Prelucrarea automată

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

În prezent, cererile de chemare în judecată în cadrul acțiunilor civile nu pot fi depuse prin internet. Cererile de chemare în judecată trebuie depuse în scris și semnate personal de reclamant sau de reprezentantul său. Cerința privind semnătura înseamnă că cererile de chemare în judecată nu pot fi depuse electronic.

În cadrul procedurilor simplificate, o cerere de emitere a unui ordin de plată poate fi transmisă prin internet autorității executorii suedeze (Kronofogdemyndigheten).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Astfel cum reiese din răspunsul la întrebarea 1, acest lucru este posibil numai în cadrul unei proceduri simplificate.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

Cererile de somație de plată transmise electronic autorității executorii suedeze trebuie semnate cu o semnătură electronică avansată, astfel cum se prevede la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Autoritatea executorie suedeză poate acorda o derogare de la cerința privind semnătura atunci când este probabil ca o persoană să depună un număr mare de cereri, într-un mod securizat și adecvat din punct de vedere tehnic. În cazul în care un litigiu având drept obiect un ordin de plată este transferat unei instanțe judecătorești în vederea tratării ca litigiu normal, nu este necesar să se furnizeze o semnătură fizică în plus față de cererea electronică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni. Cu toate acestea, așa cum rezultă din răspunsul la întrebarea 12, în general este posibil să se prezinte, prin intermediul internetului, un memoriu în apărare și alte documente judiciare care nu trebuie semnate în persoană.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Documentele care nu trebuie semnate personal pot fi depuse electronic. Aceasta înseamnă că, în principiu, este posibilă transmiterea electronică a tuturor documentelor, cu excepția cererilor de chemare în judecată. Instanța poate, cu toate acestea, să decidă într-un caz individual că un document care a fost depus electronic trebuie să fie confirmat de expeditor prin intermediul unui document original semnat.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nimic nu împiedică o instanță să transmită electronic un document, primirea documentului fiind confirmată, de exemplu, prin e-mail, dacă acest lucru se consideră adecvat în temeiul dispozițiilor în vigoare privind datele cu caracter personal etc.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Hotărârile sunt transmise prin poștă, cu excepția cazului în care partea formulează o solicitare diferită. Dacă se consideră adecvat, de exemplu având în vedere dispozițiile în vigoare privind datele cu caracter personal, documentele pot fi transmise prin fax sau e-mail sau pot fi puse la dispoziție în alt mod în format electronic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Este posibil să se introducă o cale de atac prin e-mail. Dacă este necesar, instanța poate solicita ca o astfel de cale de atac să fie confirmată de expeditor prin intermediul unui document original semnat.

În legătură cu notificarea sau comunicarea începerii unui proces, a se vedea răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

O cerere de executare poate fi depusă de partea îndreptățită sau de reprezentantul său, fie oral, fie în scris. O cerere orală impune ca solicitantul (partea care dorește executarea) să contacteze autoritatea executorie suedeză. O cerere scrisă trebuie să fie semnată de solicitant sau de reprezentantul său. Autoritatea executorie suedeză poate, cu toate acestea, să permită unei părți care depune un număr mare de cereri să facă acest lucru pe cale electronică.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu.

Ultima actualizare: 02/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.