Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Niemcy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

W postępowaniu cywilnym można drogą elektroniczną złożyć w sądzie pozew lub wniosek w formie dokumentu elektronicznego. Taki pozew lub wniosek należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub zwykłym osoby odpowiedzialnej, a następnie przedłożyć za pomocą bezpiecznego środka przekazu. Bezpieczne środki przekazu zdefiniowano w § 130a ust. 4 kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung – ZPO).

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Co do zasady pozew lub wniosek można złożyć w sądzie drogą elektroniczną w sposób opisany w odpowiedzi na pytanie 1 we wszystkich postępowaniach cywilnych. Ponadto niektóre postępowania można przeprowadzić w całości drogą elektroniczną. Jest to możliwe na przykład w postępowaniu rejestrowym i w postępowaniu w sprawie nakazu zapłaty (Mahnverfahren).

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie obowiązują żadne ograniczenia czasowe.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Dokument elektroniczny musi nadawać się do przetwarzania. Wymogi techniczne dotyczące przekazywania oraz właściwości dokumentu umożliwiających jego przetwarzanie określono w rozporządzeniu w sprawie elektronicznego obiegu prawnego (Elektronische-Rechtsverkehr-Verordnung).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Wymogi techniczne określono w rozporządzeniu w sprawie elektronicznego obiegu prawnego.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Pozew lub wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem lub zwykłym osoby odpowiedzialnej, a następnie przedłożyć za pomocą bezpiecznego środka przekazu (zob. pytanie 1).

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Co do zasady rodzaj wykorzystywanych technologii komunikacyjnych nie wpływa na wysokość opłat sądowych. Można je uiścić w różny sposób: na podstawie faktury, polecenia zapłaty i za pomocą płatności elektronicznej. Dodatkowych informacji udzielają organy sądowe na szczeblu kraju związkowego.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Jest to możliwe: zastosowanie mają zasady ogólne.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Bez względu na formę wniesienia pozwu adwokaci, organy publiczne oraz osoby prawne prawa publicznego mają co do zasady obowiązek przesłania do sądu odpowiedzi w formie dokumentu elektronicznego. Strony postępowania także mogą składać pisma procesowe w formie elektronicznej.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Zastosowanie mają zasady ogólne. Obecnie nie istnieje szczególne elektroniczne postępowanie cywilne.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zastosowanie mają zasady ogólne. Obecnie nie istnieje szczególne elektroniczne postępowanie cywilne.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Na określonych warunkach można składać dokumenty do sądu drogą elektroniczną (zob. pytanie 1).

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać elektronicznie za pomocą bezpiecznych środków przekazu (§ 173 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego). Adwokaci, notariusze, komornicy, organy oraz jednostki i zakłady prawa publicznego mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych środków przekazu na potrzeby doręczenia. Dokumenty elektroniczne można doręczać wyłącznie wówczas, gdy adresat będący osobą fizyczną wyraził zgodę na doręczanie dokumentów elektronicznych w danym postępowaniu lub adresat będący osobą prawą udzielił ogólnej zgody na doręczanie dokumentów elektronicznych (§ 173 ust. 4 zdanie pierwsze i trzecie kodeksu postępowania cywilnego).

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak, orzeczenie sądowe można przekazywać drogą elektroniczną, jak opisano w odpowiedzi na pytanie 13.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Stosuje się opisane wyżej ogólne zasady przekazywania i doręczania dokumentów elektronicznych (zob. pytania 1 i 13).

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 1, drogą elektroniczną można także przesyłać tytuły egzekucyjne do komorników oraz wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do sądu egzekucyjnego. Niektórzy nadawcy, w szczególności adwokaci i organy, są wręcz zobowiązani do składania wniosków lub tytułów drogą elektroniczną (§ 753 ust. 5, § 130d kodeksu postępowania cywilnego). Również załączniki można lub trzeba składać drogą elektroniczną, chyba że ustawa stanowi, iż dokument należy złożyć w formie pisemnej. Odpis tytułu egzekucyjnego należy składać zasadniczo w formie pisemnej. Na określonych warunkach można wyjątkowo złożyć tytuł egzekucyjny drogą elektroniczną, jeżeli stanowi on tytuł wykonawczy, który nie wymaga klauzuli wykonalności, a kwota roszczenia nie przekracza 5 000 euro. Zasadę tę stosuje się na przykład do elektronicznego wniosku o egzekucję obejmującą zajęcie rzeczy oraz przeniesienie wierzytelności pieniężnej (§ 829a kodeksu postępowania cywilnego). Stosuje się ją także do tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenie pieniężne, który złożono drogą elektroniczną (§ 754a kodeksu postępowania cywilnego).

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Na ogół nie ma takiej możliwości. W niektórych przypadkach można drogą elektroniczną uzyskać informacje w sprawach dotyczących rejestru gruntów i innych rejestrów oraz sprawdzić daty rozpraw w postępowaniu cywilnym.

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.