Prelucrarea automată

Cehia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, în Republica Cehă orice cerere poate fi depusă prin mijloace electronice.

Acest lucru este posibil (a) prin poștă electronică cu o semnătură electronică certificată sau (b) prin intermediul unei cutii cu date (data box), și anume un registru electronic special conceput pentru notificarea și executarea actelor în raport cu autoritățile publice. Aceste proceduri sunt echivalente cu depunerea în scris a unei cereri standard. De asemenea, o cerere poate fi depusă printr-un e-mail standard fără semnătură electronică certificată, dar această depunere pe cale electronică trebuie urmată, în termen de trei zile, de transmiterea unui text identic în format standard scris sau prin metodele descrise la literele (a) și (b) de mai sus. Pentru detalii privind toate aceste proceduri, a se vedea răspunsul nostru la întrebarea 6.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Este posibilă depunerea unei cereri pe cale electronică pentru orice tip de cauză. O cerere de emitere a unei somații de plată electronică poate fi depusă numai pe cale electronică.

Procedura pentru o somație de plată electronică este o procedură accelerată specială. Reclamantul depune cererea completând un formular electronic pe site-ul web ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ și semnează cu o semnătură electronică certificată. Reclamanții pot solicita până la 1 milion CZK. Formularul trebuie completat corect și plata taxei judiciare trebuie efectuată înainte de emiterea unei somații de plată electronică. Dacă toate cerințele sunt îndeplinite, instanța poate emite o somație de plată electronică. Prin aceasta, instanța obligă pârâtul să plătească reclamantului suma datorată și cheltuielile de judecată în termen de 15 zile de la primirea acesteia sau să introducă o cale de atac la instanța care a emis somația în același termen. Somația de plată electronică care nu a fost contestată are forța juridică a unei hotărâri definitive. În cazul în care unul dintre pârâți introduce o cale de atac în termenul stabilit, somația de plată electronică este anulată integral, iar instanța stabilește o audiere.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Depunerea unei cereri pe cale electronică este posibilă în orice moment.

Atunci când depun o cerere prin poșta electronică cu o semnătură electronică certificată, reclamanții pot consulta site-ul web ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (deși acesta este disponibil doar în limba cehă). Cererile pot fi depuse, de asemenea, la adresa de e-mail a grefei corespunzătoare a instanței. Adresele de e-mail ale grefelor pot fi găsite la adresa https://justice.cz/soudy.

Atunci când cererile sunt depuse într-o cutie cu date a unei instanțe, datele de identificare ale cutiilor cu date ale instanțelor individuale pot fi găsite pe portalul administrației publice în lista entităților care dispun de cutii cu date (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – în secțiunea „organisme guvernamentale centrale” sau pe site-ul web al Ministerului de Justiție https://www.justice.cz/, la datele de contact ale instanțelor individuale.

Cererile pot fi depuse și prin completarea directă a formularului electronic utilizând aplicația web https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage - a se vedea „Introducerea cererilor în instanță”.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Ca regulă generală, toate operațiunile pot fi efectuate în orice format, cu excepția cazului în care legea prevede un anumit format pentru anumite operațiuni. Mai presus de toate, depunerile trebuie să fie ușor de înțeles și specifice.

Atunci când utilizează anumite proceduri electronice, reclamanții pot fi restricționați de parametrii tehnici pentru diferite mijloace de comunicare. De exemplu, atunci când se utilizează portalul ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (a se vedea întrebările 2, 3 și 6), dimensiunea maximă a tuturor fișierelor atașate este limitată la 10 MB, iar formatele acceptabile ale documentelor sunt pdf, rtf, xls, doc și txt. În mod similar, dimensiunea mesajelor trimise către cutiile cu date este limitată la 10 MB, iar formatele acceptabile pentru mesajele de date trimise la cutiile cu date sunt pdf, PDF/A, xml (în cazul în care acesta corespunde schemei XSD disponibile public, publicată de destinatarul mesajului de date), ffo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn și gml/gfs/xsd. Depunerile efectuate la o adresă de e-mail trebuie să fie în format HTML, PLAIN TEXT cu text codificat - ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), Unicode sau UTF-8. Dimensiunea e-mailului (inclusiv a fișierelor atașate) este limitată la 5 MB. Sistemele de operare compatibile sunt: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP și Windows Vista (a fost identificată o problemă cu Windows Vista pentru anumite registre HW de certificate electronice calificate - de exemplu, Smart card reader SCR3320); în prezent, nu este posibilă semnarea sau transmiterea unui document electronic cu ajutorul acestui cititor. Documentul poate fi semnat și trimis dacă fișierul pfx (p12) este specificat în Java Applet și se introduce o parolă pentru o cheie privată). Reclamanții care intenționează să utilizeze portalul ePodatelna sau cutiile cu date pot consulta instrucțiunile și manualele de utilizare de pe site-ul web pentru informații detaliate.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Instanțele judecătorești și executorii judecătorești acționează în conformitate cu legislația care reglementează protecția datelor [în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD)] și cu alte acte legislative relevante.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Pentru a depune cereri în cadrul procedurii civile de drept comun, se pot utiliza patru proceduri electronice diferite:

În primul rând, o cerere poate fi depusă prin poștă electronică cu semnătură electronică certificată. O semnătură electronică certificată este definită în secțiunea 11 din Legea nr. 227/2000 privind semnăturile electronice; aceasta este (a) o semnătură garantată bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat din Cehia și care conține informații care permit identificarea fără echivoc a semnatarului (lista furnizorilor acreditați din Republica Cehă este disponibilă pe site-ul web al Ministerului de Interne al Cehiei http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) sau (b) o semnătură electronică garantată bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu sediul în afara Republicii Cehe, în cazul în care certificatul calificat a fost emis în cadrul unui serviciu înscris pe lista serviciilor de certificare de încredere ca serviciu pe care furnizorul de servicii este acreditat să îl furnizeze sau ca serviciu a cărui furnizare face obiectul unei supravegheri în conformitate cu legislația UE relevantă. Acest tip de depunere este echivalent cu o depunere scrisă standard. Reclamanții care doresc să depună cereri în acest mod ar trebui să consulte site-ul web ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Cererile pot fi depuse, de asemenea, la adresa de e-mail a grefei corespunzătoare a instanței. Adresele de e-mail ale grefelor pot fi găsite pe site-ul https://justice.cz/soudy la datele de contact ale instanțelor individuale.

În al doilea rând, se pot utiliza cutii cu date. Acestea sunt repertorii electronice speciale pentru notificarea și executarea actelor în raport cu autoritățile publice din Republica Cehă. Cutiile cu date sunt reglementate în principal de Legea nr. 300/2008 privind operațiunile electronice și conversia autorizată a documentelor. Acest tip de depunere este echivalent cu o depunere scrisă standard. Detalii privind sistemul cutiilor cu date pot fi găsite pe site-ul web http://www.datoveschranky.info/, iar utilizatorii pot accesa conturi prin intermediul site-ului web https://www.mojedatovaschranka.cz/. Toate instanțele dispun de cutii cu date. Datele de identificare ale cutiilor cu date ale fiecărei instanțe pot fi găsite pe portalul administrației publice în lista entităților care dispun de cutii cu date (https://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – în secțiunea „organisme guvernamentale centrale” sau pe site-ul web al Ministerului de Justiție https://www.justice.cz/, la datele de contact ale instanțelor individuale.

În al treilea rând, cererile pot fi depuse, de asemenea, prin poșta electronică standard fără semnătură certificată. Cu toate acestea, aceste depuneri trebuie să fie urmate, în termen de trei zile, de depunerea unui text identic în format standard scris sau prin metodele descrise mai sus, în caz contrar instanța nu va ține seama de acestea (secțiunea 42 din Codul de procedură civilă).

În al patrulea rând, este posibilă depunerea unei cereri în instanță și trimiterea anexelor aferente pe cale electronică completând direct formularul electronic prin intermediul aplicației web https://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Un ghid online este disponibil în acest scop – a se vedea secțiunea „Introducerea cererilor în instanță”. Ghidul permite completarea unui anumit tip de formular electronic și generarea cererilor introduse în format PDF. Pentru a depune o cerere în instanță în mod corect, reclamanții trebuie să aibă instalat Adobe Acrobat Reader și „să dețină o semnătură electronică certificată”.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, procedurile judiciare implică taxe. Reclamantul poate plăti taxa, care se bazează pe un barem de taxe, fie în contul instanței relevante deținut la Banca Națională a Cehiei, fie prin timbrul fiscal (pentru sume de până la 5 000 CZK). În cazul în care taxa nu este achitată în momentul depunerii cererii, instanța va stabili un termen până la care reclamantul trebuie să o plătească și îl va informa cu privire la consecințele neplății. Procedura se suspendă în cazul în care taxa nu a fost achitată în termenul stabilit.

Taxele și metodele de plată pentru procedurile inițiate prin depuneri electronice nu diferă de taxele și metodele de plată pentru procedurile inițiate în mod standard. Excepție face procedura referitoare la somația de plată electronică, în cazul căreia taxa judiciară este ușor mai scăzută decât cea pentru acțiunile civile de drept comun.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da. Cererile depuse pe internet pot fi retrase în același mod ca cele introduse în mod standard. Retragerea cererii respective se poate face pe cale electronică sau în mod standard.

Reclamanții pot retrage cererile în totalitate sau parțial până în momentul în care hotărârea instanței a devenit definitivă. În cazul în care se retrage o cerere, instanța va suspenda procedura integral sau în măsura în care se retrage cererea. În cazul în care o moțiune de introducere a unei acțiuni este retrasă după ce instanța s-a pronunțat cu privire la cauză, dar hotărârea nu este încă definitivă, instanța va decide dacă retrage sau nu decizia în măsura în care moțiunea este retrasă. În cazul în care celelalte părți nu sunt de acord cu retragerea cererii din motive întemeiate, instanța va decide că retragerea nu este efectivă, cu excepția anumitor proceduri specifice. (secțiunea 96 din Codul de procedură civilă)

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Pârâtul poate comunica prin internet, dar nu este obligat să facă acest lucru.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cazul în care pârâtul introduce o cale de atac împotriva unei somații de plată electronică în termenul legal, aceasta este anulată în totalitate, instanța organizează o audiere, iar procedura judiciară continuă ulterior în mod standard, mai precis ca procedură civilă standard în primă instanță.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care pârâtul nu introduce o cale de atac împotriva unei somații de plată electronică în termenul legal, somația de plată dobândește forța unei hotărâri definitive.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Documentele pot fi transmise instanței pe cale electronică pentru orice tip de procedură. Aspectele tehnice sunt prezentate în răspunsul nostru la întrebarea 4.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Instanțele notifică actele judiciare cutiilor cu date ale entităților care le-au înființat. Pentru detalii privind cutiile cu date, a se vedea răspunsul nostru la întrebarea 6.

Instanțele pot, de asemenea, să notifice sau să comunice actele și hotărârile prin poștă electronică cu semnătură certificată la o adresă de e-mail pe care destinatarul a comunicat-o instanței, cu condiția ca destinatarul să fi solicitat sau să fi consimțit notificarea sau comunicarea materialelor de către instanță în acest mod și să fi identificat un furnizor acreditat de servicii de certificare care a eliberat certificatul său calificat și să păstreze o evidență a acestora sau să fi depus propriul său certificat calificat valabil. Pentru informații privind certificatele calificate, a se vedea răspunsul nostru la întrebarea 6. Pentru ca notificarea sau comunicarea să producă efecte, destinatarul trebuie, în termen de trei zile de la trimiterea actului, să confirme primirea actului judiciar (de exemplu, la adresa de e-mail a instanței în cauză) prin intermediul unui mesaj electronic cu semnătura sa electronică garantată.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Deciziile judiciare sunt notificate cutiilor cu date ale entităților care le-au înființat. Pentru informații privind cutiile cu date, a se vedea răspunsul nostru la întrebarea 6.

Deciziile judiciare pot fi, de asemenea, notificate prin poștă electronică cu semnătură certificată la o adresă de e-mail pe care destinatarul a comunicat-o instanței, cu condiția ca destinatarul să fi solicitat sau să fi consimțit notificarea sau comunicarea materialelor de către instanță în acest mod și să fi identificat un furnizor acreditat de servicii de certificare care a eliberat certificatul său calificat și să păstreze o evidență a acestora sau să fi depus propriul său certificat calificat valabil. Pentru informații privind certificatele calificate, a se vedea răspunsul nostru la întrebarea 6. Pentru ca notificarea sau comunicarea să producă efecte, destinatarul trebuie, în termen de trei zile de la trimiterea actului, să confirme primirea actului judiciar (de exemplu, la adresa de e-mail a instanței în cauză) prin intermediul unui mesaj electronic cu semnătura sa electronică garantată.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, calea de atac poate fi introdusă prin mijloace electronice, în același mod ca o cerere de chemare în judecată. A se vedea întrebarea 6.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, procedurile de executare silită pot fi inițiate pe cale electronică, în același mod ca o cerere de chemare în judecată.

În cazul în care reclamantul alege să obțină executarea unei plăți prin intermediul unui executor judecătoresc, răspunsul nostru la întrebarea 6 se aplică mutatis mutandis. Lista executorilor judecătorești și adresele lor de e-mail și datele de identificare ale cutiei cu date pot fi găsite pe site-ul web http://www.ekcr.cz/.

În cazul procedurii judiciare de executare, vă rugăm să consultați răspunsul nostru la întrebarea 6.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În general, instanțele cehe comunică cu părțile și cu reprezentanții legali ai acestora prin poștă electronică sau prin telefon pentru a răspunde la întrebările cu privire la stadiul cauzei acestora.

Informații de bază cu privire la evenimente care au apărut în cursul procedurii (fără detalii personale) sunt de asemenea disponibile on-line pe site-ul web InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (disponibil doar în limba cehă). Informații cu privire la procedurile viitoare sunt disponibile pe site-ul web InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Pentru a obține acces la sistem, este necesar să se introducă denumirea instanței și numărul dosarului cauzei.

Ultima actualizare: 19/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.