Prelucrarea automată

Italia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, este posibil să se inițieze proceduri civile în fața tuturor instanțelor și a curților de apel. Acest lucru este obligatoriu în cazul ordonanțelor președințiale în orice instanță.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

În acțiunile civile contencioase și în cele necontencioase, precum și în procedurile de executare silită în fața instanțelor și a curților de apel, avocatul părților constituite anterior poate prezenta acte și documente procedurale numai prin mijloace electronice. Același lucru este valabil pentru transmiterea actelor și a documentelor de către persoane desemnate sau delegate de autoritățile judiciare. Pentru toate celelalte acte, transmiterea prin mijloace electronice este întotdeauna permisă.

Ordonanțele președințiale sunt prelucrate exclusiv prin mijloace electronice.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul responsabil pentru depunerea electronică a documentelor este disponibil fără întrerupere.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Da, specificațiile tehnice care trebuie respectate sunt prevăzute în cadrul unei măsuri adoptate la 16 aprilie 2014. Acestea se pot regăsi și prin accesarea următorului link:

http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

„Plicul electronic” (busta telematica), care conține documentul judiciar și orice anexe, este codificat pentru a exista garanția că citirea conținutului său poate fi realizată numai de către instanța destinatară.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

O semnătură electronică este necesară; înregistrarea orei nu este necesară.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxa judiciară unică prevăzută de lege (contributo unificato) poate fi achitată pe cale electronică, prin intermediul unei proceduri online specifice care necesită identificarea cu ajutorul unui card inteligent italian. Taxa este aceeași ca în cazul procedurilor neelectronice.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, printr-un document electronic identic cu cel pe suport de hârtie.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În ceea ce privește depunerea unei cereri, pârâtul are libertatea de a acționa după cum consideră de cuviință; cu toate acestea, transmiterea electronică este obligatorie în cursul procedurilor introduse în fața instanțelor și a curților de apel.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Se aplică aceleași reguli ca în cazul unei acțiuni legale sub formă de document pe suport de hârtie. Pârâtul poate să își formuleze apărarea pe cale electronică numai dacă instanța este autorizată să primească online observații pe fond în legătură cu tipul de acțiune legală și de document în cauză.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Se aplică aceleași reguli ca în cazul unei acțiuni legale sub formă de document pe suport de hârtie.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

A se vedea răspunsurile la întrebările 1 și 2.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Comunicările și notificările către avocații părților se transmit numai prin intermediul internetului [poștă electronică certificată (PEC) în temeiul normelor italiene].

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da. Ordonanțele președințiale sunt emise numai în format electronic (începând cu 30 iunie 2014).

Instanțele civile emit în fiecare lună aproximativ 300 000 de decizii în format electronic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Căile de atac pot fi introduse prin intermediul internetului. Decizia privind calea de atac este comunicată numai prin intermediul internetului [poștă electronică certificată (PEC) în temeiul normelor italiene].

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Da, prin autentificarea acestora (cu ajutorul cardului inteligent italian) la un punct de acces autorizat sau pe portalul de servicii online al Ministerului Justiției.

Linkuri conexe

https://pst.giustizia.it/PST/

Ultima actualizare: 21/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.