Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Szwecja
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

1 Czy można wszcząć postępowanie za pośrednictwem internetu?

Nie jest obecnie możliwe złożenie pozwu w sprawie cywilnej za pośrednictwem internetu. Pozew musi być złożony na piśmie i podpisany własnoręcznie przez powoda lub jego pełnomocnika. Wymóg złożenia własnoręcznego podpisu oznacza, że pozwu nie można złożyć drogą elektroniczną.

W postępowaniu uproszczonym wniosek o wydanie nakazu zapłaty można złożyć do szwedzkiej służby komorniczej (Kronofogdemyndigheten) za pośrednictwem internetu.

2 Jeżeli tak, jakiego rodzaju spraw dotyczy ta możliwość? Czy niektóre sprawy można wszcząć wyłącznie przez internet?

Jak wynika z odpowiedzi na pytanie 1, jest to możliwe wyłącznie w postępowaniu uproszczonym.

3 Czy wszczęcie postępowania jest możliwe przez cały czas (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) czy tylko w określonych godzinach? W tym drugim przypadku, w jakich godzinach?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

4 Czy pozew powinien być sformułowany w określonym formacie?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

5 W jaki sposób zabezpiecza się dane przesyłane i przechowywane?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

6 Czy istnieje konieczność zastosowania jakiejś formy podpisu elektronicznego lub rejestracji czasu?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

7 Czy istnieje konieczność uiszczenia opłat sądowych? Jeżeli tak, w jaki sposób można je uiścić i czy różnią się od opłat w tradycyjnym postępowaniu (z pominięciem drogi elektronicznej)?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

Elektroniczny wniosek o wydanie nakazu zapłaty przesyłany do służby komorniczej należy podpisać za pomocą zaawansowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE.

Służba komornicza może udzielić zwolnienia z tego wymogu, jeżeli oczekuje się, że wnioskodawca złoży dużą liczbę wniosków w sposób bezpieczny i odpowiedni pod względem technicznym. Nie ma konieczności uzupełniania wniosku elektronicznego o podpis odręczny, jeżeli postępowanie w sprawie wydania nakazu zapłaty zostaje przekazane do sądu do rozpoznania w zwykłym trybie.

8 Czy możliwe jest wycofanie pozwu, który został złożony przez internet?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

9 Czy pozwany ma możliwość/jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi przez internet, jeżeli powód wszczyna postępowanie przez internet?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet. Jak jednak wynika z odpowiedzi na pytanie 12, zasadniczo istnieje możliwość złożenia odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych przez internet, jeżeli nie wymagają one własnoręcznego podpisu.

10 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany odpowie na pozew?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

11 Co się dzieje z punktu widzenia procedury elektronicznej, jeżeli pozwany nie odpowie na pozew?

Nie istnieje żadna usługa umożliwiająca wszczęcie postępowania sądowego przez internet.

12 Czy możliwe jest składanie dokumentów do sądu drogą elektroniczną? Jeżeli tak, w jakich rodzajach postępowania i pod jakimi warunkami jest to możliwe?

Drogą elektroniczną można składać dokumenty, które nie wymagają własnoręcznego podpisu. Oznacza to, że co do zasady drogą elektroniczną można złożyć wszystkie dokumenty poza pozwem. Sąd może jednak zarządzić w danej sprawie, że dokument złożony drogą elektroniczną musi zostać potwierdzony przez wysyłającego przez przedstawienie podpisanego oryginału dokumentu.

13 Czy pisma sądowe, w tym w szczególności orzeczenia, można doręczać za pośrednictwem internetu?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na przykład sąd przesłał dokument drogą elektroniczną i aby odbiór dokumentu potwierdzono za pomocą wiadomości e-mail, jeżeli uznaje się to za stosowne w świetle obowiązujących przepisów dotyczących danych osobowych itp.

14 Czy orzeczenia sądowe mogą być wydawane w drodze elektronicznej?

Wyrok przesyła się pocztą, chyba że strona wnosi o przekazanie go inną drogą. W stosownych przypadkach, na przykład w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych, dokumenty można przesłać faksem lub pocztą elektroniczną lub udostępnić je drogą elektroniczną w inny sposób.

15 Czy można wnieść odwołanie i doręczyć orzeczenie w sprawie odwołania za pośrednictwem internetu?

Środek odwoławczy można wnieść za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie potrzeby sąd może jednak zażądać, aby wysyłający potwierdził taki środek odwoławczy przez przedstawienie podpisanego oryginału dokumentu.

W kwestii doręczeń – zob. odpowiedź na pytanie 13.

16 Czy możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pośrednictwem internetu?

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego może złożyć uprawniona strona lub jej pełnomocnik ustnie albo na piśmie. Aby złożyć wniosek ustnie, wnioskodawca (strona, która żąda wszczęcia postępowania egzekucyjnego) musi skontaktować się ze szwedzką służbą komorniczą. Wniosek złożony na piśmie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika. Służba komornicza może jednak zezwolić stronie, która składa wiele wniosków, na składanie ich drogą elektroniczną.

17 Czy strony lub ich zastępcy procesowi mogą dowiadywać się o przebiegu postępowania on-line? Jeżeli tak, to w jaki sposób można to robić?

Nie.

Ostatnia aktualizacja: 02/09/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.