Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Bułgaria
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Prawo bułgarskie nie przewiduje takiej możliwości. Pozwy wnosi się do sekretariatu sądu na piśmie i muszą być one sporządzone w języku bułgarskim. Pozwy można przesyłać pocztą tradycyjną, ale nie faksem ani pocztą elektroniczną.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zgodnie z prawem bułgarskim czynności procesowe dokonywane przez strony w sprawach cywilnych i handlowych uznaje się za nieważne, jeżeli dokonano ich drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Strony wytaczają powództwo przed sąd, wnosząc pozew sporządzony w języku bułgarskim i opatrzony ich podpisami. Pozew można wnieść do sekretariatu właściwego sądu lub przesłać go pocztą tradycyjną na adres tego sądu.

Art. 184 kodeksu postępowania cywilnego (GPK) dopuszcza dowody z dokumentów w postaci elektronicznej i papierowej w postępowaniach cywilnych i handlowych. Dokument elektroniczny można przedstawić sądowi w postaci papierowej. Jeżeli strona przeciwna podważy taki dokument, należy go przedłożyć na nośniku elektronicznym. W braku sprzętu i personelu niezbędnego do odtworzenia dokumentu elektronicznego podczas rozprawy sądowej sąd może wezwać stronę, która przedłożyła dany dokument elektroniczny, do przekazania drugiej stronie postępowania elektronicznej kopii dokumentu.

Procedura podważania dokumentu elektronicznego, w szczególności podpisu elektronicznego, który stanowi obowiązkowy element dokumentu elektronicznego, jest określona w ustawie o dokumentach elektronicznych i podpisie elektronicznym.

Jedynym przepisem kodeksu postępowania cywilnego odnoszącym się do kwestii dokonywania czynności procesowych online jest przepis dotyczący zajęcia wierzytelności dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Te ramy prawne dotyczą postępowania egzekucyjnego, a czynności dokonuje komornik sądowy.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

W art. 42 ust. 4 kodeksu postępowania cywilnego przewidziano możliwość doręczania pism sądowych stronie postępowania cywilnego lub handlowego pocztą elektroniczną. Pisma uznaje się za doręczone w momencie ich wprowadzenia do określonego systemu informatycznego, a fakt doręczenia pisma potwierdza się za pomocą wyciągu z rejestru elektronicznego zgodnie z art. 44 ust. 3 kodeksu.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Zob. odpowiedź na pytanie 13.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Zob. odpowiedź na pytanie 13.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Prawo bułgarskie nie przewiduje takiej możliwości. Zob. odpowiedź na pytanie 12 akapit ostatni.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Orzeczenia sądowe są publicznie dostępne (bez konieczności rejestracji) na stronie internetowej Najwyższej Rady Sądownictwa Republiki Bułgarii: http://legalacts.justice.bg/. Orzeczenia sądowe można wyszukiwać za pomocą wielu kryteriów, takich jak „sąd”, „rodzaj sprawy”, „rok”, „sygnatura sprawy” i „słowa kluczowe”. Możliwe jest również wyszukiwanie zaawansowane z zastosowaniem bardziej precyzyjnych kryteriów. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania strona postępowania lub jej pełnomocnik może pobrać orzeczenie sądowe w formacie .doc. Orzeczenia są publikowane natychmiast po ich wydaniu, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o ochronie informacji niejawnych. Orzeczenia publikuje się w taki sposób, aby zidentyfikowanie osób fizycznych i prawnych, o których jest w nich mowa, było niemożliwe. Orzeczenia w sprawach dotyczących stanu cywilnego lub stanu zdrowia osób fizycznych publikuje się bez uzasadnienia.

Ponadto za pośrednictwem strony internetowej każdego sądu można śledzić przebieg sprawy i monitorować orzeczenia sądowe wydane w sprawie. Dostęp do orzeczeń sądowych i informacji na temat przebiegu postępowań można uzyskać, korzystając z wymienionych powyżej kryteriów wyszukiwania, a orzeczenia są publikowane w opisany powyżej sposób. Po wyświetleniu wyników wyszukiwania strona postępowania lub jej pełnomocnik może pobrać wydane orzeczenie sądowe w formacie .doc.

Ostatnia aktualizacja: 25/06/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.