Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Finlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Możliwość automatycznego przetwarzania dotyczy składania pozwów w przypadku roszczeń bezspornych, wniosków o przyznanie pomocy prawnej (oraz ubiegania się o wyznaczenie obrońcy z urzędu lub zastępcy procesowego w ramach pomocy prawnej, a także składania przez adwokatów wniosków o zwrot opłat i kosztów z budżetu państwa) oraz wniosków o egzekucję (w przypadku wniosków z zakresu prawa prywatnego dotyczących odzyskania należności, opartych na postanowieniu lub wyroku sądu rejonowego (käräjäoikeus)).

W Finlandii nie istnieje żadne postępowanie, które można przeprowadzić wyłącznie przez internet.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Tak, usługa ta jest dostępna przez cały czas.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Dla korporacji i organizacji, które często składają pozwy, udostępniono wzór w formacie XML. Dla obywateli i przedsiębiorstw udostępniono odrębny elektroniczny formularz internetowy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

System automatycznego przetwarzania stosowany w fińskich sądach jest zabezpieczony szyfrowanym protokołem https. Dane przesyłane przez sądy są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, z którego zainteresowane strony mogą pobrać swoje dokumenty.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Aby pobrać pliki z zabezpieczonego serwera, użytkownicy muszą się zalogować.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty pobierane w przypadku postępowania elektronicznego nie różnią się od opłat pobieranych w przypadku postępowania tradycyjnego. Sądy rejonowe pobierają opłaty od wnioskodawców i powodów po zakończeniu każdego postępowania. Wysokość opłaty zależy od charakteru sprawy i złożoności postępowania.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

W odniesieniu do postępowania elektronicznego zastosowanie mają te same zasady co w przypadku pozwów wnoszonych w tradycyjny sposób.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Pozwany może, lecz nie musi, udzielić odpowiedzi przez internet.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

W sprawach cywilnych nie występują różnice między postępowaniem elektronicznym a tradycyjnym.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

W sprawach cywilnych nie występują różnice między postępowaniem elektronicznym a tradycyjnym.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak. Pozwy, odpowiedzi na pozew i inne dokumenty sądowe można przesyłać do sądu również pocztą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru (takie jak odpowiedzi na pozew, wezwania na posiedzenie wstępne i na rozprawę oraz streszczenia sądowe), można przesyłać zainteresowanym stronom pocztą elektroniczną.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Orzeczenia sądowe mogą być na wniosek przesyłane zainteresowanym stronom drogą elektroniczną. Odbiorca lub jego pełnomocnik musi zalogować się w celu pobrania orzeczeń sądowych z systemu internetowego.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Obecnie nie jest możliwe wnoszenie odwołań drogą elektroniczną.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie wyroku można składać drogą elektroniczną. Możliwość automatycznego przetwarzania dotyczy wniosków z zakresu prawa prywatnego w sprawie wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie postanowienia lub wyroku sądu rejonowego.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte za pośrednictwem internetu powodowie mogą monitorować przebieg swojej sprawy, logując się w systemie internetowym.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.