NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini cehă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Republica Cehă
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, orice cerere poate fi transmisă prin mijloace electronice în Republica Cehă.

Cererile pot fi transmise (a) prin poștă electronică cu semnătură electronică certificată sau (b) prin cutia cu date, și anume un registru electronic special conceput pentru trimiterea și punerea în aplicare a actelor în raport cu o autoritate publică. Aceste proceduri sunt echivalente cu formatul standard scris. O cerere poate fi transmisă de asemenea prin intermediul poștei electronice normale, fără o semnătură electronică certificată, însă, în acest caz, această depunere trebuie să fie urmată, în termen de trei zile, de transmiterea unui text identic în formatul standard scris, sau prin metodele descrise la literele (a) și (b) de mai sus. Informații detaliate cu privire la toate aceste proceduri sunt expuse în răspunsul la întrebarea 6.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

O cerere poate fi transmisă prin mijloace electronice în toate cazurile. Somația de plată electronică poate fi întocmită doar în format electronic.

Procedura somației de plată electronice este o procedură specială simplificată. Solicitantul depune o cerere prin intermediul unui formular electronic, completată pe site-ul web ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/, și semnează această cerere utilizând semnătura electronică certificată. Solicitantul poate solicita o sumă de maxim 1 milion CZK, iar condițiile pentru emiterea unei somații de plată electronice includ completarea corectă a formularului și plata unei taxe judiciare. În cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile, instanța poate emite o somație de plată electronică. Prin aceasta, ea obligă pârâtul să achite creanța și cheltuielile de judecată în termen de 15 zile de la primirea sa sau să introducă o cale de atac la instanța care a emis somația. Somația de plată electronică care nu a fost contestată are forța juridică a unei hotărâri definitive. În cazul în care unul dintre pârâți formulează o cale de atac în termenul permis, somația de plată electronică este anulată în totalitate, iar instanța va stabili o audiere.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Cererea electronică poate fi transmisă în orice moment.

În cazul unei cereri formulate prin poșta electronică cu semnătură electronică certificată, poate fi utilizat site-ul web ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (deși este disponibil numai în limba cehă). Cererea poate fi transmisă și pe adresa de e-mail a grefei instanței corespunzătoare. Adresele de e-mail ale grefelor pot fi găsite la adresa http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx.

În cazul unei cereri transmise cutiei cu date a unei instanțe, datele de identificare pentru cutiile cu date ale instanței relevante pot fi găsite pe portalul administrației publice, pe lista titularilor de cutii cu date (http://seznam.gov.cz/) –în secțiunea „Organe ale administrației de stat” sau pe site-ul web al Ministerului Justiției https://www.justice.cz/ sub datele de contact ale instanțelor individuale.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Ca regulă generală, tranzacțiile pot fi efectuate în orice format, cu excepția cazului în care pentru anumite acte există un format specific prescris de lege. Este mai important ca depunerile să fie ușor de înțeles și clare.

Atunci când utilizează anumite proceduri electronice, reclamanții pot fi restricționați de parametrii tehnici care se aplică diferitelor mijloace de comunicare. De exemplu, atunci când se utilizează portalul ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/ (a se vedea întrebările 2, 3 și 6), dimensiunea maximă a tuturor fișierelor atașate este limitată la 10 MB, iar formatele documentelor acceptate sunt pdf, rtf, xls, doc și txt. În același mod, dimensiunea mesajelor aferente comunicărilor adresate cutiilor cu date este limitată la 10 MB, iar formatele acceptate pentru mesajele de date trimise cutiilor cu date sunt pdf, PDF/A, xml (dacă acesta corespunde cu schema XSD disponibilă publicului publicată de către destinatarul mesajului de date), fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn și gml/gfs/xsd. Depunerile la o adresă de e-mail trebuie să utilizeze formatul HTML, PLAIN TEXT cu textul codificat — ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), Unicode sau UTF-8. Dimensiunea e-mailului, inclusiv fișierele atașate, este limitată la 5 MB. Sistemele de operare acceptate includ: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista [în cazul Windows Vista a fost identificată o problemă cu o anumită stocare HW a certificatelor calificate electronice (de exemplu, cititorul inteligent de cartele SCR3320), în prezent nefiind posibil să fie semnată sau transmisă cu ajutorul acestui cititor nicio depunere electronică — o depunere electronică poate fi semnată și transmisă dacă fișierul pfx (p 12) este specificat în Java Applet și dacă este introdusă o parolă pentru o cheie privată]. Pentru informare, reclamantul care decide să utilizeze portalul ePodatelna sau o cutie cu date poate accesa instrucțiunile și manualul de utilizare de pe paginile web relevante.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Instanțele și executorii judecătorești procedează în conformitate cu legislația care reglementează protecția datelor cu caracter personal (în special Legea nr. 101/2000 Coll. privind protecția datelor cu caracter personal) și cu alte reglementări juridice relevante.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Pentru formularea unei cereri în procedura civilă de drept comun pot fi utilizate trei proceduri electronice diferite:

În primul rând, cererea poate fi depusă prin poștă electronică cu semnătură electronică certificată. Semnătura electronică certificată este definită în secțiunea 11 din Legea nr. 227/2000 Coll. privind semnăturile electronice; aceasta este (a) o semnătură garantată pe baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat ceh și care conține informații care permit identificarea fără echivoc a semnatarului (lista cu furnizorii acreditați din Republica Cehă este disponibilă pe site-ul web al Ministerului de Interne ceh http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) sau (b) o semnătură electronică garantată pe baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu sediul în afara teritoriului Republicii Cehe, atunci când certificatul calificat este emis ca parte a serviciilor introduse pe lista de servicii de certificare sigure ca un serviciu pe care furnizorul de servicii certificate este acreditat să le furnizeze sau ca serviciile a căror furnizare este supravegheată în conformitate cu reglementările relevante ale Uniunii Europene. Acest tip de depunere este echivalent cu formatul standard scris. Reclamantul care dorește să introducă cererea în acest mod ar trebui să consulte site-ul web ePodatelna http://epodatelna.justice.cz/. Cererea poate fi transmisă și pe adresa de e-mail a grefei instanței corespunzătoare. Adresele de e-mail ale grefelor pot fi găsite la adresa http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx sub datele de contact ale instanțelor individuale.

În al doilea rând, poate fi utilizată o cutie cu date, care este un registru electronic special conceput pentru trimiterea și punerea în aplicare a actelor în raport cu o autoritate publică din Republica Cehă. Cutiile cu date sunt reglementate în principal de Legea nr. 300/2008 Coll. privind actele electronice și schimbul de documente autorizate. Acest tip de depunere este echivalent cu formatul standard scris. Informații detaliate cu privire la sistemul cutiilor cu date pot fi găsite pe site-ul web http://www.datoveschranky.info/, iar accesul utilizatorilor în cont se realizează prin intermediul paginii web https://www.mojedatovaschranka.cz/. Toate instanțele sunt dotate cu cutii cu date. Datele de identificare ale cutiilor cu date la nivelul instanțelor individuale pot fi găsite pe portalul administrației publice pe lista titularilor de cutii cu date (http://seznam.gov.cz/) – în secțiunea „Organe ale administrației de stat” sau pe site-ul web al Ministerului Justiției https://www.justice.cz/ în datele de contact ale instanțelor individuale.

În al treilea rând, o cerere poate fi de asemenea depusă prin intermediul poștei electronice simple fără o semnătură verificată. Cu toate acestea, acest tip de depunere trebuie să fie urmată, în termen de trei zile, de transmiterea unui text identic în formatul standard scris sau prin metodele descrise mai sus, întrucât, în caz contrar, instanța nu va lua în considerare această depunere (secțiunea 42 din Codul de procedură civilă).

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, procedurile judiciare implică taxe. Reclamantul poate să plătească taxa, care se bazează pe o grilă de taxare, fie în contul instanței în cauză deschis la Banca Națională a Cehiei, fie — cu condiția să fie de maximum 5 000 CZK — prin intermediul timbrului fiscal aplicat. În cazul în care taxa nu este achitată în momentul depunerii cererii, instanța va solicita reclamantului să plătească această taxă, va stabili un termen-limită specific și îl va informa cu privire la consecințele neplății. La expirarea termenului-limită, procedura se suspendă.

Taxele și metoda lor de plată în cazul procedurilor inițiate prin transmiteri electronice nu diferă de metoda de plată pentru procedurile inițiate printr-o metodă standard. Excepție face procedura ordonanței de plată electronice, în cazul căreia taxa judiciară este ușor mai scăzută decât cea pentru procedura civilă de drept comun.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da. O depunere care a fost efectuată pe internet poate fi retrasă în același fel ca o depunere efectuată în mod standard. Retragerea poate fi realizată prin mijloace electronice sau în mod standard.

În ceea ce privește cererea, reclamantul o poate retrage în totalitate sau în parte până la data la care hotărârea instanței devine definitivă. În cazul în care cererea este retrasă, instanța va suspenda judecarea cauzei în întregime sau în funcție de partea de cerere retrasă. În cazul în care cererea de inițiere a procedurii este retrasă după ce instanța s-a pronunțat în cauză, însă hotărârea nu este încă definitivă, instanța va decide, de asemenea, în funcție de partea de cerere retrasă, dacă va retrage sau nu va retrage decizia. În cazul în care celelalte părți nu sunt de acord cu retragerea cererii dintr-un motiv întemeiat, instanța va decide că retragerea cererii nu produce efecte, cu excepția anumitor proceduri specifice. (secțiunea 96 din Codul de procedură civilă)

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Pârâtul poate comunica utilizând internetul, dar nu este obligatoriu să facă acest lucru.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cazul în care pârâtul răspunde somației de plată electronice în termenul legal permis, somația de plată electronică este anulată în totalitate, instanța stabilește o ședință și procedura judiciară se desfășoară în mod normal, și anume procedura judiciară civilă standard în primă instanță.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care pârâtul nu răspunde unei somații de plată electronice în termenul legal permis, somația de plată electronică dobândește forța juridică a unei hotărâri definitive.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Documentele pot fi comunicate sau notificate instanței în formă electronică, pentru orice tip de procedură. Detaliile tehnice sunt prezentate în răspunsul la întrebarea nr. 4.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Instanța transmite documente cutiilor cu date ale entităților care au instituit aceste cutii. Pentru mai multe detalii privind cutiile cu date, a se vedea răspunsul la întrebarea 6.

Instanța poate, de asemenea, să transmită documente și hotărâri prin poșta electronică cu semnătură certificată la o adresă de e-mail pe care destinatarul a pus-o la dispoziția instanței, cu condiția ca destinatarul să fi solicitat sau să fi consimțit la transmiterea materialelor de către instanță în acest mod și cu condiția ca aceasta să fi identificat un furnizor de servicii de certificare acreditat, care a emis certificatul său calificat și care păstrează registre de evidență ale acestuia, sau să fi transmis propriul său certificat calificat valid. Pentru mai multe detalii privind certificatele calificate, a se vedea răspunsul la întrebarea 6. Pentru ca transmiterea să producă efecte, destinatarul trebuie să confirme primirea prin intermediul unui mesaj de date în termen de 3 zile de la trimiterea documentului (de exemplu, la adresa de e-mail a instanței competente) cu semnătură sa electronică garantată.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Hotărârile judecătorești sunt transmise către cutiile cu date ale entităților care au instituit aceste cutii. Pentru mai multe detalii privind cutiile cu date, a se vedea răspunsul la întrebarea 6.

Deciziile judecătorești pot fi de asemenea transmise prin poșta electronică cu semnătură certificată la o adresă de e-mail pe care destinatarul a pus-o la dispoziția instanței, cu condiția ca destinatarul să fi solicitat sau să fi consimțit la transmiterea materialelor de către instanță în acest mod și cu condiția ca aceasta să fi identificat un furnizor de servicii de certificare acreditat, care a emis certificatul său calificat și care păstrează registre de evidență ale acestuia, sau să fi transmis propriul său certificat calificat valid. Pentru mai multe detalii privind certificatele calificate, a se vedea răspunsul la întrebarea 6. Pentru ca transmiterea să producă efecte, destinatarul trebuie să confirme primirea prin intermediul unui mesaj de date în termen de 3 zile de la trimiterea documentului (de exemplu, la adresa de e-mail a instanței competente) cu semnătură sa electronică garantată.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, calea de atac poate fi introdusă prin mijloace electronice, în același mod ca o cerere de chemare în judecată. A se vedea întrebarea nr. 6.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, procedurile de executare silită pot fi inițiate pe cale electronică, în același mod ca o cerere de chemare în judecată.

În cazul în care reclamantul alege să obțină executarea unei plăți prin intermediul unui executor judecătoresc, răspunsul la întrebarea nr. 6 se aplică mutatis mutandis. Lista executorilor judecătorești și adresele lor de e-mail și datele de identificare ale cutiei cu date pot fi găsite pe site-ul web http://www.ekcr.cz/.

În cazul executării judiciare, se poate face trimitere la răspunsul la întrebarea nr. 6.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În general, instanțele cehe comunică cu părțile și cu reprezentanții legali ai acestora prin poștă electronică sau prin telefon pentru a răspunde la întrebările cu privire la stadiul cauzei acestora.

Informații de bază cu privire la aspecte care au apărut în cursul procedurii (fără detalii personale) sunt de asemenea disponibile on-line pe site-ul web InfoSoud: http://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (disponibil doar în limba cehă). Informații cu privire la procedurile viitoare sunt disponibile pe site-ul web InfoJednání: http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Pentru a obține acces la sistem, este necesar să se introducă denumirea instanței și numărul dosarului cauzei.

Ultima actualizare: 25/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.