Prelucrarea automată

Germania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

În ceea ce privește procedurile civile, este posibil să se transmită instanței o cerere sub formă de document electronic. Condiția este ca cererea să poarte o semnătură calificată a persoanei responsabile sau să fie depusă de persoana responsabilă cu o semnătură (simplă) printr-un mijloc securizat de transmitere. Mijloacele securizate de transmitere sunt definite la articolul 130a alineatul (4) din Codul de procedură civilă (ZPO).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

În principiu, în toate procedurile civile este posibilă depunerea unei cereri în instanță pe cale electronică, astfel cum se descrie la întrebarea 1. Unele proceduri nu se pot desfășura decât prin mijloace electronice, cum ar fi procedurile legate de registrul comerțului și procedurile de somație de plată (Mahnverfahren).

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu există termene limită.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Documentul electronic trebuie să fie adecvat pentru prelucrare. Cadrul tehnic de transmitere și de adecvare pentru prelucrare este prevăzut în Legea privind tranzacțiile juridice electronice.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Condițiile-cadru tehnice sunt stabilite în Legea privind tranzacțiile juridice electronice.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Cererea depusă ca document electronic trebuie să poarte o semnătură electronică calificată a persoanei responsabile sau să fie depusă de persoana responsabilă cu o semnătură (simplă) printr-un mijloc securizat de transmitere (a se vedea întrebarea 1).

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

În principiu, natura tehnologiilor de comunicare utilizate nu influențează nivelul taxelor judiciare. Există diferite modalități de plată: factură, debitare directă și plată electronică. Informații suplimentare sunt furnizate de autoritățile judiciare ale landului.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, este posibil. Se aplică regulile generale.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Indiferent de forma în care este introdusă acțiunea, avocații, autoritățile publice și persoanele juridice de drept public au o obligație generală de a trimite un răspuns instanței ca document electronic. În plus, părțile la procedură sunt libere să prezinte observații instanței ca document electronic.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Se aplică regulile generale. Nu există deocamdată o procedură civilă specifică, pur electronică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Se aplică regulile generale. Nu există deocamdată o procedură civilă specifică, pur electronică.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

În anumite condiții, documentele pot fi trimise unei instanțe în format electronic (a se vedea întrebarea 1).

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Actele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate sau comunicate pe cale electronică prin mijloace securizate de transmitere [articolul 173 alineatul (1) din Codul de procedură civilă]. Avocații, notarii, executorii judecătorești, autoritățile, societățile și instituțiile de drept public trebuie să asigure un mijloc securizat de transmitere a notificărilor sau a comunicărilor. Un act electronic poate fi notificat sau comunicat oricărei alte persoane numai în cazul în care aceasta a consimțit, în calitate de persoană fizică, la notificarea sau comunicarea actelor electronice pentru procedura respectivă sau în cazul în care aceasta a consimțit, în calitate de persoană juridică, de manieră generală la notificarea sau comunicarea actelor electronice [articolul 173 alineatul (4) prima și a treia teză din ZPO].

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da, este posibilă transmiterea unei hotărâri judecătorești în format electronic, după cum se descrie la întrebarea 13.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Se aplică normele generale privind transmiterea și notificarea sau comunicarea actelor electronice descrise mai sus (a se vedea întrebările 1 și 13).

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Titlurile executorii către executorul judecătoresc și cererile de a proceda la o executare adresate instanței de executare pot fi trimise, de asemenea, pe cale electronică, astfel cum se descrie la întrebarea 1. Anumiți expeditori, în special avocații și autoritățile, au chiar obligația să își depună cererile sau ordinele în format electronic [articolul 753 alineatul (5), articolul 130d din Codul de procedură civilă]. Și documentele anexate pot, respectiv trebuie să fie depuse în format electronic, cu excepția cazului în care legea prevede ca documentul să fie prezentat în formă scrisă. În principiu, o copie a titlului executoriu trebuie trimisă în scris. În mod excepțional, în cazul în care titlul executoriu este un mandat de executare care nu necesită un ordin de executare silită, iar creanța nu depășește 5 000 EUR, titlul executoriu poate fi trimis, în anumite condiții, pe cale electronică. Acest lucru este valabil în cazul unei cereri electronice de executare silită în legătură cu poprirea și transferul unei creanțe pecuniare (articolul 829a din Codul de procedură civilă). Acest lucru este valabil și în cazul unei cereri prezentate pe cale electronică de executare silită a unor creanțe pecuniare (articolul 754a din Codul de procedură civilă).

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În general, nu este posibil. În unele cazuri, informațiile privind dosarele cadastrale/de înregistrare și stabilirea termenelor în procedurile civile pot fi consultate pe cale electronică.

Ultima actualizare: 18/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.