NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.
Swipe to change

Prelucrarea automată

Portugalia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, în Portugalia există posibilitatea de a introduce acțiuni în instanță prin internet și s-au creat aplicații informatice specifice în acest scop: Citius și Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere.

Citius

În principiu, în cadrul unei proceduri civile, se pot depune electronic memorii și documente prin intermediul platformei Citius, la adresa http://citius.tribunaisnet.mj.pt/, în conformitate cu procedurile și instrucțiunile stabilite în cadrul acestei platforme.

Platforma Citius conține module specifice destinate prelucrării și depunerii de documente oficiale de către judecători, procurori și grefieri, precum și depunerii de documente oficiale și consultării procedurilor de către reprezentanții legali [articolul 3 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare (Portaria) nr. 280/2013].

Pentru a accesa sistemul, avocații, avocații stagiari și consilierii juridici trebuie să se înregistreze la autoritatea care gestionează accesul la sistem. Accesul se bazează pe informațiile furnizate de asociațiile profesionale relevante cu privire la validitatea înregistrării membrilor.

În urma înregistrării, sunt furnizate informații secrete, personale și netransferabile care permit accesul la zona restricționată a platformei.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

În materie de succesiuni, începând cu 2 septembrie 2013, în cazurile în care partajul succesoral este contestat, părțile interesate pot alege biroul notarial unde doresc să deschidă procedura de inventariere, cu condiția să existe o legătură relevantă cu partajul succesoral pe baza locului în care a fost deschisă succesiunea, pe baza locului în care se află majoritatea bunurilor imobile sau a unităților comerciale care fac parte din moștenire sau pe baza locului în care își au domiciliul majoritatea părților direct interesate de partajul succesoral respectiv. Procedurile sunt înaintate instanței în anumite etape pentru ca judecătorul să pronunțe o hotărâre, inclusiv pentru a confirma împărțirea bunurilor.

Procedurile de inventariere sunt soluționate, de preferință, de către notari prin mijloace electronice, în conformitate cu Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013 (articolul 2 din Legea nr. 117/2019).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Citius

În general, toate procedurile juridice, mai exact acțiunile principale, măsurile asigurătorii, procedurile auxiliare, notificările judiciare individuale și orice alte proceduri, fie ele conexate sau autonome, inclusiv căile de atac, utilizează în prezent formatul electronic și sunt prelucrate în Citius (articolul 3 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013).

În ceea ce privește cauzele înaintate instanțelor, platforma Citius permite introducerea și prelucrarea următoarelor:

(a) acțiuni declarative civile, măsuri asigurătorii și notificări judiciare individuale, cu excepția procedurilor de protecție a copiilor și a cererilor de daune civile sau a procedurilor civile de executare introduse în contextul procedurilor penale;

(b) proceduri civile de executare și toate procedurile auxiliare conexate executării (în acest caz, procedura de executare, împreună cu tipărirea oricăror documente considerate esențiale, ar trebui să aibă loc numai după ce instanța a primit o cerere sau informații care necesită intervenția sa).

Același lucru se aplică procedurilor de somație de plată. Vă rugăm să consultați fișa informativă relevantă.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Depunerea cererii de inventariere la notar, eventualele contestații și toate acțiunile ulterioare trebuie efectuate, ori de câte ori este posibil, prin intermediul Platformei de gestionare a procedurilor de inventariere (articolul 6 din Legea nr. 23/2013).

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

În general, serviciile descrise sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Citius

Actele de procedură ar trebui prezentate prin completarea formularelor disponibile pe site-ul web menționat în răspunsul la întrebarea 1, la care ar trebui anexate următoarele:

(a) fișiere conținând celelalte informații cerute de lege, conținutul material al actelor de procedură și alte informații considerate relevante de către reprezentantul legal, care nu se încadrează la nicio rubrică din formular; și

(b) documentele care trebuie să însoțească actul de procedură.

Atunci când actele de procedură și documentele sunt prezentate astfel, acestea trebuie să fie semnate electronic pe platforma Citius utilizând un certificat de semnătură electronică prin care se garantează în permanență statutul profesional al semnatarului.

Fișierele și documentele trebuie să fie în formatul Portable Document Format (.pdf), de preferință în versiunea PDF/A, care permite efectuarea de căutări în text (articolul 8 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013).

În ceea ce privește procedurile de somație de plată, fișierele ar trebui să fie în formatul extensive markup language (.xml); specificațiile pot fi consultate la adresa https://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

O cerere de procedură de inventariere poate fi depusă:
a) de către partea interesată sau de către reprezentantul legal al acesteia, prin completarea formularului electronic de introducere a procedurilor de inventariere furnizat pe platformă și prin anexarea documentelor relevante în conformitate cu procedurile și instrucțiunile date;
b) de către partea interesată, la biroul notarial, pe un suport fizic, prin depunerea modelului de cerere de inventariere menționat la articolul precedent, împreună cu documentele relevante. (Articolul 4 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013).

Accesul la site-ul web menționat anterior se face prin certificare electronică, după cum urmează:
a) de către cetățeni, prin certificatul digital încorporat în cărțile lor de identitate;
b) de către avocați și consilieri juridici, prin certificatul digital care confirmă statutul lor profesional.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Datele cu caracter personal colectate de instanțe în exercițiul funcției lor judiciare sunt prelucrate de platforma informatică Citius, care a fost creată și este gestionată de Institutul de gestiune financiară și infrastructură al Ministerului Justiției, I.P. (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P. – IGFEJ, I.P.), aflat sub tutela Ministerului Justiției, care are rolul de subcontractant al celui mai înalt organism din sistemul juridic [conform articolului 4 alineatul (8) și articolului 28 din RGPD], Consiliul Superior al Magistraturii.

IGFEJ, I.P. are obligația de a garanta că sunt puse în aplicare toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a se asigura faptul că datele sunt prelucrate în conformitate cu reglementările și că drepturile persoanelor vizate sunt protejate. În conformitate cu articolul 37 din RGPD, Ministerul Justiției a numit un singur responsabil cu protecția datelor pentru organismele sub tutela sa, inclusiv pentru IGFEJ, I.P.

Este responsabilitatea judecătorului cauzei să decidă cu privire la accesul la datele cu caracter personal și la transmiterea acestor date în cadrul procedurilor judiciare. Judecătorul cauzei va lua această decizie în conformitate cu normele procedurale aplicabile unei anumite cauze, precum și cu următoarele particularități prevăzute de RGPD: prelucrarea datelor cu caracter personal de către instanțe permite limitarea aplicării regulamentului la operațiuni și proceduri specifice [articolul 23 alineatul (1) literele (d) și (f) din RGPD]; autoritatea de control nu este competentă să supravegheze operațiunile de prelucrare efectuate de instanțe care acționează în exercițiul funcției lor judiciare (limitare prevăzută la articolul 55 alineatul (3) din RGPD). Căile de atac prevăzute de dreptul procesual național se aplică deciziilor judiciare în materie.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Citius

Da, actele de procedură și documentele depuse de reprezentanții legali ar trebui să fie semnate digital utilizând un certificat de semnătură electronică, care garantează în permanență identitatea și statutul profesional al semnatarului.

Platforma Citius asigură următoarele:

(a) certificarea datei și a orei la care s-au depus documentele;

(b) faptul că expeditorul păstrează o copie a actului de procedură și a documentelor depuse pe care se indică data și ora la care s-a efectuat depunerea certificată;

(b) dacă documentele nu pot fi livrate destinatarului, expeditorul primește un mesaj care îl informează că actul de procedură sau documentele nu au putut fi încărcate pe platformă.

Judecătorii și procurorii depun întotdeauna documente oficiale în format electronic prin intermediul sistemului informatic Citius, cu o semnătură electronică certificată sau avansată.

În cazurile care nu necesită reprezentare legală și în cazul în care partea nu are un avocat, actele de procedură pot fi depuse, de asemenea, la instanța de judecată în unul dintre următoarele moduri [articolul 144 alineatul (7) din Codul de procedură civilă]:

(a) depunere în persoană la grefa instanței; în acest caz, data depunerii documentelor este luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură;

(b) prin scrisoare recomandată; în acest caz, data înregistrării poștale este luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură;

(c) prin fax; în acest caz, data la care sunt expediate documentele este luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură.

Dacă partea în cauză dispune de reprezentare legală și există un obstacol justificat în calea depunerii documentelor în format electronic, acestea pot fi depuse prin una dintre metodele menționate mai sus.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

După depunerea cererii în conformitate cu cerințele aplicabile, platforma sau notarul va furniza solicitantului o confirmare a depunerii documentelor, precizând:
a) data și ora depunerii cererii;
b) codul și instrucțiunile de accesare a site-ului web https://www.inventarios.pt/ în vederea consultării cauzei;

c) o referință Multibanco pentru plata primei rate a taxelor notariale și suma corespunzătoare;
d) numărul care va fi alocat cauzei după plata primei rate a taxelor notariale.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Citius

Da, trebuie achitate taxele judiciare.

În primul rând, trebuie emis un „document unic de plată” (Documento Único de Cobrança - DUC), care poate fi accesat pe pagina web a IGFEJ: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC poate fi reglat în următoarele moduri:

  • prin Multibanco sau prin Homebanking (în secțiunea „Plăți către stat”);
  • la grefa instanței, prin card Multibanco;
  • la sucursala băncii dvs.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele secțiuni:

Servicii – Costurile aferente procedurilor: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

În procedurile în care utilizarea mijloacelor electronice nu este obligatorie, taxele judiciare se reduc la 90 % din valoare în cazul în care partea depune toate actele prin mijloace electronice (articolul 6 din Regulamentul privind costurile aferente procedurilor).

În ceea ce privește somațiile de plată, vă rugăm să consultați fișa informativă relevantă.

Portugalia acceptă, de asemenea, plata taxelor judiciare prin transfer bancar din străinătate.

Un simulator de taxe judiciare este disponibil la adresa: https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Costurile aferente procedurilor de inventariere acoperă taxele și cheltuielile notariale. Plata se face cu ajutorul referinței Multibanco generate în momentul depunerii cererii.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, este posibilă întreruperea procedurii sau retragerea cererii în condițiile prevăzute de normele procedurale naționale aplicabile fiecărui caz.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În general, în cadrul procedurilor judiciare, actele de procedură prezentate de pârât sunt transmise instanței în format electronic, iar data depunerii documentelor va fi luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură (articolul 144 din Codul de procedură civilă).

În cazurile care nu necesită reprezentare legală și în cazul în care partea nu are avocat, actele de procedură pot fi depuse, de asemenea, în persoană la grefa instanței sau pot fi trimise prin scrisoare recomandată sau prin fax.

Pentru procedurile de inventariere, vă rugăm să consultați răspunsurile la întrebările 4 și 6.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Citius

Dacă pârâtul dorește să răspundă, cererea este procesată tot electronic, deși anumite documente vor fi tipărite. Sunt necesare în continuare documente pe suport de hârtie (de exemplu, judecătorii nu dispun de resursele materiale care să le permită să analizeze o cauză și să elaboreze o hotărâre pe monitoare separate sau să consulte procesul digital în sala de judecată în timp ce se judecă cauza; în unele cauze, instanța este cea care decide dacă analiza detaliată a anumitor documente necesită tipărirea acestora).

Dosarul fizic al cauzei trebuie să includă numai actele de procedură relevante pentru hotărârea pe fond, astfel cum precizează judecătorul într-o hotărâre motivată în fiecare cauză în parte. Se presupune că următoarele nu sunt relevante (articolul 28 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013):

(a) solicitări de modificare a datei unei audieri;

(b) comunicări administrative și notificări de executare care se referă doar la organizarea procedurilor și răspunsuri, cum ar fi:

(i) comunicări care dispun citarea sau notificarea părților;

(ii) notificări de programare a audierilor;

(iii) notificări privind trimiterea unui caz la procuratură;

(iv) notificări privind anchetele efectuate de diferite departamente, cum ar fi direcțiile de cercetări penale ale poliției, oficiile de registru, Institutul Național de Medicină Legală și Științe Criminalistice din Portugalia (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Direcția Penitenciare și Reabilitare Socială (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) sau Direcția generală de securitate socială (Direcção-Geral da Segurança Social);

(v) timbre de validare aplicate de către procuror și judecător;

(c) aprobarea numirii unui executor judecătoresc în vederea prezentării unei citații;

(d) comunicări interne;

(e) certificate negative rezultate din consultarea bazelor de date la departamentele administrației publice;

(f) acțiuni specifice, comunicări sau notificări ale executorului judecătoresc.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Notarul trebuie să înregistreze toate etapele procedurii în platformă, astfel încât fiecare etapă să poată fi identificată și să se găsească o copie a documentelor aferente și a oricăror documente însoțitoare.

Orice acțiune oficială în instanță introdusă de orice persoană implicată în procedură care nu este depusă electronic trebuie scanată de notar și înregistrată în dosarul procedurii de inventariere aferente.

În cazul în care scanarea documentelor menționate mai sus nu este posibilă din cauza naturii actelor de procedură sau a oricărui alt document prezentat de partea interesată, notarul trebuie să înregistreze acțiunea în platforma procedurilor de inventariere, precizând că documentul în cauză poate fi consultat la biroul notarial

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care pârâtul nu răspunde, cererea urmează procedura aplicabilă și este prelucrată electronic până la soluționare. Anumite documente vor fi tipărite, astfel cum se explică în răspunsul la întrebarea anterioară.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

A se vedea răspunsurile la întrebările 2 și 4.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Citius

Pentru a afla în ce cazuri legea permite notificarea prin internet, vă rugăm să consultați fișa informativă „Notificarea documentelor – Portugalia”, în special răspunsurile la întrebările 5 și 6.

În cazul în care este permisă notificarea electronică, aceasta se realizează prin intermediul platformei Citius, care asigură în mod automat faptul că documentele sunt disponibile și pot fi vizualizate la adresa http://citius.tribunaisnet.mj.pt/.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Notificarea din partea notarului către reprezentanții legali ai părților care sunt deja implicați în procedură se realizează prin intermediul platformei procedurilor de inventariere, în spațiul restricționat rezervat în sistem pentru reprezentantul legal. Notificarea este considerată a fi efectuată în a treia zi după ce documentul a fost pus la dispoziție în spațiul restricționat rezervat în sistem pentru reprezentantul legal sau în următoarea zi lucrătoare dacă ziua respectivă nu este o zi lucrătoare.

Atunci când documentul este pus la dispoziție în spațiul restricționat rezervat în platformă pentru reprezentantul legal, se trimite concomitent un e-mail la adresa de e-mail furnizată anterior de reprezentantul legal, comunicându-i-se acestuia din urmă faptul că documentul este disponibil pe platformă.

În cazul în care notificarea este efectuată direct către părți, documentele sunt transmise pe suport de hârtie, în condițiile prevăzute în Codul de procedură civilă, și sunt înregistrate pe platforma procedurilor de inventariere, cu semnătura electronică a grefierului implicat.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Pentru a afla în ce cazuri legea permite notificarea prin internet a hotărârilor judecătorești, vă rugăm să consultați fișa informativă „Notificarea documentelor – Portugalia”, în special răspunsurile la întrebările 5 și 6.

Comunicarea hotărârilor judecătorești are loc în sistemul Citius-Magistrados Judiciais, iar textul hotărârilor este pus la dispoziție pe platforma Citius.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, următoarele pot fi depuse electronic: permisiunile de a formula un apel, expunerile motivelor căilor de atac și răspunsurile aferente și contestațiile împotriva respingerii unei căi de atac sau a trimiterii acesteia către o altă instanță.

În ceea ce privește notificarea hotărârii pronunțate cu privire la calea de atac, vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, se pot iniția proceduri de executare prin intermediul internetului.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Citius

Cu excepția procedurilor de executare, pe care părțile sunt autorizate să le consulte, toate celelalte proceduri judiciare pot fi consultate online numai de reprezentanții legali (avocați și consilieri juridici), de executorii judecătorești și, în cadrul procedurilor de insolvență, de administratorii judiciari.

Procedura de executare poate fi consultată de către creditor sau debitor la adresa: https://processoexecutivo.justica.gov.pt, prin autentificare prealabilă cu ajutorul certificatului de autentificare digitală integrat în cărțile de identitate sau prin cheia digitală mobilă. Consultarea se realizează în conformitate cu procedurile și instrucțiunile furnizate pe site-ul web.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Părțile și reprezentanții lor legali pot consulta procedurile de inventariere pe platforma procedurilor de inventariere.

Părțile pot accesa acest sistem exclusiv în scopuri de consultare, cu ajutorul unui cod furnizat de notar cu ocazia primei notificări a documentelor către partea în cauză.

Legislația aplicabilă

Legea nr. 41/2013 din 26 iunie 2013 – Codul de procedură civilă

Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013 – Prelucrarea electronică a cauzelor judiciare

Legea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019 – Regimul juridic al procedurilor de inventariere

Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013 – privind prelucrarea documentelor și condițiile aplicabile procedurii de inventariere

Linkuri utile

Portalul Citius

Portalul Justiției

Direcția Generală pentru Administrarea Justiției

Direcția Generală pentru Politica privind Justiția

Institutul de gestiune financiară și infrastructură al Ministerului Justiției

N.B.:

Informațiile cuprinse în prezenta fișă informativă nu creează obligații pentru punctul de contact civil al RJE, pentru instanțele judecătorești sau pentru alte entități și autorități. Este în continuare necesar să se consulte legislația în vigoare, care poate face obiectul unor actualizări periodice sau a cărei interpretare, prin jurisprudență, poate suferi modificări.

Ultima actualizare: 15/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.