NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Polonia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Este posibil să se inițieze o procedură cunoscută sub numele de procedură electronică de cerere de plată (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) prin intermediul internetului. Prima etapă a acestei proceduri se desfășoară fără participarea debitorului. Debitorii se pot apăra doar după ce somația de plată a fost emisă și comunicată sau notificată acestora.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Procedura electronică de cerere de plată poate fi inițiată în cauzele care au drept obiect creanțe pecuniare, indiferent de valoarea obiectului litigiului.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Cererea de chemare în judecată în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată poate fi introdusă în fața e-instanței (e-sąd) în orice moment.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Programe software specializate create pentru e-instanță convertesc în mod automat fișierul text care conține cererea de chemare în judecată în formatul și structura de date solicitate de e-instanță.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Datele sunt securizate prin intermediul unei serii de soluții informatice avansate, inclusiv sistemul CAPTCHA (Testul Turing public complet automatizat pentru diferențierea computerelor de oameni). CAPTCHA este un tip de tehnologie utilizat ca element de securitate a unui site web, care permite ca numai datele introduse de oameni să fie transmise. În acest caz, CAPTCHA protejează portalul web împotriva conturilor create de către mașini. Sistemul verifică acest lucru solicitând utilizatorului să scrie textul afișat într-o imagine. Textul este denaturat în mod intenționat, astfel încât să nu poată fi citit folosind tehnologia OCR (Optical Character Recognition, a o serie de tehnologii sau programe software utilizate pentru recunoașterea caracterelor și a textelor întregi dintr-un fișier electronic în format grafic sau de tip raster), însă este suficient de lizibil pentru oameni. Codul citit din imagine trebuie introdus în câmpul corespunzător cu minuscule sau cu majuscule.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Pentru a semna cererile de chemare în judecată și memoriile din cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată trebuie utilizată o semnătură electronică. Pot fi utilizate următoarele tipuri de semnături:

a) semnătura electronică comună care se poate obține de pe site-ul web EPU în mod gratuit.
Înainte de a face acest lucru, mai întâi trebuie să vă creați un cont. Odată ce contul a fost activat, trebuie să solicitați eliberarea unui certificat emis de Centrul de Certificare EPU și apoi să așteptați confirmarea că certificatul a fost emis (aproximativ 2 ore). Apoi, trebuie să descărcați certificatul. Pentru ca certificatul să fie instalat în mod corect în sistemul de operare, aveți nevoie de o parolă pentru certificat. Parola este trimisă prin email. În cazul în care pierdeți certificatul după descărcare, trebuie să generați o altă cerere pentru emiterea unui certificat. Semnătură electronică comună poate fi utilizată numai în procedurile electronice. Certificatul pentru semnătura electronică comună este valid timp de un an.

b) semnătura electronică calificată. După înregistrarea unui cont de utilizator, veți putea să utilizați în mod automat semnătura electronică calificată. Cu toate acestea, mai întâi trebuie să obțineți personal o semnătură electronică calificată.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxa judiciară datorată în procedura electronică de cerere de plată poate fi plătită numai prin mijloace electronice, prin intermediul unui prestator de servicii de plată. Aceasta se ridică la ¼ din taxa datorată în cadrul unei proceduri clasice având ca obiect o cerere de plată.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

În cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, reclamantul își poate retrage cererea de chemare în judecată până la încheierea procedurii cu o hotărâre definitivă. În acest scop trebuie depus un memoriu.   
Acest memoriu ar trebui să conțină declarația reclamantului cu privire la retragerea cererii și să precizeze numărul de cont bancar. Reclamantul își poate retrage cererea de chemare în judecată în totalitate – în acest caz, reclamantul renunță la protecția juridică a tuturor creanțelor (în cuantumul lor integral) invocate în cererea de chemare în judecată. De asemenea, cererea de chemare în judecată poate fi retrasă numai în parte, ceea ce este cunoscut sub denumirea de retragerea parțială a unei cereri. În cazul în care retrage cererea de chemare în judecată, reclamantul poate să renunțe, în același timp, la creanța urmărită. Memoriul de retragere a cererii de chemare în judecată trebuie să precizeze un număr de cont bancar pentru rambursarea taxei judiciare. Taxa judiciară va fi rambursată în cazul în care cererea de chemare în judecată este retrasă înainte de emiterea somației de plată.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, pârâtul nu poate răspunde prin intermediul internetului. Primul document care trebuie comunicat sau notificat pârâtului în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată este somația de plată. Pârâtul poate ataca această somație de plată prin formularea unei opoziții (în formă tradițională sau electronică).

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, pârâtul nu poate răspunde la cererea de chemare în judecată. Singura cale de atac împotriva somației de plată este formularea unei opoziții în fața instanței (în formă tradițională sau electronică). În acest caz, somația de plată își pierde forța executorie și nu produce efecte juridice. Această opoziție este trimisă de e-instanță la instanța în circumscripția căreia își are domiciliul pârâtul și este soluționată în cadrul altei proceduri.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Somația de plată emisă în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată devine definitivă în termen de două săptămâni după ce i s-a comunicat sau notificat pârâtului. Ultima somație de plată emisă în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată și inclusă în sistemul informatic este titlu executoriu. Somația de plată emisă în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată este declarată executorie de către instanță prin intermediul unui titlu executoriu electronic.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

În cadrul procedurii electronice de cerere de plată, la memoriile prezentate prin mijloace electronice nu pot fi anexate documente.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

În cadrul procedurii electronice de cerere de plată, procesul judiciar este comunicat sau notificat reclamantului prin mijloace electronice. După inițierea procedurii prin depunerea cererii de chemare în judecată prin intermediul site-ului web al e-instanței, reclamanții obțin acces la o secțiune specială de pe site-ul web al e-instanței, care le permite să primească corespondența din partea instanței. Procesul judiciar este comunicat sau notificat reclamantului prin intermediul sistemului de transmitere a datelor care deservește procedura electronică de cerere de plată (serviciul electronic al procesului judiciar). Procesul judiciar este comunicat sau notificat pârâtului pe cale electronică numai în cazul în care pârâtul a acceptat această formă de comunicare sau notificare a procesului judiciar.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

În cadrul procedurii electronice de cerere de plată, hotărârile judecătorești sunt în format electronic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, numai în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

În cazul în care titlul executoriu privește o hotărâre judecătorească pronunțată în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, cererea de începere a procedurii de executare silită se poate depune prin mijloace electronice.
Aceasta trebuie să fie depusă prin intermediul sistemului de transmitere a datelor care deservește procedura electronică de cerere de plată.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În cursul unei proceduri electronice de cerere de plată, părțile au acces deplin la dosarele din cadrul procedurii desfășurate în cauza lor. Acest acces este asigurat prin sistemul de transmitere a datelor care deservește procedura. De asemenea, este posibil ca documentele ce pot fi accesate să fie tipărite. În alte proceduri decât procedura electronică de cerere de plată, acest lucru nu este posibil.

Ultima actualizare: 01/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.