Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Portugalia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, w Portugalii istnieje możliwość wszczęcia postępowania sądowego za pośrednictwem internetu. Uruchomiono w tym celu specjalne narzędzia informatyczne, tj. platformę Citius oraz platformę do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza.

Citius

Zasadniczo w postępowaniu cywilnym pisma procesowe i dokumenty można składać za pośrednictwem platformy Citius pod adresem http://citius.tribunaisnet.mj.pt/ zgodnie z procedurami i wytycznymi przedstawionymi na tej stronie internetowej.

Platforma Citius zawiera specjalne moduły dla sędziów, prokuratorów i urzędników sądowych do prowadzenia postępowania i składania pism sądowych, a także dla pełnomocników procesowych – do składania pism procesowych i zapoznawania się z aktami sprawy [art. 3 rozporządzenia wykonawczego (Portaria) nr 280/2013].

Aby uzyskać dostęp do systemu, adwokaci (advogados), aplikanci adwokaccy (advogados estagiários) oraz solicitadores muszą zarejestrować się w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie dostępem do systemu. Udzielenie dostępu będzie zależało od informacji przedstawionych przez odpowiednie stowarzyszenia zawodowe na temat tego, czy dana osoba jest nadal zarejestrowanym członkiem.

Po rejestracji użytkownicy otrzymują poufne, spersonalizowane i niezbywalne informacje umożliwiające im uzyskanie dostępu do części platformy Citius zastrzeżonej dla zarejestrowanych użytkowników.

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Jeżeli chodzi o kwestie spadkowe, od dnia 2 września 2013 r. w sprawach, w których postępowanie w przedmiocie działu spadku ma charakter procesowy, zainteresowane strony mogą wskazać kancelarię notarialną, przed którą chcą wszcząć postępowanie o sporządzenie spisu inwentarza, o ile kancelaria ta jest właściwa do rozpoznania sprawy w przedmiocie działu spadku ze względu na miejsce otwarcia spadku, miejsce położenia większości nieruchomości lub miejsce siedziby przedsiębiorstw wchodzących w skład masy spadkowej lub miejsce zamieszkania większości stron bezpośrednio zainteresowanych dokonaniem działu spadku. Na określonych etapach postępowanie jest kierowane do rozpoznania przez sąd w celu wydania orzeczenia np. potwierdzającego dział spadku.

Preferowaną formą przeprowadzenia postępowania o sporządzenie spisu inwentarza jest forma elektroniczna, tj. przez notariuszy za pośrednictwem środków elektronicznych zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem wykonawczym nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. (art. 2 ustawy nr 117/2019).

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Citius

Zasadniczo wszystkie postępowania sądowe – tj. postępowanie główne, postępowanie zabezpieczające, postępowanie wpadkowe, indywidualne zawiadomienia sądowe oraz wszelkie inne postępowania, zarówno w sprawie roszczenia głównego, jak i w sprawie roszczeń ubocznych, w tym postępowania odwoławcze – prowadzi się obecnie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Citius (art. 3 rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013).

W przypadku spraw wniesionych do sądu za pośrednictwem platformy Citius można wszcząć następujące rodzaje postępowań i przeprowadzać następujące czynności:

a) wszcząć postępowanie cywilne o ustalenie stosunku prawnego lub postępowanie zabezpieczające, dokonać indywidualnego zawiadomienia sądowego, z wyjątkiem postępowania dotyczącego ochrony dzieci oraz cywilnoprawnych roszczeń odszkodowawczych lub cywilnego postępowania egzekucyjnego przeprowadzanego w związku z postępowaniem karnym;

b) wszcząć cywilne postępowanie egzekucyjne i wszelkie postępowania wpadkowe związane z tym postępowaniem (w tym przypadku wszczęcie postępowania egzekucyjnego – oraz wydrukowanie wszelkich dokumentów uznanych za niezbędne – powinno nastąpić dopiero po otrzymaniu pozwu przez sąd lub po uzyskaniu przez sędziego informacji wskazujących na konieczność wszczęcia postępowania).

Taka możliwość istnieje również w przypadku postępowania w sprawie nakazu zapłaty. Szczegółowe informacje można znaleźć w części poświęconej postępowaniu w sprawie nakazu zapłaty.

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Złożenie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza u notariusza, wniesienie wszelkich środków zaskarżenia oraz dokonywanie wszystkich dalszych czynności w miarę możliwości odbywa się za pośrednictwem platformy do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza (art. 6 ustawy nr 23/2013).

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Opisane usługi są dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Citius

Pisma procesowe należy składać na formularzach dostępnych na stronie internetowej wskazanej w odpowiedzi na pytanie 1, do których załącza się:

a) pliki zawierające inne informacje wymagane zgodnie z przepisami prawa, zasadniczą treść pisma procesowego oraz inne informacje, które pełnomocnik procesowy uzna za istotne i których nie można umieścić w żadnym innym polu formularza oraz

b) dokumenty, które należy dołączyć do pisma procesowego.

Pisma procesowe i dokumenty złożone w ten sposób za pośrednictwem platformy Citius należy opatrzyć podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem, który ma na celu potwierdzenie statusu zawodowego osoby składającej podpis elektroniczny.

Pliki i dokumenty należy zapisać w formacie PDF, najlepiej w wersji PDF/A z możliwością przeszukiwania zawartości (art. 8 rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013).

Jeżeli chodzi o postępowanie w sprawie nakazu zapłaty, pliki należy przesyłać w formacie XML. Specyfikacja jest dostępna pod adresem: https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx.

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o wszczęcie postępowania o sporządzenie spisu inwentarza może wnieść:
a) zainteresowana strona lub pełnomocnik procesowy, wypełniając dostępny na platformie formularz elektroniczny służący do wszczęcia postępowania o sporządzenie spisu inwentarza oraz załączając odpowiednie dokumenty zgodnie ze wskazanymi procedurami i instrukcjami;
b) zainteresowana strona u notariusza na nośniku fizycznym, korzystając ze wzoru wniosku o sporządzenie spisu inwentarza przewidzianego w poprzednim artykule, do którego załącza odpowiednie dokumenty. (art. 4 rozporządzenia wykonawczego nr 278/2013).

Powyższa strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem certyfikatów elektronicznych dla:
a) obywateli – za pośrednictwem certyfikatu elektronicznego stanowiącego element dowodu tożsamości;
b) adwokatów i solicitadores – za pośrednictwem certyfikatu elektronicznego potwierdzającego ich status zawodowy.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Dane osobowe gromadzone przez sądy w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości są przetwarzane przez platformę informatyczną Citius utworzoną i obsługiwaną przez Instytut Zarządzania Finansami i Infrastruktury Wymiaru Sprawiedliwości (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) („IGFEJ, I.P.”), funkcjonujący pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości, który pełni rolę podmiotu przetwarzającego w odniesieniu do najwyższego organu w strukturze systemu prawnego (zgodnie z art. 4 pkt 8 i art. 28 RODO), tj. Najwyższej Rady Sądownictwa.

IGFEJ, I.P. jest zobowiązany zapewnić wdrożenie wszystkich stosownych środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zagwarantowania przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem oraz zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 37 RODO Ministerstwo Sprawiedliwości wyznaczyło jednego inspektora ochrony danych dla podległych mu organów, w tym dla IGFEJ, I.P.

Postanowienia w kwestii dostępu do danych osobowych i przekazywania danych osobowych w sprawach sądowych wydaje sędzia prowadzący postępowanie zgodnie z przepisami procesowymi mającymi zastosowanie do konkretnej sprawy, biorąc pod uwagę następujące przepisy szczegółowe RODO: w przypadku przetwarzania danych osobowych przez sądy obowiązywanie przepisów RODO może zostać ograniczone do konkretnych działań i procedur (art. 23 ust. 1 lit. d) i f) RODO); organ nadzorczy nie może nadzorować operacji przetwarzania dokonywanych przez sądy w ramach sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości (ograniczenie ustanowione w art. 55 ust. 3 RODO). Stronom przysługuje możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w tym zakresie zgodnie z przepisami krajowego prawa procesowego.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Citius

Pisma procesowe i dokumenty składane przez pełnomocników procesowych należy opatrzyć podpisem elektronicznym za pomocą certyfikatu podpisu elektronicznego, co ma na celu potwierdzenie tożsamości i statusu zawodowego osoby składającej podpis elektroniczny.

Platforma Citius:

a) zapewnia potwierdzenie daty i godziny doręczenia;

b) generuje kopię złożonych przez nadawcę pism procesowych i dokumentów oraz opatruje je datą i godziną doręczenia;

c) jeżeli przyjęcie pisma/dokumentu nie jest możliwe, przesyła nadawcy wiadomość o braku możliwości złożenia pisma procesowego lub dokumentów za pośrednictwem platformy.

Sędziowie i prokuratorzy zawsze przekazują pisma sądowe drogą elektroniczną za pośrednictwem informatycznego systemu Citius i opatrują je kwalifikowanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym.

W sprawach, w których nie ma zastosowania przymus adwokacki, jeżeli strona nie korzysta z usług adwokata, pisma procesowe można składać również w sądzie w jeden z następujących sposobów (art. 144 ust. 7 kodeksu postępowania cywilnego):

a) składając pismo osobiście w sekretariacie sądu – za datę złożenia uznaje się datę doręczenia do sądu;

b) wysyłając pismo przesyłką poleconą – za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego;

c) wysyłając pismo faksem – za datę złożenia uznaje się datę przesłania pisma.

Jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik procesowy, pismo można złożyć w jeden z wyżej wymienionych sposobów wówczas, gdy istnieje uzasadniona przeszkoda uniemożliwiająca złożenie pisma drogą elektroniczną.

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Po złożeniu wniosku w sposób zgodny z wymogami wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku za pośrednictwem platformy lub od notariusza, zawierające:
a) datę i godzinę złożenia wniosku;
b) kod i instrukcje dotyczące uzyskania dostępu do strony internetowej https://www.inventarios.pt/ umożliwiające zapoznanie się z aktami sprawy;

c) dane do płatności za pomocą usługi Multibanco w celu uiszczenia pierwszej raty honorarium notariusza wraz z kwotą, którą należy wpłacić;
d) numer, który zostanie nadany sprawie po wpłacie pierwszej raty honorarium notariusza.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Citius

Tak, należy uiścić opłaty sądowe.

Przed dokonaniem płatności wydawany jest jednorazowy dokument płatniczy (Documento Único de Cobrança – DUC) dostępny na stronie internetowej IGFEJ: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Jednorazowy dokument płatniczy można opłacić:

  • za pomocą usługi Multibanco lub Homebanking [w części „Płatności na rzecz Skarbu Państwa”(Pagamentos ao Estado)];
  • w sekretariacie sądu kartą Multibanco;
  • w oddziale banku.

Dodatkowe informacje można uzyskać na następujących stronach internetowych:

Usługi – koszty postępowania: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

W postępowaniu, w którym korzystanie ze środków elektronicznych jest nieobowiązkowe, opłaty sądowe są zmniejszane do 90% pełnej wysokości, jeżeli strona składa wszystkie pisma procesowe drogą elektroniczną (art. 6 rozporządzenia w sprawie kosztów postępowania).

Dodatkowe informacje na temat nakazów zapłaty można uzyskać w części poświęconej temu zagadnieniu.

Portugalia dopuszcza również uiszczanie opłat sądowych za pomocą przelewów zagranicznych.

Symulator opłat sądowych jest dostępny pod adresem: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Koszty postępowania o sporządzenie spisu inwentarza obejmują honorarium i wydatki notariusza. Płatności dokonuje się z wykorzystaniem danych do płatności za pomocą usługi przelewu elektronicznego za pośrednictwem bankomatu Multibanco wygenerowanych przy składaniu wniosku.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, sąd może umorzyć postępowanie lub powód może cofnąć pozew na warunkach przewidzianych w krajowych przepisach procesowych mających zastosowanie w danym przypadku.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Zasadniczo w postępowaniu sądowym pozwany składa pisma procesowe do sądu drogą elektroniczną, a za datę złożenia uznaje się datę wpłynięcia pisma do sądu (art. 144 kodeksu postępowania cywilnego).

W sprawach, w których nie ma zastosowania przymus adwokacki, jeżeli strona nie korzysta z usług adwokata, pisma procesowe można złożyć osobiście w sekretariacie sądu lub przesłać przesyłką poleconą lub faksem.

Informacje na temat postępowania o sporządzenie spisu inwentarza można znaleźć w odpowiedziach na pytania 4 i 6.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Citius

Jeżeli pozwany zamierza wnieść odpowiedź na pozew, taki pozew nadal przetwarza się elektronicznie, chociaż konieczne jest wydrukowanie niektórych dokumentów. Dokumenty w formie papierowej są nadal potrzebne (np. sędziowie nie dysponują zasobami materialnymi umożliwiającymi badanie sprawy i sporządzanie orzeczenia na osobnych monitorach lub uzyskanie dostępu do materiałów cyfrowych dotyczących postępowania na sali rozpraw w toku rozprawy. W niektórych przypadkach w gestii sądu leży podjęcie decyzji, czy do przeprowadzenia szczegółowej analizy niektórych dokumentów konieczne jest ich wydrukowanie).

Akta sprawy w formie papierowej muszą zawierać wyłącznie pisma procesowe i dokumenty istotne dla wydania orzeczenia co do istoty sprawy, wskazane każdorazowo przez sędziego w uzasadnieniu. Następujących pism/dokumentów nie uznaje się za istotne (art. 28 rozporządzenia wykonawczego nr 280/2013):

a) wniosków o zmianę terminu rozprawy;

b) korespondencji administracyjnej i zawiadomień o wszczęciu egzekucji, które dotyczą wyłącznie kwestii organizacyjnych związanych z postępowaniem, oraz odpowiedzi, m.in.:

(i) nakazów wezwania stron do stawienia się przed sądem lub doręczenia pism stronom;

(ii) zawiadomień o terminach rozpraw;

(iii) zawiadomień o skierowaniu sprawy do prokuratury;

(iv) zawiadomień o dochodzeniu prowadzonym przez różne departamenty, m.in. służby policji kryminalnej, urzędy rejestrowe, Krajowy Instytut Medycyny Sądowej i Forensyki Portugalii (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Dyrekcję ds. Służby Więziennej i Rehabilitacji Społecznej (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) lub Dyrekcję Generalną ds. Zabezpieczenia Społecznego (Direcção-Geral da Segurança Social);

(v) pieczęci zatwierdzających prokuratora i sędziego;

c) uznania wyznaczenia komornika (agente de execução) doręczającego wezwanie do stawienia się przed sądem;

d) korespondencji wewnętrznej;

e) zaświadczeń o braku wpisu wystawionych po sprawdzeniu danych zawartych w bazach danych wydziałów administracji publicznej;

f) postanowień, komunikatów lub zawiadomień wydanych przez komornika.

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Notariusz ma obowiązek rejestrować wszystkie etapy postępowania na platformie, tak aby można było za jej pośrednictwem zidentyfikować każdy z tych etapów i aby znajdowały się na niej kopie wszystkich powiązanych i dołączonych dokumentów.

Notariusz ma obowiązek wykonać skany wszelkich pism procesowych lub dokumentów złożonych w formie nieelektronicznej przez dowolną osobę uczestniczącą w postępowaniu, a następnie zarejestrować je w aktach dotyczących powiązanego postępowania o sporządzenie spisu inwentarza.

Jeżeli wykonanie skanów wyżej wymienionych dokumentów jest niemożliwe ze względu na charakter pism procesowych lub wszelkich innych dokumentów złożonych przez zainteresowaną stronę, notariusz ma obowiązek zarejestrować pismo na platformie do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza z adnotacją, że dane pismo jest dostępne do wglądu u notariusza.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Jeżeli pozwany nie przekaże odpowiedzi na pozew, postępowanie podlega odpowiednim zasadom procesowym i jest prowadzone drogą elektroniczną aż do wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Jak wyjaśniono w odpowiedzi na poprzednie pytanie, niektóre dokumenty zostaną wydrukowane.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zob. odpowiedzi na pytania 2 i 4.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Citius

Informacje na temat przypadków, w których prawo dopuszcza doręczanie pism procesowych przez internet, można znaleźć w części „Doręczanie dokumentów – Portugalia”, w szczególności w odpowiedziach na pytania 5 i 6.

W przypadkach, w których doręczanie pism drogą elektroniczną jest dopuszczalne, odbywa się ono za pośrednictwem platformy Citius, na której dokumenty są automatycznie dostępne do wglądu pod adresem http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Notariusz doręcza pisma procesowe pełnomocnikom procesowym stron uczestniczącym już w postępowaniu za pośrednictwem platformy do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza, korzystając z tej części systemu, do której dostęp ma wyłącznie pełnomocnik procesowy. Za datę doręczenia pisma uznaje się trzeci dzień po jego udostępnieniu w części systemu przeznaczonej wyłącznie dla pełnomocnika procesowego albo, jeżeli nie jest to dzień roboczy, następny dzień roboczy.

W momencie udostępnienia pisma na platformie, w części, do której dostęp ma wyłącznie pełnomocnik procesowy, system wysyła na wskazany wcześniej przez pełnomocnika adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z informacją, że pismo jest dostępne na platformie.

W przypadku doręczenia bezpośrednio stronom pisma doręcza się w formie papierowej na warunkach określonych w kodeksie postępowania cywilnego i rejestruje na platformie do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza; załącza się również podpis elektroniczny odpowiedniego urzędnika.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Informacje na temat przypadków, w których prawo dopuszcza doręczanie orzeczeń sądowych za pośrednictwem internetu, można znaleźć w części „Doręczanie dokumentów – Portugalia”, w szczególności w odpowiedziach na pytania 5 i 6.

Orzeczenia sądowe są wydawane w systemie Citius-Magistrados Judiciais i udostępniane na platformie Citius.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Tak, drogą elektroniczną można wnieść: wniosek o zezwolenie na wniesienie apelacji, uzasadnienie apelacji i odpowiedź na apelację oraz zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji lub o przekazaniu jej do rozpatrzenia przez sąd wyższej instancji.

Jeżeli chodzi o doręczanie orzeczenia w sprawie apelacji, zob. odpowiedź na pytanie 13.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak, istnieje możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Citius

Z wyjątkiem postępowania egzekucyjnego, w którym strony mają dostęp do akt sprawy, w przypadku wszystkich pozostałych postępowań sądowych dostęp do akt sprawy za pośrednictwem internetu mają wyłącznie pełnomocnicy procesowi (adwokaci lub solicitadores), komornicy, a w postępowaniach upadłościowych – również syndycy.

W postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel lub dłużnik mają wgląd w akta sprawy pod adresem: https://processoexecutivo.justica.gov.pt po uprzednim uwierzytelnieniu za pomocą cyfrowego certyfikatu uwierzytelniania wbudowanego w dowody tożsamości lub elektronicznego klucza cyfrowego. Wgląd w akta sprawy odbywa się zgodnie z procedurami i instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej.

Platforma do zarządzania postępowaniami o sporządzenie spisu inwentarza

Strony i ich pełnomocnicy procesowi mają wgląd w akta sprawy dotyczące postępowania o sporządzenie spisu inwentarza na platformie do zarządzania tymi postępowaniami.

Strony mogą uzyskać dostęp do tego systemu wyłącznie na potrzeby wglądu w akta, korzystając z kodu uzyskanego od notariusza przy pierwszym doręczeniu dokumentów.

Obowiązujące przepisy

ustawa nr 41/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. – kodeks postępowania cywilnego

rozporządzenie wykonawcze nr 280/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. – elektroniczne przetwarzanie postępowań sądowych

ustawa nr 117/2019 z dnia 13 września 2019 r. – tryb rozpatrywania postępowań o sporządzenie spisu inwentarza

rozporządzenie wykonawcze nr 278/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przetwarzaniu dokumentów i warunkach postępowań o sporządzenie spisu inwentarza

Przydatne linki

Portal Citius

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości

Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości

Dyrekcja Generalna ds. Polityki w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości

Instytut Zarządzania Finansami i Infrastruktury Wymiaru Sprawiedliwości

Uwaga:

Informacje przedstawione w tej części nie są wiążące dla punktu kontaktowego europejskiej sieci sądowej, sądów ani innych podmiotów i organów. Należy zapoznać się z treścią obowiązujących aktów prawnych. Podlegają one regularnym aktualizacjom i zmianom wykładni na podstawie orzecznictwa.

Ostatnia aktualizacja: 15/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.