Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Rumunia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Zgodnie z art. 199 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego pozew można wnieść osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, pocztą, kurierem lub faksem bądź zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną lub jako dokument elektroniczny.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

W sprawach cywilnych wnoszone pozwy można zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną lub jako dokument elektroniczny. Nie ma żadnych postępowań, które można byłoby wszcząć wyłącznie przez internet.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć w dowolnym czasie.

Zgodnie z art. 199 kodeksu postępowania cywilnego pozew (cererea de chemare în judecată) wniesiony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, pocztą kurierem lub faksem bądź zeskanowany i przesłany pocztą elektroniczną lub jako dokument elektroniczny zostaje zarejestrowany i oznaczony datą poprzez opatrzenie pieczęcią wpływu. Po rejestracji pozew i załączone do niego dokumenty oraz – w stosownych przypadkach – dowody potwierdzające sposób ich doręczenia do sądu przekazuje się prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej, którzy bezzwłocznie podejmują czynności w celu przeprowadzenia losowania składu orzekającego zgodnie z przepisami prawa.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

W kodeksie postępowania cywilnego nie przewidziano obowiązku korzystania ze standardowych formularzy pism procesowych. W przepisach ogólnych prawa cywilnego procesowego określono treść niektórych pism procesowych w postępowaniu cywilnym (np. pozwu, odpowiedzi na pozew, pozwu wzajemnego).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Bezpieczeństwo transmisji i przechowywania danych zapewniają narzędzia informatyczne systemu poczty elektronicznej, takie jak zapory sieciowe, certyfikaty, programy antywirusowe, kontrole dostępu oparte na rolach itp. oraz stosowanie najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Zgodnie z art. 148 ust. 2 i 5 kodeksu postępowania cywilnego pozwy można wnosić do sądu również w formie dokumentu elektronicznego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w przepisach prawa. Pozew musi być również opatrzony podpisem powoda. Podpis można złożyć na zeskanowanym piśmie wysłanym w wiadomości e-mail. Podpis może być elektroniczny, jeżeli pozew jest dokumentem elektronicznym wysłanym w wiadomości e-mail.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, opłaty sądowe wnosi się zgodnie z nadzwyczajnym dekretem rządowym nr 80/2013 w sprawie sądowych opłat skarbowych, ich wysokość jest jednak taka sama. Sądowe opłaty skarbowe wnosi osoba zobowiązana do ich wniesienia w gotówce, przelewem bankowym albo online na osobny rachunek dochodów budżetu lokalnego „Sądowa opłata skarbowa oraz inne opłaty skarbowe” terytorialnej jednostki administracyjnej, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu danej osoby fizycznej lub – w stosownych przypadkach – w której znajduje się siedziba statutowa danej osoby prawnej. Jeżeli osoba zobowiązana do wniesienia sądowej opłaty skarbowej nie ma miejsca zamieszkania, miejsca pobytu ani – w stosownych przypadkach – siedziby statutowej w Rumunii, opłatę skarbową wnosi się na rzecz budżetu lokalnego terytorialnej jednostki administracyjnej, w której mieści się siedziba sądu, do którego wniesiono pozew lub wniosek.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, na takich samych warunkach jak warunki regulujące możliwość cofnięcia pozwu przez powoda. Zgodnie z art. 406 kodeksu postępowania cywilnego powód może cofnąć pozew w dowolnej chwili – ustnie podczas rozprawy sądowej albo składając wniosek na piśmie.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Pozwany nie ma obowiązku korzystania z internetu.

Zgodnie z art. 149 ust. 4 oraz art. 154 ust. 6 i 61 kodeksu postępowania cywilnego wezwania do stawienia się przed sądem oraz wszystkie pisma sądowe doręczają z urzędu urzędnicy sądowi lub różni inni pracownicy danego sądu, jak również urzędnicy sądowi lub pracownicy innych sądów, w których okręgu zamieszkuje adresat pisma. Wezwania do stawienia się przed sądem oraz inne pisma sądowe może również doręczyć sekretarz sądowy za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innych środków zapewniających wysłanie treści pisma sądowego oraz potwierdzenie jego odbioru, pod warunkiem że strona przekazała sądowi w tym celu odpowiednie dane kontaktowe. Doręczane pisma są opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym sądu, który zastępuje pieczęć sądu i podpis urzędnika sądowego jako obowiązkowe dane w wezwaniu do stawienia się przed sądem. Każdy sąd ma jeden zaawansowany podpis elektroniczny dla wezwań do stawienia się przed sądem i pism sądowych. Pisma te uznaje się za doręczone z chwilą otrzymania wygenerowanej przez wykorzystany system wiadomości o ich pozostawieniu pod adresem podanym przez adresata.

Orzeczenia sądowe doręcza się z urzędu pocztą elektroniczną, o ile zainteresowana strona przekazała sądowi odpowiednie dane do tego celu bezpośrednio albo na wyraźne żądanie sądu w toku postępowania. Powiadomienie jest opatrzone zaawansowanym podpisem elektronicznym sądu, który zastępuje pieczęć sądu i podpis urzędnika sądowego. Orzeczenia sądowe uznaje się za doręczone z chwilą otrzymania wygenerowanej przez wykorzystany system wiadomości o ich pozostawieniu pod adresem podanym przez adresata.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Odpowiedź na pozew doręcza się w taki sam sposób jak pismo procesowe. Zob. odpowiedź na pytanie 9.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zgodnie z § 208 kodeksu postępowania cywilnego kara za niewniesienie odpowiedzi na pozew w terminie ustawowym jest jednakowa, niezależnie od sposobu wniesienia odpowiedzi. Niewniesienie odpowiedzi na pozew skutkuje utratą przez pozwanego prawa do składania wniosków dowodowych i podnoszenia zarzutów innych niż dotyczące porządku publicznego, chyba że przepisy stanowią inaczej.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Zob. odpowiedź na pytanie 9.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Zob. odpowiedź na pytanie 9.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Zob. odpowiedź na pytanie 9.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Zob. odpowiedzi na pytania 1 i 9.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Pisma sądowe sporządzane w postępowaniu egzekucyjnym podlegają tym samym przepisom ogólnym, które dotyczą doręczania pism procesowych. Zob. odpowiedź na pytanie 1.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie dotyczy. Portal sądów lub punkty informacyjne działające w budynkach sądów zapewniają jednak dostęp do streszczeń orzeczeń na podstawie sygnatury sprawy, przedmiotu sprawy oraz imion i nazwisk stron. W planach jest również umożliwienie w przyszłości odpłatnego zdalnego wglądu w akta sprawy.

Ostatnia aktualizacja: 04/09/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.