Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Włochy
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, można wszcząć w ten sposób postępowanie cywilne przed wszystkimi sądami niższego rządu i sądami apelacyjnymi. W przypadku przedprocesowych środków zabezpieczających jest to obowiązkowe.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

W cywilnym postępowaniu procesowym i nieprocesowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym przed sądami niższego rzędu i sądami apelacyjnymi pełnomocnicy ustalonych wcześniej stron mogą składać pisma procesowe i dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną To samo dotyczy składania pism i dokumentów przez osoby wyznaczone lub delegowane przez organy sądowe. W przypadku wszelkich innych pism nie jest dozwolone składanie ich drogą elektroniczną.

Przedprocesowe środki zabezpieczające przekazuje się wyłącznie drogą elektroniczną.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Usługa elektronicznego składania wniosków jest dostępna przez całą dobę.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Tak, specyfikacje techniczne, do których należy się stosować, są określone w dokumencie z dnia 16 kwietnia 2014 r. Specyfikacje są dostępne pod następującym adresem:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

„Koperta IT” (busta telematica) zawierająca pismo procesowe i wszystkie załączniki jest zaszyfrowana, aby zagwarantować, że jej treść może odczytać wyłącznie sąd, do którego jest adresowana.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Podpis elektroniczny jest wymagany, nie ma jednak konieczności rejestracji czasu.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Jednorazową prawnie wymaganą opłatę (contributo unificato) można uiścić drogą elektroniczną z zastosowaniem przewidzianej w tym celu procedury online, wymagającej uwierzytelnienia za pomocą włoskiej karty płatniczej. Opłata ta nie różni się od opłaty w tradycyjnym postępowaniu.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, za pomocą dokumentu elektronicznego równoważnego dokumentowi papierowemu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

W odniesieniu do składania wniosku strona pozwana może postępować dowolnie. W toku postępowania przed sądami niższego rzędu i sądami apelacyjnymi obowiązkowe jest jednak składanie dokumentów drogą elektroniczną.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Zastosowanie mają te same zasady co w przypadku postępowania z wykorzystaniem dokumentów papierowych. Pozwany może zgłosić sprzeciw drogą elektroniczną wyłącznie wtedy, gdy sąd jest uprawniony do przyjmowania dokumentów składanych online w przypadku danego rodzaju postępowania i dokumentu.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zastosowanie mają te same zasady co w przypadku postępowania z wykorzystaniem dokumentów papierowych.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zob. odpowiedzi na pytania 1 i 2.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Komunikaty i powiadomienia kierowane do adwokatów stron wysyła się wyłącznie przez internet (certyfikowaną pocztą elektroniczną (PEC) zgodnie z przepisami włoskimi).

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak. Przedprocesowe środki zabezpieczające wydaje się wyłącznie w formacie elektronicznym (od 30 czerwca 2014 r.)

Sądy cywilne wydają miesięcznie około 300 000 orzeczeń w formacie elektronicznym.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Odwołanie można wnieść przez internet. Orzeczenie w sprawie odwołania jest doręczane wyłącznie przez internet (certyfikowaną pocztą elektroniczną (PEC) zgodnie z przepisami włoskimi).

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Tak, dokonując uwierzytelnienia (korzystając z włoskiej karty płatniczej) w zatwierdzonym punkcie dostępu lub na portalu służby informatycznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Powiązane strony

https://pst.giustizia.it/PST/

Ostatnia aktualizacja: 21/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.