Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Irlandia Północna
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, można wszcząć postępowanie w sprawie cywilnej przez internet za pośrednictwem systemu Small Claims Online (SCOL) dostępnego pod adresem https://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

System Small Claims On Line (SCOL) jest przeznaczony dla roszczeń pieniężnych o wartości poniżej 3 000 funtów szterlingów (bez opłat sądowych), które nie dotyczą szkód na osobie, wypadków w ruchu drogowym, zniesławienia w formie pisemnej lub ustnej, prawa własności gruntu, spadku lub renty lub składników majątku małżeńskiego.

Pozwany lub pozwani mogą mieć miejsce zamieszkania na terytorium Zjednoczonego Królestwa pod warunkiem podania prawidłowego kodu pocztowego, który umożliwia identyfikację właściwego adresu do doręczeń. Jeżeli pozwany ma adres zamieszkania w Anglii, Szkocji lub Walii, powód musi potwierdzić, że podstawa wytoczonego powództwa nie jest przedmiotem sprawy wszczętej przed innym sądem. Z systemu SCOL nie można jedna skorzystać, jeżeli pozwany ma adres zamieszkania poza terytorium Zjednoczonego Królestwa.

W przypadku SCOL wymaga się, aby powodowie mieli co najmniej 18 lat, znajdowali się w pełni władz umysłowych, nie korzystali z pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z 1988 r. o pomocy prawnej ani nie byli osobami często i bezpodstawnie wytaczającymi powództwo (vexatious litigants) (tj. osobami, na które sędzia Wysokiego Trybunału nałożył zakaz wytaczania powództwa w jakimkolwiek sądzie hrabstwa w Irlandii Północnej bez zezwolenia). Pozwu nie można wnieść przeciwko rządowi ani monarchii.

Pozew w sprawie drobnych roszczeń można złożyć w sekretariacie sądu lub online przez system SCOL.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Obecnie system SCOL jest dostępny całodobowo.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

W systemie SCOL powód zostanie poproszony o uzupełnienie informacji na szeregu ekranów. Każdy ekran dotyczy konkretnych wymaganych informacji, np. imienia i nazwiska powoda, imienia i nazwiska oraz adresu pozwanego lub pozwanych, wartości przedmiotu sporu, a także przedmiotu powództwa.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Bezpieczeństwo ma nadrzędne znaczenie. Ponieważ niektóre informacje podane przez powoda mogą stanowić dane wrażliwe, ich bezpieczeństwo zapewnia się za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora użytkownika oraz haseł. Strona internetowa korzysta również z ochrony bezpieczeństwa i szyfruje dane przesyłane przez internet.

Aby wytoczyć powództwo w sprawie drobnych roszczeń za pośrednictwem internetu, należy najpierw zarejestrować się na stronie internetowej. Podczas rejestracji należy wybrać identyfikator użytkownika i hasło. Hasło musi składać się z co najmniej 7 znaków zawierających duże i małe litery oraz cyfry.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Podpisy elektroniczne nie są wymagane. Powód ma obowiązek złożyć oświadczenie o prawdziwości danych.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Zasady uiszczania opłat sądowych z tytułu wytoczenia powództwa za pośrednictwem internetu nie różnią się od zasad uiszczania opłat w przypadku postępowania tradycyjnego. Opłaty sądowe można uiścić kartą kredytową lub płatniczą lub z rachunku przedpłaconego. Osoby uprawnione do ubiegania się o zwolnienie z opłat lub ich umorzenie nie mogą skorzystać z SCOL.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Powód może złożyć powiadomienie o cofnięciu pozwu. Takie powiadomienie można złożyć online lub przez sekretariat sądu, a sprawa otrzymuje status „rozpoznana”.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Jeżeli powództwo wytoczono za pomocą systemu SCOL, pozwany może wnieść odpowiedź na pozew drogą elektroniczną, korzystając ze szczegółowych danych pozwu wskazanych na początku formularza pozwu, lub ewentualnie może złożyć odpowiedź w sekretariacie właściwego sądu. Nie ma obowiązku wnoszenia odpowiedzi na pozew przez internet.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Pozwany może złożyć przez internet odpowiedź na pozew wniesiony za pośrednictwem systemu SCOL na trzy sposoby. Może wypełnić:

Zawiadomienie o uznaniu roszczenia (acceptance of liability) – jeżeli uznaje roszczenie i zamierza je uregulować.

Pozwany powinien wypełnić i złożyć takie pismo, jeżeli uznaje swoją należność pieniężną i zamierza ją spłacić. Pozwany powinien określić, czy potrzebuje dłuższego terminu na uregulowanie należności, wskazując możliwość dokonywania spłaty określonej kwoty co tydzień/miesiąc albo spłaty pełnej kwoty w określonym terminie.

Zawiadomienie o sporze (notice of dispute) – jeżeli pozwany ma zamiar zakwestionować zgłoszone w stosunku do niego roszczenie.

Jeżeli pozwany nie zgadza się z roszczeniem, powinien wypełnić i złożyć zawiadomienie o sporze, podając powód, dla którego kwestionuje roszczenie. Po sprawdzeniu pisma sprawa zostaje przekazana do sekretariatu sądu wskazanego w pierwotnym pozwie (zwykle jest to sekretariat sądu właściwego miejscowo) w celu wpisania na wokandę i przeprowadzenia rozprawy. Powód ma obowiązek złożenia odpisów wszelkich dokumentów na poparcie swojego stanowiska w sekretariacie właściwego sądu na co najmniej 10 dni przed terminem rozprawy.

Zawiadomienie o sporze z powództwem wzajemnym – jeżeli pozwany ma zamiar zakwestionować zgłoszone w stosunku do niego roszczenie oraz wytoczyć powództwo wzajemne. Pismo to podlega opłacie, której wysokość zależy od wartości roszczenia dochodzonego przez pozwanego. Pozwany musi uiścić opłatę za pozew online kartą kredytową lub płatniczą. W przypadku braku karty kredytowej lub płatniczej pozwany będzie musiał złożyć pismo w Centrum Obsługi Postępowań Cywilnych (Civil Processing Centre) i uiścić opłatę gotówką, przelewem pocztowym lub czekiem. Czeki należy wystawiać na Służbę Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej.

Po sprawdzeniu pisma w Centrum Obsługi Postępowań Cywilnych sprawa zostaje przekazana do sekretariatu sądu wskazanego w pierwotnym pozwie (zwykle jest to sekretariat sądu właściwego miejscowo) w celu wpisania na wokandę i przeprowadzenia rozprawy. Pozwany ma obowiązek złożenia odpisów wszelkich dokumentów na poparcie swojego stanowiska w sekretariacie właściwego sądu na co najmniej 10 dni przed terminem rozprawy.

W przypadku gdy pozwany składa odpowiedź na pozew, sprawa trafia do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego. W przypadku wytoczenia powództwa wzajemnego sprawę przekazuje się właściwemu sądowi. W obu tych przypadkach postępowanie toczy się tak, jakby powództwo wytoczono w sposób tradycyjny.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Jeżeli upłynął termin ponownego rozpoznania sprawy, a pozwany nie wniósł odpowiedzi na pozew, powód może złożyć wniosek o wydanie wyroku zaocznego w sprawie roszczenia ustalonego (liquidated default decree) lub nieustalonego (unliquidated default decree). Wniosek o wydanie wyroku zaocznego można wypełnić i złożyć online.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Nie przewidziano ogólnej możliwości składania pism do sądu drogą elektroniczną, jednak w pewnych okolicznościach sąd może wskazać, że będzie akceptował niektóre dokumenty elektronicznie. Sąd akceptuje pisma, jeżeli są przekazywane między kontami bezpiecznej poczty elektronicznej Criminal Justice Secure eMail (CJSM), tj. między jednym adresem e-mail CJSM a drugim. W protokole elektronicznej wymiany informacji między Służbą Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej a innymi organizacjami w postępowaniach na podstawie zarządzenia królewskiego z 1995 r. w sprawie dzieci w Irlandii Północnej [Children (Northern Ireland) Order 1995] szczegółowo określono parametry wymiany uzgodnionej dokumentacji.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie.

Powiązane strony

Służba Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej https://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals

Ostatnia aktualizacja: 19/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.