Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Chorwacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Nie ma takiej możliwości.

Pozwy, odpowiedzi na pozew, apelacje/zażalenia oraz inne oświadczenia, wnioski i twierdzenia poza rozprawą składa się na piśmie (pisma procesowe). Strona lub jej pełnomocnik procesowy składają podpis pod pismami procesowymi.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie dotyczy.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie dotyczy.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie dotyczy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie dotyczy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie dotyczy.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie dotyczy.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie dotyczy.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie dotyczy.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie dotyczy.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Chorwacki kodeks postępowania cywilnego (Zakon o parničnom postupku) (dziennik urzędowy Republiki Chorwackiej – „Narodne Novine” nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19) przewiduje możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu informatycznego. Dokumenty złożone w ten sposób muszą być podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z przepisami szczegółowymi. Organy rządowe, prokuratura, adwokaci, notariusze, biegli sądowi, asesorzy sądowi, tłumacze sądowi, syndycy, komisarze sądowi i osoby prawne mają jednak obowiązek składania dokumentów drogą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Opracowano i wdrożono usługi związane z elektroniczną tablicą ogłoszeń (e-Oglasna ploča), która umożliwia doręczanie pism sądowych uczestnikom postępowań sądowych przy wykorzystaniu rozwiązań informatycznych.

Na elektronicznej tablicy ogłoszeń publikowane są orzeczenia zgodnie z wymogami określonymi w art. 335 kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o parničnom postupku) („Narodne Novine” nr 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 oraz 70/19) oraz wszystkie pisma sądowe, co do których istnieje taki wymóg w art. 8 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (Ovršni zakon) („Narodne Novine” nr 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).

Ponadto na elektronicznej tablicy ogłoszeń publikowane są wszystkie pisma sądowe, które należy opublikować na tablicy ogłoszeń sądu zgodnie z przepisami procesowymi.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie ma takiej możliwości.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie istnieje możliwość wniesienia apelacji za pośrednictwem internetu, strony można natomiast poinformować o orzeczeniu wydanym w następstwie wniesienia apelacji za pośrednictwem elektronicznej tablicy ogłoszeń, jeśli spełnione są wymogi określone w przepisach.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie ma takiej możliwości.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 21/12/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.