Prelucrarea automată

Ungaria
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, este posibil. Normele detaliate privind comunicarea cu instanțele prin mijloace electronice sunt disponibile la adresa https://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato și la linkurile aferente.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

O modificare importantă față de reglementările anterioare cu privire la procedurile care pot fi inițiate prin internet este aceea că, pentru anumite proceduri contencioase și necontencioase inițiate la 1 ianuarie 2018 sau ulterior, părțile nu au doar posibilitatea de a acționa pe cale electronică, ci au o obligație în acest sens. Astfel, ca regulă generală, orice operator economic, autoritate a statului, municipalitate, agenție bugetară, procuror, notar, organism public, alt organism administrativ care acționează în calitate de client și reprezentantul legal al unui astfel de client sunt obligați să acționeze pe cale electronică.

În plus, anumite tipuri de cazuri se pot desfășura numai electronic, indiferent dacă părțile acționează sau nu în una dintre capacitățile de mai sus. De exemplu, o procedură de înregistrare a unei societăți (sau de modificare a datelor societății) poate fi inițiată numai electronic, iar în procedurile de înregistrare civilă o cerere poate fi depusă numai electronic dacă, de exemplu, solicitantul solicită o procedură simplificată de înregistrare (modificarea datelor) sau dacă o organizație depune o cerere pentru a fi desemnată drept entitate de utilitate publică, în timp ce organismele care sunt deja entități de utilitate publică pot depune documente doar în format electronic după această dată.

Chiar dacă solicitantul nu are obligația de a utiliza mijloace electronice, poate alege să depună cererea în format electronic.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Da, facilitatea este disponibilă în orice moment, cu excepția perioadelor de lucrări de întreținere programate și defecțiunilor neprevăzute în funcționarea sistemului. Termenele stabilite în zile și zile lucrătoare prin legislație sau de către instanță nu includ nicio zi – sau, pentru termenele stabilite în luni și ani, nicio zi de termen-limită – în care o defecțiune sau o întrerupere a serviciului, astfel cum este definit în legislație, să fi durat mai mult de patru ore. Dacă un termen stabilit în ore urma să expire în timpul unei defecțiuni sau întreruperi a serviciului, astfel cum este definit în legislație, termenul va expira la sfârșitul primei ore de după începerea programului de lucru din următoarea zi lucrătoare. Dacă întreruperea serviciilor electronice depășește o zi lucrătoare, organismul care furnizează servicii de administrare electronică trebuie să asigure recepția și prelucrarea documentelor transmise de clienți într-un mod care nu necesită mijloace electronice, chiar și în cazurile în care legislația relevantă permite doar prelucrarea electronică pentru respectivul tip de procedură.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Dacă există un formular standard pentru depunerea unei cereri sau a unui fișier atașat la aceasta, formularul respectiv nu poate fi modificat și, prin urmare, nu se poate modifica nici formatul datelor. Formularele pot fi vizualizate pe site-ul https://birosag.hu/ și pot fi completate cu ajutorul aplicației Általános Nyomtatványkitöltő (aplicație-cadru pentru completarea formularelor). În conformitate cu Decretul guvernamental nr. 451/2016 din 19 decembrie 2016 cu privire la normele detaliate de administrare electronică și cu ordinul Oficiului Național al Magistraturii, formatele de fișiere care pot fi introduse în dosare electronice specifice ale instanțelor sunt: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. La formulare pot fi atașate fișiere în format .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic sau .asice. Este important ca dimensiunea fișierelor individuale anexate la formulare să nu depășească 150 MB, iar dimensiunea totală a tuturor fișierelor atașate la formulare nu poate depăși 300 MB. Dacă dimensiunea totală a fișierelor atașate la formular sau la dosar depășește totuși limita de mărime de 300 MB, fișierele care trebuie atașate pot fi depuse pe un mediu de stocare, ca anexă la un formular nr. 28 conceput special în acest scop, într-un număr de copii care depășește cu unu numărul părților în cauză. Instanța acceptă depuneri de documente doar pe suporturi de stocare de tip CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ și memorie USB.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

În procedurile electronice, transmiterea și stocarea securizate ale datelor sunt asigurate prin instrumentele informatice care protejează comunicarea, transmiterea datelor și sistemele administrative interne. Procedurile pot fi efectuate online doar printr-un „portal clienți” (ügyfélkapu), „portal societăți” (cégkapu) sau „portal oficial” (hivatali kapu), în urma înregistrării prealabile. Transmiterea și stocarea datelor este securizată, de exemplu, prin servicii de identificare electronică, servicii de livrare securizată și servicii de semnătură electronică, precum și prin aplicarea dispozițiilor stricte prevăzute în Legea L din 2013 privind securitatea informațiilor electronice ale administrației de stat centrale și locale și în alte reglementări conexe.

De exemplu, persoanele care comunică prin mijloace electronice au posibilitatea de a trimite instanței documente criptate cu propria lor cheie de criptare, pe lângă utilizarea cheii de criptare eliberate de instanță. Cheia de criptare este trimisă instanței ca parte a depunerii de documente a persoanei care comunică prin mijloace electronice și, în astfel de cazuri, instanța transmite persoanei care comunică prin mijloace electronice documente judiciare criptate cu cheia de criptare a persoanei respective.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Un document prezentat instanței prin mijloace electronice trebuie depus în următoarele condiții:

• semnatarul și-a aplicat semnătura electronică calificată sau semnătura electronică avansată ori ștampila bazate pe un certificat calificat pe documentul electronic și a aplicat, de asemenea, o marcă temporală, dacă acest lucru este impus de lege,

• semnatarul autentifică documentul electronic folosind un serviciu de autentificare a documentelor bazat pe identificare sau

• documentul electronic a fost creat în cadrul unui serviciu în care furnizorul de servicii a atribuit documentul persoanei emitente prin identificarea emitentului, iar atribuirea către acea persoană a fost autentificată prin informații care pot fi urmărite în mod clar în sens invers, până la o semnătură de mână a emitentului, sau pe baza unor astfel de informații, iar furnizorul de servicii a emis un certificat care atestă faptul că a atribuit în mod clar documentul persoanei într-o clauză care este legată de documentul electronic și inseparabilă de acesta, iar furnizorul de servicii a aplicat clauzei respective, precum și documentului, cel puțin un sigiliu electronic avansat și o marcă temporală avansată.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxele judiciare și taxele aferente procedurilor sunt aceleași atât pentru procedurile pe suport de hârtie, cât și pentru cele electronice.

În cazul în care există o obligație de plată a unei taxe, pe lângă faptul că se indică acest lucru în cerere, câmpul „Taxă de achitat” (din formularul care urmează să fie depus) trebuie completat, de asemenea, cu suma corespunzătoare, apoi taxa poate fi plătită în urma confirmării de primire generate automat după depunerea formularului. Taxa poate fi plătită prin intermediul Sistemului electronic de plăți și decontare (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer – EFER), care permite îndeplinirea unei obligații de plată pe Portalul judiciar de plată (Igazságügyi Fizetési Portál) dintr-o interfață VPOS/home banking. O altă metodă de plată a taxelor este de a transfera sumele în contul instanței regionale, deschis la Trezoreria de Stat din Ungaria în acest scop.

În cazul procedurilor de înregistrare a societăților (sau în cazul unei modificări a datelor societății), taxele judiciare și costurile de publicare se plătesc, prin mijloace electronice, înainte de depunerea cererii de înregistrare (sau de modificare a datelor), indicând numărul de dosar pentru plata taxelor și a costurilor, care poate fi descărcat de pe site-ul Sistemului de informare a societăților. Taxele trebuie să fie plătite prin transfer în contul Tribunalului Comercial deschis în acest scop la Trezoreria de Stat din Ungaria, în timp ce costul de publicare se plătește în contul de trezorerie al ministerului condus de către ministrul justiției.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu este posibil din punct de vedere tehnic să fie retrasă o acțiune care a fost introdusă prin internet. Procedurile pot fi întrerupte (sau alte cereri sau recursuri retrase) strict în conformitate cu normele de procedură civilă. Părțile care optează pentru o procedură electronică au aceleași drepturi și obligații ca părțile care își depun cererile pe suport de hârtie.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Administrarea electronică nu depinde de forma pe care solicitantul a ales-o pentru a acționa; mai degrabă, depinde de aspectul dacă pârâtul are obligația de a acționa pe cale electronică. Dacă pârâtul este o persoană care are obligația de a acționa pe cale electronică în cadrul precizărilor de la întrebarea 2, în general, această persoană poate da o declarație cu privire la solicitarea sa către instanță numai prin internet și în conformitate cu condițiile prevăzute de legislație; altfel, declarația sa nu va fi considerată valabilă. În alte cazuri, pârâtul poate alege în mod independent dacă dorește să transmită un răspuns pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice. Dacă pârâtul alege să acționeze prin mijloace electronice (depunerea documentelor prin mijloace electronice), acesta sau aceasta trebuie să comunice cu instanța în timpul procedurii prin mijloace electronice, iar instanța va transmite, de asemenea, toate documentele judiciare părții respective prin mijloace electronice. Dacă o parte care acționează fără reprezentare legală sau reprezentantul părții care nu se califică drept reprezentant legal s-a angajat să comunice cu instanța pe cale electronică, instanței i se poate solicita ulterior să autorizeze trecerea la o procedură pe suport de hârtie din momentul în care se depune o cerere pe suport de hârtie. Cererea trebuie să indice faptul că, având în vedere modificările survenite în situația părții sau a reprezentantului acesteia, continuarea procedurii prin mijloace electronice ar reprezenta o sarcină disproporționată.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Aceleași norme de procedură se aplică în procedurile electronice și pe suport de hârtie.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

A se vedea răspunsurile la întrebările 9 și 10.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Dacă, într-un anumit caz, administrarea electronică este obligatorie pentru partea în cauză sau dacă partea a optat pentru această formă de administrare, documentul și fișierele atașate la acesta trebuie să fie transmise printr-un formular standard – dacă este disponibil –, iar formularul care trebuie utilizat în acest caz nu este editabil. În cazul în care nu există un formular disponibil pentru documente sau fișiere atașate, părțile trebuie să depună aceste documente și fișierele atașate într-un format care să corespundă oricăruia dintre formatele de documente aprobate de către președintele Oficiului Național al Magistraturii și enumerate în răspunsul la întrebarea 4, în conformitate cu regulile descrise în răspunsul respectiv. (Exonerările de la obligația de a depune documente prin mijloace electronice sunt specificate în legislație; astfel, în prezent, constituie o exonerare de la obligația de prezentare prin mijloace electronice situația în care un document trebuie prezentat și inspectat pe suport de hârtie în cadrul procedurii, care poate să survină, în special, dacă autenticitatea unui document pe suport de hârtie este contestată.)

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da, este posibil. Documentele judiciare sunt transmise de către instanță prin mijloace electronice părților care acționează prin mijloace electronice pe baza regulilor descrise în răspunsurile la întrebările 2 și 9. Documentele judiciare transmise în format electronic sunt expediate către unitatea de stocare a documentelor online a expeditorului din cadrul portalului clienților, al portalului oficial sau al portalului societăților, unde documentul poate fi recepționat prin deschiderea linkului internet care duce la document. Se consideră că documentul a fost transmis atunci când este deschis și sistemul generează o confirmare electronică a transmiterii, care este trimisă automat instanței.

Corespondența trimisă la adresa oficială este considerată a fi fost transmisă la momentul indicat în confirmarea refuzului, chiar dacă furnizorul de servicii al adresei oficiale confirmă faptul că destinatarul a refuzat livrarea corespondenței sau în a cincea zi lucrătoare după ora indicată în a doua notificare, dacă furnizorul de servicii al adresei oficiale confirmă faptul că destinatarul nu a preluat corespondența, deși aceasta i-a fost notificată de două ori.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da; a se vedea răspunsul la întrebarea 13.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

O parte care are obligația de a comunica prin mijloace electronice sau care a optat anterior pentru comunicarea electronică trebuie să depună, de asemenea, o eventuală cale de atac tot prin mijloace electronice, în timp ce orice parte care a folosit documente pe suport de hârtie până la introducerea căii de atac poate trece la administrarea electronică chiar și la momentul introducerii căii de atac. Decizia instanței cu privire la calea de atac este transmisă, de asemenea, electronic unei părți care are obligația de a comunica prin mijloace electronice sau care a optat pentru acest mijloc de comunicare, în conformitate cu regulile descrise în răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, este posibil. Dacă administrarea electronică este impusă prin lege, și introducerea acțiunilor trebuie efectuată, desigur, în mod obligatoriu, în această formă. O parte care nu este supusă unei astfel de obligații are, de asemenea, dreptul de a introduce acțiuni pe cale electronică; cu toate acestea, partea respectivă trebuie să accepte mai întâi în scris termenele și condițiile de utilizare a sistemului de notificare al Consiliului magistraturii din Ungaria.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În anumite proceduri, cum ar fi procedurile legate de societăți, da.

Ultima actualizare: 15/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.