Prelucrarea automată

România
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Conform art. 199 alin. 1 din Codul de procedură civilă cererea de chemare în judecată poate fi depusă personal sau prin reprezentant, prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin înscris în formă electronică.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Cererile de chemare în judecată pot fi depuse scanat şi transmise prin poştă electronică sau ca înscrisuri în formă electronică în cauzele civile. Nu există proceduri disponibile exclusiv prin internet.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Această facilitate este disponibilă în orice moment.

Conform art. 199 din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare. După înregistrare, cererea şi înscrisurile care o însoţesc, la care sunt ataşate, când este cazul, dovezile privind modul în care acestea au fost transmise către instanţă, se predau preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Codul de procedură civilă nu prevede utilizarea unor formulare tip pentru cererile în justiţie. Reglementarea procesual civilă de drept comună stabileşte cuprinsul unora dintre cererile adresate justiţiei civile (e.g. cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reconvenţională).

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Securizarea transmisiunii și a stocării datelor se face cu ajutorul uneltelor IT native sistemului de e-mail, cum ar fi firewall, certificate, antivirus, controlul accesului bazat pe roluri etc. împreună cu aplicarea bunelor practici din domeniu.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Conform art. 148 alin. 2 și 5 din Codul de procedură civilă, cererile adresate instanţelor judecătoreşti pot fi formulate şi prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Cererea trebuie să includă și semnătura. Semnătura poate fi aplicată pe un înscris scanat și transmis prin poșta electronică. Semnătura poate fi electronică în cazul în care cererea de chemare în judecată este un înscris electronic, transmisă prin poșta electronică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, se plătesc taxe judiciare conform OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, dar cuantumul lor nu diferă. Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament bancar sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, în celeași condiții în care reclamantul poate renunța la judecată. Conform art. 406 din Codul de procedură civilă, reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, fie verbal în şedinţă de judecată, fie prin cerere scrisă.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu este obligatoriu ca pârâtul să folosească internetul.

Conform art. 149 alin. 4 și art. 154 alin. 6 și alin. 6 indice 1 din Codul de procedură civilă, comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenţii procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum şi prin agenţi ori salariaţi ai altor instanţe în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul. Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop. Comunicarea actelor de procedură va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință din mențiunile obligatorii ale citației. Fiecare instanță va avea o singură semnătură electronică extinsă pentru citații și acte de procedură. Acestea se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

Comunicarea hotărârilor judecătorești se va face, din oficiu, prin poștă electronică dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop direct sau la solicitarea expresă a instanței în timpul procesului. Comunicarea va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței, care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință. Hotărârile judecătorești se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Întâmpinarea se comunică în aceeași modalitate în care se comunică un act de procedură. A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Conform art. 208 din Codul de procedură civilă, sancțiunea nedepunerii întâmpinării în termenul prevăzut de lege este aceeași indiferent de modalitatea în care aceasta s-ar depune. Nedepunerea întâmpinării atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

A se vedea răspunsurile de la întrebările 1 și 9.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Actele judiciare emise în cadrul procedurilor de executare silită sunt supuse acelorași reguli de drept comun în ceea ce privește comunicarea actelor de procedură. A se vedea răspunsul de la întrebarea 1.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu este cazul. Cu toate acestea, pe portalul instanțelor de judecată (https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) sau la Info chioșcurile de la sediile unor instanțe există un acces la soluții, în rezumat, în funcție de numărul de dosar, obiectul cauzei și numele părților. În proiect, pe viitor, se are în vedere ca dosarele de la instanță să poată fi consultate de acasă, contra cost.

Ultima actualizare: 11/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.