Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Łotwa
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Na Łotwie nie wprowadzono przepisów szczególnych umożliwiających wszczynanie postępowań i wytaczanie powództw cywilnych za pośrednictwem internetu. Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

Dokumenty elektroniczne można jednak wysyłać za pośrednictwem internetu.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Tak, na Łotwie istnieje możliwość wysyłania dokumentów drogą elektroniczną.

Na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych sądy mają obowiązek przyjmowania dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym.

Zgodnie z łotewskim ustawodawstwem krajowym dotyczącym dokumentów elektronicznych, tj. ustawą o dokumentach elektronicznych, dokumenty elektroniczne – do celów potwierdzenia ich autentyczności – muszą zawierać dane potwierdzające autentyczność dokumentu oraz tożsamość podpisującego; ponadto, aby można było stwierdzić, że dokument został podpisany przez wskazaną osobę, powinny zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku korzystania z dokumentów elektronicznych bezpieczeństwo danych zapewniają dostawcy usług w zakresie wydawania i wykorzystywania bezpiecznych podpisów elektronicznych, zgodnie z przepisami ustawy o dokumentach elektronicznych i przepisami o ochronie danych osobowych na Łotwie. Aby sąd mógł prowadzić korespondencję z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, strona musi wyrazić na to specjalną zgodę. Sąd będzie zatem w takim przypadku wysyłał pisma sądowe w formie elektronicznej.

Należy dodać, że w każdej sprawie można wszcząć postępowanie z wykorzystaniem dokumentów potwierdzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym, chyba że w przepisach przewidziano szczególny tryb wszczęcia postępowania. Procedura wymiany dokumentów elektronicznych nie ma zastosowania do niektórych rodzajów umów dotyczących nieruchomości, prawa rodzinnego i spadkowego oraz niektórych rodzajów umów o ustanowieniu zabezpieczenia.

W niektórych przypadkach przepisy stanowią, że poza innymi wymogami konkretny dokument wywiera skutki prawne, wyłącznie jeżeli jest opatrzony pieczęcią: w przypadku dokumentu elektronicznego wymóg ten jest spełniony, jeżeli dokument elektroniczny jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym i znacznikiem czasu lub samym podpisem elektronicznym, o ile strony uzgodnią na piśmie, że dokumenty elektroniczne mogą być podpisywane za pomocą podpisu elektronicznego, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o dokumentach elektronicznych.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

Pisma sądowe mogą być doręczane drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku, że na potrzeby korespondencji z sądem, chciałby również korzystać z poczty elektronicznej.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Pisma sądowe, w tym wyroki, mogą być doręczane drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca wskaże we wniosku, że na potrzeby korespondencji z sądem, chciałby również korzystać z poczty elektronicznej.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur.

Aby sąd mógł prowadzić korespondencję z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, strona musi wyrazić na to specjalną zgodę. Sąd będzie zatem w takim przypadku wysyłał pisma sądowe w formie elektronicznej.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej umożliwiającej przeprowadzanie takich procedur.

Do celów korespondencji z komornikiem można posługiwać się dokumentami opatrzonymi podpisem elektronicznym.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie przewidziano wprowadzenia szczególnej zautomatyzowanej procedury ani utworzenia strony internetowej na potrzeby takich procedur. Istnieje jednak możliwość monitorowania przebiegu sprawy za pośrednictwem sądowego portalu internetowego, który zawiera informacje dostępne publicznie.

Strony sprawy mogą odsłuchać zapis audio z rozprawy sądowej za pośrednictwem portalu sądowego https://tiesas.lv, w sekcji Manas lietas („Moje sprawy”), pod warunkiem że dany sąd zamieścił plik audio w sądowym systemie informacyjnym: po wprowadzeniu odpowiednich plików do sądowego systemu informacyjnego, dane są synchronizowane i przekazywane do mechanizmu rozpowszechniania danych na portalu https://tiesas.lv raz na dobę. Po zarejestrowaniu się na portalu użytkownik uzyskuje dostęp jedynie do informacji na temat tych spraw, w przypadku których jest zarejestrowany jako strona postępowania, i tylko wtedy może otwierać i odsłuchiwać pliki audio dodane do dokumentów dotyczących sprawy. Osoba będąca stroną postępowania może uzyskać dostęp do sekcji Manas lietas („Moje sprawy”) na portalu https://tiesas.lv za pomocą e-podpisu lub elektronicznego dowodu tożsamości, lub wysyłając do sekretariatu sądu (Tiesu administrācija) wniosek o przyznanie prawa dostępu.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.