În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2024.

Prelucrarea automată

Scoţia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, doar pentru acțiunile privind procedurile simple. Procedura simplă este un proces în instanță menit să asigure o modalitate rapidă, necostisitoare și informală de soluționare a litigiilor în cazul în care valoarea monetară nu depășește 5 000 GBP.

Mai multe informații cu privire la „Civil Online” pot fi accesate pe site-ul web al instanțelor judecătorești din Scoția (Scottish Courts and Tribunals), făcând click pe Civil Online.

Serviciul instanțe judecătorești din Scoția are ca obiectiv pe termen lung furnizarea de servicii mai extinse pe cale electronică, însă, în prezent, este disponibilă doar funcția descrisă mai sus. Inițierea unor diferite proceduri judiciare pe internet va fi un obiectiv-cheie în cadrul revizuirii în curs a sistemelor și proceselor interne.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

În prezent, sistemul este disponibil numai pentru procedurile simple; aceste proceduri nu se desfășoară exclusiv pe internet, iar cauzele pot fi încă introduse pe suport de hârtie în instanță.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Instrumentul online este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, confirmarea faptului că o cerere a fost acceptată de instanță se poate efectua doar în orele de program în cazul în care personalul este disponibil pentru a verifica competența și a procesa cererile.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Da, există formulare standard conforme cu normele de procedură, care pot fi completate și transmise electronic.

Normele și formularele aferente procedurilor simple sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția la rubrica Court rules (Norme de procedură).

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Utilizatorii trebuie să se autentifice înainte de a li se permite accesul la orice date. Datele sunt criptate în timpul transferului și pe perioada stocării. Aplicația este conformă cu OWASP ASVS 3.0 nivelul 2.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Semnătura electronică nu este necesară.

Ora și data depunerii cererilor și a altor documente sunt înregistrate în sistemul de gestionare a cauzelor.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Se plătesc taxe judiciare și cuantumul acestora este prevăzut de legislație.

Taxele pot fi plătite pe cale electronică cu card de credit sau de debit la depunerea unei cereri privind procedurile simple utilizând Civil Online.

În cazul în care se utilizează o altă procedură decât cea electronică, taxele pot fi plătite și cu numerar sau cu cec, precum și cu card de debit sau de credit.

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția la rubrica Court Fees (Taxe judiciare).

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu, dar o cerere privind procedurile simple poate fi respinsă sau soluționată pe baza normelor de procedură (rules of court).

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Este posibil, dar nu obligatoriu.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cazul unui răspuns electronic, instanța trimite confirmarea electronică de primire a răspunsului și va oferi consultanță cu privire la orice altă procedură prin trimiterea de notificări electronice.

Mai multe informații pot fi accesate pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția la rubrica Responding to a claim (Răspunsul la o cerere).

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care nu există niciun răspuns, instanța nu trimite nicio notificare. Reclamantul va contacta respondentul pentru a îi comunica rezultatul cauzei în timp util.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Atunci când o procedură simplă a fost introdusă prin intermediul Civil Online, toate elementele de probă prezentate instanței pe cale electronică vor fi prezentate în instanță tot pe cale electronică – aceasta se aplică numai pentru cauzele introduse prin intermediul Civil Online.

În toate celelalte cauze, acest lucru este posibil numai în cazul în care ambele părți și judecătorul care instrumentează cauza convin asupra formatului.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu. Cu toate acestea, în situația în care o cauză a făcut obiectul unei audieri complete și al unei hotărâri judecătorești pronunțate de instanță, o copie a avizului instanței poate fi publicată ulterior pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția și/sau pe site-ul web al Sistemului judiciar din Scoția.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu. Cu toate acestea, unele avize ale instanțelor sunt disponibile online. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-urile web ale Serviciului instanțe judecătorești din Scoția și Sistemului judiciar din Scoția.

Ultima actualizare: 19/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.