Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Niemcy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Zasadniczo jest to prawnie dozwolone. W praktyce jednak nie jest to jeszcze możliwe we wszystkich przypadkach, we wszystkich krajach związkowych i we wszystkich rodzajach postępowań. Możliwość przeprowadzenia postępowania drogą elektroniczną zależy od tego, czy i w jakim zakresie dany kraj związkowy zdecydował się wprowadzić przepisy przewidujące takie rozwiązanie. Więcej informacji można uzyskać od służb sądowych krajów związkowych.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Możliwość przeprowadzenia postępowania drogą elektroniczną zależy od tego, czy i w jakim zakresie dany kraj związkowy zdecydował się wprowadzić przepisy przewidujące takie rozwiązanie. Więcej informacji można uzyskać od służb sądowych krajów związkowych. Niektóre postępowania można przeprowadzić w całości drogą elektroniczną (na przykład postępowanie rejestrowe, postępowanie w sprawie nakazu zapłaty i w niektórych przypadkach, postępowanie w sprawach o wykroczenia).

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

W przypadku gdy kraje związkowe wprowadziły przepisy przewidujące możliwość przeprowadzenia postępowania drogą elektroniczną (zob. pytanie 1), dokumenty elektroniczne można składać w dowolnym momencie.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Wymogi techniczne określono w przepisach krajów związkowych (zob. pytanie 1).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Wymogi techniczne określono w przepisach krajów związkowych (zob. pytanie 1). Zasadniczo istnieje wymóg przesyłania dokumentów w formacie OSCI (ang. online services computer interface), który jest elementem stosowanego rozwiązania programowego, znanego jako EGVP (elektroniczna skrzynka pocztowa sądów i organów administracji).

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie ma konieczności podpisywania samej wiadomości. Poszczególne pisma procesowe wymagają opatrzenia podpisem określonym w odpowiednich przepisach procesowych. Na ogół takim podpisem jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

W zależności od rodzaju sprawy mogą być pobierane opłaty sądowe. Można je uiścić w różny sposób: na podstawie faktury, polecenia zapłaty i za pomocą płatności elektronicznej.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Jest to możliwe. Zastosowanie mają zasady ogólne.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Korzystanie z internetu nie jest obowiązkowe. Zastosowanie mają zasady ogólne.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Zastosowanie mają zasady ogólne.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zastosowanie mają zasady ogólne.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zasadniczo jest to prawnie dozwolone. W praktyce jednak nie jest to jeszcze możliwe we wszystkich przypadkach, we wszystkich krajach związkowych i we wszystkich rodzajach postępowań. Możliwość przeprowadzenia postępowania drogą elektroniczną zależy od tego, czy i w jakim zakresie dany kraj związkowy zdecydował się wprowadzić przepisy przewidujące takie rozwiązanie. Więcej informacji można uzyskać od służb sądowych krajów związkowych.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

§ 174 ust. 3 zdanie pierwsze kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung) stanowi, że orzeczenia można doręczać w wersji elektronicznej adwokatom, notariuszom, komornikom i doradcom podatkowym. Elektroniczne doręczanie orzeczeń stronom jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wyraziły one wyraźną zgodę na otrzymywanie dokumentów elektronicznych.

W praktyce ma to miejsce głównie w postępowaniach rejestrowych.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak, wydanie orzeczenia sądowego w formie elektronicznej jest co do zasady możliwe. W praktyce ma to miejsce głównie w postępowaniach rejestrowych.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Istnieje możliwość wniesienia środka zaskarżenia tą drogą, jeżeli w przepisach kraju związkowego w określonym sądzie przewidziano możliwość przeprowadzenia postępowania elektronicznego. § 174 ust. 3 zdanie pierwsze kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że orzeczenia można doręczać w wersji elektronicznej adwokatom, notariuszom, komornikom i doradcom podatkowym. Elektroniczne doręczanie orzeczeń stronom jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wyraziły one wyraźną zgodę na otrzymywanie dokumentów elektronicznych.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie ma takiej możliwości.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Na ogół nie ma takiej możliwości. Niektóre kraje związkowe przewidują jednak taką możliwość, przynajmniej w sprawach toczących się przed sądami administracyjnymi i finansowymi (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte). Niektóre kraje związkowe przewidują taką możliwość również w sprawach dotyczących rejestru gruntów i innych rejestrów. Daty rozpraw w postępowaniu cywilnym można w niektórych przypadkach sprawdzić drogą elektroniczną.

Ostatnia aktualizacja: 01/02/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.