Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Belgia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Stosowne przepisy wprowadzono tzw. „ustawami Phenix”, a mianowicie:

  • ustawą z 10 lipca 2006 r. o elektronicznym postępowaniu sądowym (belgijski dziennik ustaw z 7 września 2006 r.);
  • ustawą z 5 sierpnia 2006 r. o zmianie niektórych przepisów belgijskiego kodeksu postępowania sądowego w związku z wprowadzeniem elektronicznego postępowania sądowego (belgijski dziennik ustaw z 7 września 2006 r.).

Ustawy Phenix nazwano tak od projektu informatycznego o tej samej nazwie. Jego celem była komputeryzacja wszystkich sądów w Belgii, a w dalszej perspektywie umożliwienie prowadzenia całego postępowania sądowego drogą elektroniczną.

Od 31 grudnia 2012 r. oprócz wspomnianych wyżej stopniowo weszły w życie dwie kolejne ustawy, a mianowicie:

  • ustawa z 31 grudnia 2012 r. wprowadzająca różne przepisy, w szczególności dotyczące wymiaru sprawiedliwości;
  • ustawa z 31 grudnia 2012 r. wprowadzająca różne przepisy dotyczące wymiaru sprawiedliwości.

Ich stopniowe wejście w życie nie oznacza jednak jeszcze pełnej komputeryzacji procedury. Przepisy te mogą w dużym stopniu mieć zastosowanie również do procedury pisemnej. Normę nadal stanowi tradycyjne, niezinformatyzowane postępowanie sądowe.

W międzyczasie w sekretariatach i biurach administracyjnych prokuratury zainstalowano aplikację do zarządzania sprawami, która umożliwia przetwarzanie wszystkich danych i dokumentów. Poza tym testuje się różne metody przekazywania pism procesowych i dowodów do sekretariatu sądu drogą elektroniczną.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie dotyczy.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie dotyczy.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie dotyczy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie dotyczy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie dotyczy.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie dotyczy.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie dotyczy.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie dotyczy.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Art. 32b kodeksu postępowania sądowego przewiduje, że wszelkie powiadomienia lub dokumenty dla sądów wszystkich instancji, prokuratury lub służb zależnych od sądownictwa, w tym przeznaczone do rejestrów i dla sekretariatów prokuratury oraz wszelkie powiadomienia lub informacje adresowane do prawników, komorników lub notariuszy przez prokuraturę lub służby zależne od wymiaru sprawiedliwości, w tym rejestry i sekretariaty prokuratury lub prawników, komorników lub notariuszy, można przekazywać za pośrednictwem systemu informatycznego wymiaru sprawiedliwości.

Na podstawie tego przepisu utworzono sieć e-box na potrzeby powiadomień, komunikacji lub składania dokumentów, a także system e-deposit, w szczególności na potrzeby składania wniosków, memorandów i dokumentacji dowodowej w sprawach cywilnych i karnych.

Narzędzia te są stosowane wyłącznie w okręgach sądowych wymienionych w rozporządzeniu ministerialnym.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie dotyczy.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie dotyczy.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 04/09/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.