Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Słowenia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Tak, w ustawie o postępowaniu cywilnym (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) przewidziano możliwość składania wniosków w postępowaniu cywilnym w formie elektronicznej i wszczęcia postępowania sądowego przez internet.

Ściślej rzecz biorąc, art. 105b stanowi, że wnioski w postępowaniu cywilnym składa się na piśmie, przy czym wnioskiem pisemnym jest wniosek, który został sporządzony pismem odręcznym lub wydrukowany i podpisany własnoręcznie przez wnioskodawcę (wniosek w formie fizycznej), lub wniosek w formie elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym równoważnym podpisowi odręcznemu. Wniosek w formie fizycznej należy przesłać pocztą lub przekazać za pomocą technologii komunikacyjnej bądź doręczyć odpowiedniemu organowi bezpośrednio lub zlecić jego doręczenie osobie świadczącej usługi w zakresie doręczania wniosków (poslovni ponudnik). Wniosek w formie elektronicznej należy przesłać do sądowego systemu informacyjnego, który automatycznie wygeneruje potwierdzenie otrzymania wniosku.

Pomimo obowiązujących przepisów (ustawy i rozporządzenia wykonawcze) regulujących wszystkie kwestie związane z postępowaniem cywilnym i handlowym, obecnie drogą elektroniczną można wszcząć wyłącznie postępowania obsługiwane przez portal e-Sodstvo (e-Sprawiedliwość), zaś w postępowaniu egzekucyjnym w formie elektronicznej można składać wnioski o wszczęcie takiego postępowania i inne pisma procesowe; pisma sądowe mogą również być wydane i doręczone w takiej formie, przy czym w przypadku niektórych odbiorców (notariusze, adwokaci) doręczenie elektroniczne jest obowiązkowe; formę elektroniczną mogą również mieć wnioski składane i postanowienia wydawane w postępowaniu w związku z niewypłacalnością oraz wnioski o wpis do rejestru nieruchomości i postanowienia wydawane w postępowaniach o dokonanie wpisu w rejestrze nieruchomości.

W tym celu utworzono w Słowenii portal e-Sodstvo (e-Sprawiedliwość), umożliwiający składanie dokumentów pisemnych w formie elektronicznej: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Składanie wniosków elektronicznych i doręczanie dokumentów drogą elektroniczną jest możliwe w postępowaniach cywilnych i innych postępowaniach sądowych z obszaru prawa cywilnego, w odniesieniu do których stosuje się przepisy ZPP.

Procedurę wpisu w rejestrze nieruchomości można wszcząć wyłącznie online, ponieważ w art. 125a ustawy o rejestrze nieruchomości (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) ustanowiono wymóg przedkładania dokumentów drogą elektroniczną; wnioskodawca może jednak również złożyć wniosek o dokonanie wpisu potwierdzającego przysługujące mu prawo własności zgodnie z porządkiem składania wniosków o dokonanie wpisu w rejestrze sądowym poprzez osobiste stawiennictwo w sądzie ds. rejestrów nieruchomości właściwym dla miejsca położenia nieruchomości będącej przedmiotem wniosku w godzinach jego urzędowania, jeżeli przekaże takiemu sądowi wszystkie dokumenty stanowiące podstawę wnioskowanego wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 142 ust. 1 tej ustawy, oraz jeżeli uiści opłatę sądową za wniesienie takiego wniosku. Wnioskodawca, który osobiście złożył wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze nieruchomości drogą elektroniczną, a także notariusz, adwokat, spółka prowadząca działalność w zakresie obrotu nieruchomościami lub radca Prokuratorii Generalnej reprezentujący stronę postępowania o dokonanie wpisu w rejestrze nieruchomości muszą złożyć wszystkie wnioski, także w imieniu reprezentowanej strony, drogą elektroniczną (art. 125a ust. 4 ZZK).

Jeżeli chodzi o inne postępowania, które mogą zostać wszczęte drogą elektroniczną, przepisy wciąż dopuszczają możliwość przedkładania wniosków w postaci fizycznej (na papierze).

Egzekucja: Zgodnie z art. 29 zdanie drugie ustawy o egzekwowaniu i zabezpieczeniu roszczeń (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) minister właściwy do spraw sprawiedliwości określa rodzaje postępowań egzekucyjnych, w przypadku których dopuszcza się możliwość składania wniosków o wszczęcie egzekucji i innego rodzaju wniosków drogą elektroniczną oraz ich automatyczne przetwarzanie w systemie informacyjnym, jak również przebieg takich postępowań. Zgodnie z przywołanym powyżej artykułem w załączniku 5 do regulaminu dotyczącego formularzy, rodzajów postępowań egzekucyjnych oraz automatycznego postępowania egzekucyjnego wskazano wnioski elektroniczne, które wnioskodawca może złożyć za pomocą portalu e-Sodstvo na podstronie e-Izvršba (e-Egzekucja). Strony mogą składać wszystkie wnioski w formie elektronicznej, korzystając z podstrony e-Izvršba portalu e-Sodstvo.

Postępowanie w związku z niewypłacalnością: Syndyk masy upadłościowej ma obowiązek przekazać sądowi swoje sprawozdania, wykazy zweryfikowanych roszczeń i inne dokumenty w formie elektronicznej, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym (art. 98 ustawy o operacjach finansowych, niewypłacalności i przymusowej likwidacji/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Adwokat reprezentujący stronę w postępowaniu w związku z niewypłacalnością ma obowiązek zgłosić roszczenia i złożyć inne wnioski strony w formie elektronicznej, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym (art. 123a ZFPPIPP); jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, sąd odrzuci wniosek. Wszystkie dokumenty doręcza się adwokatowi reprezentującemu stronę w postępowaniu w związku z niewypłacalnością oraz syndykowi masy upadłościowej drogą elektroniczną na bezpieczny adres e-mail.

Podobnie sąd wydaje pierwotne orzeczenie lub nakaz w postępowaniu w związku z niewypłacalnością w formie elektronicznej, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym sędziego potwierdzonym certyfikatem kwalifikowanym (art. 124 ZFPPIPP).

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

System informacyjny e-Sodstvo musi zapewniać możliwość przeprowadzania transakcji drogą elektroniczną każdego dnia roboczego w godzinach od 8:00 do 20:00. Zasadniczo użytkownicy systemu informacyjnego e-Sodstvo mogą przeprowadzać transakcje drogą elektroniczną o dowolnej godzinie przez cały tydzień, ponieważ powyższe ograniczenie dotyczy wyłącznie sytuacji, w której ma miejsce aktualizacja techniczna systemu.

Zgodnie z art. 112 ZPP w przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną za datę jego doręczenia do sądu, do którego jest on adresowany, uznaje się datę jego zarejestrowania w systemie informacyjnym. Zgodnie z regulaminem dotyczącym transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym, który pełni rolę przepisów wykonawczych w tym zakresie, w przypadku wyznaczenia terminu na wniesienie wniosku elektronicznego wniosek uznaje się za złożony z chwilą jego odbioru przez serwer, na którym uruchomiono moduł e-rejestracji właściwy dla rodzaju sądowego postępowania cywilnego, którego dotyczy wniosek składany za pośrednictwem systemu informacyjnego e-Sodstvo (art. 18 regulaminu).

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Jeżeli niestandardowa część tekstu wniosku elektronicznego miała pierwotnie postać dokumentu elektronicznego, dokument taki należy załączyć do transakcji elektronicznej w formacie PDF/A. Użytkownik musi dokonać konwersji niestandardowej części tekstu wniosku elektronicznego, która została pierwotnie sporządzona jako dokument papierowy, oraz wszelkich załączników będących dokumentami papierowymi na format elektroniczny, skanując je i załączając je do transakcji elektronicznej. Otrzymany w ten sposób dokument elektroniczny musi spełniać następujące wymagania:

  • musi być dokumentem czarno-białym zapisanym w formacie PDF/A;
  • jego rozdzielczość musi wynosić od 240 dpi do 300 dpi;
  • jeżeli dokument papierowy składa się z kilku stron, wszystkie strony muszą zostać zapisane w jednym pliku PDF w taki sposób, aby poszczególne strony nie zostały rozdzielone pustymi stronami;
  • jeżeli do transakcji załączono dwa dokumenty lub większą ich liczbę, każdy dokument musi zostać zapisany w odrębnym pliku PDF.

Jeżeli dokument elektroniczny załączony do transakcji elektronicznej nie spełnia tych wymagań, wniosek elektroniczny uznaje się za niekompletny (art. 19 regulaminu dotyczącego transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym).

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

System informacyjny e-Sodstvo funkcjonuje w ramach bezpiecznej sieci rządowej (HKOM), a dane są przechowywane na centralnym serwerze sieci HKOM.

Kwestia praw dostępu do danych jest jednym z elementów systemu uprawnień regulowanego przez centrum technologii informacyjnych przy Sądzie Najwyższym Republiki Słowenii (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) zgodnie z regulaminem dotyczącym transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym. Każdy użytkownik systemu informacyjnego e-Sodstvo oraz pozostałych trzech podstron tego systemu musi zarejestrować się w systemie zabezpieczeń, zanim będzie mógł przeprowadzać transakcje elektroniczne. Grupy użytkowników różnią się w zależności od uprawnień przysługujących im w systemie informacyjnym (zwykli użytkownicy, zarejestrowani użytkownicy i użytkownicy kwalifikowani). Liczba uprawnień (w zakresie dokonywania transakcji elektronicznych) przysługujących użytkownikowi korzystającemu z portalu lub jego podstron zależy od tego, do której grupy użytkowników należy.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Każdy wniosek elektroniczny musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym wnioskodawcy (kwalifikowanym certyfikatem cyfrowym). System informacyjny e-Sodstvo opatruje każdy otrzymany wniosek elektroniczny znacznikiem czasu, a wnioskodawca otrzymuje automatycznie wygenerowany certyfikat elektroniczny zawierający informację o dacie i godzinie zarejestrowania wniosku w systemie informacyjnym e-Sodstvo.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Ogólne przepisy regulujące kwestie związane z uiszczaniem opłat sądowych zawarto w ustawie o opłatach sądowych (Zakon o sodnih taksah, ZST-1), która stanowi, że opłaty sądowe na rzecz sądów w Słowenii uiszcza się zgodnie z przepisami tej ustawy. W ustawie nie dokonuje się zasadniczo rozróżnienia między procedurą elektroniczną i tradycyjną, ale zachęca się w niej do składania wniosków elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym, ponieważ opłata za złożenie wniosku drogą elektroniczną jest niższa o 20% od opłaty za wniosek złożony w formie fizycznej (papierowej).

Postępowanie egzekucyjne:

Po złożeniu wniosku drogą elektroniczną wnioskodawca otrzymuje nakaz uiszczenia opłaty sądowej poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty na wskazany rachunek przelewem opatrzonym numerem referencyjnym wskazanym w nakazie w terminie ośmiu dni od daty doręczenia nakazu. Nakaz zapłaty opłaty sądowej uznaje się za doręczony z chwilą złożenia wniosku drogą elektroniczną przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika.

Jeżeli wnioskodawca nie uiści opłaty sądowej zgodnie z informacjami przedstawionymi w nakazie zapłaty w terminie ośmiu dni od daty doręczenia nakazu, a przesłanki zwolnienia od kosztów sądowych, odroczenia ich płatności lub płatności w ratach nie zostaną spełnione, wniosek uznaje się za cofnięty. Jedyny wyjątek od tej zasady dotyczy elektronicznego wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie oryginalnego dokumentu – w takiej sytuacji obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w chwili zarejestrowania wniosku w systemie informacyjnym. Wnioskodawca zamiast nakazu zapłaty otrzymuje informacje niezbędne do uiszczenia opłaty sądowej. Jeżeli wnioskodawca nie wywiąże się z obowiązku uiszczenia wskazanej opłaty sądowej z tytułu złożenia elektronicznego wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie oryginalnego dokumentu, za który odpowiada Centralny Departament Uwierzytelniania Dokumentów (centralni oddelek za verodostojno listino, COVL), po upływie ośmiu dni od daty jego złożenia wniosek ten uznaje się za niezłożony.

Zasady uiszczania opłat sądowych z tytułu złożenia wniosków elektronicznych, które nie są wnioskami o wszczęcie egzekucji na podstawie dokumentu autentycznego, nie różnią się od ogólnych zasad uiszczania opłat sądowych. Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie oryginalnego dokumentu został złożony w postaci fizycznej (na papierze) i jeżeli wnioskodawca nie uiścił opłat sądowych zgodnie z informacjami przedstawionymi na formularzu wniosku, sąd wydaje nakaz zapłaty w stosunku do wnioskodawcy.

Postępowanie w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości: W przypadku konieczności uiszczenia opłaty sądowej z tytułu złożenia wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze nieruchomości lub innego wniosku elektronicznego po złożeniu wniosku drogą elektroniczną wnioskodawca otrzyma nakaz uiszczenia opłaty poprzez przekazanie odpowiedniej kwoty na wskazany rachunek przelewem opatrzonym numerem referencyjnym wskazanym w nakazie w terminie ośmiu dni od daty doręczeniu nakazu. Nakaz zapłaty opłaty sądowej uznaje się za doręczony z chwilą złożenia wniosku drogą elektroniczną przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. Jeżeli wnioskodawca nie uiści opłaty sądowej zgodnie z informacjami przedstawionymi w nakazie zapłaty w terminie ośmiu dni od daty doręczenia nakazu, wniosek uznaje się za wycofany.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Wycofanie wniosku złożonego drogą elektroniczną podlega tym samym przepisom, co wycofanie wniosku pisemnego. W skomputeryzowanych postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach w związku z niewypłacalnością i postępowaniach o dokonanie wpisu w rejestrze nieruchomości dopuszcza się również możliwość wycofania przedłożonego wniosku drogą elektroniczną.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Jak wspomniano w pkt 1, pomimo istnienia przepisów regulujących składanie wniosków elektronicznych, w dalszym ciągu nie jest to jeszcze możliwe we wszystkich rodzajach postępowań cywilnych.

Regulamin dotyczący formularzy, rodzajów postępowań egzekucyjnych oraz automatycznego postępowania egzekucyjnego zawiera wykaz wniosków i innych dokumentów, które można przesyłać drogą elektroniczną w ramach postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym chce przedłożyć odpowiedź lub wniosek elektroniczny za pośrednictwem portalu e-Sodstvo na podstronie e-Izvršba (e-Egzekucja), musi spełnić warunki mające zastosowanie do zewnętrznego kwalifikowanego użytkownika systemu informacyjnego e-Sodstvo (posiadanie otwartej, bezpiecznej elektronicznej skrzynki pocztowej, dysponowanie kwalifikowanym certyfikatem cyfrowym powiązanym z numerem podatkowym wydanym przez słoweński organ certyfikacyjny), a także inne warunki w zależności od tego, do której grupy użytkowników taki dłużnik należy (art. 12 regulaminu dotyczącego transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym).

Jeżeli chodzi o obowiązki mające zastosowanie do niektórych uczestników w zakresie przedkładania dokumentów w formie elektronicznej oraz obowiązki stron postępowania w związku z niewypłacalnością, zob. odpowiedź w pkt 2.

Sprzeciw lub inny środek prawny również można wnieść drogą elektroniczną w postępowaniu w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości oraz w niektórych rodzajach postępowania egzekucyjnego. Niektórzy uczestnicy postępowania w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości (adwokaci, notariusze, przedstawiciele organów państwowych, przedstawiciele spółek prowadzących działalność w zakresie obrotu nieruchomościami) mają obowiązek przedłożyć wszystkie dokumenty drogą elektroniczną.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

W przypadku braku odpowiedzi strony przeciwnej postępowanie prowadzone drogą elektroniczną toczy się w taki sam sposób jak postępowanie prowadzone zgodnie z procedurą pisemną. Po upływie terminu na udzielenie odpowiedzi przez pozwanego lub dłużnika sąd wydaje stosowne orzeczenie.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Zob. pkt 10 – ta sama kwestia.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Art. 16a ZPP stanowi, że forma elektroniczna jest równoważna formie pisemnej, jeżeli dane w formie elektronicznej umożliwiają ich przetwarzanie w sądzie, są dostępne i nadają się do późniejszego wykorzystania, oraz że danych w formie elektronicznej nie można postrzegać jako pozbawione wartości dowodowej ze względu na fakt, że są przedstawione w formie elektronicznej. Taką samą zasadę zawiera ustawa o transakcjach elektronicznych i podpisie elektronicznym (Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, art. 13 ust. 1).

Dokumenty i dowody można przedstawiać w formie elektronicznej w postępowaniu egzekucyjnym oraz w celu zabezpieczenia roszczeń. W kwestii zgodności z wymogami technicznymi w przypadku dokumentu elektronicznego niebędącego wnioskiem (załącznika) zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 19 ust. 1 i 2 regulaminu dotyczącego dokumentów elektronicznych. Zob. również odpowiedź na pkt 4.

Dokumenty można również przedkładać w formie elektronicznej. Wniosek elektroniczny to dokument elektroniczny zawierający wniosek składany przez stronę sądowego postępowania cywilnego (regulamin dotyczący transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym). W tym samym regulaminie zdefiniowano również „załącznik elektroniczny”, tj. dokument pisemny przekonwertowany na formę elektroniczną i załączony do wniosku elektronicznego.

Użytkownik składa wniosek elektroniczny, wybierając odpowiednią transakcję elektroniczną umożliwiającą złożenie wniosku elektronicznego na portalu e-Sodstvo i wprowadzając wymagane informacje ze standardowej części tekstu wniosku w odpowiednim polu formularza wyświetlanego na ekranie (formularza internetowego). Jeżeli wniosek elektroniczny zawiera również część wyjaśniającą zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z własnej inicjatywy użytkownika, użytkownik tworzy odrębny dokument elektroniczny składający się wyłącznie z tekstu części wyjaśniającej (niestandardowa część tekstu wniosku elektronicznego), który spełnia wymogi ustanowione w art. 19 regulaminu dotyczącego transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym, oraz załącza ten dokument elektroniczny do transakcji realizowanej za pośrednictwem podstrony e-Izvršba (e-Egzekucja). Użytkownik opatruje taki dokument swoim bezpiecznym podpisem elektronicznym. Taką samą procedurę stosuje się w odniesieniu do załączników do wniosku elektronicznego. Zob. również odpowiedzi przedstawione powyżej.

Ponieważ dokument przekonwertowany na formę elektroniczną przejmuje właściwości (wartość dowodową) dokumentu oryginalnego, na potrzeby postępowania w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości przyjęto specjalną regułę służącą zapewnieniu pewności prawa, zgodnie z którą konwersji dokumentów prywatnych (umów) na formę elektroniczną może dokonywać wyłącznie notariusz pełniący funkcję osoby zaufania publicznego. Zgodnie z przepisami notariusz jest również zobowiązany do przechowywania tego dokumentu do chwili dokonania wpisu. Strona/wnioskodawca może samodzielnie przekonwertować inne dokumenty stanowiące podstawę wpisu (orzeczenia sądowe i inne decyzje organu państwowego) na formę elektroniczną.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Zgodnie z przepisami regulaminu dotyczącego transakcji elektronicznych w sądowym postępowaniu cywilnym elektroniczne orzeczenie sądowe traktuje się w taki sam sposób jak oryginalne orzeczenie sądowe. Doręczenie orzeczenia sądowego drogą elektroniczną polega na przesłaniu kopii elektronicznego orzeczenia sądowego w formie dokumentu elektronicznego. Przy doręczaniu orzeczenia sądowego pocztą przesyła się wydrukowaną kopię elektronicznego orzeczenia sądowego.

*Należy podkreślić, że pomimo obowiązujących przepisów w praktyce przesyłanie dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych drogą elektroniczną nie jest jeszcze obecnie możliwe, z wyjątkiem postępowania w związku z niewypłacalnością i postępowania w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości. Począwszy od dnia 10 kwietnia 2014 r. dokumenty sądowe doręcza się również adwokatom i komornikom w formie elektronicznej, tj. środkami łączności elektronicznej.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Tak. Wyrok lub postanowienie wydane w formie elektronicznej zostają opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym przewodniczącego składu sędziowskiego oraz bezpiecznym podpisem elektronicznym sądu. Podpisy te są potwierdzone certyfikatem kwalifikowanym. Jeżeli bezpieczny podpis elektroniczny przewodniczącego składu sędziowskiego został potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym, który zawiera również oznaczenie sądu, bezpieczny podpis elektroniczny sądu nie jest wymagany. Wyroki automatycznie przetwarzane w systemie informacyjnym mogą być opatrzone faksymile zamiast podpisu i pieczęci.

Orzeczenie wydane w formie fizycznej lub elektronicznej może zostać doręczone stronom jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub jako kopia elektroniczna (skan) lub w formie elektronicznej. Zob. również uwaga do odpowiedzi na pyt. 13.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Jak już wspomniano powyżej, pomimo istniejących przepisów prawnych składanie wniosków elektronicznych, w tym również odwołań, nie jest jeszcze możliwe we wszystkich rodzajach postępowań, choć wnioski można już składać drogą elektroniczną w postępowaniu egzekucyjnym, postępowaniu w związku z niewypłacalnością i postępowaniu w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości, jeżeli wnioskodawca spełnia warunki mające zastosowanie do użytkownika systemu informacyjnego e-Sodstvo. Zob. również odpowiedzi przedstawione powyżej.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Tak, za pośrednictwem portalu e-Sodstvo można również wszcząć postępowanie egzekucyjne drogą elektroniczną (e-Izvršba). Wnioskodawca może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie oryginalnego dokumentu za pośrednictwem portalu e-Sodstvo (podstrona e-Izvršba) jako zarejestrowany użytkownik i kwalifikowany użytkownik zewnętrzny. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu egzekucyjnego oraz wniosek o zabezpieczenie roszczeń za pośrednictwem podstrony e-Izvršba wyłącznie jako kwalifikowany użytkownik zewnętrzny. W tym miejscu należy podkreślić, że postępowanie egzekucyjne i postępowanie służące zabezpieczeniu roszczeń przeprowadza się zgodnie z przepisami krajowymi (ZIZ).

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Korzystając z systemu informacyjnego, strony mogą przejrzeć i skopiować plik w formie elektronicznej, przy czym swoją tożsamość potwierdzają za pomocą certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W postępowaniu egzekucyjnym i postępowaniu służącym zabezpieczeniu roszczeń prowadzonym przed sądami rejonowymi (okrajna sodišča) użytkownicy, którzy złożyli wniosek elektroniczny za pośrednictwem podstrony e-Izvršba, mogą zapoznać się z treścią złożonych przez siebie dokumentów, a także pism procesowych w danej sprawie, w odniesieniu do których złożyli wniosek elektroniczny i w których zostali wskazani jako uczestnicy postępowania. W regulaminie dotyczącym formularzy, rodzajów postępowań egzekucyjnych oraz automatycznego postępowania egzekucyjnego określa się dokumenty, z którymi użytkownik z danej grupy może się zapoznać.

Wgląd w akta sprawy jest również dozwolony w postępowaniu w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości. Jedna z różnic między postępowaniem w sprawie dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości a postępowaniem egzekucyjnym polega na tym, że w tym pierwszym przypadku wszyscy zarejestrowani użytkownicy (tj. nie tylko wnioskodawcy i pozostali uczestnicy postępowania) mają wgląd w akta sprawy do chwili dokonania wpisu w rejestrze nieruchomości. Wszyscy użytkownicy mają wgląd wyłącznie w pisma procesowe (wnioski, orzeczenia sądowe itp.), natomiast załączniki do tych pism, tj. dokumenty, nie są ogólnodostępne z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych uczestników postępowania.

Powiązane strony

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

http://www.pisrs.si/Pis.web/

https://www.uradni-list.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

Ostatnia aktualizacja: 10/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.