Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Malta
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, postępowanie można wszcząć za pośrednictwem internetu, jednak jest to uzależnione od sądu/trybunału rozpoznającego sprawę.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Rodzaje postępowań, w przypadku których pismo wszczynające postępowanie można wnieść za pośrednictwem internetu, są następujące:

  • postępowania prowadzone przez Trybunał ds. Drobnych Roszczeń (Small Claims Tribunal);
  • postępowania prowadzone przez Trybunał ds. Kontroli Administracyjnej (Administrative Review Tribunal) oraz
  • postępowania prowadzone przez Sąd Pokoju (Court of Magistrates) (Malta) i Niższą Izbę Sądu Pokoju (Gozo).

Nie przewidziano żadnego postępowania, które można wszcząć wyłącznie przez internet.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Usługa jest dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, lecz pozwy i skargi rozpoznaje się w godzinach urzędowania sądu, tj. w godz. 9:00–15:00 (od 1 października do 15 czerwca) i w godz. 8:00–12:00 (od 16 czerwca do 30 września). W przypadku wniesienia pozwu lub skargi w innych godzinach taki pozew lub skargę uznaje się za wniesione w kolejnym dniu roboczym, w wyżej określonych godzinach.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

W przypadku powództwa wytaczanego przed Trybunał ds. Drobnych Roszczeń należy wypełnić odpowiedni formularz dostępny w internecie, podając w nim wszystkie dane wymagane do dopuszczenia powództwa do rozpoznania.

W przypadku skargi wnoszonej do Trybunału ds. Kontroli Administracyjnej oraz powództwa wytaczanego przed Sąd Pokoju (Malta) i Niższą Izbę Sądu Pokoju (Gozo) należy wypełnić formularz elektroniczny, podając wymagane dane, a następnie dołączyć zeskanowany egzemplarz skargi lub pozwu w wymaganym przepisami formacie wraz z ewentualną dokumentacją.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Przekazywanie danych odbywa się w sposób zaszyfrowany, a ich przechowywanie reguluje polityka publiczna.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

W przypadku wytaczania powództwa przed Trybunał ds. Drobnych Roszczeń nie ma konieczności stosowania żadnego rodzaju podpisu elektronicznego. Odpowiedzi na pozew, odpowiedzi na powództwo wzajemne i apelacje wnoszone do tego trybunału opatruje się jednak podpisem elektronicznym, ponieważ w ich przypadku wymagane jest logowanie za pomocą elektronicznego dokumentu tożsamości (e-id).

W przypadku wniesienia skargi do Trybunału ds. Kontroli Administracyjnej lub wytoczenia powództwa przed Sąd Pokoju (Malta) i Niższą Izbę Sądu Pokoju (Gozo) złożenie podpisu elektronicznego odbywa się automatycznie, ponieważ jest to usługa dostępna wyłącznie dla adwokatów (lawyers) i reprezentantów prawnych (legal procurators) po zarejestrowaniu się w celu korzystania z takiej usługi za pomocą elektronicznego dokumentu tożsamości.

Jeżeli chodzi o rejestrację czasu, godzina i data generują się automatycznie niezwłocznie po wniesieniu pozwu lub skargi.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, opłaty sądowe z tytułu wniesienia pisma drogą elektroniczną uiszcza się również drogą elektroniczną. Opłaty są takie same jak w przypadku pism wnoszonych w tradycyjny sposób.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie można tego zrobić drogą elektroniczną. W celu cofnięcia pozwu lub skargi należy udać się osobiście do sekretariatu sądu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

W przypadku postępowań prowadzonych przez Trybunał ds. Drobnych Roszczeń, Trybunał ds. Kontroli Administracyjnej, Sąd Pokoju (Malta) i Niższą Izbę Sądu Pokoju (Gozo) wyłącznie wszczęcie postępowania jest możliwe drogą elektroniczną. Obecnie nie ma jeszcze możliwości wniesienia odpowiedzi przez internet w przypadku tego rodzaju postępowań.

W przypadku postępowań prowadzonych przez Trybunał ds. Drobnych Roszczeń drogą elektroniczną można – oprócz wytoczenia powództwa – wnieść odpowiedź na pozew, odpowiedź na powództwo wzajemne oraz apelację.

Nie ma obowiązku wnoszenia odpowiedzi przez internet.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Niezależnie od tego, czy pozwany wniósł odpowiedź na pozew, sprawie nadaje się bieg.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Niezależnie od tego, czy pozwany wniósł odpowiedź na pozew, oraz po upływie terminu na wniesienie przedmiotowej odpowiedzi sprawie nadaje się bieg.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną, jeżeli stanowią one załącznik do pierwotnego pozwu lub pierwotnej skargi, które również wnosi się drogą elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Zgodnie z przepisami prawa maltańskiego doręczanie orzeczeń nie jest wymagane.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Wszystkie wyroki wstępne i wyroki kończące postępowanie w sprawie ogłasza się na posiedzeniu jawnym, a strony lub ich pełnomocnicy procesowi obecni na posiedzeniu otrzymują odpis wyroku. Przewidziano jednak możliwość otrzymania elektronicznego odpisu wyroku, jak wyjaśniono poniżej.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Wniesienie środka zaskarżenia przez internet jest możliwe wyłącznie w przypadku apelacji od wyroków Trybunału ds. Drobnych Roszczeń, jednak wyroku nie można doręczyć drogą elektroniczną.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie ma takiej możliwości.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Strona internetowa Justice Services (usługi wymiaru sprawiedliwości) to internetowy serwis zapewniający nieodpłatny dostęp do orzeczeń zarówno pełnomocnikom procesowym, jak i ogółowi społeczeństwa.

Oprócz powyższej strony internetowej przedstawiciele zawodów prawniczych mogą skorzystać ze swojego elektronicznego dokumentu tożsamości, aby zarejestrować się w elektronicznym serwisie sądowym eCourts dostępnym, za pośrednictwem którego mogą uzyskać dostęp do spraw, pism sądowych i nakazów.

Ostatnia aktualizacja: 06/03/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.