Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Szkocja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, wyłącznie w przypadku roszczeń rozpoznawanych w toku postępowania uproszczonego. Postępowanie uproszczone to postępowanie sądowe służące zapewnieniu możliwości szybkiego, niedrogiego i nieformalnego rozstrzygnięcia sporów, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 000 funtów szterlingów.

Dodatkowe informacje na temat postępowań cywilnych online można znaleźć na stronie internetowej Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów pod poniższym linkiem do portalu Civil Online.

Szkocka Służba Sądów i Trybunałów przyjęła długoterminowy cel rozszerzenia zakresu usług elektronicznych, ale obecnie funkcja ta jest dostępna wyłącznie w zakresie opisanym powyżej. Wszczynanie różnych postępowań sądowych przez internet będzie głównym celem przy dokonywaniu przeglądu wewnętrznych systemów i procesów.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Możliwość ta jest dostępna wyłącznie w postępowaniach uproszczonych. Nie toczą się one wyłącznie przez internet; pozwy można nadal składać w formie papierowej w sądzie.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć online przez całą dobę. Potwierdzenie przyjęcia pozwu przez sąd można jednak uzyskać wyłącznie w godzinach pracy sądu, gdy dostępni są pracownicy, którzy sprawdzają zdolność procesową i przetwarzają pozwy.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Tak, obowiązują standardowe formularze zgodne z regulaminem sądu, które można wypełnić i złożyć drogą elektroniczną.

Regulamin postępowania uproszczonego oraz odpowiednie formularze są dostępne na stronie internetowej Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów w zakładce na temat regulaminu sądu.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Przed uzyskaniem dostępu do danych użytkownicy mają obowiązek uwierzytelnienia. Zarówno dane w ruchu, jak i dane odłożone są szyfrowane. Aplikacja zapewnia bezpieczeństwo na poziomie 2 OWASP ASVS 3.0.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Podpis elektroniczny nie jest wymagany.

System zarządzania sprawami rejestruje godzinę i datę zarejestrowania pozwów oraz innych pism.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Należy uiścić opłaty sądowe określone w przepisach prawa.

Opłaty można wnieść elektronicznie kartą kredytową lub debetową przy wnoszeniu pozwu w postępowaniu uproszczonym przez portal Civil Online.

Wnosząc opłaty w inny sposób niż elektronicznie, można również dokonać płatności gotówką lub czekiem, a także kartą debetową lub kredytową.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów w zakładce na temat opłat sądowych.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie, ale pozew złożony w trybie uproszczonym może zostać oddalony lub roszczenie może zostać uregulowane zgodnie z regulaminem sądu.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Przewidziano taką możliwość, ale nie jest to obowiązkowe.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Jeżeli pozwany wnosi odpowiedź na pozew drogą elektroniczną, wówczas sąd przesyła elektroniczne potwierdzenie odbioru odpowiedzi na pozew i poucza o wszelkich dalszych czynnościach, wysyłając powiadomienia elektroniczne.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów w zakładce na temat wnoszenia odpowiedzi na pozew.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

W przypadku braku odpowiedzi na pozew sąd nie wystosowuje żadnego powiadomienia. Powód skontaktuje się z pozwanym po zakończeniu postępowania, aby poinformować go o rozstrzygnięciu sprawy.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Jeżeli pozew w postępowaniu uproszczonym wniesiono za pośrednictwem portalu Civil Online, wówczas wszystkie dowody złożone do sądu drogą elektroniczną zostaną przedstawione w sądzie w sposób elektroniczny – dotyczy to wyłącznie spraw przetwarzanych przez portal Civil Online.

We wszystkich pozostałych rodzajach spraw możliwość taka istnieje wyłącznie wówczas, gdy obie strony i sędzia rozpoznający sprawę uzgodnią taki format.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nie.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie. Jeżeli sprawę skierowano do rozpoznania w toku postępowania zwykłego i rozstrzygnięcia przez sąd, odpis orzeczenia sądu może zostać następnie opublikowany na stronie internetowej Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów lub na stronie internetowej poświęconej sądownictwu w Szkocji.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Nie.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Nie.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie ma takiej możliwości, niemniej niektóre orzeczenia sądu są dostępne online. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Szkockiej Służby Sądów i Trybunałów oraz na stronie poświęconej sądownictwu w Szkocji.

Ostatnia aktualizacja: 19/04/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.