Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Anglia i Walia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu – na stronie internetowej Money Claim Online (MCOL) albo Possession Claim Online (PCOL). Oba te systemy obsługuje dział wsparcia technicznego, który udziela pomocy (ale nie udziela porad prawnych). Z działem wsparcia technicznego można się skontaktować pod numerem 0845 601 5935 (w przypadku osób dzwoniących ze Zjednoczonego Królestwa) oraz +44 1604 619 402 (w przypadku osób dzwoniących spoza Zjednoczonego Królestwa).

Ponadto pisma wszczynające postępowanie w sprawach należących do właściwości poszczególnych sądów mieszczących się w Rolls Building w Londynie [Wydział Kanclerski Wysokiego Trybunału (Chancery Division of the High Court), Sąd Gospodarczy (Commercial Court) i Sąd Technologiczno-Budowlany (Technology and Construction Court), Sąd Handlowy (Mercantile Court) oraz Sąd Morski (Admiralty Court)] można składać za pośrednictwem elektronicznego systemu wnoszenia pism procesowych (CE Filing).

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Z systemu MCOL można korzystać w przypadku powództw wytaczanych przed sądy hrabstw (county courts) o wartości przedmiotu sporu nieprzekraczającej 100 000 funtów szterlingów (około 125 000 euro), łącznie z opłatami sądowymi i wynagrodzeniami pełnomocników procesowych. Powództwo można wytyczyć przeciwko nie więcej niż dwóm osobom, których adres zamieszkania/siedziby musi znajdować się w Anglii lub Walii. Adres powoda również musi znajdować się w Anglii lub Walii.

Z systemu PCOL można korzystać w celu wytoczenia powództwa o przywrócenie posiadania nieruchomości (w tym budynków i ich części). Obejmuje to roszczenie właściciela lokalu mieszkalnego o eksmisję najemcy wyłącznie na podstawie zaległości w zapłacie czynszu (lecz nie obejmuje roszczenia o rozwiązanie umowy najmu) lub roszczenie wierzyciela hipotecznego przeciwko dłużnikowi hipotecznemu wyłącznie na podstawie zaległości w spłacie kwot należnych na podstawie umowy kredytu hipotecznego. Nie obejmuje to roszczenia o jakiekolwiek inne działania naprawcze, z wyjątkiem roszczenia o zapłatę zaległego czynszu lub kwot należnych na podstawie umowy kredytu hipotecznego, odsetek i opłat. Podobnie jak w przypadku MCOL adresy doręczenia wszystkich pozwanych muszą znajdować się w Anglii i Walii, a powód musi dysponować adresem w Anglii lub Walii, na który sąd może doręczać pisma. Powód musi również być w stanie wskazać kod pocztowy nieruchomości, której dotyczy roszczenie oraz powinien mieć adres e-mail.

W przypadku zarówno MCOL, jak i PCOL wymaga się, aby wierzyciele mieli co najmniej 18 lat, znajdowali się w pełni władz umysłowych, nie korzystali z pomocy prawnej w rozumieniu ustawy o pomocy prawnej z 1988 r. ani nie byli osobami często i bezpodstawnie wytaczającymi powództwo (vexatious litigants) (tj. osobami, na które sędzia Wysokiego Trybunału nałożył zakaz wytaczania powództwa w jakimkolwiek sądzie hrabstwa w Anglii i Walii bez zezwolenia). Pozwu nie można wnieść przeciwko rządowi ani monarchii.

Tego rodzaju powództw nie można wytaczać za pośrednictwem internetu.

Z systemu CE Filing można korzystać w celu wniesienia wszystkich pism wszczynających postępowanie (z wyjątkiem wniosków o umorzenie opłat), które w przeciwnym razie wniesiono by w Rolls Building; w sprawach, w których nie można wnieść pisma za pośrednictwem systemu CE Filing, można skorzystać z jednego z dwóch pozostałych systemów.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Zarówno system MCOL, jak i system PCOL są dostępne całodobowo. Jeżeli pozew wpłynie przed godz. 9.00 w dniu pracy sądu, zostanie przetworzony tego samego dnia. Jeżeli pozew wpłynie po godz. 9.00, zostanie przetworzony w następnym dniu pracy sądu. Zazwyczaj pozew drukuje się i wysyła pozwanemu pocztą w dniu jego przetworzenia.

System CE Filing również jest dostępny całodobowo, z wyjątkiem rutynowych prac modernizacyjnych.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Zarówno w systemie MCOL, jak i w systemie PCOL powód zostanie poproszony o uzupełnienie informacji na szeregu ekranów. Każdy ekran dotyczy konkretnych wymaganych informacji, np. imienia i nazwiska wierzyciela, imienia i nazwiska oraz adresu pozwanego lub pozwanych, wartości przedmiotu sporu, a także przedmiotu powództwa.

Systemy MCOL i PCOL automatycznie zapisują informacje w miarę ich wpisywania na ekranie. Jeżeli wierzyciel uzupełnił tylko połowę informacji na ekranie, może je zapisać, wybierając opcję „zapisz” („save”) widoczną na górze i dole każdego ekranu. W systemie MCOL takie informacje zapisują się na 28 godzin, aby dać wierzycielowi wystarczająco dużo czasu na przygotowanie jakichkolwiek informacji wymaganych w dalszej części. W systemie PCOL wersja robocza pozwu zapisuje się na czas nieokreślony do chwili złożenia pozwu lub usunięcia go przez użytkownika.

Wstępne informacje na temat stron i ich pełnomocników procesowych podaje się w formularzu online. System CE Filing umożliwia stronie załadowanie pism tak, jakby składała je fizycznie w sądzie; jedynym ograniczeniem jest rozmiar – jeżeli plik zawierający pismo jest zbyt duży, należy załadować go w częściach.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Bezpieczeństwo ma nadrzędne znaczenie zarówno w systemie MCOL, jak i w systemie PCOL. Ponieważ niektóre informacje podane przez wierzyciela mogą stanowić dane wrażliwe, ich bezpieczeństwo zapewnia się za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika oraz haseł. Strona korzysta również z ochrony bezpieczeństwa i szyfruje dane przesyłane przez internet. Strony powinny jednak pamiętać o tym, że żadnej wysłanej ani otrzymanej wiadomości e-mail nie można uznać za bezpieczną.

Aby wytoczyć powództwo za pośrednictwem internetu, wierzyciele najpierw powinni zarejestrować się w systemach MCOL i PCOL. Po dokonaniu rejestracji zostaną poproszeni o wybranie identyfikatora użytkownika i hasła. Identyfikator i hasło powinny składać się z co najmniej 8, lecz nie więcej niż 12 znaków składających się z liter i cyfr.

Dodatkowo podczas rejestracji systemy MCOL i PCOL proszą wierzyciela o wybranie pytania bezpieczeństwa i udzielenie na nie odpowiedzi. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby wierzyciel zapomniał hasła. System wygeneruje wówczas wiadomość e-mail zawierającą hasło pod warunkiem prawidłowej odpowiedzi na pytanie bezpieczeństwa. Zapomnianego identyfikatora użytkownika nie da się odzyskać.

System CE Filing jest bezpieczną metodą przekazywania informacji między sądami a stronami i ich bankami.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Podpis elektroniczny nie jest wymagany, natomiast obowiązuje procedura rejestracji opisana w odpowiedzi na pytanie 5. Jak wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie 3, godzina wniesienia pozwu będzie miała wpływ na dzień, w którym pozew zostanie przetworzony.

Ponieważ system CE Filing jest metodą wnoszenia pism, nie jest wymagany podpis elektroniczny. Za chwilę wniesienia pisma uznaje się godzinę uiszczenia odpowiedniej opłaty albo datę i godzinę określone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Za pozwy wniesione przez internet pobiera się niższe opłaty niż za pozwy wniesione osobiście i wiążą się one z mniejszym zużyciem zasobów po stronie pracowników sądu. Opłaty sądowe w systemach MCOL i PCOL należy uiszczać za pomocą karty kredytowej lub debetowej, a w systemie PCOL istnieje dodatkowo możliwość płatności za pomocą polecenia zapłaty w przypadku organizacji i pełnomocników procesowych. Osoby uprawnione do ubiegania się o umorzenie opłat nie mogą skorzystać z MCOL ani z PCOL. W przypadku złożenia wniosku o umorzenie opłat konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających, które wymagają weryfikacji przez pracownika sądu. Z tego powodu wniosków o umorzenie opłat nie można składać przez internet. Powodowie twierdzący, że są uprawnieni do umorzenia opłat, powinni udać się do sądu właściwego dla ich miejsca zamieszkania/siedziby w celu osobistego wniesienia pozwu wraz z wnioskiem.

Pobierane opłaty są takie same jak w przypadku osobistego wniesienia pozwu; opłaty uiszcza się za pomocą karty kredytowej lub konta przeznaczonego do uiszczania opłat sądowych.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Chociaż możliwe jest usunięcie pozwów i wniosków załadowanych w systemach MCOL i PCOL przed ich złożeniem, wniesionego pozwu nie można usunąć. Istnieje możliwość złożenia wniosku o umorzenie wszczętego postępowania za pośrednictwem systemu MCOL lub PCOL w taki sam sposób jak w przypadku postępowania nieelektronicznego. Nie ma możliwości zwrotu opłat sądowych w przypadku złożenia wniosku o umorzenie wszczętego postępowania.

W systemie CE Filing pismo można cofnąć w taki sam sposób jak w przypadku wniesienia go osobiście.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Jeżeli powództwo wytoczono za pomocą systemu MCOL lub PCOL, pozwany może udzielić odpowiedzi na pozew drogą elektroniczną, korzystając z loginu i hasła wskazanych na początku formularza pozwu. Nie ma obowiązku wnoszenia odpowiedzi na pozew przez internet.

Przy braku właściwych przepisów postępowanie wszczęte za pomocą systemu CE Filing prowadzi się za pomocą tego systemu.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Pozwany może udzielić odpowiedzi na pozew przez internet, korzystając z systemu MCOL, w terminie 5 dni. Pozwany może:

 • zaspokoić roszczenie w całości,
 • uznać powództwo w całości,
 • uznać powództwo w części,
 • złożyć potwierdzenie odbioru,
 • wnieść odpowiedź na pozew,
 • wytoczyć powództwo wzajemne.

W przypadku gdy pozwany składa odpowiedź na pozew, sprawa trafia do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego. W przypadku wytoczenia powództwa wzajemnego sprawę przekazuje się właściwemu sądowi. W obu tych przypadkach postępowanie toczy się tak, jakby powództwo wytoczono w sposób tradycyjny.

Jeżeli pozwany uzna powództwo w części, sąd zwróci się do wierzyciela z pytaniem, czy akceptuje takie uznanie. W razie zaakceptowania uznania powód może wnieść do sądu wniosek o wydanie wyroku przeciwko pozwanemu oraz o wysłanie nakazu zapłaty. W razie braku akceptacji postępowanie toczy się w trybie postępowania spornego.

Jeżeli pozwany udzieli odpowiedzi na pozew o eksmisję, kopię odpowiedzi doręcza się powodowi i włącza do akt sądowych na potrzeby pierwszej rozprawy w sprawie eksmisji (initial possession hearing). W systemie PCOL pozwani mogą wypełnić formularz odpowiedzi na pozew, który ma postać oświadczenia majątkowego (statement of means) i jest wymagany przed rozprawą w sprawie eksmisji (possession hearing).

Pozwany w postępowaniu wszczętym za pośrednictwem systemu CE Filing ma takie same możliwości jak pozwany z postępowaniu wszczętym w tradycyjnym trybie.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Jeżeli pozwany nie wniósł odpowiedzi na pozew, wierzyciel może – za pomocą systemu MCOL – złożyć wniosek o wydanie wyroku zaocznego. Taki wniosek można złożyć, wybierając opcję „Judgment Start”. Wierzyciel odpowiada wówczas na pytanie, czy chce, aby pozwany zapłacił mu w ratach czy w formie jednorazowej, zryczałtowanej płatności. Jeżeli w swoim pierwotnym roszczeniu wierzyciel zażądał zapłaty odsetek, ma prawo do żądania odsetek za okres od dnia wytoczenia powództwa do dnia złożenia wniosku o wydanie wyroku. Podobnie jak w przypadku wytaczania powództwa, jeżeli wniosek o wydanie wyroku wpłynie za pośrednictwem systemu MCOL przed godz. 9.00 w dniu pracy sądów, zostanie przetworzony do końca tego dnia. Jeżeli wniosek wpłynie po godz. 9.00, zostanie przetworzony w następnym dniu pracy sądu i może nie wyświetlać się w systemie MCOL do następnego dnia.

Z systemu PCOL można skorzystać w celu złożenia do sądu wniosku o wyznaczenie daty eksmisji, gdy pozwany nie zastosował się do warunków określonych w nakazie opuszczenia lokalu (order for possession). Wymagane dowody potwierdzające należy jednak przedłożyć bezpośrednio sądowi; nie można ich załączyć do wniosku online.

Bierność pozwanego w sprawie, w której powództwo wytoczono za pomocą systemu CE Filing, wywołuje takie same skutki jak w sprawie wytoczonej w normalnym trybie.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

W systemie PCOL powodowie mają możliwość przekazywania następujących dokumentów drogą elektroniczną:

 • ogólnej korespondencji (general correspondence),
 • ogólnych pism procesowych (general application),
 • wniosków o odroczenie rozprawy,
 • wniosków o cofnięcie pozwu.

W systemie MCOL powodowie mają dodatkowo możliwość przeprowadzenia poniższych czynności drogą elektroniczną:

 • złożenia wniosku o wydanie wyroku opartego na uznaniu powództwa w całości lub w części bądź o wydanie wyroku zaocznego,
 • złożenia wniosku o wydanie nakazu egzekucji.

Powodowie i pozwani mogą przekazywać korespondencję mailową oraz zapytania za pośrednictwem systemów MCOL i PCOL. Nie mogą oni jednak składać droga elektroniczną ogólnej korespondencji ani ogólnych pism procesowych.

W systemie CE Filing możliwe jest składanie drogą elektroniczną wszystkich dokumentów.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Sąd może wydawać wyroki za pośrednictwem systemów MCOL i PCOL, jednak ich doręczenie odbywa się w sposób przewidziany w regulaminie.

W postępowaniach wszczętych za pomocą systemu CE Filing za doręczenie odpowiada strona powodowa.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Sędziowie nie mają możliwości elektronicznego doręczania orzeczeń stronom.

System CE Filing nie wpływa na wydawanie wyroków.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Apelację można wnieść za pomocą systemu PCOL w trybie ogólnego pisma procesowego, jednak żadnego innego środka zaskarżenia nie można wnieść drogą elektroniczną za pomocą systemu PCOL lub MCOL. Sąd nie doręcza orzeczeń przez internet.

Z systemu CE Filing nie można korzystać w postępowaniu apelacyjnym.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Wierzyciel, który złożył wniosek o wydanie wyroku zaocznego, dokonując natychmiastowej płatności za pośrednictwem systemu MCOL, może wnieść o wydanie nakazu egzekucji, po tym jak status w MCOL zacznie wskazywać, że wyrok został wydany, i jeżeli pozwany nie wykonał wyroku (ma to zastosowanie do wyroków zaocznych lub do wyroków opartych na uznaniu powództwa). Za wydanie nakazu egzekucji pobiera się opłatę, którą wierzyciel ma obowiązek uiścić za pomocą karty debetowej lub kredytowej. Opłatę sądową dodaje się do należnej kwoty. Aby złożyć wniosek o wydanie nakazu egzekucji przez internet, wierzyciel musi zalogować się do systemu za pomocą swojego identyfikatora użytkownika hasła, wybrać roszczenie, a następnie opcję „nakaz egzekucji”.

Sąd wydaje nakaz egzekucji w odniesieniu do:

kwoty należnej na mocy wyroku,

albo, jeżeli wyrok przewiduje płatność w ratach, kwoty wynoszącej co najmniej 50 funtów szterlingów lub jednej miesięcznej raty, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

Po wydaniu nakazu egzekucji sąd przesyła go drogą elektroniczną do komornika przy sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Komornik podejmie kilka prób odzyskania kwoty należnej wierzycielowi.

Inne sposoby egzekucji, których pełen wykaz znajduje się w ulotce dotyczącej postępowania egzekucyjnego w Anglii i Walii, nie są dostępne za pośrednictwem systemu MCOL.

Za pomocą systemu PCOL można również złożyć do sądu wniosek o wydanie nakazu eksmisji (warrant of possession). Jest to tytuł wykonawczy umożliwiający wykonanie wyroku lub postanowienia sądu nakazującego eksmisję z nieruchomości (przy czym „nieruchomość” oznacza zarówno budynki, jak i nieruchomości gruntowe). Jeżeli lokatorzy zajmujący nieruchomość nie opuszczą jej w sposób dobrowolny, na podstawie nakazu komornikowi przysługuje prawo do eksmisji tych osób. Za eksmisję nalicza się odpowiednią opłatę.

Za pomocą systemu PCOL można również złożyć do sądu wniosek o wydanie nakazu ponownej eksmisji (warrant of restitution). Sąd może wydać nakaz ponownej eksmisji wyłącznie wówczas, gdy komornik pomyślnie wykonał nakaz eksmisji, a poprzedni lokator ponownie wszedł w posiadanie nieruchomości. Niemniej jeżeli pismo procesowe ma się opierać na odrębnym oświadczeniu świadka lub odrębnej dokumentacji, nie można złożyć je online. Przez system PCOL nie można wnieść o żadne inne sposoby egzekucji.

Postępowanie egzekucyjne nie jest dostępne za pośrednictwem systemu CE Filing.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Strony mogą sprawdzić status swojej sprawy online oraz wyświetlać historię spraw, w których wytoczyli powództwo lub w których ich pozwano.

Zgodnie z przepisami regulaminu postępowania cywilnego (CPR) system CE Filing można przeszukiwać za pomocą przeznaczonego do tego terminalu.

Powiązane strony

Money Claim Online

Possession Claim Online

Regulamin postępowania cywilnego

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ostatnia aktualizacja: 20/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.