Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Grecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Opracowano i wdrożono aplikację umożliwiającą wnoszenie pism procesowych drogą elektroniczną do Rady Stanu oraz do Sądu Pierwszej Instancji w Atenach. Istnieje również możliwość: a) monitorowania informacji o pismach procesowych wniesionych do Sądu Pierwszej Instancji w Atenach drogą elektroniczną i w tradycyjny sposób; b) monitorowania statusu pism procesowych w internecie, nawet jeżeli pisma te wniesiono w tradycyjny sposób, na stronach internetowych Sądów Pierwszej Instancji w Pireusie i Salonikach. Ponadto wdrożono aplikację zapewniającą możliwość wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną do sądów administracyjnych (dioikitika dikastiria), a wkrótce ma powstać podobna aplikacja dla Izby Obrachunkowej (Elenktiko Synedrio).

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Pisma procesowe można wnosić drogą elektroniczną we wszystkich postępowaniach cywilnych, dla których ta funkcja jest stopniowo uruchamiana. We wszystkich postępowaniach istnieje możliwość monitorowania statusu wniesionych pism. Obecnie nie można wszczynać postępowań jedynie za pośrednictwem internetu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Status pism procesowych można monitorować elektronicznie przez całą dobę. Obecnie pisma procesowe można wnosić drogą elektroniczną do Sądu Pierwszej Instancji w Atenach w dni robocze w godzinach pracy sądu, ale wkrótce funkcja ta będzie dostępna całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Aby wnieść pismo procesowe drogą elektroniczną, użytkownik systemu (adwokat) wypełnia formularz elektroniczny i składa go do sądu wraz z kompletnym tekstem pozwu zapisanym w pliku WORD. Po zakończeniu procedury wnoszenia pisma zostaje ono odesłane nadawcy w tym samym „zablokowanym” formacie z adnotacją „wniesione”.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Dostęp do systemu jest obecnie zabezpieczony specjalnymi hasłami i podpisami elektronicznymi i będzie nimi zabezpieczony również po pełnym wdrożeniu systemu.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

W systemie wykorzystuje się podpisy elektroniczne.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty sądowe uiszcza się zazwyczaj drogą elektroniczną – jest to jeden z kroków w aplikacji przeznaczonej do wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną. Opłaty są takie same jak w przypadku pism procesowych wnoszonych w tradycyjny sposób.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie. Cofnięcie pisma procesowego jest możliwe wyłącznie zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do pism procesowych wnoszonych w tradycyjny sposób, zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

W dekrecie prezydenckim nr 142/2013 przewidziano możliwość wnoszenia pozwów i powiązanych z nimi pism procesowych do sądów cywilnych drogą elektroniczną. Z możliwości tej nie można jeszcze skorzystać ze względów technicznych. Grupa robocza pracuje obecnie nad utworzeniem odpowiednich ram technicznych. Wnoszenie odpowiedzi na pozew wyłącznie za pośrednictwem internetu nie jest obowiązkowe.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

W toku rozprawy sąd ma do dyspozycji wszystkie pisma procesowe i inne dokumenty.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Jeżeli pozwany nie wniesie odpowiedzi na pozew ani w żaden inny sposób nie ustosunkuje się do treści pozwu, sąd wyda wyrok zaoczny.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

W dekrecie prezydenckim nr 142/2013 przewidziano – poza możliwością wnoszenia pozwów drogą elektroniczną – również możliwość wnoszenia w ten sam sposób powiązanych pism do sądów cywilnych.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Jak dotąd nie. Rozważa się wprowadzenie takiej możliwości.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Jak dotąd nie. Rozważa się wprowadzenie takiej możliwości.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Jak dotąd nie. Rozważa się wprowadzenie takiej możliwości.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Zob. odpowiedź na pytanie 1.

Ostatnia aktualizacja: 03/05/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.