Prelucrarea automată

Estonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, acțiunea poate fi inițiată utilizând sistemul de informații procedurale (sistemul e-File).

Sistemul poate fi accesat la adresa https://etoimik.rik.ee/.

Un material video care explică modul de utilizare a sistemului e-File este disponibil online la adresa: https://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Sistemul e-File poate fi utilizat de către părți în cadrul procedurilor de drept civil și administrativ, precum și în cadrul procedurilor penale și contravenționale. În ceea ce privește procedurile judiciare în materie civilă sau administrativă, este posibil să se inițieze proceduri și să se introducă documente și apeluri. În cazul procedurilor judiciare penale sau contravenționale, este posibil să se depună un număr limitat de documente cu privire la procedurile judiciare existente.

Somațiile de plată aferente cererilor de aplicare a procedurii accelerate în materie de datorii sau pensii alimentare pot fi depuse numai pe internet.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Da, serviciul este disponibil în permanență.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Pentru a intenta un proces în instanță, va trebui să completați în detaliu, cu text și date, formularele puse la dispoziție. Acestea diferă în funcție de tipul procedurii judiciare și al cererii, dar toate sunt într-un format similar: va trebui să furnizați informații generale cu privire la cauză, la părți, orice documente anexate cererii și toate informațiile referitoare la plata taxei de stat.

Formularul de cerere aferent procedurii accelerate a somației de plată este mai detaliat și întreaga cerere trebuie introdusă sub formă de metadate.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Pentru ca sistemul să recunoască autentificarea unei persoane, aceasta trebuie să se autentifice în cadrul sistemului e-File utilizând cartea de identitate sau aplicația de identificare pentru telefonul mobil. Portalul este securizat. La autentificarea în cadrul portalului (cu ajutorul cărții de identitate sau a aplicației de identificare pentru telefonul mobil), utilizatorilor li se asigură accesul doar la procedurile judiciare și la datele care îi privesc. Persoanele care nu sunt implicate în procedură nu au acces la procedurile judiciare ale altor persoane. Datele sunt transmise prin intermediul X-Road - nivelul de schimb securizat de date din cadrul sistemului național de informații. Acesta este un mediu tehnic și organizațional care facilitează schimbul de date securizat, prin internet, între sistemele de informații naționale.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Dacă legea impune semnarea anumitor tipuri de documente, acestea sunt semnate electronic, prin utilizarea cărții de identitate. Documentele procedurale pot fi depuse prin intermediul sistemului de dosare electronice, utilizând semnătura electronică. În cazul în care o cauză este trimisă la o instanță, sistemul de dosare electronice salvează în mod automat data la care s-a inițiat cauza. O persoană care înaintează un document de inițiere a unei cauze sau un alt document procedural către o instanță prin intermediul sistemului de dosare electronice, va primi o confirmare de primire prin intermediul e-mailului care specifică data și ora la care documentul a fost primit de instanță.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxa de stat trebuie plătită pentru îndeplinirea oricăror sarcini care, conform legii, sunt supuse unei taxe de stat. În general, taxa de stat trebuie să fie plătită înainte de a solicita îndeplinirea unei sarcini. Taxele de stat pot fi plătite prin intermediul unui link către sistemul bancar din cadrul sistemului e-File, precum și în afara sistemului, prin intermediul serviciilor bancare prin internet sau direct, la o sucursală bancară.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Reclamantul poate să retragă cererea până la încheierea procedurii preliminare în cazul în care acesta depune o cerere de retragere în fața instanței. O acțiune poate fi retrasă, cu acordul pârâtului, până când hotărârea judecătorească referitoare la acțiune intră în vigoare. Instanța ar trebui să fie informată cu privire la retragerea acțiunii în scris sau acest lucru ar trebui să se înregistreze în procesul-verbal aferent. Cererea poate fi depusă, de asemenea, prin intermediul sistemului e-File.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu există nicio obligație de a răspunde prin intermediul internetului. Pârâtul poate răspunde prin intermediul internetului, electronic sau în scris.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu există nicio diferență între acțiunile inițiate prin intermediul internetului și cele inițiate în alt mod. Modul în care sunt soluționate procedurile depinde de măsurile ulterioare luate de organismul responsabil de derularea procedurilor judiciare și poate să difere în funcție de tipul procedurilor judiciare, precum și de tipul cererii.

Dacă, într-o procedură accelerată a somației de plată, un debitor formulează o obiecție, instanța va continua să examineze cauza sau va închide procedura judiciară, în funcție de preferința reclamantului.

Cauzele civile pot fi soluționate prin intermediul unei proceduri judiciare scrise dacă părțile depun o cerere în acest scop sau instanța poate să decidă că respectiva cauză trebuie să fie examinată în cadrul unei ședințe de judecată. Procedura urmată va depinde de tipul cauzei și de obiecțiile formulate de pârât.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul unei proceduri accelerate a somației de plată, dacă pârâtul nu răspunde la o propunere de plată, adică nu formulează o obiecție, instanța va emite o somație de plată pentru suma corespunzătoare. Somația este executorie imediat, astfel încât instanța trebuie să se asigure că pârâtul a primit propunerea de plată.

În alte proceduri civile, în cazul în care instanța a dispus ca pârâtul să răspundă într-un anumit termen, însă pârâtul nu a făcut acest lucru, instanța poate, în anumite cazuri, să pronunțe, la cererea reclamantului, o hotărâre în cauza judecată în lipsă. Dacă instanța consideră că acest lucru nu este posibil, ea poate să stabilească un nou termen-limită până la care pârâtul trebuie să răspundă sau poate hotărî examinarea cazului în cadrul unei ședințe de judecată. Cererea de pronunțare a unei hotărâri judecătorești în cauza judecată în lipsă poate fi depusă împreună cu pretențiile. Instanța nu va pronunța o hotărâre judecătorească în lipsă în cazurile prevăzute de lege.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Este posibil să se transmită instanței cereri și documente pe cale electronică, prin e-mail sau prin intermediul sistemului de informații (e-File) special creat în acest scop.

Toate documentele referitoare la procedurile civile și administrative, precum și un număr limitat de documente în cadrul procedurilor penale și contravenționale pot fi depuse prin intermediul sistemului e-File. Documentele procedurale pot fi depuse prin intermediul sistemului de dosare electronice, utilizând semnătura electronică.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Hotărârile judecătorești, ordonanțele și citațiile pot fi comunicate participanților la procedura judiciară în mod electronic, prin intermediul sistemului de dosare electronice sau prin e-mail, la adresa principală de e-mail a participanților sau la orice altă adresă de e-mail adusă la cunoștința instanței. Destinatarul unui document trebuie să aducă la cunoștința instanței primirea documentului dacă acesta a fost transmis prin e-mail, în timp ce în cazul documentelor transmise prin intermediul sistemului de dosare electronice, data la care destinatarul primește și deschide documentul se înregistrează în mod automat.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

În procedurile civile și administrative, instanța poate emite hotărârea pe cale electronică, protejând-o cu semnătura digitală a judecătorului sau într-un alt mod similar, sigur din punct de vedere tehnic.

În procedura accelerată a somației de plată toate documentele instanței, inclusiv hotărârile, sunt create în mod automat într-un sistem informatic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Este posibil să se introducă o cale de atac prin sistemul e-File și să se emită hotărâri relevante în cadrul procedurilor civile și administrative.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Procedurile judiciare pot fi inițiate prin intermediul sistemului e-File. Este posibil să se caute în sistemul e-File documentele suplimentare menționate la articolul 2 alineatul (1) punctele 1 - 4 din Legea privind executarea, apoi să se completeze cererea de executare și, dacă este necesar, să se adauge fișiere suplimentare. Cererea de executare completată trebuie să fie semnată digital de către solicitant. Aceasta este transmisă ulterior, împreună cu documentul adițional selectat și cu fișierele suplimentare, la adresa de e-mail a executorului judecătoresc.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Este posibil să se consulte cazurile online prin intermediul sistemului e-File. Utilizatorul trebuie să fie conectat la sistem utilizând o carte de identitate sau o aplicație de identificare pentru telefonul mobil, pentru a asigura verificarea identității. În procedurile civile și administrative, toate documentele care nu sunt marcate ca fiind confidențiale din cauza informațiilor cu caracter personal privind identitatea și care au fost puse la dispoziție pot fi consultate în sistem de către părți.

Procedura accelerată a somației de plată poate fi monitorizată complet prin intermediul sistemului e-File.

În cauzele în materie penală și contravențională, sistemul e-File afișează doar informații limitate.

Linkuri conexe

Sistemul e-File

https://www.e-toimik.ee/

Portalul Jurist Aitab - depunerea de cereri în instanță

https://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Sistemul judiciar estonian

https://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja (Monitorul Oficial)

https://www.riigiteataja.ee

Ultima actualizare: 31/01/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.