Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Portugalia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, w Portugalii przewidziano możliwość wszczęcia postępowania sądowego za pośrednictwem internetu. Uruchomiono w tym celu specjalne narzędzia informatyczne, tj. platformę Citius (platformę informatyczną wspierającą działalność sądów) oraz platformę do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza.

Dodatkowe informacje na temat wspomnianych platform można znaleźć pod następującymi adresami:

https://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx

https://www.inventarios.pt/

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Citius

Zasadniczo wszystkie postępowania sądowe – tj. postępowanie główne, postępowanie zabezpieczające, postępowanie wpadkowe, indywidualne zawiadomienia sądowe oraz wszelkie inne postępowania, zarówno w sprawie roszczenia głównego, jak i w sprawie roszczeń ubocznych, w tym postępowania odwoławcze – prowadzi się obecnie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Citius (art. 1 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

W przypadku spraw wniesionych do sądu za pośrednictwem platformy Citius można wszcząć następujące rodzaje postępowań i przeprowadzać następujące czynności:

a) wszcząć postępowanie cywilne o ustalenie stosunku prawnego lub postępowanie zabezpieczające, dokonać indywidualnego zawiadomienia sądowego, z wyjątkiem postępowania dotyczącego ochrony dzieci oraz cywilnoprawnych roszczeń odszkodowawczych lub cywilnego postępowania egzekucyjnego przeprowadzanego w związku z postępowaniem karnym;

b) wszcząć cywilne postępowanie egzekucyjne i wszelkie postępowania wpadkowe związane z tym postępowaniem (w tym przypadku wszczęcie postępowania egzekucyjnego – oraz wydrukowanie wszelkich dokumentów uznanych za niezbędne – powinno nastąpić dopiero po otrzymaniu pozwu przez sąd lub po uzyskaniu przez sędziego informacji wskazujących na konieczność wszczęcia postępowania).

Taka możliwość istnieje również w przypadku postępowania w sprawie nakazu zapłaty. Szczegółowe informacje można znaleźć w części poświęconej postępowaniu w sprawie nakazu zapłaty.

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Złożenie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza u notariusza, wniesienie wszelkich środków zaskarżenia oraz dokonywanie wszystkich dalszych czynności w miarę możliwości odbywa się za pośrednictwem platformy do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza (art. 2 ust. 2 ram prawnych dotyczących spisu inwentarza sporządzanego przez notariusza opublikowanych w załączniku do ustawy nr 117/2019 z dnia 13 września 2019 r.).

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Opisane usługi są dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę (poza przypadkami awarii serwera).

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Citius

Pisma procesowe należy składać na formularzach dostępnych na stronie internetowej wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1, do których załącza się:

a) pliki zawierające inne informacje wymagane zgodnie z przepisami prawa, zasadniczą treść pisma procesowego oraz inne informacje, które pełnomocnik procesowy uzna za istotne i których nie można umieścić w żadnym innym polu formularza (art. 6 ust. 1 lit. a) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.);

b) poszczególne dokumenty, które należy dołączyć do pisma procesowego (art. 6 ust. 1 lit. b) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Pisma procesowe i dokumenty złożone w ten sposób za pośrednictwem platformy Citius należy opatrzyć podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem, który ma na celu potwierdzenie statusu zawodowego osoby składającej podpis elektroniczny (art. 6 ust. 3 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Pliki i dokumenty należy zapisać w formacie portable document format (.pdf), najlepiej w wersji PDF/A, w przypadku dokumentów tekstowych z możliwością przeszukiwania zawartości (art. 8 lit. a) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Jeżeli chodzi o postępowanie w sprawie nakazu zapłaty, pliki należy przesyłać w formacie extensive markup language (.xml); specyfikacja jest dostępna pod adresem: https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o wszczęcie postępowania o sporządzenie spisu inwentarza może wnieść:
a) zainteresowana strona lub pełnomocnik procesowy, wypełniając dostępny na platformie formularz elektroniczny służący do wszczęcia postępowania o sporządzenie spisu inwentarza oraz załączając odpowiednie dokumenty zgodnie ze wskazanymi procedurami i instrukcjami (art. 5 ust. 1 lit. a) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.);
b) zainteresowana strona u notariusza na nośniku fizycznym, korzystając ze wzoru wniosku o sporządzenie spisu inwentarza przewidzianego w poprzednim artykule, do którego załącza odpowiednie dokumenty (art. 5 ust. 1 lit. b) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Powyższa strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem certyfikatów elektronicznych dla:
a) obywateli – za pośrednictwem certyfikatu elektronicznego stanowiącego element dowodu tożsamości (art. 2 ust. 4 lit. a) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.);
b) adwokatów i solicitadores – za pośrednictwem certyfikatu elektronicznego potwierdzającego ich status zawodowy (art. 2 ust. 4 lit. b) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Dane osobowe gromadzone przez sądy w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości są przetwarzane przez platformę informatyczną Citius utworzoną i obsługiwaną przez Instytut Zarządzania Finansami i Infrastruktury Wymiaru Sprawiedliwości (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P., „IGFEJ”), funkcjonujący pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości, który pełni rolę podmiotu przetwarzającego w odniesieniu do najwyższego organu w strukturze systemu prawnego, tj. Wysokiej Rady Sądownictwa (Conselho Superior da Magistratura) (zgodnie z art. 4, 8 i 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).

IGFEJ jest obowiązany zapewnić wdrożenie wszystkich stosownych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zagwarantowania przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z zaleceniem Najwyższej Rady Sądownictwa, która wyznaczyła sędziego na inspektora ochrony danych.

Z kolei zgodnie z art. 37 RODO Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczyło jednego inspektora ochrony danych dla podległych mu organów, w tym dla IGFEJ (zob. zarządzenie ustawodawcze nr 5643/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r.).

Postanowienia w kwestii dostępu do danych osobowych i przekazywania danych osobowych w sprawach sądowych wydaje sędzia prowadzący postępowanie zgodnie z przepisami procesowymi mającymi zastosowanie do konkretnej sprawy i następującymi przepisami RODO: w przypadku przetwarzania danych osobowych przez sądy obowiązywanie przepisów RODO może zostać ograniczone do konkretnych działań i procedur (art. 23 ust. 1 lit. d) i f) RODO); organ nadzorczy nie może nadzorować operacji przetwarzania dokonywanych przez sądy w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości (ograniczenie ustanowione w art. 55 ust. 3 RODO). Stronom przysługuje możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w tym zakresie zgodnie z przepisami krajowego prawa procesowego.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Citius

Pisma procesowe i dokumenty składane przez pełnomocników procesowych należy opatrzyć podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem, co ma na celu potwierdzenie tożsamości i statusu zawodowego osoby składającej podpis elektroniczny (art. 6 ust. 3 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Platforma Citius:

a) zapewnia potwierdzenie daty i godziny doręczenia (art. 13 lit. a) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.);

b) generuje kopię złożonych przez nadawcę pism procesowych i dokumentów oraz opatruje je datą i godziną doręczenia (art. 13 lit. b) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.);

c) jeżeli przyjęcie pisma/dokumentu nie jest możliwe, przesyła nadawcy wiadomość o braku możliwości złożenia pisma procesowego lub dokumentów za pośrednictwem platformy (art. 13 lit. c) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Sędziowie i prokuratorzy zawsze przekazują pisma sądowe drogą elektroniczną za pośrednictwem informatycznego systemu Citius i opatrują je kwalifikowanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym (art. 19 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

W sprawach, w których nie ma zastosowania przymus adwokacki, jeżeli strona nie korzysta z usług adwokata, pisma procesowe można składać również w sądzie w jeden z następujących sposobów [art. 144 ust. 7 kodeksu postępowania cywilnego (Código de Processo Civil)]:

a) składając pismo osobiście w sekretariacie sądu – za datę złożenia uznaje się datę doręczenia do sądu (art. 144 ust. 7 lit. a) kodeksu postępowania cywilnego);

b) wysyłając pismo przesyłką poleconą – za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego (art. 144 ust. 7 lit. b) kodeksu postępowania cywilnego);

c) wysyłając pismo faksem – za datę złożenia uznaje się datę przesłania pisma (art. 144 ust. 7 lit. c) kodeksu postępowania cywilnego).

Jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik procesowy, pismo można złożyć w jeden z wyżej wymienionych sposobów wówczas, gdy istnieje uzasadniona przeszkoda uniemożliwiająca złożenie pisma drogą elektroniczną (art. 144 ust. 8 kodeksu postępowania cywilnego).

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Po złożeniu wniosku w sposób zgodny z wymogami wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku za pośrednictwem platformy lub od notariusza, zawierające:
a) datę i godzinę złożenia wniosku (art. 5 ust. 2 lit. a) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.);
b) kod i instrukcje dotyczące uzyskania dostępu do strony internetowej https://www.inventarios.pt/ umożliwiające zapoznanie się z aktami sprawy (art. 5 ust. 2 lit. b) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.);

c) dane do płatności za pomocą usługi Multibanco w celu uiszczenia pierwszej raty honorarium notariusza wraz z kwotą, którą należy wpłacić (art. 5 ust. 2 lit. c) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.);
d) numer, który zostanie nadany sprawie po wpłacie pierwszej raty honorarium notariusza (art. 5 ust. 2 lit. d) ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Citius

Tak, należy uiścić opłaty sądowe.

Przed dokonaniem płatności wydawany jest jednorazowy dokument płatniczy (Documento Único de Cobrança – DUC) dostępny na stronie internetowej IGFEJ: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Jednorazowy dokument płatniczy można opłacić:

  • za pomocą usługi Multibanco lub Homebanking [w części „Płatności na rzecz Skarbu Państwa” (Pagamentos ao Estado)];
  • w sekretariacie sądu kartą Multibanco;
  • w oddziale banku

(art. 17 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 419-A/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r.).

Dodatkowe informacje można uzyskać na następujących stronach internetowych:

Usługi – koszty postępowania: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

W postępowaniu, w którym korzystanie ze środków elektronicznych jest nieobowiązkowe, opłaty sądowe są zmniejszane do 90% pełnej wysokości, jeżeli strona składa wszystkie pisma procesowe drogą elektroniczną (art. 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania (Regulamento das Custas Processuais), opublikowane w załączniku do dekretu z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego 2008 r.).

Dodatkowe informacje na temat nakazów zapłaty można uzyskać w części poświęconej temu zagadnieniu.

Portugalia dopuszcza również uiszczanie opłat sądowych za pomocą przelewów zagranicznych.

Symulator opłat sądowych jest dostępny pod adresem:

https://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Koszty postępowania o sporządzenie spisu inwentarza obejmują honorarium i wydatki notariusza (art. 15 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.). Płatności dokonuje się z wykorzystaniem danych do płatności za pomocą usługi przelewu elektronicznego za pośrednictwem bankomatu Multibanco wygenerowanych przy składaniu wniosku (art. 20 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, sąd może umorzyć postępowanie lub powód może cofnąć pozew na warunkach przewidzianych w krajowych przepisach procesowych mających zastosowanie w danym przypadku.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Zasadniczo w postępowaniu sądowym pozwany składa pisma procesowe do sądu drogą elektroniczną, a za datę złożenia uznaje się datę wpłynięcia pisma do sądu (art. 144 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

W sprawach, w których nie ma zastosowania przymus adwokacki, jeżeli strona nie korzysta z usług adwokata, pisma procesowe można złożyć osobiście w sekretariacie sądu lub przesłać przesyłką poleconą lub faksem (art. 144 ust. 7 kodeksu postępowania cywilnego).

Informacje na temat postępowania o sporządzenie spisu inwentarza można znaleźć w odpowiedziach na pytania 4 i 6.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Citius

Jeżeli pozwany zamierza wnieść odpowiedź na pozew, taki pozew nadal przetwarza się elektronicznie, chociaż konieczne jest wydrukowanie niektórych dokumentów.

Akta sprawy w formie papierowej muszą zawierać wyłącznie pisma procesowe i dokumenty istotne dla wydania orzeczenia co do istoty sprawy, wskazane każdorazowo przez sędziego w uzasadnieniu. Następujących pism/dokumentów nie uznaje się za istotne (art. 28 ust. 1 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.):

a) wniosków o zmianę terminu rozprawy;

b) korespondencji administracyjnej i zawiadomień o wszczęciu egzekucji, które dotyczą wyłącznie kwestii organizacyjnych związanych z postępowaniem, oraz odpowiedzi, m.in.:

(i) nakazów wezwania stron do stawienia się przed sądem lub doręczenia pism stronom;

(ii) zawiadomień o terminach rozpraw;

(iii) zawiadomień o skierowaniu sprawy do prokuratury;

(iv) zawiadomień o dochodzeniu prowadzonym przez różne departamenty, m.in. służby policji kryminalnej, urzędy rejestrowe, Krajowy Instytut Medycyny Sądowej i Kryminalistyki (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P.), Dyrekcję ds. Służby Więziennej i Rehabilitacji Społecznej (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) lub Dyrekcję Generalną ds. Zabezpieczenia Społecznego (Direcção-Geral da Segurança Social);

(v) pieczęci zatwierdzających prokuratora i sędziego;

c) uznania wyznaczenia komornika (agente de execução) doręczającego wezwanie do stawienia się przed sądem;

d) korespondencji wewnętrznej;

e) zaświadczeń o braku wpisu wystawionych po sprawdzeniu danych zawartych w bazach danych wydziałów administracji publicznej;

f) postanowień, komunikatów lub zawiadomień wydanych przez komornika.

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Notariusz ma obowiązek rejestrować wszystkie etapy postępowania na platformie, tak aby można było za jej pośrednictwem zidentyfikować każdy z tych etapów i aby znajdowały się na niej kopie wszystkich powiązanych i dołączonych dokumentów (art. 12 ust. 1 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Notariusz ma obowiązek wykonać skany wszelkich pism procesowych lub dokumentów złożonych w formie nieelektronicznej przez dowolną osobę uczestniczącą w postępowaniu, a następnie zarejestrować je w aktach dotyczących powiązanego postępowania o sporządzenie spisu inwentarza (art. 12 ust. 2 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Jeżeli wykonanie skanów wyżej wymienionych dokumentów jest niemożliwe ze względu na charakter pism procesowych lub wszelkich innych dokumentów złożonych przez zainteresowaną stronę, notariusz ma obowiązek zarejestrować pismo na platformie do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza z adnotacją, że dane pismo jest dostępne do wglądu u notariusza (art. 12 ust. 3 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Jeżeli pozwany nie przekaże odpowiedzi na pozew, postępowanie podlega odpowiednim zasadom procesowym i jest prowadzone drogą elektroniczną aż do wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Jak wyjaśniono w odpowiedzi na poprzednie pytanie, niektóre dokumenty zostaną wydrukowane.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zob. odpowiedzi na pytania 2 i 4.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Citius

Informacje na temat przypadków, w których prawo dopuszcza doręczanie pism procesowych przez internet, można znaleźć w części „Doręczanie dokumentów – Portugalia”, w szczególności w odpowiedziach na pytania 5 i 6.

W przypadkach, w których doręczanie pism drogą elektroniczną jest dopuszczalne, odbywa się ono za pośrednictwem platformy Citius, na której dokumenty są automatycznie dostępne do wglądu pod adresem

https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

(art. 25 ust. 1 zarządzenia nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Notariusz doręcza pisma procesowe pełnomocnikom procesowym stron uczestniczącym już w postępowaniu za pośrednictwem platformy do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza, korzystając z tej części systemu, do której dostęp ma wyłącznie pełnomocnik procesowy. Za datę doręczenia pisma uznaje się trzeci dzień po jego udostępnieniu w części systemu przeznaczonej wyłącznie dla pełnomocnika procesowego albo, jeżeli nie jest to dzień roboczy, następny dzień roboczy (art. 9 ust. 1 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

W momencie udostępnienia pisma na platformie, w części, do której dostęp ma wyłącznie pełnomocnik procesowy, system wysyła na wskazany wcześniej przez pełnomocnika adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z informacją, że pismo jest dostępne na platformie (art. 9 ust. 2 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

W przypadku doręczenia bezpośrednio stronom pisma doręcza się w formie papierowej na warunkach określonych w kodeksie postępowania cywilnego (art. 9 ust. 3 zarządzenia nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.) i rejestruje na platformie do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza; załącza się również podpis elektroniczny odpowiedniego urzędnika (art. 9 ust. 4 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Informacje na temat przypadków, w których prawo dopuszcza doręczanie orzeczeń sądowych za pośrednictwem internetu, można znaleźć w części „Doręczanie dokumentów – Portugalia”, w szczególności w odpowiedziach na pytania 5 i 6.

Orzeczenia sądowe wprowadza się do systemu Citius-Magistrados Judiciais i udostępnia się je na platformie Citius.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, drogą elektroniczną można wnieść: wniosek o zezwolenie na wniesienie apelacji, uzasadnienie apelacji i odpowiedź na apelację oraz zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji lub o przekazaniu jej do rozpatrzenia przez sąd wyższej instancji (art. 15 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Jeżeli chodzi o doręczanie orzeczenia w sprawie apelacji, zob. odpowiedź na pytanie 13.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak, istnieje możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Citius

Każda ze stron postępowania – powód, pozwany, wierzyciel (strona dochodząca wierzytelności w drodze egzekucji sądowej), dłużnik (strona, przeciwko której wydano nakaz egzekucji), oskarżony, oskarżyciel posiłkowy (assistente), inne strony postępowania itp. – może uzyskać wgląd do akt postępowania, którego jest stroną i które toczy się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i skarbowymi, ze swojego miejsca zamieszkania lub z dowolnego innego miejsca dysponującego dostępem do internetu, korzystając z dowodu osobistego lub z mobilnego klucza cyfrowego w charakterze narzędzia uwierzytelniającego (art. 27-A ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Strony uzyskują taki wgląd w granicach określonych w przepisach dotyczących jawności postępowania (np. zgodnie z przepisami dotyczącymi poufności postępowania sądowego).

Wgląd do dokumentów w formie elektronicznej można uzyskać pod adresem:

https://processos.tribunais.org.pt/

Na poniższej stronie internetowej opublikowano zestaw ogólnych pytań i odpowiedzi dotyczących korzystania z usługi wglądu do akt postępowań sądowych:

https://processos.tribunais.org.pt/perguntas-frequentes

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Strony i ich pełnomocnicy procesowi mają wgląd w akta postępowania o sporządzenie spisu inwentarza na platformie do zarządzania tymi postępowaniami (art. 13 ust. 1 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Strony mogą uzyskać dostęp do tego systemu wyłącznie na potrzeby wglądu w akta, korzystając z kodu uzyskanego od notariusza przy pierwszym doręczeniu dokumentów (art. 13 ust. 2 ministerialnego rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.).

Obowiązujące przepisy

ustawa nr 41/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. – kodeks postępowania cywilnego

ministerialne rozporządzenie wykonawcze nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. – elektroniczne przetwarzanie postępowań sądowych

ustawa nr 117/2019 z dnia 13 września 2019 r. – ramy prawne dotyczące spisu inwentarza sporządzanego przez notariusza

ministerialne rozporządzenie wykonawcze nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przetwarzaniu dokumentów i warunkach postępowań o sporządzenie spisu inwentarza

rozporządzenie (UE) nr 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE (RODO)

ministerialne rozporządzenie wykonawcze nr 419-A/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. o kosztach postępowania, grzywnach i innych karach

dekret z mocą ustawy nr 34/2008 z dnia 26 lutego 2008 r. – rozporządzenie w sprawie kosztów postępowania

Przydatne linki

Portal Citius

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości

Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości

Dyrekcja Generalna ds. Polityki w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości

Instytut Zarządzania Finansami i Infrastruktury Wymiaru Sprawiedliwości

Uwaga:

Informacje przedstawione w tej części nie są wiążące dla punktu kontaktowego europejskiej sieci sądowej, sądów ani innych podmiotów i organów. Należy zapoznać się z treścią obowiązujących aktów prawnych. Podlegają one regularnym aktualizacjom i zmianom wykładni na podstawie orzecznictwa.

Ostatnia aktualizacja: 31/08/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.