Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Austria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, postępowanie sądowe można wszcząć za pośrednictwem internetu, korzystając z austriackiej platformy ERV (Elektronischer Rechtsverkehr). Wymaga to jednak zarejestrowania się na jednej z kilku dostępnych platform, które przekazują informacje do systemu sądowego. Rejestracja jest płatna. Podstawowa opłata wynosi około 20 euro miesięcznie, a dodatkowo załadowanie jednego dokumentu kosztuje około 0,30 euro. Wysłanie listu poleconego w Austrii to koszt rzędu 3 euro.

Dokumenty można również przesyłać za pośrednictwem nieodpłatnej usługi wysyłki z wykorzystaniem karty obywatela (Bürgerkarte). W odróżnieniu od platformy ERV usługa ta nie umożliwia jednak odbioru odpowiedzi na przesyłane dokumenty.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Platforma ERV umożliwia wymianę informacji między sądami i biurami prokuratorów z jednej strony a stronami z drugiej, na takiej samej zasadzie jak w przypadku formy papierowej. Można z niej korzystać w przypadku wszystkich rodzajów postępowań. W żadnym przypadku nie istnieje wymóg wszczynania postępowania za pośrednictwem internetu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Usługa jest dostępna 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Uzasadnienie pozwu i wszystkie dane procesowe, które musi zawierać pozew, należy przesłać w przewidzianym formacie XML (lub jako załącznik w formacie PDF).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Transmisja danych za pomocą platformy ERV jest zabezpieczona protokołem https. Do uwierzytelnienia wszystkich stron uczestniczących w postępowaniu stosuje się certyfikaty. Komunikacja między serwerami także przebiega w oparciu o certyfikaty. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi wymóg rejestracji użytkowników w punkcie dostępu (zob. pkt 1).

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zob. pkt 5 powyżej (certyfikaty). Nie ma konieczności stosowania podpisów elektronicznych. Dostępna jest jedynie centralna usługa znakowania czasem w odniesieniu do wpisów w rejestrze nieruchomości, stanowiąca formę potwierdzenia wpłynięcia ważnego wniosku.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

W przypadku dokumentów przesyłanych za pośrednictwem internetu opłaty sądowe uiszcza się za pomocą polecenia zapłaty. Zgodnie z ogólną zasadą opłaty z tytułu wszczęcia postępowania za pośrednictwem internetu są takie same jak opłaty z tytułu postępowania wszczętego w formie papierowej. W określonych przypadkach przysługuje zniżka za złożenie dokumentu w formie elektronicznej.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie ma różnicy między wariantem tradycyjnym a wariantem z zastosowaniem internetu. Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym stosuje się odpowiednio do postępowania prowadzonego za pośrednictwem platformy ERV. Pozew można wycofać przez internet, nawet jeśli został wniesiony w tradycyjny sposób.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Tak, z internetu można korzystać w celu złożenia odpowiedzi na pozew, wniesienia odwołania itp. O ile zasadniczo korzystanie z platformy ERV nie jest obowiązkowe, to jednak obowiązek taki istnieje w przypadku adwokatów, notariuszy, banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy zabezpieczenia społecznego, Federalnej Agencji Finansowej (Finanzprokuratur) i izb adwokackich.

Biegli i tłumacze ustni są obowiązani korzystać z platformy ERV na określonych warunkach.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym stosuje się odpowiednio do postępowania prowadzonego za pośrednictwem platformy ERV.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Przepisy ustawy o postępowaniu cywilnym stosuje się odpowiednio do postępowania prowadzonego za pośrednictwem platformy ERV.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak, wszystkie rodzaju dokumentów można przekazywać sądom za pośrednictwem platformy ERV. Możliwe jest nawet składanie oryginałów aktów notarialnych drogą elektroniczną w celu dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości i w rejestrze spółek.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem platformy ERV.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak, za pośrednictwem platformy ERV.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem platformy ERV.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem platformy ERV.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak, strony i ich przedstawiciele prawni mają wgląd w rejestr spraw we wszystkich postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych przez internet za pośrednictwem platform wymiany informacji, jednak jedynie w zakresie spraw, w których uczestniczą. Uprawnienia do wglądu są weryfikowane za pomocą unikatowego kodu adresu przypisanego każdej osobie mającej takie uprawnienia.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.