ingevuld en ingediend.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Er is geen algemene online mogelijkheid om documenten digitaal in te dienen bij een rechtbank; in bepaalde gevallen heeft de rechtbank de discretionaire bevoegdheid om toe te staan dat bepaalde stukken digitaal worden ingediend. Documenten worden geaccepteerd als ze worden verzonden tussen de Criminal Justice Secure eMail (CJSM)-accounts, d.w.z. tussen verschillende CJSM-e-mailadressen. Een protocol voor de digitale gegevensuitwisseling tussen de Northern Ireland Courts & Tribunals Service en andere organisaties in procedures krachtens de Children (Northern Ireland) Order 1995 beschrijft de parameters voor de uitwisseling van overeengekomen documentatie.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee.

Links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Laatste update: 19/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Schotland

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Ja, alleen voor Simple Procedure-vorderingen. Simple Procedure is een gerechtelijke procedure om geschillen op een snelle, goedkope en informele manier te beslechten waarbij de waarde in geld uitgedrukt niet hoger mag zijn dan 5 000 GBP.

Meer informatie over “Civil Online” is te vinden op de website De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Courts and Tribunals via de link De link wordt in een nieuw venster geopend.Civil Online.

De Scottish Courts and Tribunals Service heeft als langetermijndoel om meer diensten online aan te bieden, maar op dit moment is alleen de bovengenoemde functie beschikbaar. Een van de hoofddoelen van de huidige herziening van interne systemen en processen is om de mogelijkheid te creëren om verschillende gerechtelijke procedures via internet in te leiden.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Dit is alleen mogelijk voor Simple Procedure-zaken; behalve via internet kunnen dit soort zaken ook nog steeds in papiervorm bij de rechtbank worden ingeleid.

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

De online voorziening is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. De rechtbank geeft echter alleen tijdens kantooruren een bevestiging van ontvangst van de vordering af, wanneer personeel aanwezig is om te controleren of de rechtbank in de zaak bevoegd is en vorderingen in behandeling te nemen.

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Ja, er zijn standaardformulieren beschikbaar die voldoen aan de procesregels en online kunnen worden ingevuld en ingediend.

Regels en formulieren voor Simple Procedures zijn te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service onder De link wordt in een nieuw venster geopend.court rules.

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Gebruikers moeten worden geverifieerd voordat zij toegang tot gegevens krijgen. Gegevens worden versleuteld verzonden en opgeslagen. De applicatie is ontwikkeld volgens OWASP ASVS 3.0 level 2.

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Een elektronische handtekening is niet vereist.

De datum en tijd waarop vorderingen en andere documenten worden ingediend, worden vastgelegd in het casemanagementsysteem.

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Er dienen gerechtskosten te worden betaald, zoals vastgelegd in de wetgeving.

De kosten kunnen online met een creditcard of bankpas worden voldaan als een Simple Procedure-vordering via Civil Online wordt ingediend.

Wordt gebruikgemaakt van de niet-digitale procedure, dan kan de betaling behalve met een creditcard of bankpas ook contant of per cheque plaatsvinden.

Meer informatie is te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service onder De link wordt in een nieuw venster geopend.court fees.

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Nee, maar een Simple Procedure-vordering kan worden afgewezen of worden vereffend in termijnen of volgens de De link wordt in een nieuw venster geopend.rules of court.

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Dit is mogelijk maar niet verplicht.

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Als online wordt gereageerd, verstuurt de rechtbank een elektronische ontvangstbevestiging van de reactie en informeert via e-mail over het eventuele vervolg van de procedure.

Meer informatie is te vinden op de website van de Scottish Courts and Tribunals Service onder De link wordt in een nieuw venster geopend.responding to a claim.

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Als de verweerder niet reageert, verstuurt de rechtbank geen bericht. De eiser neemt te zijner tijd contact op met de gedaagde over de gegeven beslissing.

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Indien een Simple Procedure-zaak via Civil Online aanhangig is gemaakt, wordt al het digitaal bij het gerecht ingediende bewijsmateriaal digitaal aan de rechter voorgelegd – dit geldt alleen voor Civil Online-zaken.

Bij alle overige soorten zaken is dit uitsluitend mogelijk als beide partijen en de rechter die de zaak behandelt, met deze vorm instemmen.

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Nee. Indien een zaak echter volledig wordt behandeld en de rechter uitspraak heeft gedaan, kan vervolgens een kopie van het oordeel worden gepubliceerd op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Courts and Tribunals Service en/of de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Judiciary of Scotland.

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Nee.

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Nee.

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Nee. Sommige oordelen zijn echter online beschikbaar. Meer informatie is te vinden op De link wordt in een nieuw venster geopend.Scottish Courts and Tribunals Service en De link wordt in een nieuw venster geopend.Judiciary of Scotland.

Laatste update: 19/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Geautomatiseerde verwerking - Gibraltar

1 Is het mogelijk via het internet een gerechtelijke procedure in te stellen?

Het is in Gibraltar momenteel niet mogelijk om via internet een gerechtelijke of tenuitvoerleggingsprocedure in te leiden. Ook het indienen van stukken bij het gerecht, het betekenen van beslissingen, het geven van gerechtelijke beslissingen of het instellen van beroep langs elektronische weg is in Gibraltar niet mogelijk.

2 Zo ja, voor welk soort zaken kan deze procedure worden gebruikt? Kunnen bepaalde procedures uitsluitend via het internet worden ingesteld?

Niet van toepassing

3 Is deze internetdienst 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar of alleen op specifieke tijdstippen? In dat laatste geval, wat zijn die tijdstippen?

Niet van toepassing

4 Moeten de nadere gegevens over de vordering in een specifiek format worden verstrekt?

Niet van toepassing

5 Hoe wordt gezorgd voor de overdracht en opslag van gegevens?

Niet van toepassing

6 Moet er gebruik worden gemaakt van een soort elektronische handtekening en/of een systeem voor tijdregistratie?

Niet van toepassing

7 Zijn er gerechtskosten verschuldigd? Zo ja, hoe kunnen deze worden betaald en gaat het om andere kosten dan die voor niet-elektronische procedures?

Niet van toepassing

8 Is het mogelijk een via het internet ingediende vordering in te trekken?

Niet van toepassing

9 Kan, of moet, de verweerder, wanneer de eiser de procedure via het internet heeft ingesteld, eveneens via het internet reageren?

Niet van toepassing

10 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder op de vordering reageert?

Niet van toepassing

11 Hoe verloopt de elektronische procedure wanneer de verweerder niet op de vordering reageert?

Niet van toepassing

12 Is het mogelijk bij een gerecht stukken elektronisch in te dienen, en zo ja, bij welk soort procedures en onder welke voorwaarden?

Niet van toepassing

13 Kunnen gerechtelijke stukken, en met name rechterlijke beslissingen, via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing

14 Kunnen rechterlijke beslissingen elektronisch worden bekendgemaakt?

Niet van toepassing

15 Is het mogelijk via het internet een rechtsmiddel in te stellen en kan de desbetreffende beslissing dan via het internet worden betekend of ter kennis worden gebracht?

Niet van toepassing

16 Is het mogelijk via het internet tenuitvoerleggingsprocedures in te stellen?

Niet van toepassing

17 Kunnen de partijen of hun wettelijke vertegenwoordigers onlinezaken raadplegen? Zo ja, hoe?

Niet van toepassing

Laatste update: 20/04/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.