Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Słowacja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Postępowanie sądowe można wszcząć lub – mówiąc bardziej precyzyjnie, pozwy i inne pisma procesowe można wnieść drogą elektroniczną – pod warunkiem że są one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Drogą elektroniczną można wnosić wszelkiego rodzaju pozwy oraz inne pisma procesowe. Jeżeli w danej sprawie pismo wniesiono w formie elektronicznej bez uwierzytelnienia (kwalifikowanego podpisu elektronicznego), należy je następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni – w przeciwnym razie zostanie ono odrzucone przez sąd. Sąd nie wzywa wnoszącego do ponownego wniesienia pisma.

W postępowaniu nieprocesowym można wnieść pismo do każdego sądu rejonowego (okresný súd), który jest zobowiązany do rejestracji pisma w rejestrze oraz jego bezzwłocznego przekazania do właściwego sądu. Złożenie pisma w ten sposób wywołuje takie same skutki jak wniesienie pisma do właściwego sądu.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Postępowanie można wszcząć w dowolnym momencie.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie jest wymagany szczególny format; ocenie podlega treść pism. Jeżeli pismo jest niekompletne, sąd wzywa stronę do poprawienia lub uzupełnienia pisma w terminie nie krótszym niż 10 dni.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Warunki przechowywania oraz transmisji danych określono w ustawie nr 543/2005 ustanawiającej regulamin administracyjno-organizacyjny dla sądów rejonowych (okresné súdy), sądów okręgowych (krajské súdy), Sądu Szczególnego (Špeciálny súd) i sądów wojskowych (vojenské súdy), z późniejszymi zmianami (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (zwanej dalej „SaKP”).

a) Procedura przyjmowania za pośrednictwem internetu pism opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest uregulowana w ustawie nr 215/2002 o podpisie elektronicznym i zmianie niektórych ustaw zmienionej ustawą nr 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) oraz w zarządzeniu KWB nr 542/2002 o metodach i procedurach regulujących stosowanie podpisów elektronicznych w stosunkach handlowych i administracyjnych (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Otrzymane w ten sposób pismo zostaje przekazane do biura podawczego, które podejmuje kolejne czynności zgodnie z § 129 SaKP. Biuro podawcze sądu stosuje specjalną aplikację do prowadzenia rejestru pism.

b) Otrzymane pisma nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostają bezzwłocznie przekazane do biura podawczego, które podejmuje dalsze czynności zgodnie z § 129 SaKP.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Wniesione przez internet pismo nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni – w przeciwnym razie zostanie ono odrzucone przez sąd. Jeżeli pismo jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, nie ma konieczności jego uzupełniania. Dokładny czas złożenia pisma zostaje odnotowany i zarejestrowany.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Tak, istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych z tytułu sporządzenia odpisu pozwu i załączników do pozwu, które stanowią sądowe akta sprawy, oraz odpisu pozwu i załączników do pozwu doręczonych stronom, jeżeli pozew wniesiono drogą elektroniczną i opatrzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z ustawą nr 215/2002 o podpisie elektronicznym i zmianie niektórych ustaw zmienioną ustawą nr 679/2004 oraz z zarządzeniem KWB nr 542/2002 o metodach i procedurach regulujących stosowanie podpisów elektronicznych w stosunkach handlowych i administracyjnych, w wysokości 0,1 EUR za stronę, lecz nie mniej niż 10 EUR za pismo stanowiące pozew lub wniosek o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami oraz nie mniej niż 3 EUR za wszystkie pozostałe pisma wraz z załącznikami (pkt 20a w załączniku do ustawy nr 71/1992 o opłatach sądowych, z późniejszymi zmianami (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)).

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Tak, każde pismo można cofnąć, niezależnie od metody jego wniesienia, w całości lub w części.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Pozwany ma taką możliwość, lecz nie jest do tego zobowiązany.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Procedurę mającą zastosowanie do wnoszenia pism drogą elektroniczną określono w ustawie nr 543/2005 ustanawiającej regulamin administracyjno-organizacyjny dla sądów rejonowych, sądów okręgowych, Sądu Szczególnego i sądów wojskowych, z późniejszymi zmianami.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Procedurę mającą zastosowanie do wnoszenia pism drogą elektroniczną określono w ustawie nr 543/2005 ustanawiającej regulamin administracyjno-organizacyjny dla sądów rejonowych, sądów okręgowych, Sądu Szczególnego i sądów wojskowych, z późniejszymi zmianami.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Pod pojęciem dowodu rozumiany jest ogół czynności dowodowych zmierzających do ustalenia stanu faktycznego, natomiast pod pojęciem środka dowodowego rozumiany jest nośnik informacji o fakcie podlegającym udowodnieniu. Przeprowadzanie dowodu jest dopuszczalne we wszystkich rodzajach postępowań. Dokumenty można wnieść do sądu, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 125 kodeksu postępowania cywilnego (Civilný sporový poriadok).

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Zgodnie z § 105 kodeksu postępowania cywilnego pisma sądowe sporządzone na piśmie można doręczać za pośrednictwem internetu. Pismo sądowe uznaje się za doręczone piątego dnia po jego wysłaniu, nawet jeżeli adresat się z nim nie zapoznał.

Doręczenie za pośrednictwem internetu jest jednak niedopuszczalne w przypadku doręczania wyroków, innych orzeczeń sądowych, wezwań do stawienia się przed sądem oraz innych pism sądowych sporządzonych na piśmie, w przypadku których w przepisach przewidziano obowiązek doręczenia właściwego. Wyrok można doręczyć wyłącznie do rąk własnych; doręczenie za pośrednictwem internetu jest niedopuszczalne.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Nie. Wyrok sporządzany jest z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz szablonu zawierającego uprzednio wydrukowane godło państwowe Republiki Słowackiej oraz następujący tekst: „Wyrok w imieniu Republiki Słowackiej”. Wyrok sporządzony na piśmie podpisuje przewodniczący składu sędziowskiego lub sędzia orzekający samodzielnie.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Istnieje możliwość wniesienia apelacji przez internet. W przypadku wniesienia apelacji w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy ją następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni. Jeżeli wnoszący apelację nie wywiąże się z tego obowiązku, apelacja zostanie odrzucona. Sąd nie może ogłosić wyroku wydanego w postępowaniu apelacyjnym za pośrednictwem internetu; ma obowiązek wydać wyrok w wersji papierowej.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego można złożyć przez internet. W przypadku wniesienia wniosku w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy go następnie dostarczyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10 dni. Jeżeli strona nie wywiąże się z tego obowiązku, wniosek zostanie odrzucony.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Strony i ich pełnomocnicy procesowi mogą zapoznać się z aktami wyłącznie osobiście w obecności pracownika sądu.

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) ułatwia wyszukiwanie w bazie danych orzeczeń sądowych. Istnieje możliwość wyszukania orzeczenia sądowego według kryterium daty wydania, nazwy wydającego sądu, sygnatury sprawy, rodzaju orzeczenia, charakteru orzeczenia, gałęzi prawa, zastosowanych przepisów ustawowych oraz imienia i nazwiska sędziego lub urzędnika sądowego (súdny úradník), który wydał orzeczenie, lub w oparciu o terminy zastosowane w orzeczeniu (tzw. wyszukiwanie pełnotekstowe), a następnie zapoznania się z jego treścią.

Ostatnia aktualizacja: 06/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.