Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Irlandia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak. Niektóre rodzaje postępowań, np. postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, można wszcząć przez internet.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Powodowie dochodzący drobnych roszczeń (tj. określonych roszczeń o maksymalnej wartości 2000 EUR) mogą zdecydować się na wniesienie pozwu drogą elektroniczną. Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń stanowi alternatywną metodę wszczynania i prowadzenia postępowania cywilnego w sprawach dotyczących drobnych roszczeń. Tego rodzaju postępowania prowadzą kancelarie sądów rejonowych (District Court Office), a ich celem jest rozpatrywanie roszczeń konsumentów przy niewielkich kosztach i bez udziału przedstawiciela zawodów prawniczych (solicitor).

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć w dowolnym momencie.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie. Jedyny wymóg dotyczy części opisowej pozwu, która nie powinna być dłuższa niż 1500 słów.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Bezpieczeństwo informacji zapewnia się dzięki wykorzystaniu m.in. zapór sieciowych, protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer), systemu wykrywania włamań na witrynie obsługującej oraz zabezpieczeń konta użytkownika.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Opłaty sądowe w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń uiszcza się za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Wysokość należnej opłaty (25 EUR w 2012 r.) jest taka sama zarówno w przypadku elektronicznego, jak i tradycyjnego postępowania w sprawie drobnych roszczeń.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak. Jeżeli sprawa nie trafiła jeszcze na wokandę, można cofnąć pozew, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej sekretarza ds. drobnych roszczeń (Small Claims Registrar) z wnioskiem o cofnięcie pozwu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Tak, pozwany może udzielić odpowiedzi na pozew przez internet.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Sekretarz ds. drobnych roszczeń musi dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór, zanim sprawa trafi na wokandę.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

W takim przypadku roszczenie uznaje się za bezsporne i powód może wystąpić o wydanie wyroku zaocznego.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Nie. Nie ma możliwości wnoszenia pism procesowych do sądu drogą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Strony postępowania mogą monitorować przebieg postępowania online.

Łącza do powiązanych stron internetowych

https://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Ostatnia aktualizacja: 26/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.