Rozpatrywanie spraw online i kontaktowanie się z sądami przez internet

Informacja dotycząca obecnej sytuacji w zakresie komunikacji elektronicznej z sądami krajowymi.

W ostatnich latach coraz więcej państw członkowskich wprowadza zmiany w prawie, pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w postępowaniu w sprawach cywilnych. Zmiany te umożliwiają komunikację między organami sądowymi i stronami uczestniczącymi w postępowaniu za pomocą nowych narzędzi takich jak internet.

W niektórych sprawach wszczęcie postępowania może nastąpić po złożeniu przez powoda elektronicznego pozwu lub wniosku skierowanego do sądu za pośrednictwem internetu; w innych – sądy są uprawnione do doręczania stronom dokumentów elektronicznie; ponadto w pozostałych sprawach cała korespondencja jest również prowadzona elektronicznie. W niektórych państwach członkowskich wykorzystanie internetu do celów komunikacji jest przyjęte w prawie wszystkich postępowaniach cywilnych, w innych jest to ograniczone do pewnych szczególnych typów postępowania.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych w postępowaniu cywilnym nie może narażać na szwank praw podstawowych stron uczestniczących w postępowaniu. Nie można pozbawić stron dostępu do wymiaru sprawiedliwości z tego powodu, że nie mają one możliwości skorzystać z niektórych środków technologii komunikacyjnej. Ponadto krajowe ustawodawstwo powinno zapewnić, by komunikacja za pośrednictwem internetu nie zagrażała odpowiedniej ochronie danych wrażliwych wykorzystywanych w toku postępowania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.