Prelucrarea automată

Lituania
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Începând cu data de 1 iulie 2013, este posibil să se introducă acțiuni civile în format electronic prin intermediul Sistemului lituanian de informații judiciare (LITEKO), care poate fi accesat prin Subsistemul serviciilor electronice publice (SPOFM), de la adresele https://www.teismai.lt/en și http://www.epaslaugos.lt/ selectând linkul către portalul E-Services al instanțelor lituaniene.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Pot fi depuse pe cale electronică diferite cereri din cadrul procedurilor civile sau contestații împotriva actelor și cererilor individuale din cadrul procedurilor administrative. În instanță pot fi depuse documente electronice atât în legătură cu dosarele pe suport de hârtie noi, cât și în legătură cu cele existente. În cazul în care se depun documente electronice în legătură cu un dosar pe suport de hârtie existent, reclamantul ar trebui să depună și numărul necesar de exemplare pe suport de hârtie (un exemplar se adaugă la dosarul pe suport de hârtie și un exemplar se trimite de către instanțe fiecărei părți în procedură).

Începând cu 1 ianuarie 2014, formatul electronic a fost utilizat exclusiv:

1.1. în cauzele civile judecate de instanțele districtuale în ceea ce privește emiterea hotărârilor judecătorești, în cazul în care cererea introductivă de instanță a fost depusă la 1 iulie 2013 sau ulterior cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice;

1.2. în cauzele civile judecate de instanțele districtuale, în cazul în care actul de procedură pe care se întemeiază procedurile judiciare a fost depus la 1 ianuarie 2014 sau ulterior cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice;

1.3. în cauzele civile judecate de instanțele regionale, ca instanțe de prim grad de jurisdicție, în cauzele administrative judecate de instanțele de contencios administrativ în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție, în cazul în care actul de procedură pe care se întemeiază procedurile judiciare a fost depus la 1 iulie 2013 sau ulterior cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice;

1.4. în toate procedurile în fața instanțelor de drept comun și a instanțelor specializate care judecă în apel sau în recurs în urma căilor de atac introduse la 1 ianuarie 2014 sau ulterior împotriva hotărârilor sau sentințelor pronunțate în cauzele care au fost prelucrate exclusiv în format electronic.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Acest serviciu este disponibil în orice moment.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Actele de procedură pot fi transmise prin completarea formularelor disponibile în subsistemul LITEKO PES sau prin încărcarea actelor existente în formatele acceptate de sistem: formate de documente text: doc, docx, odt, rtf, txt.; formate de documente sub formă de foaie de calcul: xls, xlsx, ods; formate de documente sub formă de prezentări: ppt, pptx, ppsx, odp; formate de documente imagine grafică vectorială și text: pdf, application/pdf, ADOC; formate de imagine matrice în puncte: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; formate video: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; formate audio: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Datele electronice cu privire la procedurile judiciare sunt prelucrate, analizate și stocate cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice în conformitate cu modalitățile stabilite de Consiliul Judiciar (Teisėjų taryba) și convenite cu directorul de arhivare al Lituaniei (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Portalul serviciilor electronice poate fi accesat cu ajutorul instrumentelor disponibile pe portalul de e-guvernare: utilizând servicii bancare electronice, o carte de identitate personală sau o semnătură electronică. Sistemul are de asemenea o funcție de marcare temporală.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Rezidenții care depun documente electronice beneficiază de o reducere de 25 % la taxa judiciară; ei nu trebuie să imprime niciunul dintre actele de procedură, nu trebuie să le expedieze prin poștă instanței și nu trebuie să meargă la bancă pentru a plăti taxa sau să furnizeze dovada plății.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Cererile depuse prin intermediul internetului sunt supuse acelorași norme de procedură civilă ca și cererile obișnuite. Articolul 139 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (Civilinio proceso kodeksas) prevede că un reclamant are dreptul să își retragă cererea, atât timp cât instanța nu a trimis un exemplar al acestei cereri către pârât. Cererea poate fi retrasă într-o etapă ulterioară numai dacă pârâtul este de acord, iar cererea este retrasă înainte de pronunțarea hotărârii de către instanța de prim grad jurisdicțional. Până în momentul în care aceasta este înregistrată, o cerere poate fi retrasă prin simpla sa ștergere. După înregistrare, cererea poate fi retrasă numai prin intermediul sistemului, prin depunerea unei cereri de retragere.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În instanță pot fi depuse atât documente pe suport de hârtie, cât și documente electronice.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în procedura civilă nu afectează normele de procedură civilă.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în procedura civilă nu afectează normele de procedură civilă.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Pot fi depuse documente electronice atât în legătură cu dosarele pe suport de hârtie, cât și în legătură cu dosarele în format electronic.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Cauzele referitoare la emiterea unor somații judiciare, alte cauze menționate de Consiliul Judiciar și informațiile referitoare la procedurile judiciare pot fi prelucrate electronic. În cazul în care a fost creat un dosar electronic, orice informații imprimate primite sau trimise de instanță sunt digitalizate, iar documentele imprimate sunt prelucrate, stocate sau distruse în conformitate cu modalitățile stabilite de Consiliul Judiciar și convenite cu directorul de arhivare al Lituaniei.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, o cale de atac poate fi introdusă prin intermediul internetului, atât în procedurile civile, cât și în procedurile administrative. Hotărârile judecătorești pot fi transmise atât pe cale electronică, cât și prin alte mijloace prevăzute de acte legislative specifice.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

O modificare la Codul de procedură civilă prin care se reglementează utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice în activitățile executorilor judecătorești a intrat în vigoare la 1 iulie 2013, însă posibilitatea de a iniția proceduri de executare silită prin intermediul internetului nu a fost încă pusă în aplicare. Sistemul electronic de informații pentru executori judecătorești ar trebui să fie operațional începând din aprilie 2015.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Începând cu 1 iulie 2013, avocații și asistenții avocaților pot primi acte de procedură ale instanței utilizând comunicațiile electronice.

Ultima actualizare: 21/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.