Prelucrarea automată

Bulgaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Dreptul bulgar nu prevede o astfel de opțiune. Cererile sunt depuse în scris la grefa instanței și trebuie să fie redactate în limba bulgară. Cererile pot fi trimise doar prin poștă, nu se acceptă trimiterea prin fax sau e-mail.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

În temeiul dreptului bulgar, acțiunile procedurale ale părților în cauze civile și comerciale nu sunt considerate valabile dacă sunt introduse și semnate electronic. Părțile introduc o acțiune în justiție prin intermediul unei cereri scrise în limba bulgară și care poartă semnăturile acestora. O cerere poate fi depusă la biroul grefierului din cadrul instanței competente sau adresată și transmisă instanței prin poștă.

Articolul 184 din Codul de procedură civilă permite prezentarea de documente în format electronic și pe hârtie ca elemente de probă în cauzele civile și comerciale. Documentul în format electronic poate fi prezentat instanței pe hârtie. Dacă este contestat de către persoana adversă, documentul trebuie să fie prezentat pe suport electronic. Dacă nu există echipamentul și personalul necesar pentru a reproduce documentul în format electronic în cadrul unei ședințe de judecată, partea care a prezentat un astfel de document poate fi obligată de către instanță să pună la dispoziția celorlalte părți o copie a documentului respectiv în format electronic.

Procedura de contestare a unui document în format electronic, în special a semnăturii electronice, care constituie un element specific obligatoriu al unui document în format electronic, este prevăzută în Legea privind documentele în format electronic și semnătura electronică.

Singura dispoziție prevăzută în Codul de procedură civilă pentru acțiunea procedurală online este sechestrul creanțelor unui debitor în procedura de executare. Acest cadru juridic face parte din procesul de executare, iar acțiunea este desfășurată de către un executor judecătoresc.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Articolul 42 alineatul (4) din Codul de procedură civilă permite notificarea sau comunicarea de acte prin e-mail unei părți într-o cauză civilă sau comercială. Se consideră că actele au fost notificate sau comunicate atunci când acestea au fost introduse în sistemul informațional dedicat acestei proceduri, iar notificarea sau comunicarea este atestată printr-o copie a înregistrării electronice relevante, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din cod.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

A se vedea răspunsul la întrebarea 13.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

A se vedea răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Dreptul bulgar nu prevede acest lucru. A se vedea ultimul paragraf din răspunsul la întrebarea 12.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Accesul publicului la hotărârile judecătorești este disponibil (fără a fi nevoie să fiți înregistrat) pe site-ul Consiliului Judiciar Suprem al Republicii Bulgaria: http://legalacts.justice.bg/. Se poate efectua o căutare a hotărârilor judecătorești în funcție de instanță, tipul de cauză, an, număr dosar și cuvinte-cheie. De asemenea, este asigurată și funcția de căutare avansată pe baza unor criterii mai specifice. Ca urmare a căutării, o parte într-o cauză, sau reprezentantul acesteia, poate descărca decizia judecătorească în format „.doc”. Hotărârile sunt publicate de îndată ce sunt adoptate, cu respectarea cerințelor din Legea privind protecția datelor cu caracter personal și din Legea privind protecția informațiilor clasificate. Hotărârile sunt publicate în așa fel încât persoanele fizice și juridice menționate în acestea să nu poată fi identificate. Hotărârile pronunțate în cauze care se referă la starea civilă sau de sănătate a persoanelor fizice sunt publicate fără motivare.

În plus, site-ul fiecărei instanțe permite urmărirea stadiului procedurii și monitorizarea hotărârilor judecătorești. Hotărârile judecătorești și informațiile cu privire la stadiul procedurii se găsesc cu ajutorul criteriilor de căutare menționate anterior, iar hotărârile sunt publicate în modul descris mai sus. Ca urmare a căutării, partea în cauză sau reprezentantul acesteia poate descărca hotărârea judecătorească adoptată în format „.doc”.

Ultima actualizare: 25/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.