Online-procedures en e-communicatie met rechtbanken

Informatie over de huidige mogelijkheden om elektronisch te communiceren met nationale gerechten.

In de afgelopen jaren hebben steeds meer lidstaten hun wetgeving gewijzigd om het mogelijk te maken in civiele gerechtelijke procedures moderne communicatie- en informatietechnologieën te gebruiken. Dankzij deze veranderingen kan er via nieuwe kanalen zoals internet worden gecommuniceerd tussen de justitiële autoriteiten en procespartijen.

In sommige gevallen kan een procedure worden ingeleid via een elektronisch verzoek dat via internet aan de rechtbank wordt toegezonden. In andere gevallen mogen de rechters gerechtelijke stukken langs elektronische weg aan de partijen betekenen en in andere gevallen worden alle mededelingen elektronisch uitgevoerd. Er zijn sommige lidstaten waar het gebruik van internet voor communicatiedoeleinden wordt aanvaard voor bijna alle soorten civiele procedures, terwijl dat in andere lidstaten beperkt is tot bijzondere soorten procedures.

Het gebruik van moderne communicatietechnologieën in civiele procedures mag geen afbreuk doen aan de fundamentele rechten van de betrokken partijen. Het feit dat een partij niet over bepaalde communicatietechnologieën beschikt, mag geen belemmering zijn voor toegang tot de rechter. Daarnaast moet de nationale wetgeving waarborgen dat de communicatie via internet geen gevaar oplevert voor de passende bescherming van gevoelige gegevens die in de loop van de procedure worden gebruikt.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Laatste update: 30/05/2023

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.