Online processing of cases and e-communication with courts

Information on the current status to communicate electronically with national courts.

In recent years more and more Member States have introduced changes in law which allow for the use of modern communication and information technologies in civil judicial proceedings. These changes allow communication between the judicial authorities and the parties concerned with the proceedings by new channels such as the internet.

In some cases procedures may be initiated by an electronic application sent by the claimant via the internet to the court; in other cases courts have the authority to serve judicial documents electronically to the parties; and in other cases all communications are conducted electronically. There are some Member States, where the use of internet for communication purposes is accepted for almost all kind of civil proceedings, while in others it is restricted to certain special types of proceedings.

The use of modern communication technologies in civil proceedings must not jeopardise the fundamental rights of the parties involved. Access to justice may not be prevented by the fact that a certain means of communication technology is not available to a party. In addition to that, national legislation should ensure that communication via the internet does not threaten the appropriate protection of sensitive data used in the course of the proceedings.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 11/05/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Prelucrarea automată - Belgia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Acest aspect este reglementat prin „Legile Phenix”, mai precis:

 • Legea din 10 iulie 2006 privind procedurile judiciare efectuate prin mijloace electronice (loi relative à la procédure par voie électronique) (Monitorul oficial belgian din 7 septembrie 2006);
 • Legea din 5 august 2006 de modificare a anumitor dispoziții din Codul judiciar cu privire la procedurile judiciare efectuate prin mijloace electronice (loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique) (Monitorul oficial belgian din 7 septembrie 2006).

Denumirea Legilor Phenix se datorează proiectului informatic omonim, care are scopul de a informatiza toate instanțele din Belgia, astfel încât întregul proces judiciar să se poată desfășura în mod electronic în timp util.

De la 31 decembrie 2012, pe lângă Legile Phenix menționate mai sus au mai intrat în vigoare în mod treptat alte două legi. Acestea sunt:

 • Legea din 31 decembrie 2012 privind diverse dispoziții, în special în domeniul justiției (loi portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice);
 • Legea din 31 decembrie 2012 privind diverse dispoziții în domeniul justiției (loi portant dispositions diverses en matière de justice).

Totuși, această intrare în vigoare treptată nu înseamnă că procedurile judiciare pot fi efectuate deja prin mijloace electronice, având în vedere că aceste dispoziții sunt în principal cele care ar putea să fie aplicate și în procedurile judiciare care se desfășoară în formă scrisă. În consecință, regula o constituie deocamdată procedurile judiciare neelectronice „convenționale”.

Între timp, grefelor instanțelor și secretariatelor parchetelor li s-a pus la dispoziție o aplicație informatică de gestionare a cauzelor, care le permite să prelucreze toate documentele și informațiile în format electronic. În plus, în prezent se află în curs de examinare mai multe opțiuni care să permită ca documentele procedurale și elementele de probă să fie prezentate grefelor instanțelor în format electronic.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu se aplică.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu se aplică.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu se aplică.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu se aplică.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu se aplică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu se aplică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu se aplică.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu se aplică.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Articolul 32b din Codul judiciar (Code judiciaire) prevede că orice notificare sau comunicare transmisă instanțelor judecătorești, Ministerului Public sau organelor judiciare, inclusiv grefelor instanțelor judecătorești și secretariatelor parchetelor, precum și orice depunere de documente în fața acestor organe sau orice notificare sau comunicare transmisă unui avocat, unui executor judecătoresc sau unui notar de către instanțele judecătorești, Ministerul Public sau organele judiciare, inclusiv de către grefele instanțelor și secretariatele parchetelor, sau de către un avocat, un executor sau un notar poate fi realizată cu ajutorul sistemului informatic judiciar.

Pe baza acestei dispoziții, au fost create rețeaua e-Box pentru notificări sau comunicări și pentru depunerea de documente, precum și sistemul e-Deposit, în mod special pentru depunerea de concluzii, documente și elemente de probă în materie civilă și penală.

Aceste instrumente pot fi folosite doar în instanțele enumerate într-un ordin ministerial.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu se aplică.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu se aplică.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu se aplică.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu se aplică.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 04/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Bulgaria

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Dreptul bulgar nu prevede o astfel de opțiune. Cererile sunt depuse în scris la grefa instanței și trebuie să fie redactate în limba bulgară. Cererile pot fi trimise doar prin poștă, nu se acceptă trimiterea prin fax sau e-mail.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

În temeiul dreptului bulgar, acțiunile procedurale ale părților în cauze civile și comerciale nu sunt considerate valabile dacă sunt introduse și semnate electronic. Părțile introduc o acțiune în justiție prin intermediul unei cereri scrise în limba bulgară și care poartă semnăturile acestora. O cerere poate fi depusă la biroul grefierului din cadrul instanței competente sau adresată și transmisă instanței prin poștă.

Articolul 184 din Codul de procedură civilă permite prezentarea de documente în format electronic și pe hârtie ca elemente de probă în cauzele civile și comerciale. Documentul în format electronic poate fi prezentat instanței pe hârtie. Dacă este contestat de către persoana adversă, documentul trebuie să fie prezentat pe suport electronic. Dacă nu există echipamentul și personalul necesar pentru a reproduce documentul în format electronic în cadrul unei ședințe de judecată, partea care a prezentat un astfel de document poate fi obligată de către instanță să pună la dispoziția celorlalte părți o copie a documentului respectiv în format electronic.

Procedura de contestare a unui document în format electronic, în special a semnăturii electronice, care constituie un element specific obligatoriu al unui document în format electronic, este prevăzută în Legea privind documentele în format electronic și semnătura electronică.

Singura dispoziție prevăzută în Codul de procedură civilă pentru acțiunea procedurală online este sechestrul creanțelor unui debitor în procedura de executare. Acest cadru juridic face parte din procesul de executare, iar acțiunea este desfășurată de către un executor judecătoresc.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Articolul 42 alineatul (4) din Codul de procedură civilă permite notificarea sau comunicarea de acte prin e-mail unei părți într-o cauză civilă sau comercială. Se consideră că actele au fost notificate sau comunicate atunci când acestea au fost introduse în sistemul informațional dedicat acestei proceduri, iar notificarea sau comunicarea este atestată printr-o copie a înregistrării electronice relevante, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din cod.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

A se vedea răspunsul la întrebarea 13.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

A se vedea răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Dreptul bulgar nu prevede acest lucru. A se vedea ultimul paragraf din răspunsul la întrebarea 12.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Accesul publicului la hotărârile judecătorești este disponibil (fără a fi nevoie să fiți înregistrat) pe site-ul Consiliului Judiciar Suprem al Republicii Bulgaria: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://legalacts.justice.bg/. Se poate efectua o căutare a hotărârilor judecătorești în funcție de instanță, tipul de cauză, an, număr dosar și cuvinte-cheie. De asemenea, este asigurată și funcția de căutare avansată pe baza unor criterii mai specifice. Ca urmare a căutării, o parte într-o cauză, sau reprezentantul acesteia, poate descărca decizia judecătorească în format „.doc”. Hotărârile sunt publicate de îndată ce sunt adoptate, cu respectarea cerințelor din Legea privind protecția datelor cu caracter personal și din Legea privind protecția informațiilor clasificate. Hotărârile sunt publicate în așa fel încât persoanele fizice și juridice menționate în acestea să nu poată fi identificate. Hotărârile pronunțate în cauze care se referă la starea civilă sau de sănătate a persoanelor fizice sunt publicate fără motivare.

În plus, site-ul fiecărei instanțe permite urmărirea stadiului procedurii și monitorizarea hotărârilor judecătorești. Hotărârile judecătorești și informațiile cu privire la stadiul procedurii se găsesc cu ajutorul criteriilor de căutare menționate anterior, iar hotărârile sunt publicate în modul descris mai sus. Ca urmare a căutării, partea în cauză sau reprezentantul acesteia poate descărca hotărârea judecătorească adoptată în format „.doc”.

Ultima actualizare: 25/06/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Republica Cehă

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, în Republica Cehă orice cerere poate fi depusă prin mijloace electronice.

Acest lucru este posibil (a) prin poștă electronică cu o semnătură electronică certificată sau (b) prin intermediul unei cutii cu date (data box), și anume un registru electronic special conceput pentru notificarea și executarea actelor în raport cu autoritățile publice. Aceste proceduri sunt echivalente cu depunerea în scris a unei cereri standard. De asemenea, o cerere poate fi depusă printr-un e-mail standard fără semnătură electronică certificată, dar această depunere pe cale electronică trebuie urmată, în termen de trei zile, de transmiterea unui text identic în format standard scris sau prin metodele descrise la literele (a) și (b) de mai sus. Pentru detalii privind toate aceste proceduri, a se vedea răspunsul nostru la întrebarea 6.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Este posibilă depunerea unei cereri pe cale electronică pentru orice tip de cauză. O cerere de emitere a unei somații de plată electronică poate fi depusă numai pe cale electronică.

Procedura pentru o somație de plată electronică este o procedură accelerată specială. Reclamantul depune cererea completând un formular electronic pe site-ul web ePodatelna Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://epodatelna.justice.cz/ și semnează cu o semnătură electronică certificată. Reclamanții pot solicita până la 1 milion CZK. Formularul trebuie completat corect și plata taxei judiciare trebuie efectuată înainte de emiterea unei somații de plată electronică. Dacă toate cerințele sunt îndeplinite, instanța poate emite o somație de plată electronică. Prin aceasta, instanța obligă pârâtul să plătească reclamantului suma datorată și cheltuielile de judecată în termen de 15 zile de la primirea acesteia sau să introducă o cale de atac la instanța care a emis somația în același termen. Somația de plată electronică care nu a fost contestată are forța juridică a unei hotărâri definitive. În cazul în care unul dintre pârâți introduce o cale de atac în termenul stabilit, somația de plată electronică este anulată integral, iar instanța stabilește o audiere.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Depunerea unei cereri pe cale electronică este posibilă în orice moment.

Atunci când depun o cerere prin poșta electronică cu o semnătură electronică certificată, reclamanții pot consulta site-ul web ePodatelna Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://epodatelna.justice.cz/ (deși acesta este disponibil doar în limba cehă). Cererile pot fi depuse, de asemenea, la adresa de e-mail a grefei corespunzătoare a instanței. Adresele de e-mail ale grefelor pot fi găsite la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justice.cz/soudy.

Atunci când cererile sunt depuse într-o cutie cu date a unei instanțe, datele de identificare ale cutiilor cu date ale instanțelor individuale pot fi găsite pe portalul administrației publice în lista entităților care dispun de cutii cu date (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – în secțiunea „organisme guvernamentale centrale” sau pe site-ul web al Ministerului de Justiție Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.cz/, la datele de contact ale instanțelor individuale.

Cererile pot fi depuse și prin completarea directă a formularului electronic utilizând aplicația web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage - a se vedea „Introducerea cererilor în instanță”.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Ca regulă generală, toate operațiunile pot fi efectuate în orice format, cu excepția cazului în care legea prevede un anumit format pentru anumite operațiuni. Mai presus de toate, depunerile trebuie să fie ușor de înțeles și specifice.

Atunci când utilizează anumite proceduri electronice, reclamanții pot fi restricționați de parametrii tehnici pentru diferite mijloace de comunicare. De exemplu, atunci când se utilizează portalul ePodatelna Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://epodatelna.justice.cz/ (a se vedea întrebările 2, 3 și 6), dimensiunea maximă a tuturor fișierelor atașate este limitată la 10 MB, iar formatele acceptabile ale documentelor sunt pdf, rtf, xls, doc și txt. În mod similar, dimensiunea mesajelor trimise către cutiile cu date este limitată la 10 MB, iar formatele acceptabile pentru mesajele de date trimise la cutiile cu date sunt pdf, PDF/A, xml (în cazul în care acesta corespunde schemei XSD disponibile public, publicată de destinatarul mesajului de date), ffo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3, isdoc/isdocx, edi, dwg, shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx, dgn și gml/gfs/xsd. Depunerile efectuate la o adresă de e-mail trebuie să fie în format HTML, PLAIN TEXT cu text codificat - ISO-8559-2, ISO - 8559-1(LATIN-1), Unicode sau UTF-8. Dimensiunea e-mailului (inclusiv a fișierelor atașate) este limitată la 5 MB. Sistemele de operare compatibile sunt: Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP și Windows Vista (a fost identificată o problemă cu Windows Vista pentru anumite registre HW de certificate electronice calificate - de exemplu, Smart card reader SCR3320); în prezent, nu este posibilă semnarea sau transmiterea unui document electronic cu ajutorul acestui cititor. Documentul poate fi semnat și trimis dacă fișierul pfx (p12) este specificat în Java Applet și se introduce o parolă pentru o cheie privată). Reclamanții care intenționează să utilizeze portalul ePodatelna sau cutiile cu date pot consulta instrucțiunile și manualele de utilizare de pe site-ul web pentru informații detaliate.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Instanțele judecătorești și executorii judecătorești acționează în conformitate cu legislația care reglementează protecția datelor [în special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD)] și cu alte acte legislative relevante.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Pentru a depune cereri în cadrul procedurii civile de drept comun, se pot utiliza patru proceduri electronice diferite:

În primul rând, o cerere poate fi depusă prin poștă electronică cu semnătură electronică certificată. O semnătură electronică certificată este definită în secțiunea 11 din Legea nr. 227/2000 privind semnăturile electronice; aceasta este (a) o semnătură garantată bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat din Cehia și care conține informații care permit identificarea fără echivoc a semnatarului (lista furnizorilor acreditați din Republica Cehă este disponibilă pe site-ul web al Ministerului de Interne al Cehiei Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx) sau (b) o semnătură electronică garantată bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu sediul în afara Republicii Cehe, în cazul în care certificatul calificat a fost emis în cadrul unui serviciu înscris pe lista serviciilor de certificare de încredere ca serviciu pe care furnizorul de servicii este acreditat să îl furnizeze sau ca serviciu a cărui furnizare face obiectul unei supravegheri în conformitate cu legislația UE relevantă. Acest tip de depunere este echivalent cu o depunere scrisă standard. Reclamanții care doresc să depună cereri în acest mod ar trebui să consulte site-ul web ePodatelna Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://epodatelna.justice.cz/. Cererile pot fi depuse, de asemenea, la adresa de e-mail a grefei corespunzătoare a instanței. Adresele de e-mail ale grefelor pot fi găsite pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justice.cz/soudy la datele de contact ale instanțelor individuale.

În al doilea rând, se pot utiliza cutii cu date. Acestea sunt repertorii electronice speciale pentru notificarea și executarea actelor în raport cu autoritățile publice din Republica Cehă. Cutiile cu date sunt reglementate în principal de Legea nr. 300/2008 privind operațiunile electronice și conversia autorizată a documentelor. Acest tip de depunere este echivalent cu o depunere scrisă standard. Detalii privind sistemul cutiilor cu date pot fi găsite pe site-ul web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.datoveschranky.info/, iar utilizatorii pot accesa conturi prin intermediul site-ului web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.mojedatovaschranka.cz/. Toate instanțele dispun de cutii cu date. Datele de identificare ale cutiilor cu date ale fiecărei instanțe pot fi găsite pe portalul administrației publice în lista entităților care dispun de cutii cu date (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.mojedatovaschranka.cz/sds) – în secțiunea „organisme guvernamentale centrale” sau pe site-ul web al Ministerului de Justiție Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice.cz/, la datele de contact ale instanțelor individuale.

În al treilea rând, cererile pot fi depuse, de asemenea, prin poșta electronică standard fără semnătură certificată. Cu toate acestea, aceste depuneri trebuie să fie urmate, în termen de trei zile, de depunerea unui text identic în format standard scris sau prin metodele descrise mai sus, în caz contrar instanța nu va ține seama de acestea (secțiunea 42 din Codul de procedură civilă).

În al patrulea rând, este posibilă depunerea unei cereri în instanță și trimiterea anexelor aferente pe cale electronică completând direct formularul electronic prin intermediul aplicației web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/homepage. Un ghid online este disponibil în acest scop – a se vedea secțiunea „Introducerea cererilor în instanță”. Ghidul permite completarea unui anumit tip de formular electronic și generarea cererilor introduse în format PDF. Pentru a depune o cerere în instanță în mod corect, reclamanții trebuie să aibă instalat Adobe Acrobat Reader și „să dețină o semnătură electronică certificată”.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, procedurile judiciare implică taxe. Reclamantul poate plăti taxa, care se bazează pe un barem de taxe, fie în contul instanței relevante deținut la Banca Națională a Cehiei, fie prin timbrul fiscal (pentru sume de până la 5 000 CZK). În cazul în care taxa nu este achitată în momentul depunerii cererii, instanța va stabili un termen până la care reclamantul trebuie să o plătească și îl va informa cu privire la consecințele neplății. Procedura se suspendă în cazul în care taxa nu a fost achitată în termenul stabilit.

Taxele și metodele de plată pentru procedurile inițiate prin depuneri electronice nu diferă de taxele și metodele de plată pentru procedurile inițiate în mod standard. Excepție face procedura referitoare la somația de plată electronică, în cazul căreia taxa judiciară este ușor mai scăzută decât cea pentru acțiunile civile de drept comun.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da. Cererile depuse pe internet pot fi retrase în același mod ca cele introduse în mod standard. Retragerea cererii respective se poate face pe cale electronică sau în mod standard.

Reclamanții pot retrage cererile în totalitate sau parțial până în momentul în care hotărârea instanței a devenit definitivă. În cazul în care se retrage o cerere, instanța va suspenda procedura integral sau în măsura în care se retrage cererea. În cazul în care o moțiune de introducere a unei acțiuni este retrasă după ce instanța s-a pronunțat cu privire la cauză, dar hotărârea nu este încă definitivă, instanța va decide dacă retrage sau nu decizia în măsura în care moțiunea este retrasă. În cazul în care celelalte părți nu sunt de acord cu retragerea cererii din motive întemeiate, instanța va decide că retragerea nu este efectivă, cu excepția anumitor proceduri specifice. (secțiunea 96 din Codul de procedură civilă)

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Pârâtul poate comunica prin internet, dar nu este obligat să facă acest lucru.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cazul în care pârâtul introduce o cale de atac împotriva unei somații de plată electronică în termenul legal, aceasta este anulată în totalitate, instanța organizează o audiere, iar procedura judiciară continuă ulterior în mod standard, mai precis ca procedură civilă standard în primă instanță.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care pârâtul nu introduce o cale de atac împotriva unei somații de plată electronică în termenul legal, somația de plată dobândește forța unei hotărâri definitive.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Documentele pot fi transmise instanței pe cale electronică pentru orice tip de procedură. Aspectele tehnice sunt prezentate în răspunsul nostru la întrebarea 4.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Instanțele notifică actele judiciare cutiilor cu date ale entităților care le-au înființat. Pentru detalii privind cutiile cu date, a se vedea răspunsul nostru la întrebarea 6.

Instanțele pot, de asemenea, să notifice sau să comunice actele și hotărârile prin poștă electronică cu semnătură certificată la o adresă de e-mail pe care destinatarul a comunicat-o instanței, cu condiția ca destinatarul să fi solicitat sau să fi consimțit notificarea sau comunicarea materialelor de către instanță în acest mod și să fi identificat un furnizor acreditat de servicii de certificare care a eliberat certificatul său calificat și să păstreze o evidență a acestora sau să fi depus propriul său certificat calificat valabil. Pentru informații privind certificatele calificate, a se vedea răspunsul nostru la întrebarea 6. Pentru ca notificarea sau comunicarea să producă efecte, destinatarul trebuie, în termen de trei zile de la trimiterea actului, să confirme primirea actului judiciar (de exemplu, la adresa de e-mail a instanței în cauză) prin intermediul unui mesaj electronic cu semnătura sa electronică garantată.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Deciziile judiciare sunt notificate cutiilor cu date ale entităților care le-au înființat. Pentru informații privind cutiile cu date, a se vedea răspunsul nostru la întrebarea 6.

Deciziile judiciare pot fi, de asemenea, notificate prin poștă electronică cu semnătură certificată la o adresă de e-mail pe care destinatarul a comunicat-o instanței, cu condiția ca destinatarul să fi solicitat sau să fi consimțit notificarea sau comunicarea materialelor de către instanță în acest mod și să fi identificat un furnizor acreditat de servicii de certificare care a eliberat certificatul său calificat și să păstreze o evidență a acestora sau să fi depus propriul său certificat calificat valabil. Pentru informații privind certificatele calificate, a se vedea răspunsul nostru la întrebarea 6. Pentru ca notificarea sau comunicarea să producă efecte, destinatarul trebuie, în termen de trei zile de la trimiterea actului, să confirme primirea actului judiciar (de exemplu, la adresa de e-mail a instanței în cauză) prin intermediul unui mesaj electronic cu semnătura sa electronică garantată.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, calea de atac poate fi introdusă prin mijloace electronice, în același mod ca o cerere de chemare în judecată. A se vedea întrebarea 6.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, procedurile de executare silită pot fi inițiate pe cale electronică, în același mod ca o cerere de chemare în judecată.

În cazul în care reclamantul alege să obțină executarea unei plăți prin intermediul unui executor judecătoresc, răspunsul nostru la întrebarea 6 se aplică mutatis mutandis. Lista executorilor judecătorești și adresele lor de e-mail și datele de identificare ale cutiei cu date pot fi găsite pe site-ul web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.ekcr.cz/.

În cazul procedurii judiciare de executare, vă rugăm să consultați răspunsul nostru la întrebarea 6.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În general, instanțele cehe comunică cu părțile și cu reprezentanții legali ai acestora prin poștă electronică sau prin telefon pentru a răspunde la întrebările cu privire la stadiul cauzei acestora.

Informații de bază cu privire la evenimente care au apărut în cursul procedurii (fără detalii personale) sunt de asemenea disponibile on-line pe site-ul web InfoSoud: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp (disponibil doar în limba cehă). Informații cu privire la procedurile viitoare sunt disponibile pe site-ul web InfoJednání: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/searchJednani.jsp. Pentru a obține acces la sistem, este necesar să se introducă denumirea instanței și numărul dosarului cauzei.

Ultima actualizare: 19/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini germană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

Prelucrarea automată - Germania

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Deși este permis de lege, în principiu, acest lucru nu este încă posibil, în practică, în toate landurile și în toate tipurile de proceduri. Utilizarea internetului este posibilă dacă și în măsura în care un anumit land a introdus un regulament în acest sens. Mai multe informații sunt disponibile la administrațiile judiciare ale landurilor.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Utilizarea internetului este posibilă dacă și în măsura în care un anumit land a introdus un regulament în acest sens. Mai multe informații sunt disponibile la administrațiile judiciare ale landurilor. Unele proceduri se pot desfășura în întregime prin mijloace electronice, cum ar fi procedurile legate de registrul comerțului, procedurile de somație de plată (Mahnverfahren) și, în unele cazuri, procedurile de contravenții (Ordnungswiedrigkeiten).

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Dacă landurile au introdus regulamente care prevăd proceduri judiciare electronice (a se vedea întrebarea 1), se pot depune în orice moment documente electronice.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Cerințele tehnice sunt prevăzute în regulamentele landurilor (a se vedea întrebarea 1).

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Cerințele tehnice sunt prevăzute în regulamentele landurilor (a se vedea întrebarea 1). În general, documentele trebuie să fie transmise în format OSCI (online services computer interface – interfață computerizată pentru servicii online), care este o componentă a soluției software utilizate, cunoscută sub denumirea de EGVP (Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach – căsuță poștală electronică a instanțelor și a administrațiilor).

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Mesajul în sine nu trebuie neapărat să fie semnat. Fiecare cerere depusă necesită tipul de semnătură prevăzut în regulamentul de procedură relevant. În general, este vorba despre o semnătură electronică calificată.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Pot exista taxe judiciare; depinde de tipul de caz. Există diferite modalități de plată: factură, debitare directă și plată electronică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, este posibil. Se aplică regulile generale.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu există nicio obligație de a folosi internetul. Se aplică regulile generale.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Se aplică regulile generale.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Se aplică regulile generale.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Deși este permis de lege, în principiu, acest lucru nu este încă posibil, în practică, în toate landurile și în toate tipurile de proceduri. Utilizarea internetului este posibilă dacă și în măsura în care un anumit land a introdus un regulament în acest sens. Mai multe informații sunt disponibile la administrațiile judiciare ale landurilor.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

La articolul 174 alineatul (3) prima teză din Codul de procedură civilă se prevede că hotărârile pot fi comunicate către avocați, notari, executori judecătorești și consilieri fiscali în format electronic. Hotărârile pot fi comunicate altor părți în format electronic doar dacă acestea au consimțit în mod expres la primirea documentelor în format electronic.

În practică, acest lucru se întâmplă în special în cazul procedurilor legate de registrul comerțului.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da, în general este posibilă transmiterea unei hotărâri judecătorești în format electronic. În practică, acest lucru se întâmplă în special în cazul procedurilor legate de registrul comerțului.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Introducerea online a unei căi de atac este posibilă dacă instanța respectivă are dreptul, în temeiul unui regulament adoptat de către un land, de a desfășura proceduri juridice electronice. La articolul 174 alineatul (3) prima teză din Codul de procedură civilă se prevede că hotărârile pot fi comunicate către avocați, notari, executori judecătorești și consilieri fiscali în format electronic. Hotărârile pot fi comunicate altor părți în format electronic doar dacă acestea au consimțit în mod expres la primirea documentelor în format electronic.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu, nu este posibil.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În general, nu este posibil. Cu toate acestea, unele landuri prevăd acest lucru, cel puțin în procedurile din instanțele administrative și fiscale (Verwaltungsgerichte, Finanzgerichte). Unele landuri prevăd, de asemenea, acest lucru în procedurile legate de cartea funciară și în cauzele privind alte registre. În unele cazuri, datele audierilor în cadrul procedurilor civile pot fi consultate pe cale electronică.

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Estonia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, acțiunea poate fi inițiată utilizând sistemul de informații procedurale (sistemul e-File).

Sistemul poate fi accesat la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://etoimik.rik.ee/.

Un material video care explică modul de utilizare a sistemului e-File este disponibil online la adresa: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.youtube.com/watch?v=Qu9azQs_Ctc&t=3s.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Sistemul e-File poate fi utilizat de către părți în cadrul procedurilor de drept civil și administrativ, precum și în cadrul procedurilor penale și contravenționale. În ceea ce privește procedurile judiciare în materie civilă sau administrativă, este posibil să se inițieze proceduri și să se introducă documente și apeluri. În cazul procedurilor judiciare penale sau contravenționale, este posibil să se depună un număr limitat de documente cu privire la procedurile judiciare existente.

Somațiile de plată aferente cererilor de aplicare a procedurii accelerate în materie de datorii sau pensii alimentare pot fi depuse numai pe internet.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Da, serviciul este disponibil în permanență.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Pentru a intenta un proces în instanță, va trebui să completați în detaliu, cu text și date, formularele puse la dispoziție. Acestea diferă în funcție de tipul procedurii judiciare și al cererii, dar toate sunt într-un format similar: va trebui să furnizați informații generale cu privire la cauză, la părți, orice documente anexate cererii și toate informațiile referitoare la plata taxei de stat.

Formularul de cerere aferent procedurii accelerate a somației de plată este mai detaliat și întreaga cerere trebuie introdusă sub formă de metadate.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Pentru ca sistemul să recunoască autentificarea unei persoane, aceasta trebuie să se autentifice în cadrul sistemului e-File utilizând cartea de identitate sau aplicația de identificare pentru telefonul mobil. Portalul este securizat. La autentificarea în cadrul portalului (cu ajutorul cărții de identitate sau a aplicației de identificare pentru telefonul mobil), utilizatorilor li se asigură accesul doar la procedurile judiciare și la datele care îi privesc. Persoanele care nu sunt implicate în procedură nu au acces la procedurile judiciare ale altor persoane. Datele sunt transmise prin intermediul X-Road - nivelul de schimb securizat de date din cadrul sistemului național de informații. Acesta este un mediu tehnic și organizațional care facilitează schimbul de date securizat, prin internet, între sistemele de informații naționale.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Dacă legea impune semnarea anumitor tipuri de documente, acestea sunt semnate electronic, prin utilizarea cărții de identitate. Documentele procedurale pot fi depuse prin intermediul sistemului de dosare electronice, utilizând semnătura electronică. În cazul în care o cauză este trimisă la o instanță, sistemul de dosare electronice salvează în mod automat data la care s-a inițiat cauza. O persoană care înaintează un document de inițiere a unei cauze sau un alt document procedural către o instanță prin intermediul sistemului de dosare electronice, va primi o confirmare de primire prin intermediul e-mailului care specifică data și ora la care documentul a fost primit de instanță.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxa de stat trebuie plătită pentru îndeplinirea oricăror sarcini care, conform legii, sunt supuse unei taxe de stat. În general, taxa de stat trebuie să fie plătită înainte de a solicita îndeplinirea unei sarcini. Taxele de stat pot fi plătite prin intermediul unui link către sistemul bancar din cadrul sistemului e-File, precum și în afara sistemului, prin intermediul serviciilor bancare prin internet sau direct, la o sucursală bancară.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Reclamantul poate să retragă cererea până la încheierea procedurii preliminare în cazul în care acesta depune o cerere de retragere în fața instanței. O acțiune poate fi retrasă, cu acordul pârâtului, până când hotărârea judecătorească referitoare la acțiune intră în vigoare. Instanța ar trebui să fie informată cu privire la retragerea acțiunii în scris sau acest lucru ar trebui să se înregistreze în procesul-verbal aferent. Cererea poate fi depusă, de asemenea, prin intermediul sistemului e-File.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu există nicio obligație de a răspunde prin intermediul internetului. Pârâtul poate răspunde prin intermediul internetului, electronic sau în scris.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu există nicio diferență între acțiunile inițiate prin intermediul internetului și cele inițiate în alt mod. Modul în care sunt soluționate procedurile depinde de măsurile ulterioare luate de organismul responsabil de derularea procedurilor judiciare și poate să difere în funcție de tipul procedurilor judiciare, precum și de tipul cererii.

Dacă, într-o procedură accelerată a somației de plată, un debitor formulează o obiecție, instanța va continua să examineze cauza sau va închide procedura judiciară, în funcție de preferința reclamantului.

Cauzele civile pot fi soluționate prin intermediul unei proceduri judiciare scrise dacă părțile depun o cerere în acest scop sau instanța poate să decidă că respectiva cauză trebuie să fie examinată în cadrul unei ședințe de judecată. Procedura urmată va depinde de tipul cauzei și de obiecțiile formulate de pârât.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul unei proceduri accelerate a somației de plată, dacă pârâtul nu răspunde la o propunere de plată, adică nu formulează o obiecție, instanța va emite o somație de plată pentru suma corespunzătoare. Somația este executorie imediat, astfel încât instanța trebuie să se asigure că pârâtul a primit propunerea de plată.

În alte proceduri civile, în cazul în care instanța a dispus ca pârâtul să răspundă într-un anumit termen, însă pârâtul nu a făcut acest lucru, instanța poate, în anumite cazuri, să pronunțe, la cererea reclamantului, o hotărâre în cauza judecată în lipsă. Dacă instanța consideră că acest lucru nu este posibil, ea poate să stabilească un nou termen-limită până la care pârâtul trebuie să răspundă sau poate hotărî examinarea cazului în cadrul unei ședințe de judecată. Cererea de pronunțare a unei hotărâri judecătorești în cauza judecată în lipsă poate fi depusă împreună cu pretențiile. Instanța nu va pronunța o hotărâre judecătorească în lipsă în cazurile prevăzute de lege.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Este posibil să se transmită instanței cereri și documente pe cale electronică, prin e-mail sau prin intermediul sistemului de informații (e-File) special creat în acest scop.

Toate documentele referitoare la procedurile civile și administrative, precum și un număr limitat de documente în cadrul procedurilor penale și contravenționale pot fi depuse prin intermediul sistemului e-File. Documentele procedurale pot fi depuse prin intermediul sistemului de dosare electronice, utilizând semnătura electronică.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Hotărârile judecătorești, ordonanțele și citațiile pot fi comunicate participanților la procedura judiciară în mod electronic, prin intermediul sistemului de dosare electronice sau prin e-mail, la adresa principală de e-mail a participanților sau la orice altă adresă de e-mail adusă la cunoștința instanței. Destinatarul unui document trebuie să aducă la cunoștința instanței primirea documentului dacă acesta a fost transmis prin e-mail, în timp ce în cazul documentelor transmise prin intermediul sistemului de dosare electronice, data la care destinatarul primește și deschide documentul se înregistrează în mod automat.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

În procedurile civile și administrative, instanța poate emite hotărârea pe cale electronică, protejând-o cu semnătura digitală a judecătorului sau într-un alt mod similar, sigur din punct de vedere tehnic.

În procedura accelerată a somației de plată toate documentele instanței, inclusiv hotărârile, sunt create în mod automat într-un sistem informatic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Este posibil să se introducă o cale de atac prin sistemul e-File și să se emită hotărâri relevante în cadrul procedurilor civile și administrative.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Procedurile judiciare pot fi inițiate prin intermediul sistemului e-File. Este posibil să se caute în sistemul e-File documentele suplimentare menționate la articolul 2 alineatul (1) punctele 1 - 4 din Legea privind executarea, apoi să se completeze cererea de executare și, dacă este necesar, să se adauge fișiere suplimentare. Cererea de executare completată trebuie să fie semnată digital de către solicitant. Aceasta este transmisă ulterior, împreună cu documentul adițional selectat și cu fișierele suplimentare, la adresa de e-mail a executorului judecătoresc.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Este posibil să se consulte cazurile online prin intermediul sistemului e-File. Utilizatorul trebuie să fie conectat la sistem utilizând o carte de identitate sau o aplicație de identificare pentru telefonul mobil, pentru a asigura verificarea identității. În procedurile civile și administrative, toate documentele care nu sunt marcate ca fiind confidențiale din cauza informațiilor cu caracter personal privind identitatea și care au fost puse la dispoziție pot fi consultate în sistem de către părți.

Procedura accelerată a somației de plată poate fi monitorizată complet prin intermediul sistemului e-File.

În cauzele în materie penală și contravențională, sistemul e-File afișează doar informații limitate.

Linkuri conexe

Sistemul e-File

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.e-toimik.ee/

Portalul Jurist Aitab - depunerea de cereri în instanță

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://v1.juristaitab.ee/et/oigusnoustamine

Sistemul judiciar estonian

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.kohus.ee/en/estonian-courts/estonian-court-system

Riigi Teataja (Monitorul Oficial)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.riigiteataja.ee

Ultima actualizare: 19/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Irlanda

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da. Anumite proceduri, și anume cele care implică cereri cu valoare redusă, se pot iniția pe internet.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Pentru cererile cu valoare redusă (acestea fiind anumite tipuri de cereri al căror obiect este de maximum 2 000 EUR), reclamanții pot alege varianta electronică de sesizare a instanței. Linkul se deschide într-o fereastră nouăProcedura privind cererile cu valoare redusă reprezintă o metodă alternativă de inițiere și soluționare a unei acțiuni civile cu valoare redusă. Acesta este un serviciu furnizat de oficiile instanței districtuale, care soluționează cererile din partea consumatorilor cu cheltuieli reduse și fără a fi nevoie de angajarea unui avocat.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul este disponibil în permanență.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu. Singura cerință este ca informațiile privind cererea să nu depășească 1 500 de cuvinte.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate prin utilizarea de programe firewall, SSL (Secure Socket Layer) pentru comunicații, a unui sistem de detectare a intruziunilor pe site-ul de găzduire, a unor măsuri de securizare a conturilor de utilizator etc.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Cheltuielile de judecată pentru cererile cu valoare redusă se plătesc cu un card de credit sau de debit, taxa (de 25 EUR în 2012) fiind identică pentru procedurile inițiate pe cale electronică și pentru cele inițiate pe cale neelectronică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da. În cazul în care cererea nu a fost încă înscrisă pe rolul instanței, o cerere poate fi retrasă printr-o solicitare adresată grefei responsabile cu cererile cu valoare redusă.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Da, pârâtul poate să răspundă prin intermediul internetului.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Grefierul responsabil cu cererile cu valoare redusă (Small Claims Registrar) trebuie să facă tot posibilul pentru a soluționa cererea înainte ca aceasta să fie înscrisă pe rolul instanței.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Cererea este considerată ca fiind necontestată, iar reclamantul poate solicita pronunțarea unei hotărâri în lipsă.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Nu, nu se pot prezenta instanței documente în format electronic.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Părțile pot urmări online în ce stadiu se află procedura.

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.csol.ie/ccms/welcome.html

Ultima actualizare: 08/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Grecia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Există o aplicație prin care se pot depune electronic documente juridice adresate Consiliului de Stat elen și Tribunalului de Primă Instanță din Atena. Sunt disponibile în continuare următoarele opțiuni: (a) monitorizarea informațiilor din documentele juridice prezentate pe cale electronică sau tradițională Tribunalului de Primă Instanță din Atena, (b) urmărirea electronică a stadiului unui document juridic, chiar dacă acesta a fost transmis prin metode convenționale, pe site-urile web ale Tribunalelor de Primă Instanță din Pireu și Salonic. În plus, există o aplicație pentru depunerea electronică a documentelor juridice adresate instanțelor administrative (dioikitika dikastiria); se lucrează la o aplicație similară pentru Curtea de Audit (Elenktiko Synedrio).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Se pot depune pe cale electronică documente juridice pentru cauzele referitoare la toate procedurile civile, care sunt incluse treptat în serviciul online. Pentru toate procedurile, documentele pot fi monitorizate pe cale electronică. În prezent, nu există proceduri care să poată fi inițiate exclusiv prin intermediul internetului.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Stadiul în care se află documentele juridice poate fi monitorizat electronic 24 de ore pe zi. Pentru moment, se pot depune electronic documente juridice adresate Tribunalului de Primă Instanță din Atena în timpul programului de lucru, însă, în curând, această opțiune va fi disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Atunci când depune electronic un document juridic, utilizatorul sistemului (avocatul) completează un formular electronic, pe care îl trimite instanței împreună cu textul integral al cererii în format Word. Pentru confirmarea trimiterii cererii, expeditorul primește, după finalizarea procedurii de depunere, o copie electronică a acesteia în format needitabil, cu mențiunea „document depus”.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Accesul la sistem, atât în prezent, cât și atunci când va fi pe deplin operațional, se face cu parole speciale și semnături electronice.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Utilizarea semnăturilor electronice a fost inclusă în sistem.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxele judiciare se plătesc, în mod normal, pe cale electronică, aceasta fiind una dintre etapele care trebuie parcurse atunci când se depune o cerere. Taxele sunt aceleași ca în cazul cererilor depuse în mod convențional.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu. Retragerea unui document juridic se poate face numai în conformitate cu normele aplicabile documentelor prezentate în mod tradițional, conform Codului de procedură civilă.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Decretul prezidențial nr. 142/2013 prevede posibilitatea depunerii electronice a concluziilor și a altor documente conexe adresate instanțelor civile. Această opțiune nu este încă disponibilă din punct de vedere tehnic. Un grup de lucru lucrează în prezent la elaborarea unui cadru tehnic adecvat. Partea chemată sau trimisă în judecată nu este obligată să răspundă exclusiv prin internet.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Toate documentele juridice și de alt tip legate de o anumită cauză se pun la dispoziția instanței în cursul ședinței de judecată.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care partea chemată sau trimisă în judecată nu a introdus nicio propunere, nici în mod tradițional, nici electronic, aceasta este judecată în lipsă.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Decretul prezidențial nr. 142/2013 prevede, pe lângă depunerea pe cale electronică a concluziilor, depunerea electronică a documentelor conexe adresate instanțelor civile.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Încă nu, dar se analizează această posibilitate.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Încă nu, dar se analizează această posibilitate.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Încă nu, dar se analizează această posibilitate.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1.

Ultima actualizare: 03/05/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Prelucrarea automată - Spania

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, parțial.

Este o cerință obligatorie pentru reprezentanții procedurali în instanțe (procuradores) și pentru alți reprezentanți legali, cu excepția acelor jurisdicții teritoriale în care acest lucru nu este încă posibil pentru reprezentanții legali.

În unele jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu și pentru persoanele fizice și juridice. Între timp, în alte jurisdicții teritoriale în care sistemul este încă în curs de dezvoltare, nu este încă posibil să se inițieze toate procedurile online, deși poate fi posibil și/sau obligatoriu să se inițieze anumite proceduri în acest mod.

Deși această procedură este opțională pentru persoanele fizice de la 1 ianuarie 2017, nu este încă posibilă în jurisdicțiile teritoriale în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

În cadrul Ministerului Justiției, există un „TRIBUNAL ELECTRONIC” (Sede Judicial Electrónica) (Linkul se deschide într-o fereastră nouăLink către Tribunalul Electronic), care conține un registru, disponibil în format electronic, incluzând detalii privind resursele și adresele relevante.

Pentru garantarea autenticității conținutului și pentru furnizarea dovezii de trimitere și de primire, este necesară o semnătură electronică înregistrată.

O noutate este că, în Galicia, practicienii și persoanele fizice pot iniția în prezent proceduri de somație de plată în cadrul procedurilor civile și de muncă; acest lucru va fi posibil în curând și în cadrul procedurilor orale.

În Andaluzia, depunerea cererilor și a documentelor de către persoanele fizice și juridice se limitează la procedurile de somație de plată orale și civile și la procedurile de somație de plată în fața instanțelor pentru litigii de muncă.

În Țara Bascilor nu este posibilă inițierea online a procedurilor.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Această procedură este disponibilă pentru toate procedurile civile, deși există limite în anumite jurisdicții teritoriale și proceduri, fiind utilizată pe scară destul de largă pentru somația de plată și pentru procedurile orale.

Documentul care declanșează procedura europeană de somație de plată și procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă poate fi depus prin intermediul internetului în anumite jurisdicții teritoriale; în altele, sistemul este încă în curs de actualizare.

Accesul persoanelor fizice este încă în curs de punere în aplicare și, în unele jurisdicții teritoriale, acesta poate fi limitat provizoriu la procedurile la nivel național, cum ar fi ordinele de plată, procedurile orale sau cererile de acțiune introduse în temeiul dreptului muncii. Acesta nu cuprinde și depunerea actelor de procedură.

Este obligatoriu ca reprezentanții procedurali în instanțe și alți reprezentanți legali să inițieze toate procedurile online și, în general, acest sistem este implementat la nivel național, cu câteva excepții, cum ar fi Țara Bascilor.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, având în vedere că anumite zile sunt zile nelucrătoare, dacă o procedură este inițiată într-o zi nelucrătoare, acesta va fi finalizată doar în următoarea zi lucrătoare.

În plus, sistemul poate fi scos ocazional din funcțiune în zilele nelucrătoare în scopuri tehnice sau de întreținere, în special în luna august.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Se recomandă următoarele formate: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt, .zip.

Fișierele comprimate .zip pot conține doar următoarele formate de documente: .pdf, .rtf, .jpeg, .jpg, .tiff, .odt.

În niciun caz nu va fi posibil să se depună prin intermediul LexNET fișiere audio, video sau comprimate .zip care conțin documente în alte formate decât cele indicate mai sus.

În cazul în care documentul electronic este prea mare pentru a fi procesat de sistem, va trebui să fie depus pe suport de hârtie. Nu este permisă combinarea artificială a mai multor documente într-un singur document digital.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Autoritățile publice competente sunt responsabile pentru configurarea sistemelor electronice adecvate. Securitatea este asigurată printr-un sistem de autentificare prealabilă a semnăturilor electronice pentru reprezentanții legali și persoanele fizice, în timp ce accesul funcționarilor autorizați se realizează prin intermediul cardurilor criptografice și al certificatelor digitale. Sistemul trebuie să garanteze autenticitatea conținutului și să furnizeze dovezi privind trimiterea și primirea.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Da, prin intermediul unui sistem de autentificare prealabilă.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Sunt percepute taxe judiciare pentru cererile prezentate de persoanele juridice, însă nu și de persoanele fizice.

Plata trebuie să se facă online, iar cererea trebuie să fie însoțită de dovada plății (nerespectarea acestei cerințe poate fi remediată ulterior).

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Odată ce a fost depusă, o cerere nu poate fi anulată.

Cu toate acestea, cererea poate fi retrasă prin transmiterea unui aviz de retragere oficială în format electronic.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu, fiecare parte va răspunde utilizând procedura corespunzătoare în funcție de circumstanțele lor speciale, astfel cum s-a indicat mai sus.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nimic. Procedura electronică se aplică numai în cazul transmiterii de documente și de notificări comunicate sau notificate reprezentanților legali ai părților. Procedurile judiciare nu sunt prelucrate în mod automat.

Instanța va pune la dispoziție documentul în format electronic și/sau pe suport de hârtie, în funcție de normele care se aplică și de ceea ce au optat părțile.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu se aplică. Procedurile judiciare nu sunt prelucrate în mod automat. Instanța va pune la dispoziție documentul în format electronic și/sau pe suport de hârtie, iar acesta va fi notificat fie în mod electronic, fie pe suport de hârtie, în funcție de normele care se aplică și de ceea ce au optat părțile.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Da, depunerea actelor de procedură și furnizarea de documente vor face obiectul acelorași condiții ca cele prevăzute în secțiunea (1) pentru inițierea procedurii. Singurele restricții sunt cele aplicabile tipului de document și dimensiunii acestuia.

Sistemul poate fi utilizat în toate procedurile, deși accesul persoanelor fizice este încă în curs de implementare, iar în unele jurisdicții teritoriale acesta poate fi restricționat provizoriu, în timp ce în altele nu este încă posibil în cazul în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

În Țara Bascilor, toate documentele, cu excepția primelor observații scrise ale părților, trebuie transmise pe cale electronică în cazul reprezentanților procedurali în instanțe și al avocaților. Persoanele fizice nu sunt autorizate să efectueze proceduri pe cale electronică.

Este necesară autentificarea prealabilă cu semnătura electronică a reprezentantului legal.

Dacă instanța solicită acest lucru, documentul original trebuie prezentat, caz în care acesta poate fi trimis prin poștă.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu.

În unele jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu și pentru persoanele fizice și juridice. Cu toate acestea, în alte jurisdicții, s-ar putea ca acest lucru să nu fie încă posibil în cazul în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

Pentru persoanele fizice și în urma autentificării, acest lucru este opțional în jurisdicțiile teritoriale în care sistemul a fost implementat.

În cazul în care părțile și-au depus cererea și documentele online, acestea vor fi notificate cu privire la hotărârile judecătorești prin același mijloc.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu.

În unele jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu și pentru persoanele fizice și juridice. Cu toate acestea, în alte jurisdicții, s-ar putea ca acest lucru să nu fie încă posibil în cazul în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

Pentru persoanele fizice și în urma autentificării, acest lucru este opțional în jurisdicțiile teritoriale în care sistemul a fost implementat.

În cazul în care părțile și-au depus cererea și documentele online, acestea vor fi notificate cu privire la hotărârile judecătorești prin același mijloc.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da. Pentru reprezentanții legali ai părților, acest lucru este obligatoriu.

În unele jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu și pentru persoanele fizice și juridice. Cu toate acestea, în alte jurisdicții, s-ar putea ca acest lucru să nu fie încă posibil în cazul în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

Pentru persoanele fizice și în urma autentificării, acest lucru este opțional în jurisdicțiile teritoriale în care sistemul a fost implementat.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, în aceleași condiții ca cele prevăzute în secțiunea (1) pentru inițierea procedurii.

În multe jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu pentru reprezentanții legali ai părților.

În unele jurisdicții teritoriale, acest lucru este obligatoriu și pentru persoanele fizice și juridice. Cu toate acestea, în alte jurisdicții, s-ar putea ca acest lucru să nu fie încă posibil în cazul în care sistemul este încă în curs de dezvoltare.

Pentru persoanele fizice, în urma autentificării, acest lucru este opțional în jurisdicțiile teritoriale în care sistemul a fost implementat.

În Țara Bascilor nu este posibilă inițierea online a procedurilor, iar cererea de executare trebuie depusă pe suport de hârtie.

În cadrul Ministerului Justiției, există un „TRIBUNAL ELECTRONIC” (Sede Judicial Electrónica) (Linkul se deschide într-o fereastră nouăLink către Tribunalul Electronic), care conține un registru, disponibil în format electronic, incluzând informații și detalii privind resursele și adresele relevante.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Numai în unele jurisdicții teritoriale.

Reprezentanții legali ai părților pot consulta cazuri online în Aragon, Navarre, Cantabria și Valencia.

În alte jurisdicții teritoriale, cum ar fi Insulele Baleare sau Catalonia, sistemul este în curs de implementare și va fi accesibil reprezentanților legali în viitorul apropiat.

În Andaluzia, părțile și reprezentanții lor legali au acces la anumite informații, cum ar fi părțile, statutul procedurilor și lista zilnică de cauze a instanțelor.

În Țara Bascilor, practicienii au acces numai la materiale video cu înregistrări ale proceselor.

Dimpotrivă, în alte jurisdicții teritoriale nu există planuri de a asigura acest acces, chiar și pentru practicienii în domeniul dreptului.

În prezent, persoanele private nu pot accesa dosarul procedurii.

Ultima actualizare: 18/11/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Croaţia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Nu este posibil.

Cererile de chemare în judecată, memoriile în apărare, căile de atac și alte declarații, intervenții și comunicări introduse în afara ședinței sunt prezentate în scris (acte depuse). Partea sau reprezentantul ei legal semnează actele depuse.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu se aplică.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu se aplică.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu se aplică.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu se aplică.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu se aplică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu se aplică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu se aplică.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu se aplică.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Codul de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația) nr. 53/91, nr. 91/92, nr. 112/99, nr. 129/00, nr. 88/01, nr. 117/03, nr. 88/05, nr. 2/07, nr. 84/08, nr. 96/08, nr. 123/08, nr. 57/11, nr. 25/13, nr. 89/14 și nr. 70/19] prevede posibilitatea transmiterii electronice a documentelor prin intermediul unui sistem informatic. Documentele transmise electronic trebuie semnate cu o semnătură electronică calificată, în conformitate cu legislația specială. Cu toate acestea, organele statului, parchetul, avocații, notarii, experții judiciari, evaluatorii judiciari, interpreții în instanță, administratorii judiciari, comisarii judiciari și entitățile juridice trebuie să depună întotdeauna documentele pe cale electronică.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

A fost elaborat și pus în aplicare serviciul de Avizier electronic (e-Oglasna ploča), cu ajutorul căruia se pot notifica sau comunica acte judiciare părților la procedurile judiciare prin utilizarea soluțiilor IT.

Hotărârile se publică în avizierul electronic cu respectarea condițiilor prevăzute la articolul 335 din Codul de procedură civilă (Zakon o parničnom postupku) (Narodne Novine, Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 și 70/19) și toate documentele menționate la articolul 8 din Legea privind executarea silită (Ovršni zakon) (Narodne Novine, Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 și 73/17).

În plus, la avizierul electronic se publică toate documentele care sunt afișate la avizierul instanței în conformitate cu normele procedurale în vigoare.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu este posibil.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu este posibilă introducerea unei căi de atac pe internet. Părțile pot consulta un panou de afișaj electronic al instanțelor pentru a afla hotărârea pronunțată, cu condiția ca cerințele legale să fi fost îndeplinite.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu este posibil.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 21/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Italia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, este posibil să se inițieze proceduri civile în fața tuturor instanțelor și a curților de apel. Acest lucru este obligatoriu în cazul ordonanțelor președințiale în orice instanță.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

În acțiunile civile contencioase și în cele necontencioase, precum și în procedurile de executare silită în fața instanțelor și a curților de apel, avocatul părților constituite anterior poate prezenta acte și documente procedurale numai prin mijloace electronice. Același lucru este valabil pentru transmiterea actelor și a documentelor de către persoane desemnate sau delegate de autoritățile judiciare. Pentru toate celelalte acte, transmiterea prin mijloace electronice este întotdeauna permisă.

Ordonanțele președințiale sunt prelucrate exclusiv prin mijloace electronice.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul responsabil pentru depunerea electronică a documentelor este disponibil fără întrerupere.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Da, specificațiile tehnice care trebuie respectate sunt prevăzute în cadrul unei măsuri adoptate la 16 aprilie 2014. Acestea se pot regăsi și prin accesarea următorului link:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

„Plicul electronic” (busta telematica), care conține documentul judiciar și orice anexe, este codificat pentru a exista garanția că citirea conținutului său poate fi realizată numai de către instanța destinatară.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

O semnătură electronică este necesară; înregistrarea orei nu este necesară.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxa judiciară unică prevăzută de lege (contributo unificato) poate fi achitată pe cale electronică, prin intermediul unei proceduri online specifice care necesită identificarea cu ajutorul unui card inteligent italian. Taxa este aceeași ca în cazul procedurilor neelectronice.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, printr-un document electronic identic cu cel pe suport de hârtie.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În ceea ce privește depunerea unei cereri, pârâtul are libertatea de a acționa după cum consideră de cuviință; cu toate acestea, transmiterea electronică este obligatorie în cursul procedurilor introduse în fața instanțelor și a curților de apel.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Se aplică aceleași reguli ca în cazul unei acțiuni legale sub formă de document pe suport de hârtie. Pârâtul poate să își formuleze apărarea pe cale electronică numai dacă instanța este autorizată să primească online observații pe fond în legătură cu tipul de acțiune legală și de document în cauză.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Se aplică aceleași reguli ca în cazul unei acțiuni legale sub formă de document pe suport de hârtie.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

A se vedea răspunsurile la întrebările 1 și 2.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Comunicările și notificările către avocații părților se transmit numai prin intermediul internetului [poștă electronică certificată (PEC) în temeiul normelor italiene].

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da. Ordonanțele președințiale sunt emise numai în format electronic (începând cu 30 iunie 2014).

Instanțele civile emit în fiecare lună aproximativ 300 000 de decizii în format electronic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Căile de atac pot fi introduse prin intermediul internetului. Decizia privind calea de atac este comunicată numai prin intermediul internetului [poștă electronică certificată (PEC) în temeiul normelor italiene].

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Da, prin autentificarea acestora (cu ajutorul cardului inteligent italian) la un punct de acces autorizat sau pe portalul de servicii online al Ministerului Justiției.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://pst.giustizia.it/PST/

Ultima actualizare: 21/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Cipru

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Nu.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu se aplică.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu se aplică.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu se aplică.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu se aplică.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu se aplică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu se aplică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu se aplică.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu se aplică.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Nu se aplică.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu se aplică.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu se aplică.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu se aplică.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu se aplică.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 13/09/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Letonia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

În Letonia nu există un cadru special pentru inițierea procedurilor și introducerea acțiunilor civile în instanță prin intermediul internetului. Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

Documentele electronice pot fi trimise prin intermediul internetului.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu există o procedură automată specială sau un site internet dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Se pot trimite documente electronice în Letonia.

În conformitate cu Directiva 1999/93/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile electronice, instanțele sunt obligate să accepte documente cu semnătură electronică.

Legislația națională letonă privind documentele electronice, și anume Legea privind documentele electronice, prevede că, în scopul autentificării, documentele electronice trebuie să conțină datele de autentificare a documentului și identitatea semnatarului; în plus, pentru a se putea considera că un document a fost semnat de persoana relevantă, acesta trebuie să fie semnat cu o semnătură electronică securizată. Atunci când se utilizează documente electronice, securitatea datelor este asigurată de către furnizorii de servicii legate de semnăturile electronice securizate, în conformitate cu dispozițiile Legii privind documentele electronice și normele privind protecția datelor cu caracter personal în Letonia. O persoană trebuie să-și dea consimțământul în mod special pentru a coresponda cu o instanță utilizând semnătura electronică. Aceasta înseamnă că instanța trimite documentele redactate în formă electronică.

Trebuie adăugat că orice tip de acțiuni pot fi introduse folosind documente certificate cu semnătură electronică securizată, cu excepția cazurilor în care legea prevede o procedură specială pentru inițierea acțiunilor. Procedura pentru schimbul de documente electronice nu se aplică anumitor tipuri de contracte privind dreptul imobiliar, dreptul familiei și dreptul succesoral și anumitor tipuri de contracte de garanție.

Legislația specifică în unele cazuri că, pe lângă celelalte cerințe, un anumit document dobândește efect juridic numai dacă se aplică o ștampilă: în cazul unui document electronic, această cerință este îndeplinită dacă documentul electronic conține o semnătură electronică securizată și o marcă de timp sau doar o semnătură electronică în cazul în care părțile au căzut de acord în scris că documentele electronice pot fi semnate cu semnătură electronică, în conformitate cu procedurile prevăzute în Legea privind documentele electronice.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform.

Actele judiciare pot fi notificate sau comunicate electronic dacă solicitantul a menționat în cerere că dorește să utilizeze poșta electronică, precum și alte tipuri de corespondență pentru a comunica cu instanța.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Actele judiciare pot fi notificate sau comunicate electronic dacă solicitantul a menționat în cerere că dorește să utilizeze poșta electronică, precum și alte tipuri de corespondență pentru a comunica cu instanța.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform.

O persoană trebuie să-și dea consimțământul în mod special pentru a coresponda cu instanța folosind o semnătură electronică. Aceasta înseamnă că instanța trimite documentele pe care le-a întocmit în format electronic.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform.

O persoană poate să utilizeze documente cu semnătură electronică în corespondența cu un executor judecătoresc.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu există un site internet special dedicat desfășurării unor astfel de proceduri în mediul electronic printr-un proces uniform. Se poate urmări evoluția unei cauze pe internet folosind portalul instanțelor, care oferă informații disponibile publicului.

Părțile într-o cauză pot asculta o înregistrare audio a ședinței de judecată pe portalul instanțelor Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://tiesas.lv, în secțiunea Manas lietas („Cauzele mele”), cu condiția ca instanța să fi introdus fișierul audio în sistemul informatic al instanței: după ce fișierele au fost introduse în sistemul informatic al instanței și după ce datele au fost sincronizate, acestea sunt transferate către mecanismul de distribuire a datelor de pe portalLinkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://tiesas.lv la fiecare 24 de ore. Dacă un utilizator este înregistrat pe portal, acesta poate să acceseze informații numai privind cauzele în care este înregistrat ca parte și, în cadrul cauzelor respective, utilizatorul poate să deschidă și să asculte fișierele audio adăugate la documentele cauzei. O parte într-o cauză poate accesa secțiunea Manas lietas („Cauzele mele”) de pe portal Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://tiesas.lv utilizând o semnătură electronică sau o carte de identitate electronică sau trimițând o cerere de acordare a drepturilor de acces la Oficiul judiciar (Tiesu administrācija).

Ultima actualizare: 24/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Lituania

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Începând cu data de 1 iulie 2013, este posibil să se introducă acțiuni civile în format electronic prin intermediul Sistemului lituanian de informații judiciare (LITEKO), care poate fi accesat prin Subsistemul serviciilor electronice publice (SPOFM), de la adresele Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.teismai.lt/en și Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.epaslaugos.lt/ selectând linkul către portalul E-Services al instanțelor lituaniene.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Pot fi depuse pe cale electronică diferite cereri din cadrul procedurilor civile sau contestații împotriva actelor și cererilor individuale din cadrul procedurilor administrative. În instanță pot fi depuse documente electronice atât în legătură cu dosarele pe suport de hârtie noi, cât și în legătură cu cele existente. În cazul în care se depun documente electronice în legătură cu un dosar pe suport de hârtie existent, reclamantul ar trebui să depună și numărul necesar de exemplare pe suport de hârtie (un exemplar se adaugă la dosarul pe suport de hârtie și un exemplar se trimite de către instanțe fiecărei părți în procedură).

Începând cu 1 ianuarie 2014, formatul electronic a fost utilizat exclusiv:

1.1. în cauzele civile judecate de instanțele districtuale în ceea ce privește emiterea hotărârilor judecătorești, în cazul în care cererea introductivă de instanță a fost depusă la 1 iulie 2013 sau ulterior cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice;

1.2. în cauzele civile judecate de instanțele districtuale, în cazul în care actul de procedură pe care se întemeiază procedurile judiciare a fost depus la 1 ianuarie 2014 sau ulterior cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice;

1.3. în cauzele civile judecate de instanțele regionale, ca instanțe de prim grad de jurisdicție, în cauzele administrative judecate de instanțele de contencios administrativ în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție, în cazul în care actul de procedură pe care se întemeiază procedurile judiciare a fost depus la 1 iulie 2013 sau ulterior cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice;

1.4. în toate procedurile în fața instanțelor de drept comun și a instanțelor specializate care judecă în apel sau în recurs în urma căilor de atac introduse la 1 ianuarie 2014 sau ulterior împotriva hotărârilor sau sentințelor pronunțate în cauzele care au fost prelucrate exclusiv în format electronic.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Acest serviciu este disponibil în orice moment.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Actele de procedură pot fi transmise prin completarea formularelor disponibile în subsistemul LITEKO PES sau prin încărcarea actelor existente în formatele acceptate de sistem: formate de documente text: doc, docx, odt, rtf, txt.; formate de documente sub formă de foaie de calcul: xls, xlsx, ods; formate de documente sub formă de prezentări: ppt, pptx, ppsx, odp; formate de documente imagine grafică vectorială și text: pdf, application/pdf, ADOC; formate de imagine matrice în puncte: tif, tiff, jpg, jpeg, jfif, png, gif, bmp; formate video: avi, mpg, 3gp, 3g2, asf, asx, swx, swf, flv, vob, wmv, mov, rm.; formate audio: wav, aif, mp3, mid, wma, flac, aac.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Datele electronice cu privire la procedurile judiciare sunt prelucrate, analizate și stocate cu ajutorul tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice în conformitate cu modalitățile stabilite de Consiliul Judiciar (Teisėjų taryba) și convenite cu directorul de arhivare al Lituaniei (Lietuvos vyriausiasis archyvaras).

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Portalul serviciilor electronice poate fi accesat cu ajutorul instrumentelor disponibile pe portalul de e-guvernare: utilizând servicii bancare electronice, o carte de identitate personală sau o semnătură electronică. Sistemul are de asemenea o funcție de marcare temporală.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Rezidenții care depun documente electronice beneficiază de o reducere de 25 % la taxa judiciară; ei nu trebuie să imprime niciunul dintre actele de procedură, nu trebuie să le expedieze prin poștă instanței și nu trebuie să meargă la bancă pentru a plăti taxa sau să furnizeze dovada plății.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Cererile depuse prin intermediul internetului sunt supuse acelorași norme de procedură civilă ca și cererile obișnuite. Articolul 139 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (Civilinio proceso kodeksas) prevede că un reclamant are dreptul să își retragă cererea, atât timp cât instanța nu a trimis un exemplar al acestei cereri către pârât. Cererea poate fi retrasă într-o etapă ulterioară numai dacă pârâtul este de acord, iar cererea este retrasă înainte de pronunțarea hotărârii de către instanța de prim grad jurisdicțional. Până în momentul în care aceasta este înregistrată, o cerere poate fi retrasă prin simpla sa ștergere. După înregistrare, cererea poate fi retrasă numai prin intermediul sistemului, prin depunerea unei cereri de retragere.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În instanță pot fi depuse atât documente pe suport de hârtie, cât și documente electronice.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în procedura civilă nu afectează normele de procedură civilă.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în procedura civilă nu afectează normele de procedură civilă.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Pot fi depuse documente electronice atât în legătură cu dosarele pe suport de hârtie, cât și în legătură cu dosarele în format electronic.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Cauzele referitoare la emiterea unor somații judiciare, alte cauze menționate de Consiliul Judiciar și informațiile referitoare la procedurile judiciare pot fi prelucrate electronic. În cazul în care a fost creat un dosar electronic, orice informații imprimate primite sau trimise de instanță sunt digitalizate, iar documentele imprimate sunt prelucrate, stocate sau distruse în conformitate cu modalitățile stabilite de Consiliul Judiciar și convenite cu directorul de arhivare al Lituaniei.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, o cale de atac poate fi introdusă prin intermediul internetului, atât în procedurile civile, cât și în procedurile administrative. Hotărârile judecătorești pot fi transmise atât pe cale electronică, cât și prin alte mijloace prevăzute de acte legislative specifice.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

O modificare la Codul de procedură civilă prin care se reglementează utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor electronice în activitățile executorilor judecătorești a intrat în vigoare la 1 iulie 2013, însă posibilitatea de a iniția proceduri de executare silită prin intermediul internetului nu a fost încă pusă în aplicare. Sistemul electronic de informații pentru executori judecătorești ar trebui să fie operațional începând din aprilie 2015.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Începând cu 1 iulie 2013, avocații și asistenții avocaților pot primi acte de procedură ale instanței utilizând comunicațiile electronice.

Ultima actualizare: 21/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Luxemburg

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Nu. În dreptul luxemburghez, actele de sesizare a instanței trebuie redactate pe hârtie.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu este cazul.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu este cazul.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu este cazul.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu este cazul.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu este cazul.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu este cazul.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu este cazul.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu este cazul.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu este cazul.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu este cazul.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Nu.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu. Actele trebuie notificate, după caz, prin executorul judecătoresc (înmânate personal sau trimise prin poștă) sau comunicate de grefa instanței (prin poștă).

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu. Hotărârile judecătorești sunt transmise părților de grefa instanței prin intermediul avocaților acestora. În general, transmiterea se consideră efectuată atunci când grefa depune hotărârea în „caseta” (case) cabinetului de avocatură în cauză. Fiecare cabinet de avocatură deține o „casetă” sub forma unei cutii de scrisori închise cu cheie, în incinta complexului judiciar (Cité judiciaire). Transmiterea directă a hotărârii către părți se efectuează prin poștă.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.legilux.lu/

Ultima actualizare: 09/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Ungaria

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, este posibil. Normele detaliate privind comunicarea cu instanțele prin mijloace electronice sunt disponibile la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://birosag.hu/e-per-2018/e-kapcsolattartas-altalanos-tajekoztato și la linkurile aferente.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

O modificare importantă față de reglementările anterioare cu privire la procedurile care pot fi inițiate prin internet este aceea că, pentru anumite proceduri contencioase și necontencioase inițiate la 1 ianuarie 2018 sau ulterior, părțile nu au doar posibilitatea de a acționa pe cale electronică, ci au o obligație în acest sens. Astfel, ca regulă generală, orice operator economic, autoritate a statului, municipalitate, agenție bugetară, procuror, notar, organism public, alt organism administrativ care acționează în calitate de client și reprezentantul legal al unui astfel de client sunt obligați să acționeze pe cale electronică.

În plus, anumite tipuri de cazuri se pot desfășura numai electronic, indiferent dacă părțile acționează sau nu în una dintre capacitățile de mai sus. De exemplu, o procedură de înregistrare a unei societăți (sau de modificare a datelor societății) poate fi inițiată numai electronic, iar în procedurile de înregistrare civilă o cerere poate fi depusă numai electronic dacă, de exemplu, solicitantul solicită o procedură simplificată de înregistrare (modificarea datelor) sau dacă o organizație depune o cerere pentru a fi desemnată drept entitate de utilitate publică, în timp ce organismele care sunt deja entități de utilitate publică pot depune documente doar în format electronic după această dată.

Chiar dacă solicitantul nu are obligația de a utiliza mijloace electronice, poate alege să depună cererea în format electronic.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Da, facilitatea este disponibilă în orice moment, cu excepția perioadelor de lucrări de întreținere programate și defecțiunilor neprevăzute în funcționarea sistemului. Termenele stabilite în zile și zile lucrătoare prin legislație sau de către instanță nu includ nicio zi – sau, pentru termenele stabilite în luni și ani, nicio zi de termen-limită – în care o defecțiune sau o întrerupere a serviciului, astfel cum este definit în legislație, să fi durat mai mult de patru ore. Dacă un termen stabilit în ore urma să expire în timpul unei defecțiuni sau întreruperi a serviciului, astfel cum este definit în legislație, termenul va expira la sfârșitul primei ore de după începerea programului de lucru din următoarea zi lucrătoare. Dacă întreruperea serviciilor electronice depășește o zi lucrătoare, organismul care furnizează servicii de administrare electronică trebuie să asigure recepția și prelucrarea documentelor transmise de clienți într-un mod care nu necesită mijloace electronice, chiar și în cazurile în care legislația relevantă permite doar prelucrarea electronică pentru respectivul tip de procedură.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Dacă există un formular standard pentru depunerea unei cereri sau a unui fișier atașat la aceasta, formularul respectiv nu poate fi modificat și, prin urmare, nu se poate modifica nici formatul datelor. Formularele pot fi vizualizate pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://birosag.hu/ și pot fi completate cu ajutorul aplicației Általános Nyomtatványkitöltő (aplicație-cadru pentru completarea formularelor). În conformitate cu Decretul guvernamental nr. 451/2016 din 19 decembrie 2016 cu privire la normele detaliate de administrare electronică și cu ordinul Oficiului Național al Magistraturii, formatele de fișiere care pot fi introduse în dosare electronice specifice ale instanțelor sunt: .odt, .doc, .docx, .pdf, .txt, .xlsx, .ods, .tif, .tiff, .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .mp4, .m4a, .avi, .mp3, .wav. La formulare pot fi atașate fișiere în format .dosszie, .dossirt, .es3, .etv, .eak, .et3, .nsack., .pdf, .asic sau .asice. Este important ca dimensiunea fișierelor individuale anexate la formulare să nu depășească 150 MB, iar dimensiunea totală a tuturor fișierelor atașate la formulare nu poate depăși 300 MB. Dacă dimensiunea totală a fișierelor atașate la formular sau la dosar depășește totuși limita de mărime de 300 MB, fișierele care trebuie atașate pot fi depuse pe un mediu de stocare, ca anexă la un formular nr. 28 conceput special în acest scop, într-un număr de copii care depășește cu unu numărul părților în cauză. Instanța acceptă depuneri de documente doar pe suporturi de stocare de tip CD R-, CD R+, DVD R-, DVD R+ și memorie USB.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

În procedurile electronice, transmiterea și stocarea securizate ale datelor sunt asigurate prin instrumentele informatice care protejează comunicarea, transmiterea datelor și sistemele administrative interne. Procedurile pot fi efectuate online doar printr-un „portal clienți” (ügyfélkapu), „portal societăți” (cégkapu) sau „portal oficial” (hivatali kapu), în urma înregistrării prealabile. Transmiterea și stocarea datelor este securizată, de exemplu, prin servicii de identificare electronică, servicii de livrare securizată și servicii de semnătură electronică, precum și prin aplicarea dispozițiilor stricte prevăzute în Legea L din 2013 privind securitatea informațiilor electronice ale administrației de stat centrale și locale și în alte reglementări conexe.

De exemplu, persoanele care comunică prin mijloace electronice au posibilitatea de a trimite instanței documente criptate cu propria lor cheie de criptare, pe lângă utilizarea cheii de criptare eliberate de instanță. Cheia de criptare este trimisă instanței ca parte a depunerii de documente a persoanei care comunică prin mijloace electronice și, în astfel de cazuri, instanța transmite persoanei care comunică prin mijloace electronice documente judiciare criptate cu cheia de criptare a persoanei respective.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Un document prezentat instanței prin mijloace electronice trebuie depus în următoarele condiții:

• semnatarul și-a aplicat semnătura electronică calificată sau semnătura electronică avansată ori ștampila bazate pe un certificat calificat pe documentul electronic și a aplicat, de asemenea, o marcă temporală, dacă acest lucru este impus de lege,

• semnatarul autentifică documentul electronic folosind un serviciu de autentificare a documentelor bazat pe identificare sau

• documentul electronic a fost creat în cadrul unui serviciu în care furnizorul de servicii a atribuit documentul persoanei emitente prin identificarea emitentului, iar atribuirea către acea persoană a fost autentificată prin informații care pot fi urmărite în mod clar în sens invers, până la o semnătură de mână a emitentului, sau pe baza unor astfel de informații, iar furnizorul de servicii a emis un certificat care atestă faptul că a atribuit în mod clar documentul persoanei într-o clauză care este legată de documentul electronic și inseparabilă de acesta, iar furnizorul de servicii a aplicat clauzei respective, precum și documentului, cel puțin un sigiliu electronic avansat și o marcă temporală avansată.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxele judiciare și taxele aferente procedurilor sunt aceleași atât pentru procedurile pe suport de hârtie, cât și pentru cele electronice.

În cazul în care există o obligație de plată a unei taxe, pe lângă faptul că se indică acest lucru în cerere, câmpul „Taxă de achitat” (din formularul care urmează să fie depus) trebuie completat, de asemenea, cu suma corespunzătoare, apoi taxa poate fi plătită în urma confirmării de primire generate automat după depunerea formularului. Taxa poate fi plătită prin intermediul Sistemului electronic de plăți și decontare (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer – EFER), care permite îndeplinirea unei obligații de plată pe Portalul judiciar de plată (Igazságügyi Fizetési Portál) dintr-o interfață VPOS/home banking. O altă metodă de plată a taxelor este de a transfera sumele în contul instanței regionale, deschis la Trezoreria de Stat din Ungaria în acest scop.

În cazul procedurilor de înregistrare a societăților (sau în cazul unei modificări a datelor societății), taxele judiciare și costurile de publicare se plătesc, prin mijloace electronice, înainte de depunerea cererii de înregistrare (sau de modificare a datelor), indicând numărul de dosar pentru plata taxelor și a costurilor, care poate fi descărcat de pe site-ul Sistemului de informare a societăților. Taxele trebuie să fie plătite prin transfer în contul Tribunalului Comercial deschis în acest scop la Trezoreria de Stat din Ungaria, în timp ce costul de publicare se plătește în contul de trezorerie al ministerului condus de către ministrul justiției.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu este posibil din punct de vedere tehnic să fie retrasă o acțiune care a fost introdusă prin internet. Procedurile pot fi întrerupte (sau alte cereri sau recursuri retrase) strict în conformitate cu normele de procedură civilă. Părțile care optează pentru o procedură electronică au aceleași drepturi și obligații ca părțile care își depun cererile pe suport de hârtie.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Administrarea electronică nu depinde de forma pe care solicitantul a ales-o pentru a acționa; mai degrabă, depinde de aspectul dacă pârâtul are obligația de a acționa pe cale electronică. Dacă pârâtul este o persoană care are obligația de a acționa pe cale electronică în cadrul precizărilor de la întrebarea 2, în general, această persoană poate da o declarație cu privire la solicitarea sa către instanță numai prin internet și în conformitate cu condițiile prevăzute de legislație; altfel, declarația sa nu va fi considerată valabilă. În alte cazuri, pârâtul poate alege în mod independent dacă dorește să transmită un răspuns pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice. Dacă pârâtul alege să acționeze prin mijloace electronice (depunerea documentelor prin mijloace electronice), acesta sau aceasta trebuie să comunice cu instanța în timpul procedurii prin mijloace electronice, iar instanța va transmite, de asemenea, toate documentele judiciare părții respective prin mijloace electronice. Dacă o parte care acționează fără reprezentare legală sau reprezentantul părții care nu se califică drept reprezentant legal s-a angajat să comunice cu instanța pe cale electronică, instanței i se poate solicita ulterior să autorizeze trecerea la o procedură pe suport de hârtie din momentul în care se depune o cerere pe suport de hârtie. Cererea trebuie să indice faptul că, având în vedere modificările survenite în situația părții sau a reprezentantului acesteia, continuarea procedurii prin mijloace electronice ar reprezenta o sarcină disproporționată.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Aceleași norme de procedură se aplică în procedurile electronice și pe suport de hârtie.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

A se vedea răspunsurile la întrebările 9 și 10.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Dacă, într-un anumit caz, administrarea electronică este obligatorie pentru partea în cauză sau dacă partea a optat pentru această formă de administrare, documentul și fișierele atașate la acesta trebuie să fie transmise printr-un formular standard – dacă este disponibil –, iar formularul care trebuie utilizat în acest caz nu este editabil. În cazul în care nu există un formular disponibil pentru documente sau fișiere atașate, părțile trebuie să depună aceste documente și fișierele atașate într-un format care să corespundă oricăruia dintre formatele de documente aprobate de către președintele Oficiului Național al Magistraturii și enumerate în răspunsul la întrebarea 4, în conformitate cu regulile descrise în răspunsul respectiv. (Exonerările de la obligația de a depune documente prin mijloace electronice sunt specificate în legislație; astfel, în prezent, constituie o exonerare de la obligația de prezentare prin mijloace electronice situația în care un document trebuie prezentat și inspectat pe suport de hârtie în cadrul procedurii, care poate să survină, în special, dacă autenticitatea unui document pe suport de hârtie este contestată.)

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da, este posibil. Documentele judiciare sunt transmise de către instanță prin mijloace electronice părților care acționează prin mijloace electronice pe baza regulilor descrise în răspunsurile la întrebările 2 și 9. Documentele judiciare transmise în format electronic sunt expediate către unitatea de stocare a documentelor online a expeditorului din cadrul portalului clienților, al portalului oficial sau al portalului societăților, unde documentul poate fi recepționat prin deschiderea linkului internet care duce la document. Se consideră că documentul a fost transmis atunci când este deschis și sistemul generează o confirmare electronică a transmiterii, care este trimisă automat instanței.

Corespondența trimisă la adresa oficială este considerată a fi fost transmisă la momentul indicat în confirmarea refuzului, chiar dacă furnizorul de servicii al adresei oficiale confirmă faptul că destinatarul a refuzat livrarea corespondenței sau în a cincea zi lucrătoare după ora indicată în a doua notificare, dacă furnizorul de servicii al adresei oficiale confirmă faptul că destinatarul nu a preluat corespondența, deși aceasta i-a fost notificată de două ori.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da; a se vedea răspunsul la întrebarea 13.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

O parte care are obligația de a comunica prin mijloace electronice sau care a optat anterior pentru comunicarea electronică trebuie să depună, de asemenea, o eventuală cale de atac tot prin mijloace electronice, în timp ce orice parte care a folosit documente pe suport de hârtie până la introducerea căii de atac poate trece la administrarea electronică chiar și la momentul introducerii căii de atac. Decizia instanței cu privire la calea de atac este transmisă, de asemenea, electronic unei părți care are obligația de a comunica prin mijloace electronice sau care a optat pentru acest mijloc de comunicare, în conformitate cu regulile descrise în răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, este posibil. Dacă administrarea electronică este impusă prin lege, și introducerea acțiunilor trebuie efectuată, desigur, în mod obligatoriu, în această formă. O parte care nu este supusă unei astfel de obligații are, de asemenea, dreptul de a introduce acțiuni pe cale electronică; cu toate acestea, partea respectivă trebuie să accepte mai întâi în scris termenele și condițiile de utilizare a sistemului de notificare al Consiliului magistraturii din Ungaria.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În anumite proceduri, cum ar fi procedurile legate de societăți, da.

Ultima actualizare: 03/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Malta

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, această posibilitate există, însă depinde de instanța sesizată.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Procedurile de mai jos pot fi inițiate prin depunerea unei cereri pe internet:

 • proceduri în fața instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă;
 • proceduri în fața instanței pentru reexaminarea administrativă și
 • proceduri în fața Curții Magistraților (Malta) și a Curții Magistraților (Gozo) în jurisdicția sa inferioară.

Nu există proceduri disponibile exclusiv pe internet.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Acest serviciu este disponibil 24 de ore din 24 și șapte zile din șapte, însă cererile/solicitările sunt prelucrate în timpul programului de lucru al instanței, și anume între orele 9.00 și 15.00 (de la 1 octombrie până la 15 iunie) și între orele 8.00 și 12.00 (de la 16 iunie până la 30 septembrie). Dacă cererea/solicitarea este înregistrată în afara programului de lucru, se consideră că aceasta a fost înregistrată în următoarea zi lucrătoare.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Cererile în fața instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă trebuie depuse prin completarea formularului corespunzător, disponibil online. Formularul conține toate detaliile necesare în vederea prelucrării.

În cazul cererilor depuse în fața instanței pentru reexaminarea administrativă, precum și a Curții Magistraților (Malta) și a Curții Magistraților (Gozo) în jurisdicția sa inferioară, mai întâi trebuie completate detaliile specificate în formularul electronic, apoi cererea trebuie scanată și atașată în formatul prevăzut de lege, împreună cu documentele relevante, după caz.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Datele transferate sunt criptate, iar păstrarea acestora este reglementată de politica guvernamentală.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Atunci când se introduce o cerere în fața instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă, nu este necesar să se utilizeze semnătura electronică. Cu toate acestea, răspunsurile, răspunsurile la cererile reconvenționale și introducerea căilor de atac în fața instanței respective sunt semnate electronic, întrucât necesită conectarea prin intermediul unei cărți de identitate electronice.

Atunci când se introduce o acțiune în fața instanței pentru reexaminarea administrativă, precum și în fața Curții Magistraților (Malta) și a Curții Magistraților (Gozo) în jurisdicția sa inferioară, aceasta este semnată electronic în mod automat, întrucât este vorba de un serviciu disponibil doar pentru avocații și consilierii juridici care s-au înregistrat pentru a avea acces la serviciu, prin intermediul unei cărți de identitate electronice.

De îndată ce o cerere/solicitare este înregistrată, ora și data sunt generate în mod automat.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, taxele legate de actul înregistrat online se plătesc, de asemenea, online. Taxele sunt aceleași ca cele plătite în cazul actelor care nu sunt înregistrate electronic.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Acest lucru nu se poate efectua online. Persoanele care doresc să retragă o cerere trebuie să se prezinte la grefa instanței în acest scop.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În cazul procedurilor în fața instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă, a instanței pentru reexaminarea administrativă, precum și a Curții Magistraților (Malta) și a Curții Magistraților (Gozo) în jurisdicția sa inferioară, serviciul online este disponibil numai pentru inițierea procedurilor. Nu este încă posibil să se răspundă pe internet la acest tip de procedură.

Pentru procedurile în fața instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă, precum și pentru inițierea unei proceduri, pot fi, de asemenea, înregistrate online răspunsuri, răspunsuri la cereri reconvenționale și căi de atac.

Persoana chemată în judecată nu este obligată să răspundă pe internet.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Indiferent dacă există sau nu un răspuns la cerere, se fixează o dată de audiență.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Indiferent dacă există sau nu un răspuns la cerere, după expirarea termenului de răspuns se fixează o dată de audiență.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Înregistrarea online a documentelor este posibilă în cazul în care acestea sunt înregistrate împreună cu cererea inițială, depusă, de asemenea, pe cale electronică.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Conform legislației malteze, hotărârile judecătorești nu trebuie notificate sau comunicate.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Toate hotărârile preliminare sau definitive sunt citite în ședință publică și o copie este transmisă părților sau reprezentanților legali prezenți la audiere. Este însă posibil să se obțină o copie electronică a hotărârilor, astfel cum se explică în continuare.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Introducerea pe internet a unei căi de atac este posibilă numai în cazul contestării unei hotărâri a instanței responsabile pentru cererile cu valoare redusă; hotărârea nu poate fi însă notificată prin internet.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Acest lucru nu este posibil.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăserviciilor judiciare oferă un serviciu online pentru hotărâri, care poate fi accesat gratuit de reprezentanții legali, precum și de publicul larg.

Pe lângă acest site, profesioniștii din domeniul dreptului se pot înscrie, utilizând cartea de identitate electronică, la Linkul se deschide într-o fereastră nouăserviciul judiciar online (eCourts), care oferă acces la dosare, la actele judiciare și la mandate.

Ultima actualizare: 06/03/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Ţările de Jos

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Începând cu data de 1 septembrie 2017, acțiunile civile în care reprezentarea juridică este obligatorie (și anume acțiuni a căror obiect depășește 25 000 EUR) depuse la instanțele districtuale din regiunea de centru a Țărilor de Jos și din Gelderland trebuie să se desfășoare pe cale electronică (a se vedea site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăDe Rechtspraak).

Începând cu data de 1 octombrie 2019, procedurile electronice sunt posibile în cauzele introduse pe cale electronică la instanțele din regiunea de centru a Țărilor de Jos și din Gelderland după data de 1 septembrie 2017. Începând cu data de 1 octombrie 2019 nu se mai pot depune pe cale electronică noi acțiuni la aceste instanțe.

Administratorii/destinatarii pot depune extrase de conturi și descărcări de gestiune în format electronic prin intermediul Biroului subdistrictual de servicii digitale (Digitaal loket kanton). Situația anuală a conturilor și a descărcărilor de gestiune (prezentare generală a veniturilor, a cheltuielilor, a activelor, a creanțelor și a datoriilor aferente exercițiului precedent) poate fi completată prin intermediul formularului electronic și trimisă pe cale electronică instanței subdistrictuale, cu excepția cazului în care aceasta din urmă decide altfel. Pentru transmiterea formularului este necesară identificarea digitală (codul de conectare DigID).

Din noiembrie 2017, administratorilor profesioniști li s-a cerut să comunice cu instanțele pe cale electronică în ceea ce privește cazurile de administrare. Comunicarea electronică este adoptată treptat, fiind decisă de fiecare birou în parte (a se vedea site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăDe Rechtspraak).

La Curtea Supremă (Hoge Raad), recursurile în casație depuse pentru citații în cauze civile trebuie depuse exclusiv electronic (a se vedea site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăHoge Raad der Nederlanden).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

În perioada 1 septembrie 2017 - 1 octombrie 2019, a fost obligatorie soluționarea electronică a acțiunilor cu reprezentare juridică obligatorie depuse la instanțele districtuale din regiunea de centru a Țărilor de Jos și din Gelderland. În prezent nu este posibilă depunerea electronică de acțiuni la alte instanțe. În principiu, acțiunile introduse în această perioadă la instanțele districtuale din regiunea de centru a Țărilor de Jos și din Gelderland vor fi soluționate electronic. (A se vedea și răspunsurile de la punctele 3-16.)

Sistemul de justiție neerlandez (de Rechtspraak) depune eforturi pentru ca justițiabilii să aibă din nou acces la servicii digitale în cauzele civile. Rapoarte privind progresele înregistrate vor fi publicate pe site-ul de internet al Linkul se deschide într-o fereastră nouăDe Rechtspraak.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

În cazul acțiunilor civile cu reprezentare juridică obligatorie depuse la instanțele districtuale din regiunea de centru a Țărilor de Jos și din Gelderland în perioada menționată la punctul 2, procedurile electronice sunt disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Biroul de asistență (rechtsspraakservicecentrum) poate fi contactat electronic și la telefon, între orele 8:00 și 20:00.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Da, o acțiune este inițiată prin depunerea unui document introductiv (procesinleiding) pe portalul web de servicii judiciare.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

A se vedea Regulamentul de procedură pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăDe Rechtspraak.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Da, identificarea electronică este necesară pentru depunerea documentelor. Avocații utilizează legitimația de avocat în acest scop, în timp ce opțiunile disponibile pentru cetățeni includ utilizarea codului de acces DigID sau a identificatorului electronic (întreprinderi). Legea prevede mijloacele de identificare care sunt permise.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, în orice procedură se percep taxe judiciare. Avocații mențin un cont curent cu sistemul judiciar. În cazul procedurilor electronice, taxele judiciare se plătesc pe cale electronică. În absența plății, nu se pot face (alte) progrese în ceea ce privește inițierea procedurii.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, legislația și normele de procedură din sistemul judiciar prevăd modalitățile de retragere a acțiunii.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Da, în cazul în care se aplică măsurile legislative referitoare la procedurile electronice, pârâtul poate răspunde online. În cazul în care pârâtul are un avocat, răspunsul trebuie să fie depus online. În cazul în care pârâtul are dreptul să acționeze în nume propriu, este admis și un răspuns pe suport de hârtie.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Procedurile electronice se desfășoară în întregime online. Pârâtul primește o notificare prin e-mail cu privire la fiecare document nou depus la dosarul în format electronic. Pârâții își pot adăuga propriile documente și pot să își consulte cauza pe cale electronică. Hotărârea judecătorească este comunicată pe cale electronică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care cauza a fost comunicată sau notificată celeilalte părți în mod corect, cauza poate fi judecată în lipsă pentru neprezentare. Cealaltă parte este informată în scris cu privire la etapele procedurale.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

A se vedea răspunsul la întrebarea 1. Transmiterea de mesaje și de documente prin e-mail nu este permisă întrucât nu poate fi garantat un nivel adecvat de securitate.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu, documentele judiciare nu pot fi comunicate sau notificate prin intermediul internetului. Cu toate acestea, numeroase hotărâri sunt publicate pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăDe Rechtspraak și li se atribuie un număr ECLI, astfel încât acestea să poată fi extrase cu ușurință. Președintele de ședință decide, de regulă, dacă hotărârea trebuie să fie publicată pe site-ul web menționat mai sus. Nu toate hotărârile sunt publicate pe internet, ci doar cele cu relevanță judiciară sau care fac obiectul unui interes ridicat (din partea mass-mediei).

Numele persoanelor care figurează în hotărâre sunt anonimizate din motive de confidențialitate. Întreprinderile și particularii implicați în cauză în calitate profesională nu sunt anonimizați.

În cauzele în care procedura poate sau trebuie să fie electronică, hotărârea este introdusă în dosarul electronic. În acest mod, hotărârea este notificată părților.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu, publicarea pe internet are loc după notificarea părților și, prin urmare, după data pronunțării hotărârii. A se vedea de asemenea răspunsul la întrebarea 13.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu, căile de atac nu pot fi depuse electronic, cu excepția procedurilor desfășurate în lipsă derulate pe cale electronică.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu, în cauzele în care procedura s-a derulat pe cale electronică, doar avocații pot consulta documentele cauzei în orice moment.

Unele formulare pot fi descărcate de pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăDe Rechtspraak, în format PDF, dar aceste documente trebuie trimise apoi și prin poșta normală către instanțele judecătorești pentru a fi incluse în procedură. Aceste documente includ formularele pentru separarea patrimoniilor și împărțirea pensiei pentru limită de vârstă, formularele pentru modificarea autorității părintești, pentru tutela unui adult, pentru administrarea fiduciară a proprietății și mentorat, formularele de declarație pentru experți și pentru interpreți, formularele legate de insolvență, formularele pentru procedurile europene de somație de plată, formularele pentru procedurile europene cu privire la cererile cu valoare redusă și formularele pentru contestații în cadrul procedurilor în căile de atac.

Informațiile care pot fi relevante în cursul procedurilor judiciare, precum și informațiile pentru a garanta independența judecătorilor se înregistrează la nivel central și sunt disponibile online pentru publicul larg prin intermediul site-ului web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăDe Rechtspraak. Pot fi consultate online: Registrul Central al Curatelei Adulților (Centraal Curateleregister), Registrul Central al Insolvenței (Centraal Insolventieregister), registrul regimurilor matrimoniale (huwelijksgoederenregister) și registrul posturilor suplimentare deținute de membrii sistemului judiciar (register met nevenfuncties Rechterlijke Macht).

Ultima actualizare: 09/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Austria

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, procedurile judiciare pot fi inițiate online prin intermediul platformei austriece online e­Justiție (ERV). Totuși, pentru acest lucru este necesară înregistrarea la una dintre numeroasele case intermediare posibile (clearing houses), care să transmită cererea către sistemul judiciar. Înregistrarea nu este gratuită. Există o taxă de bază în valoare de aproximativ 20,00 EUR pe lună, plus o taxă de aproximativ 0,30 EUR pentru fiecare încărcare. O scrisoare de confirmare a primirii costă în Austria aproximativ 3,00 EUR.

Un serviciu de încărcare gratuit cu ajutorul cardului pentru cetățeni este, de asemenea, disponibil pentru încărcări. Cu toate acestea, spre deosebire la platforma austriacă e-Justiție, aceasta furnizează numai un serviciu unilateral.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

ERV permite comunicarea online între instanțe și procuraturi, pe de o parte, și părți, pe de altă parte, în același mod ca și comunicarea în format tipărit. Aceasta poate fi utilizată pentru toate tipurile de proceduri. Nu există proceduri care să trebuiască să fie inițiate întotdeauna online.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Serviciul este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Motivele pentru cerere și toate datele procedurale necesare pentru cerere trebuie să fie încărcate în structura XML prevăzută (sau sub formă de atașament PDF la această structură).

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Transmiterea de date prin intermediul ERV este securizată prin intermediul protocolului https. Certificatele sunt utilizate pentru autentificarea tuturor părților implicate. Comunicarea între servere este, de asemenea, bazată pe certificate. Necesitatea ca utilizatorii să se înregistreze cu un punct de acces (a se vedea punctul 1 de mai sus) asigură o securitate suplimentară.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

A se vedea punctul 5 de mai sus (certificate). Nu sunt necesare semnături electronice. Un serviciu central pentru marcaj temporal este disponibil doar pentru înregistrări în registrul funciar, confirmând primirea unei depuneri valide.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Cheltuielile de judecată pentru încărcările online sunt plătite prin debitare directă. Ca regulă generală, cheltuielile legate de inițierea procedurii online sunt aceleași ca și în cazul procedurilor inițiate în format tipărit. În anumite cazuri, există o reducere pentru depunerea în format electronic.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu există nicio diferență între versiunile online și cele offline. Normele de procedură civilă se aplică și în cazul procedurilor derulate prin intermediul ERV. Chiar dacă nu sunt depuse online, cererile pot fi retrase online.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Da, internetul poate fi utilizat pentru apărarea unui drept în instanță sau pentru depunerea unei căi de atac etc. În general, utilizarea ERV nu este obligatorie; totuși, avocații, notarii, băncile, companiile de asigurare, fondurile de securitate socială, Agenția Federală Financiară (Finanzprokuratur) și barourile trebuie să utilizeze ERV.

Experții și interpreții sunt obligați să utilizeze ERV în anumite condiții.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Normele de procedură civilă se aplică și procedurilor derulate prin ERV.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Normele de procedură civilă se aplică și procedurilor derulate prin ERV.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Da, toate tipurile de documente pot fi depuse la instanțe prin intermediul ERV. Actele originale pot fi depuse electronic chiar și procedurile legate de registrul funciar și înregistrarea companiilor.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Da, prin intermediul ERV.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da, prin intermediul ERV.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, prin intermediul ERV.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, prin intermediul ERV.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Da, părțile și reprezentanții legali ai acestora pot verifica registrul tuturor cauzelor în materie civilă și procedurile de executare online, prin casele de compensare, dar numai pentru propriile lor cauze. Drepturile de verificare sunt controlate cu ajutorul unui cod unic de adresă alocat fiecărei persoane cu drept de verificare.

Ultima actualizare: 11/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Polonia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Este posibil să se inițieze o procedură cunoscută sub numele de procedură electronică de cerere de plată (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU) prin intermediul internetului. Prima etapă a acestei proceduri se desfășoară fără participarea debitorului. Debitorii se pot apăra doar după ce somația de plată a fost emisă și comunicată sau notificată acestora.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Procedura electronică de cerere de plată poate fi inițiată în cauzele care au drept obiect creanțe pecuniare, indiferent de valoarea obiectului litigiului.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Cererea de chemare în judecată în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată poate fi introdusă în fața e-instanței (e-sąd) în orice moment.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Programe software specializate create pentru e-instanță convertesc în mod automat fișierul text care conține cererea de chemare în judecată în formatul și structura de date solicitate de e-instanță.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Datele sunt securizate prin intermediul unei serii de soluții informatice avansate, inclusiv sistemul CAPTCHA (Testul Turing public complet automatizat pentru diferențierea computerelor de oameni). CAPTCHA este un tip de tehnologie utilizat ca element de securitate a unui site web, care permite ca numai datele introduse de oameni să fie transmise. În acest caz, CAPTCHA protejează portalul web împotriva conturilor create de către mașini. Sistemul verifică acest lucru solicitând utilizatorului să scrie textul afișat într-o imagine. Textul este denaturat în mod intenționat, astfel încât să nu poată fi citit folosind tehnologia OCR (Optical Character Recognition, a o serie de tehnologii sau programe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsoftware utilizate pentru recunoașterea caracterelor și a textelor întregi dintr-un Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișier electronic în Linkul se deschide într-o fereastră nouăformat grafic sau Linkul se deschide într-o fereastră nouăde tip raster), însă este suficient de lizibil pentru oameni. Codul citit din imagine trebuie introdus în câmpul corespunzător cu minuscule sau cu majuscule.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Pentru a semna cererile de chemare în judecată și memoriile din cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată trebuie utilizată o semnătură electronică. Pot fi utilizate următoarele tipuri de semnături:

a) semnătura electronică comună care se poate obține de pe site-ul web EPU în mod gratuit.
Înainte de a face acest lucru, mai întâi trebuie să vă creați un cont. Odată ce contul a fost activat, trebuie să solicitați eliberarea unui certificat emis de Centrul de Certificare EPU și apoi să așteptați confirmarea că certificatul a fost emis (aproximativ 2 ore). Apoi, trebuie să descărcați certificatul. Pentru ca certificatul să fie instalat în mod corect în sistemul de operare, aveți nevoie de o parolă pentru certificat. Parola este trimisă prin email. În cazul în care pierdeți certificatul după descărcare, trebuie să generați o altă cerere pentru emiterea unui certificat. Semnătură electronică comună poate fi utilizată numai în procedurile electronice. Certificatul pentru semnătura electronică comună este valid timp de un an.

b) semnătura electronică calificată. După înregistrarea unui cont de utilizator, veți putea să utilizați în mod automat semnătura electronică calificată. Cu toate acestea, mai întâi trebuie să obțineți personal o semnătură electronică calificată.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Taxa judiciară datorată în procedura electronică de cerere de plată poate fi plătită numai prin mijloace electronice, prin intermediul unui prestator de servicii de plată. Aceasta se ridică la ¼ din taxa datorată în cadrul unei proceduri clasice având ca obiect o cerere de plată.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

În cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, reclamantul își poate retrage cererea de chemare în judecată până la încheierea procedurii cu o hotărâre definitivă. În acest scop trebuie depus un memoriu.   
Acest memoriu ar trebui să conțină declarația reclamantului cu privire la retragerea cererii și să precizeze numărul de cont bancar. Reclamantul își poate retrage cererea de chemare în judecată în totalitate – în acest caz, reclamantul renunță la protecția juridică a tuturor creanțelor (în cuantumul lor integral) invocate în cererea de chemare în judecată. De asemenea, cererea de chemare în judecată poate fi retrasă numai în parte, ceea ce este cunoscut sub denumirea de retragerea parțială a unei cereri. În cazul în care retrage cererea de chemare în judecată, reclamantul poate să renunțe, în același timp, la creanța urmărită. Memoriul de retragere a cererii de chemare în judecată trebuie să precizeze un număr de cont bancar pentru rambursarea taxei judiciare. Taxa judiciară va fi rambursată în cazul în care cererea de chemare în judecată este retrasă înainte de emiterea somației de plată.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, pârâtul nu poate răspunde prin intermediul internetului. Primul document care trebuie comunicat sau notificat pârâtului în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată este somația de plată. Pârâtul poate ataca această somație de plată prin formularea unei opoziții (în formă tradițională sau electronică).

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, pârâtul nu poate răspunde la cererea de chemare în judecată. Singura cale de atac împotriva somației de plată este formularea unei opoziții în fața instanței (în formă tradițională sau electronică). În acest caz, somația de plată își pierde forța executorie și nu produce efecte juridice. Această opoziție este trimisă de e-instanță la instanța în circumscripția căreia își are domiciliul pârâtul și este soluționată în cadrul altei proceduri.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Somația de plată emisă în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată devine definitivă în termen de două săptămâni după ce i s-a comunicat sau notificat pârâtului. Ultima somație de plată emisă în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată și inclusă în sistemul informatic este titlu executoriu. Somația de plată emisă în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată este declarată executorie de către instanță prin intermediul unui titlu executoriu electronic.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

În cadrul procedurii electronice de cerere de plată, la memoriile prezentate prin mijloace electronice nu pot fi anexate documente.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

În cadrul procedurii electronice de cerere de plată, procesul judiciar este comunicat sau notificat reclamantului prin mijloace electronice. După inițierea procedurii prin depunerea cererii de chemare în judecată prin intermediul site-ului web al e-instanței, reclamanții obțin acces la o secțiune specială de pe site-ul web al e-instanței, care le permite să primească corespondența din partea instanței. Procesul judiciar este comunicat sau notificat reclamantului prin intermediul sistemului de transmitere a datelor care deservește procedura electronică de cerere de plată (serviciul electronic al procesului judiciar). Procesul judiciar este comunicat sau notificat pârâtului pe cale electronică numai în cazul în care pârâtul a acceptat această formă de comunicare sau notificare a procesului judiciar.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

În cadrul procedurii electronice de cerere de plată, hotărârile judecătorești sunt în format electronic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, numai în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

În cazul în care titlul executoriu privește o hotărâre judecătorească pronunțată în cadrul unei proceduri electronice de cerere de plată, cererea de începere a procedurii de executare silită se poate depune prin mijloace electronice.
Aceasta trebuie să fie depusă prin intermediul sistemului de transmitere a datelor care deservește procedura electronică de cerere de plată.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

În cursul unei proceduri electronice de cerere de plată, părțile au acces deplin la dosarele din cadrul procedurii desfășurate în cauza lor. Acest acces este asigurat prin sistemul de transmitere a datelor care deservește procedura. De asemenea, este posibil ca documentele ce pot fi accesate să fie tipărite. În alte proceduri decât procedura electronică de cerere de plată, acest lucru nu este posibil.

Ultima actualizare: 01/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Prelucrarea automată - Portugalia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, în Portugalia există posibilitatea de a introduce acțiuni în instanță prin internet și s-au creat aplicații informatice specifice în acest scop: platforma Citius și Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere.

Citius

În principiu, în cadrul unei proceduri civile, se pot depune electronic memorii și documente prin intermediul platformei Citius, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.citius.mj.pt/portal/default.aspx, în conformitate cu procedurile și instrucțiunile stabilite în cadrul acestei platforme.

Platforma Citius conține module specifice destinate prelucrării și depunerii de documente oficiale de către judecători, procurori și grefieri, precum și depunerii de documente oficiale și consultării procedurilor de către reprezentanții legali [articolul 3 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare (Portaria) nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Pentru a accesa sistemul, avocații, avocații stagiari și avocații consultanți trebuie să se înregistreze la autoritatea care gestionează accesul la sistem. Accesul se bazează pe informațiile furnizate de asociațiile profesionale relevante cu privire la validitatea înregistrării membrilor [articolul 5 alineatul (2) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

În urma înregistrării, sunt furnizate informații secrete, personale și netransferabile care permit accesul la zona restricționată a platformei [articolul 5 alineatul (3) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013]: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

În materie de succesiuni, începând cu 2 septembrie 2013, în cazurile în care partajul succesoral este contestat, părțile interesate pot alege biroul notarial unde doresc să deschidă procedura de inventariere, cu condiția să existe o legătură relevantă cu partajul succesoral pe baza locului în care a fost deschisă succesiunea, pe baza locului în care se află majoritatea bunurilor imobile sau a unităților comerciale care fac parte din moștenire sau pe baza locului în care își au reședința majoritatea părților direct interesate de partajul succesoral respectiv [articolul 1 alineatul (2) din Cadrul juridic pentru inventarul notarial, publicat în anexa la Legea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019]. Procedurile sunt înaintate instanței în anumite etape pentru ca judecătorul să pronunțe o hotărâre, inclusiv pentru a confirma împărțirea bunurilor (articolul 5 din Cadrul juridic pentru inventarul notarial, publicat în anexa la Legea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019).

Notă: Legea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019 a abrogat în mod expres Legea nr. 23/2013 din 5 martie 2013 (Legea de aprobare a Cadrului juridic privind inventarul). Cu toate acestea, cadrul juridic privind procedurile de inventariere, aprobat în anexa la Legea nr. 23/2013 din 5 martie 2013, se aplică în continuare procedurilor de inventariere care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 117/2009 din 13 septembrie 2009, erau pendinte în fața notarilor, care sunt prelucrate în conformitate cu acest cadru [articolul 11 alineatele (2) și (3) din Legea nr. 117/2009 din 13 septembrie 2009].

Procedurile de inventariere sunt soluționate, de preferință, de către notari prin mijloace electronice, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013 la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.inventarios.pt/

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Citius

În general, toate procedurile judiciare, mai exact acțiunile principale, măsurile asigurătorii, procedurile auxiliare, notificările judiciare individuale și orice alte proceduri, fie ele conexate sau autonome, inclusiv căile de atac, utilizează în prezent formatul electronic și sunt prelucrate în Citius (articolul 1 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013).

În ceea ce privește cauzele înaintate instanțelor, platforma Citius permite introducerea și prelucrarea următoarelor:

a) acțiuni declarative civile, măsuri asigurătorii și notificări judiciare individuale, cu excepția procedurilor de protecție a copiilor și a cererilor de daune civile sau a procedurilor civile de executare introduse în contextul procedurilor penale;

b) proceduri civile de executare și toate procedurile auxiliare conexate executării (în acest caz, procedura de executare, împreună cu tipărirea oricăror documente considerate esențiale, ar trebui să aibă loc numai după ce instanța a primit o cerere sau informații care necesită intervenția sa).

Același lucru se aplică procedurilor de somație de plată. Vă rugăm să consultați fișa informativă relevantă.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Depunerea cererii de inventariere la notar, eventualele contestații și toate acțiunile ulterioare trebuie efectuate, ori de câte ori este posibil, prin intermediul Platformei de gestionare a procedurilor de inventariere [articolul 2 alineatul (2) din Cadrul juridic pentru inventarul notarial, publicat în anexa la Legea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019].

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

În general, serviciile descrise sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Citius

Actele de procedură ar trebui prezentate prin completarea formularelor disponibile pe pagina web menționată în răspunsul la întrebarea 1, la care ar trebui anexate următoarele:

a) fișiere conținând celelalte informații cerute de lege, conținutul material al actelor de procedură și alte informații considerate relevante de către reprezentantul legal, care nu se încadrează la nicio rubrică din formular [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013];

b) în mod individual, documentele care trebuie să însoțească actul de procedură [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Atunci când actele de procedură și documentele sunt prezentate astfel, acestea trebuie să fie semnate electronic pe platforma Citius utilizând un certificat de semnătură electronică prin care se garantează în permanență statutul profesional al semnatarului [articolul 6 alineatul (3) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Fișierele și documentele trebuie să fie în formatul Portable Document Format (.pdf), de preferință în versiunea PDF/A, și, în cazul documentelor scrise, trebuie să se permită efectuarea de căutări în text [articolul 8 litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

În ceea ce privește procedurile de somație de plată, fișierele ar trebui să fie în formatul extensive markup language (.xml), specificațiile acestuia putând fi consultate la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.citius.mj.pt/portal/consultas/injuncoes/injunformato.aspx

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

O cerere de procedură de inventariere poate fi depusă:

a) de către partea interesată sau de către reprezentantul legal al acesteia, prin completarea formularului electronic de introducere a procedurilor de inventariere furnizat pe platformă și prin anexarea documentelor relevante în conformitate cu procedurile și instrucțiunile date [articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013];
b) de către partea interesată, la biroul notarial, pe suport de hârtie, prin depunerea modelului de cerere de inventariere menționat la articolul precedent, împreună cu documentele relevante [articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Accesul la site-ul web menționat anterior se face prin certificare electronică, după cum urmează:

a) de către cetățeni, prin certificatul digital încorporat în cărțile lor de identitate [articolul 2 alineatul (4) litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013];
b) de către avocați și consilieri juridici prin intermediul certificatului digital care confirmă statutul lor profesional [articolul 2 alineatul (4) litera (b) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Notă: Notarii au competența de a desfășura proceduri de inventariere ca urmare a decesului sau a dizolvării regimului matrimonial al bunurilor în cadrul unui regim funcțional de competență în paralel cu instanțele judecătorești. Acțiunea poate fi introdusă în fața instanței sau a notarilor, în conformitate cu decizia părții care inițiază procedura sau astfel cum s-a convenit între toate părțile implicate [articolul 1083 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 117/2019 din 13 august 2019]. Cu toate acestea, în cazul în care partea nu are capacitate juridică, este un adult însoțit sau este absentă ori în cazul în care inventarul depinde de alte proceduri judiciare, procedura trebuie să fie inițiată în mod obligatoriu în instanță. În inventarele notariale, notarii își exercită competența prin împărțirea funcțională a sarcinilor cu judecătorul și sunt responsabili de desfășurarea și gestionarea procedurilor și de soluționarea litigiilor declarative și a incidentelor apărute. Judecătorului îi revine sarcina de a pronunța o hotărâre de confirmare a partajării activelor, de a decide cu privire la aspectele prezentate de notar instanțelor și de a examina orice acțiune introdusă împotriva deciziilor notarului.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Datele cu caracter personal colectate de instanțe în exercițiul funcției lor judiciare sunt prelucrate de platforma informatică Citius, care a fost creată și este gestionată de Institutul de gestiune financiară și infrastructură al Ministerului Justiției, I.P. (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.) („IGFEJ, I.P.”), aflat sub responsabilitatea Ministerului Justiției, care are rolul de persoană împuternicită de operator pentru cel mai înalt organism din sistemul juridic, și anume Consiliul Superior al Magistraturii, [conform articolelor 4, 8 și 28 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD)].

IGFEJ, I.P. are obligația de a garanta că sunt puse în aplicare toate măsurile tehnice și organizatorice pentru a se asigura faptul că datele sunt prelucrate în conformitate cu regulamentul și că drepturile persoanelor vizate sunt protejate, astfel cum a indicat Consiliul Superior al Magistraturii, care l-a numit pe judecător în calitate de responsabil cu protecția datelor.

La rândul său și în conformitate cu articolul 37 din RGPD, Ministerul Justiției a numit un singur responsabil cu protecția datelor pentru organismele aflate în responsabilitatea sa, inclusiv pentru IGFEJ, I.P. (vide Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdonanța legislativă nr. 5643/2018 din 7 iunie 2018).

Este responsabilitatea judecătorului cauzei să decidă cu privire la accesul la datele cu caracter personal și la transmiterea acestor date în cadrul procedurilor judiciare. Judecătorul cauzei va lua această decizie în conformitate cu normele procedurale aplicabile unei anumite cauze și cu RGPD, după cum urmează: prelucrarea datelor cu caracter personal de către instanțe permite limitarea aplicării regulamentului la operațiuni și proceduri specifice [articolul 23 alineatul (1) literele (d) și (f) din RGPD]; autoritatea de control nu este competentă să supravegheze operațiunile de prelucrare efectuate de instanțe care acționează în exercițiul funcției lor judiciare [limitare prevăzută la articolul 55 alineatul (3) din RGPD]. Căile de atac prevăzute de dreptul procesual național se aplică deciziilor judiciare în materie.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Citius

Actele de procedură și documentele depuse de reprezentanții legali ar trebui să fie semnate digital utilizând un certificat de semnătură electronică, care garantează în permanență identitatea și statutul profesional al semnatarului [articolul 6 alineatul (3) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Platforma Citius asigură următoarele:

a) certificarea datei și a orei la care s-au depus documentele [articolul 13 litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013];

b) faptul că expeditorul păstrează o copie a actului de procedură și a documentelor depuse pe care se indică data și ora la care s-a efectuat depunerea certificată [articolul 13 litera (b) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013];

c) faptul că, dacă documentele nu pot fi livrate destinatarului, expeditorul primește un mesaj care îl informează că actul de procedură sau documentele nu au putut fi încărcate pe platformă [articolul 13 litera (c) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Judecătorii și procurorii depun întotdeauna documente oficiale în format electronic prin intermediul sistemului informatic Citius, cu o semnătură electronică certificată sau avansată (articolul 19 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013).

În cazurile care nu necesită reprezentare legală și în cazul în care partea nu are un avocat, actele de procedură pot fi depuse, de asemenea, la instanța de judecată în unul dintre următoarele moduri [articolul 144 alineatul (7) din Codul de procedură civilă]:

a) depunere în persoană la grefa instanței, data depunerii fiind luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură [articolul 144 alineatul (7) litera (a) din Codul de procedură civilă];

b) prin scrisoare recomandată, data depunerii înregistrării poștale fiind luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură [articolul 144 alineatul (7) litera (b) din Codul de procedură civilă];

c) prin fax; în acest caz, data la care sunt expediate documentele este luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură [articolul 144 alineatul (7) litera (c) din Codul de procedură civilă].

Dacă partea în cauză dispune de reprezentare legală și există un obstacol justificat în calea depunerii documentelor în format electronic, acestea pot fi depuse prin una dintre metodele menționate mai sus [articolul 144 alineatul (8) din Codul de procedură civilă].

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

După depunerea cererii în conformitate cu cerințele aplicabile, platforma sau notarul va furniza solicitantului o confirmare a depunerii documentelor, precizând:

a) data și ora depunerii cererii [articolul 5 alineatul (2) litera (a) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013];
b) codul și instrucțiunile de accesare a site-ului web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.inventarios.pt/ în vederea consultării cauzei [articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013];

c) o referință Multibanco ATM pentru plata primei rate a taxelor notariale și suma corespunzătoare [articolul 5 alineatul (2) litera (c) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013];
d) numărul care va fi alocat cauzei după plata primei rate a taxelor notariale [articolul 5 alineatul (2) litera (d) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Citius

Da, trebuie achitate taxele judiciare.

În primul rând, trebuie emis un „document unic de plată” (Documento Único de Cobrança - DUC), care poate fi accesat pe pagina web a IGFEJ: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais/DUC-Documento-Unico-de-Cobranca

DUC poate fi reglat în următoarele moduri:

 • prin Multibanco ATM sau prin Homebanking [în secțiunea „Plăți către stat” (Pagamentos ao Estado)];
 • la grefa instanței, prin card Multibanco;
 • la sucursala băncii dvs.

(articolul 17 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 419-A/2009 din 17 aprilie 2009).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați următoarele secțiuni:

Servicii – Costurile aferente procedurilor: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais

În procedurile în care utilizarea mijloacelor electronice nu este obligatorie, taxele judiciare se reduc la 90 % din valoare în cazul în care partea depune toate actele prin mijloace electronice [articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul privind costurile aferente procedurilor, publicat în anexa la Decretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie 2008].

În ceea ce privește somațiile de plată, vă rugăm să consultați fișa informativă relevantă.

Portugalia acceptă, de asemenea, plata taxelor judiciare prin transfer bancar din străinătate.

Un simulator de taxe judiciare este disponibil la adresa:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justica.gov.pt/en-gb/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Costurile aferente procedurilor de inventariere acoperă taxele și cheltuielile notariale (articolul 15 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013). Plata se efectuează utilizând referința de transfer electronic Multibanco ATM generată la depunerea cererii (articolul 20 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013).

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, este posibilă întreruperea procedurii sau retragerea cererii în condițiile prevăzute de normele procedurale naționale aplicabile fiecărui caz.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

În general, în cadrul procedurilor judiciare, actele de procedură prezentate de pârât sunt transmise instanței în format electronic, iar data depunerii documentelor este luată în considerare ca dată de înregistrare a actelor de procedură [articolul 144 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

În cazurile care nu necesită reprezentare legală și în cazul în care partea nu are avocat, actele de procedură pot fi depuse, de asemenea, în persoană la grefa instanței sau pot fi trimise prin scrisoare recomandată sau prin fax [articolul 144 alineatul (7) din Codul de procedură civilă].

Pentru procedurile de inventariere, vă rugăm să consultați răspunsurile la întrebările 4 și 6.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Citius

Dacă pârâtul dorește să răspundă, cererea este procesată tot electronic, deși anumite documente vor fi tipărite. Sunt necesare în continuare documente pe suport de hârtie (de exemplu, judecătorii nu dispun de resursele materiale care să le permită să analizeze o cauză și să elaboreze o hotărâre pe monitoare separate sau să consulte procesul digital în sala de judecată în timp ce se judecă cauza; în unele cauze, instanța este cea care decide dacă analiza detaliată a anumitor documente necesită tipărirea acestora).

Dosarul fizic al cauzei trebuie să includă numai actele de procedură relevante pentru hotărârea pe fond, astfel cum precizează judecătorul într-o hotărâre motivată în fiecare cauză în parte. Se presupune că următoarele nu sunt relevante [articolul 28 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013]:

a) solicitări de modificare a datei unei audieri;

b) comunicări administrative și notificări de executare care se referă doar la organizarea procedurilor și răspunsuri, cum ar fi:

i) comunicări care dispun citarea sau notificarea părților;

ii) notificări de programare a audierilor;

iii) notificări privind trimiterea unui caz la procuratură;

iv) notificări privind anchetele efectuate de diferite departamente, cum ar fi direcțiile de cercetări penale ale poliției, oficiile de registru, Institutul Național de Medicină Legală și Științe Criminalistice din Portugalia (Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses I. P.), Direcția Penitenciare și Reabilitare Socială (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais) sau Direcția generală de securitate socială (Direcção-Geral da Segurança Social);

v) timbre de validare aplicate de către procuror și judecător;

c) aprobarea numirii unui executor judecătoresc în vederea prezentării unei citații;

d) comunicări interne;

e) certificate negative rezultate din consultarea bazelor de date la departamentele administrației publice;

f) acțiuni specifice, comunicări sau notificări ale executorului judecătoresc.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Notarul trebuie să înregistreze toate etapele procedurii pe platformă, astfel încât fiecare etapă să poată fi identificată și să se găsească o copie a documentelor aferente și a oricăror documente însoțitoare [articolul 12 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Orice acțiune oficială în instanță introdusă de orice persoană implicată în procedură care nu este depusă electronic trebuie scanată de notar și înregistrată în dosarul procedurii de inventariere aferente [articolul 12 alineatul (2) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

În cazul în care scanarea documentelor menționate mai sus nu este posibilă din cauza naturii actelor de procedură sau a oricărui alt document prezentat de partea interesată, notarul trebuie să înregistreze acțiunea în platforma procedurilor de inventariere, precizând că documentul în cauză poate fi consultat la biroul notarial [articolul 12 alineatul (3) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care pârâtul nu răspunde, cererea urmează procedura aplicabilă și este prelucrată electronic până la soluționare. Anumite documente vor fi tipărite, astfel cum se explică în răspunsul la întrebarea anterioară.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

A se vedea răspunsurile la întrebările 2 și 4.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Citius

Pentru a afla în ce cazuri legea permite notificarea prin internet, vă rugăm să consultați fișa informativă „Notificarea documentelor – Portugalia”, în special răspunsurile la întrebările 5 și 6.

În cazul în care este permisă notificarea electronică, aceasta se realizează prin intermediul platformei Citius, care asigură în mod automat faptul că documentele sunt disponibile și pot fi vizualizate la adresa

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/login.aspx

[Articolul 25 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013].

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Notificarea din partea notarului către reprezentanții legali ai părților care sunt deja implicați în procedură se realizează prin intermediul platformei procedurilor de inventariere, în spațiul restricționat rezervat în sistem pentru reprezentantul legal. Notificarea este considerată a fi efectuată în a treia zi după ce documentul a fost pus la dispoziție în spațiul restricționat rezervat în sistem pentru reprezentantul legal sau în următoarea zi lucrătoare dacă ziua respectivă nu este o zi lucrătoare [articolul 9 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Atunci când documentul este pus la dispoziție în spațiul restricționat rezervat pe platformă pentru reprezentantul legal, se trimite concomitent un e-mail la adresa de e-mail furnizată anterior de reprezentantul legal, comunicându-i-se acestuia din urmă faptul că documentul este disponibil pe platformă [articolul 9 alineatul (2) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

În cazul în care notificarea este efectuată direct către părți, documentele sunt transmise pe suport de hârtie, în condițiile prevăzute în Codul de procedură civilă [articolul 9 alineatul (3) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013] și sunt înregistrate pe platforma procedurilor de inventariere, cu semnătura electronică a grefierului implicat [articolul 9 alineatul (4) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Pentru a afla în ce cazuri legea permite notificarea prin internet a hotărârilor judecătorești, vă rugăm să consultați fișa informativă „Notificarea documentelor – Portugalia”, în special răspunsurile la întrebările 5 și 6.

Comunicarea hotărârilor judecătorești are loc în sistemul Citius-Magistrados Judiciais, iar textul hotărârilor este pus la dispoziție pe platforma Citius.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Da, următoarele pot fi depuse electronic: permisiunile de a formula un apel, expunerile motivelor căilor de atac și răspunsurile aferente și contestațiile împotriva respingerii unei căi de atac sau a trimiterii acesteia către o altă instanță (articolul 15 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013).

În ceea ce privește notificarea hotărârii pronunțate cu privire la calea de atac, vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, se pot iniția proceduri de executare prin intermediul internetului.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Citius

Cu excepția procedurilor de executare, pe care părțile sunt autorizate să le consulte, toate celelalte proceduri judiciare pot fi consultate online numai de reprezentanții legali (avocați și consilieri juridici), de executorii judecătorești și, în cadrul procedurilor de insolvență, de administratorii judiciari (articolul 27 din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013).

Procedura de executare poate fi consultată de către creditor sau debitor la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justica.gov.pt/Servicos/Consultar-o-meu-processo-executivo, prin autentificare prealabilă cu ajutorul certificatului de autentificare digitală integrat în cărțile de identitate sau prin cheia digitală mobilă. Consultarea se realizează în conformitate cu procedurile și instrucțiunile furnizate pe site-ul web.

Platforma de gestionare a procedurilor de inventariere

Părțile și reprezentanții lor legali pot consulta procedurile de inventariere pe platforma procedurilor de inventariere [articolul 13 alineatul (1) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Părțile pot accesa acest sistem exclusiv în scopuri de consultare, cu ajutorul unui cod furnizat de notar cu ocazia primei notificări a documentelor către partea în cauză [articolul 13 alineatul (2) din Ordonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013].

Legislația aplicabilă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 41/2013 din 26 iunie 2013 – Codul de procedură civilă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdonanța ministerială de punere în aplicare nr. 280/2013 din 26 august 2013 – Prelucrarea electronică a cauzelor judiciare

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea nr. 117/2019 din 13 septembrie 2019 – Cadrul juridic pentru inventarul notarial

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdonanța ministerială de punere în aplicare nr. 278/2013 din 26 august 2013 – privind prelucrarea documentelor și condițiile aplicabile procedurii de inventariere

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (UE) nr. 679/2016 din 27 aprilie 2016 – Regulamentul general al UE privind protecția datelor (RGPD)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdonanța ministerială de punere în aplicare nr. 419-A/2009 din 17 aprilie 2009 – privind cheltuielile de procedură, amenzile și alte sancțiuni

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDecretul-lege nr. 34/2008 din 26 februarie 2008 – Regulamentul privind costurile aferente procedurilor

Linkuri utile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul Citius

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPortalul Ministerului Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecția Generală pentru Administrarea Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăDirecția Generală pentru Politica privind Justiția

Linkul se deschide într-o fereastră nouăInstitutul de gestiune financiară și infrastructură al Ministerului Justiției

 

N.B.:

Informațiile cuprinse în prezenta fișă informativă nu creează obligații pentru punctul de contact civil al RJE, pentru instanțele judecătorești sau pentru alte entități și autorități. Este în continuare necesar să se consulte legislația în vigoare, care poate face obiectul unor actualizări periodice sau a cărei interpretare, prin jurisprudență, poate suferi modificări.

Ultima actualizare: 22/02/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - România

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Conform art. 199 alin. 1 din Codul de procedură civilă cererea de chemare în judecată poate fi depusă personal sau prin reprezentant, prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin înscris în formă electronică.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Cererile de chemare în judecată pot fi depuse scanat şi transmise prin poştă electronică sau ca înscrisuri în formă electronică în cauzele civile. Nu există proceduri disponibile exclusiv prin internet.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Această facilitate este disponibilă în orice moment.

Conform art. 199 din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare. După înregistrare, cererea şi înscrisurile care o însoţesc, la care sunt ataşate, când este cazul, dovezile privind modul în care acestea au fost transmise către instanţă, se predau preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Codul de procedură civilă nu prevede utilizarea unor formulare tip pentru cererile în justiţie. Reglementarea procesual civilă de drept comună stabileşte cuprinsul unora dintre cererile adresate justiţiei civile (e.g. cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reconvenţională).

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Securizarea transmisiunii și a stocării datelor se face cu ajutorul uneltelor IT native sistemului de e-mail, cum ar fi firewall, certificate, antivirus, controlul accesului bazat pe roluri etc. împreună cu aplicarea bunelor practici din domeniu.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Conform art. 148 alin. 2 și 5 din Codul de procedură civilă, cererile adresate instanţelor judecătoreşti pot fi formulate şi prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Cererea trebuie să includă și semnătura. Semnătura poate fi aplicată pe un înscris scanat și transmis prin poșta electronică. Semnătura poate fi electronică în cazul în care cererea de chemare în judecată este un înscris electronic, transmisă prin poșta electronică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, se plătesc taxe judiciare conform OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, dar cuantumul lor nu diferă. Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament bancar sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru", al unităţii administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reşedinţa ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află sediul instanţei la care se introduce acţiunea sau cererea.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, în celeași condiții în care reclamantul poate renunța la judecată. Conform art. 406 din Codul de procedură civilă, reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, fie verbal în şedinţă de judecată, fie prin cerere scrisă.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu este obligatoriu ca pârâtul să folosească internetul.

Conform art. 149 alin. 4 și art. 154 alin. 6 și alin. 6 indice 1 din Codul de procedură civilă, comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenţii procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum şi prin agenţi ori salariaţi ai altor instanţe în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul. Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop. Comunicarea actelor de procedură va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință din mențiunile obligatorii ale citației. Fiecare instanță va avea o singură semnătură electronică extinsă pentru citații și acte de procedură. Acestea se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

Comunicarea hotărârilor judecătorești se va face, din oficiu, prin poștă electronică dacă partea a indicat instanței datele corespunzătoare în acest scop direct sau la solicitarea expresă a instanței în timpul procesului. Comunicarea va fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței, care va înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință. Hotărârile judecătorești se consideră comunicate la momentul la care au primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Întâmpinarea se comunică în aceeași modalitate în care se comunică un act de procedură. A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Conform art. 208 din Codul de procedură civilă, sancțiunea nedepunerii întâmpinării în termenul prevăzut de lege este aceeași indiferent de modalitatea în care aceasta s-ar depune. Nedepunerea întâmpinării atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

A se vedea răspunsul de la întrebarea 9.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

A se vedea răspunsurile de la întrebările 1 și 9.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Actele judiciare emise în cadrul procedurilor de executare silită sunt supuse acelorași reguli de drept comun în ceea ce privește comunicarea actelor de procedură. A se vedea răspunsul de la întrebarea 1.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu este cazul. Cu toate acestea, pe portalul instanțelor de judecată (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx) sau la Info chioșcurile de la sediile unor instanțe există un acces la soluții, în rezumat, în funcție de numărul de dosar, obiectul cauzei și numele părților. În proiect, pe viitor, se are în vedere ca dosarele de la instanță să poată fi consultate de acasă, contra cost.

Ultima actualizare: 11/08/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Slovenia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, Codul de procedură civilă (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) permite depunerea în format electronic a cererilor în procesele civile și introducerea unei acțiuni în justiție pe internet.

Mai exact, articolul 105b prevede că, în cazul procedurilor civile, cererile trebuie depuse în scris, prin cerere scrisă înțelegându-se o cerere scrisă de mână sau tipărită care a fost semnată de mână (cerere în format fizic) sau o cerere în format electronic care poartă o semnătură electronică echivalentă unei semnături de mână. Cererile în format fizic se trimit prin poștă, cu ajutorul tehnologiei comunicațiilor, se depun direct la sediul instanței sau se transmit de către o persoană care se ocupă de transmiterea cererilor (furnizor de servicii/poslovni ponudnik). Cererile în format electronic se introduc într-un sistem de informații judiciare, care trimite automat o confirmare a faptului că cererea a fost primită.

Astfel, deși baza juridică existentă (acte legislative și acte derivate) care cuprinde toate procedurile civile și comerciale, în prezent numai procedurile care figurează pe portalul e-Sodstvo pot fi inițiate pe internet sau prin mijloace electronice: în procedurile de executare, se pot introduce cereri de executare și alte tipuri de cereri în format electronic, se pot emite și notifica acte judiciare în format electronic, care trebuie obligatoriu notificate anumitor categorii de destinatari (avocați și notari), se pot depune cereri și se pot pronunța hotărâri în procedurile de insolvență și se pot depune cereri și se pot pronunța hotărâri în materie de registru funciar.

În acest scop, în Slovenia există portalul electronic „e-Sodstvo”, care permite transmiterea documentelor scrise în format electronic: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Depunerea cererilor electronice și transmiterea electronică a documentelor sunt posibile în cadrul procedurilor civile și al altor proceduri judiciare în materie civilă, caz în care se aplică normele incluse în ZPP.

Procedurile cu privire la registrul funciar pot fi inițiate exclusiv online, deoarece articolul 125a din Legea privind registrul funciar (Zakon o zemljiški knjigi, ZZK-1) prevede că documentele trebuie transmise obligatoriu în format electronic. Cu toate acestea, solicitantul poate, de asemenea, să introducă o cerere pentru acordarea dreptului de proprietate în favoarea sa, în ordinea priorității de completare a cererii în registrele tribunalului, prezentându-se în persoană în timpul orelor de program la instanța pentru litigii în materie de registru funciar care este competentă în regiunea în care se află proprietatea ce face obiectul solicitării, cu condiția să depună la instanța pentru litigii în materie de registru funciar toate documentele care formează baza cererii de acordare a dreptului de proprietate prevăzute la articolul 142 alineatul (1) din lege și să achite instanței taxele care se aplică pentru cerere. Un solicitant care a depus personal o cerere cu privire la registrul funciar în format electronic și un notar public, avocat, societate imobiliară sau biroul procurorului general care reprezintă o parte implicată în procedura cu privire la registrul funciar trebuie să depună toate cererile părții respective în format electronic [articolul 125a alineatul (4) din ZZK].

Pentru alte proceduri care pot fi inițiate în format electronic, legislația permite totuși ca cererile să fie depuse în format fizic (pe hârtie).

Executarea: Articolul 29 alineatul (2) din Legea privind executarea și recuperarea creanțelor (Zakon o izvršbi in zavarovanju, ZIZ) prevede că ministrul justiției trebuie să stabilească tipul de procedură de executare în cadrul căreia pot fi depuse propuneri de executare și alte cereri prin mijloace electronice și prelucrate automat în sistemul informațional, precum și desfășurarea unor astfel de proceduri. În temeiul articolului sus-menționat, anexa 5 din normele cu privire la formulare, tipurile de procedură de executare și procedura de executare automată precizează care cereri electronice pot fi transmise de către un solicitant prin intermediul portalului e-Sodstvo (paginile consacrate executării: e-Izvršba). Pe aceste pagini, părțile pot depune toate cererile în format electronic.

Proceduri de insolvență: Administratorul judiciar are obligația de a prezenta rapoartele, listele de creanțe certificate și alte documente în fața instanței în format electronic, semnate printr-o semnătură electronică securizată verificată prin intermediul unui certificat digital calificat (articolul 98 din legea privind operațiunile financiare, insolvența și dizolvarea obligatorie/Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ZFPPIPP). Avocatul care reprezintă una dintre părți în procedura de insolvență are obligația de a depune o notificare a creanțelor și alte cereri formulate de această parte în format electronic, cu o semnătură electronică securizată verificată prin intermediul unui certificat digital calificat (articolul 123a din ZFPPIPP), iar dacă nu procedează astfel, instanța îi respinge cererea. Toate documentele sunt transmise avocatului care reprezintă partea în procedura de insolvență și administratorului judiciar, pe cale electronică la o adresă de poștă electronică.

De asemenea, instanța emite o decizie sau ordin inițial în format electronic în procedura de insolvență, acestea purtând semnătura electronică securizată a judecătorului verificată prin intermediul unui certificat digital calificat (articolul 124 din ZFPPIPP).

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Sistemul informațional e-Sodstvo trebuie să permită efectuarea tranzacțiilor electronice în fiecare zi lucrătoare între 8 am și 8 pm. În principiu, persoanele care utilizează acest sistem pot efectua tranzacțiile electronice la orice oră și în orice zi a săptămânii, deoarece restricțiile sus-menționate se aplică în cazurile în care sistemul face obiectul unei actualizări tehnice.

Articolul 112 din ZPP prevede că, atunci când o cerere este depusă prin mijloace electronice, ora la care a fost primită prin sistemul informațional este considerată ca fiind momentul depunerii în fața instanței căreia i se adresează. Ca regulament de punere în aplicare, normele privind tranzacțiile electronice în procedurile judiciare civile prevăd că dacă un termen final se aplică unei cereri electronice, se consideră că acea cerere a fost depusă în momentul în care este primită de către serverul pe care rulează modulul registrului electronic pentru tipul de procedură judiciară la care cererea este depusă prin intermediul sistemului informațional e-Sodstvo (articolul 18 din norme).

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

În cazul în care partea nestandardizată a textului cererii electronice este întocmită inițial ca un document în format electronic, aceasta trebuie anexată la tranzacția electronică în format PDF/A. Utilizatorul trebuie să convertească partea nestandardizată a textului unei cereri electronice care este întocmită inițial ca un document scris și orice anexă care constituie un document scris în format electronic scanându-l, în vederea anexării acestuia la tranzacția electronică. Un document electronic obținut în acest fel trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • trebuie să fie în format PDF/A și în alb și negru;
 • rezoluția trebuie să fie între 240dpi și 300dpi;
 • în cazul în care documentul scris include mai multe pagini, toate paginile trebuie incluse într-un singur fișier PDF, astfel încât să nu existe pagini intermediare goale;
 • dacă sunt anexate două sau mai multe documente, fiecare document trebuie să fie inclus într-un fișier PDF separat.

În cazul în care un document electronic anexat unei tranzacții electronice nu îndeplinește aceste cerințe, cererea electronică este considerată incompletă (articolul 19 din normele privind tranzacțiile electronice în procedurile judiciare civile).

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Sistemul informațional e-Sodstvo este localizat în rețeaua guvernamentală securizată (HKOM), iar datele sunt stocate pe serverul central din rețeaua HKOM.

Drepturile de acces la date se acordă ca parte a schemei drepturilor reglementate de către centrul de tehnologie informațională la Instanța Supremă a Republicii Slovenia (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) în conformitate cu normele privind tranzacțiile electronice în procedurile judiciare civile. Fiecare utilizator al sistemului informațional e-Sodstvo și al celorlalte trei subdiviziuni ale site-ului de internet trebuie să se înscrie în planul de securitate al portalului înainte de a efectua tranzacții electronice. Grupurile de utilizatori se disting prin nivelul de identificare în cadrul sistemului informațional (utilizatori obișnuiți, utilizatori înregistrați și utilizatori calificați). Numărul drepturilor de utilizator (tranzacții electronice) care pot fi implementate pe portal și pe subdiviziunile portalului este în funcție de tipul grupului de utilizatori căruia îi aparține utilizatorul.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Fiecare cerere electronică trebuie să poarte semnătura electronică a solicitantului (certificat digital calificat). Sistemul informațional e-Sodstvo aplică, pe fiecare cerere electronică primită, o ștampilă cu data, iar solicitantul primește un certificat electronic automat care indică ora la care a fost introdusă cererea în sistemul informațional e-Sodstvo.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Regulamentul general care reglementează plata taxelor judiciare este Legea privind taxele judiciare (Zakon o sodnih taksah, ZST-1). Legea nu face, în principiu, nicio diferență între procedurile electronice și neelectronice, dar încurajează depunerea cererilor electronice în procedurile de executare, deoarece taxele pentru depunerea unei cereri electronice sunt cu 20 % mai mici decât în cazul unei cereri depuse în format fizic (pe hârtie).

Proceduri de executare:

Atunci când depune o cerere pe cale electronică cu ordin de plată, reclamantul este obligat la plata cheltuielilor de judecată, în termen de opt zile de la notificarea ordinului de plată, prin transferul sumei în contul menționat, împreună cu numărul de referință indicat în ordinul de plată. Se consideră că acest număr de referință a fost notificat sau comunicat în momentul în care solicitantul sau reprezentantul său autorizat a depus cererea pe cale electronică.

În cazul în care solicitantul nu achită taxele judiciare în conformitate cu ordinul de plată în termen de opt zile de la notificare, iar condițiile de scutire, de amânare a plății sau de plată în rate a taxelor judiciare nu sunt îndeplinite, se consideră că cererea a fost retrasă. Singura excepție o reprezintă cererile electronice de executare bazate pe un act autentic; în acest caz, taxele judiciare se plătesc în momentul în care cererea este introdusă în sistemul informatic. Solicitantul nu primește un ordin de plată, ci numai informațiile necesare pentru a plăti taxele judiciare. În cazul în care un solicitant nu plătește suma prevăzută pentru depunerea unei cereri electronice de executare pe baza unui act autentic sub responsabilitatea serviciului central pentru instrumente autentice (centralni odstojno lizino, COVL), în termen de opt zile de la depunerea cererii, se consideră că această cerere nu a fost depusă.

Nu se face nicio distincție în ceea ce privește modul general de plată a taxelor judiciare pentru cererile electronice care nu sunt cereri de executare pe baza unui document autentic. În cazul în care o cerere de executare pe baza unui document autentic se introduce în format fizic (pe hârtie), iar solicitantul nu achită taxele judiciare care corespund referinței menționate în formularul de cerere, instanța trebuie să îi trimită un ordin de plată.

Procedura cu privire la registrul funciar: Dacă pentru o cerere de consultare a registrului funciar sau altă cerere electronică trebuie plătită o taxă judiciară, în momentul depunerii electronice a cererii se emite un ordin de plată care prevede că solicitantul trebuie să achite o taxă judiciară în termen de opt zile de la depunerea ordinului prin transferarea sumei în contul corespunzător și cu numărul de ordine specificat în ordinul de plată. Se consideră că ordinul de plată a taxei judiciare a fost transmis atunci când solicitantul sau reprezentantul autorizat al acestuia a depus cererea în format electronic. În cazul în care solicitantul nu reușește să achite taxa judiciară în conformitate cu ordinul de plată în termen de opt zile de la transmiterea ordinului, se consideră că cererea a fost retrasă.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Normele pentru retragerea unei solicitări sau cereri depuse în format electronic sunt aceleași ca și în cazul unei cereri scrise. În ceea ce privește procedurile informatizate în materie de executare, insolvență și registru funciar, cererile depuse pot fi retrase tot pe cale electronică.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Astfel cum s-a menționat la punctul 1 de mai sus, deși legea prevede depunerea cererilor în format electronic, această posibilitate nu există pentru toate procedurile civile.

Normele cu privire la forme, tipuri de procedură de executare și o procedură de executare automată conțin o listă de cereri și alte documente care pot fi transmise prin mijloace electronice într-o procedură de executare. În cazul în care un debitor din cadrul unei proceduri de executare dorește să transmită un răspuns sau o cerere electronică prin intermediul portalului e-Sodstvo (subdiviziunea e-Izvršba a portalului), acesta trebuie să respecte condițiile care se aplică unui utilizator extern calificat al sistemului informațional e-Sodstvo (accesare căsuță poștală electronică securizată, certificat digital calificat eliberat de un organism de certificare împreună cu un cod fiscal), împreună cu alte condiții în funcție de grupul din care face parte (articolul 12 din Normele privind tranzacțiile electronice în procedura judiciară în materie civilă).

A se vedea răspunsul de la punctul 2 pentru obligațiile care se aplică anumitor participanți cu privire la depunerea documentelor în format electronic și cele care se aplică părților implicate în procedura de insolvență.

O obiecțiune sau o cale de atac juridică poate fi, de asemenea, depusă online în procedura referitoare la registrul funciar și anumite tipuri de procedură de executare. Este obligatoriu ca anumiți participanți (avocați, notari publici, autorități naționale, societăți de imobiliare) să depună toate documentele în format electronic în cadrul procedurii referitoare la registrul funciar.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Procedura electronică în cazul lipsei de răspuns din partea unei părți adverse se desfășoară în același fel ca procedura scrisă în astfel de cazuri. Instanța ia o decizie după ce expiră termenul final stabilit pentru ca inculpatul sau debitorul să transmită un răspuns.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

A se vedea punctul 10 – aceeași întrebare.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Articolul 16a din ZPP prevede că un formular electronic este egal cu un formular scris dacă datele din formularul electronic pot fi procesate în instanță și sunt accesibile și adecvate pentru utilizarea ulterioară și că datele în format electronic nu pot să fie considerate fără valoare probatorie pentru că sunt în format electronic. Același lucru prevede și Legea privind tranzacțiile electronice și semnătura electronică [Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, articolul 13 alineatul (1)].

Documentele și probele pot fi depuse în format electronic în procedurile de executare și recuperare a creanțelor. În ceea ce privește conformitate cu cerințele tehnice, dacă acestea nu se referă la o cerere electronică, ci la un document electronic (atașament), dispozițiile de la articolul 19 alineatele (1) și (2) din Normele privind documentele electronice se aplică mutatis mutandis. A se vedea și răspunsul de la punctul 4.

Documentele pot fi depuse și în format electronic. O cerere electronică este un document electronic care conține cererea de aplicare a unei părți la procedura judiciară în materie civilă (Normele privind tranzacțiile electronice în procedura judiciară în materie civilă). Aceleași norme definesc și atașamentul electronic, și anume un document scris transformat în format electronic și atașat la o cerere electronică.

Utilizatorul depune o cerere electronică prin selectarea tranzacției corespunzătoare pentru depunerea unei cereri electronice pe portalul e-Sodstvo și introducerea informațiilor necesare din partea standardizată a textului cererii în câmpul corespunzător al formularului afișat pe ecran (online). Dacă o cerere electronică conține și o parte explicativă conform legii sau la discreția solicitantului, utilizatorul creează un document electronic separat din textul părții explicative (partea nestandardizată a cererii electronice) care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 19 din Normele privind tranzacțiile electronice în procedura judiciară în materie civilă și atașează acest documente electronic pe pagina e-Izvršba, consacrată executărilor. Utilizatorul o semnează cu propria lui semnătură electronică securizată. Aceeași procedură se aplică în cazul atașamentelor electronice anexate la o cerere electronică. A se vedea și răspunsurile de mai sus.

O normă specială este stabilită în cazul procedurile referitoare la registrul funciar în vederea asigurării securității juridice și datorită faptului că documentul transformat în format electronic obține caracterul (valoarea probatorie) unui document original, că numai un notar public, ca persoană care beneficiază de încredere publică, poate converti documentele private (contractele) în format electronic. De asemenea, un notar public are obligația, în conformitate cu normele privind arhiva notarială, de a păstra documentul până când acesta devine definitiv. O parte/un solicitant poate converti ea însăși/el însuși alte documente care formează baza pentru înregistrare (deciziile instanței și alte decizii ale unei autorități naționale) în format electronic.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Conform dispozițiilor din normele privind tranzacțiile electronice în procedura judiciară în materie civilă, o decizie a instanței este privită ca o decizie inițială a instanței. În cazul transmiterii pe cale electronică a unei decizii a instanței, o copie a unei decizii a instanței în format electronic este transmisă sub formă de document electronic. În cazul transmiterii unei decizii a instanței prin poștă, se trimite o copie imprimată a deciziei instanței în format electronic.

*Trebuie menționat faptul că, în practică, și în ciuda dispozițiilor legale în vigoare, în prezent nu este încă posibilă trimiterea prin mijloace electronice a documentelor în cauzele în materie civilă și comercială, cu excepția procedurilor care implică insolvența și registrul funciar. Începând cu 10 aprilie 2014, documentele judiciare din cadrul procedurilor de executare sunt transmise, de asemenea, avocaților și executorilor în format electronic, adică pe cale electronică.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Da. O hotărâre sau decizie adoptată în format electronic este semnată de către președintele completului de judecată prin utilizarea semnăturii sale electronice securizate și a semnăturii electronice securizate a instanței, verificată prin intermediul unui certificat digital calificat. Dacă semnătura electronică securizată a președintelui completului de judecată este certificată prin intermediul unui certificat digital calificat care include și o mențiune a instanței, nu este necesară semnătura electronică securizată a instanței. Hotărârile prelucrate în sistemul informațional în mod automat pot avea un facsimil în loc de semnătură și de ștampilă.

O decizie adoptată în format fizic sau electronic poate fi transmisă părților ca o copie certificată sau ca o copie (scanată) electronică sau în format electronic. A se vedea, de asemenea, răspunsul la întrebarea 13.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Astfel cum s-a menționat mai sus, deși dispozițiile legale există, nu se pot introduce cereri electronice, prin urmare nici recursuri, în toate procedurile. Depunerea electronică este însă posibilă în procedurile de executare, insolvență și registrul funciar dacă solicitantul îndeplinește condițiile care se aplică utilizatorului sistemului informațional e-Sodstvo. A se vedea, de asemenea, răspunsurile de mai sus.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Da, executarea electronică (e-Izvršba) este posibilă și prin intermediul portalului e-Sodstvo. Un solicitant poate depune o cerere de executare pe baza unui document original prin intermediul portalului e-Sodstvo (subdiviziunea privind executarea a portalului) în calitate de utilizator calificat înregistrat și extern. Un solicitant poate depune o cerere de executare pe baza unui titlu executoriu și a unei cereri pentru recuperarea creanțelor prin intermediul subdiviziunii e-Izvršba a portalului în calitate de utilizator calificat extern. Trebuie menționat aici faptul că aceasta este o procedură de executare și recuperare a creanțelor elaborate care este conformă cu reglementările naționale (ZIZ).

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Părțile au dreptul de a verifica și de a copia un fișier în format electronic în sistemul informatic, dar trebuie să se identifice prin intermediul unui certificat calificat pentru o semnătură electronică.

În cazul procedurilor de executare și recuperare a creanțelor în fața instanțelor locale (okrajna sodišča), utilizatorii care au depus o cerere electronică prin intermediul subdiviziunii e-Izvršba a portalului își pot verifica propriile documente, precum și actele procedurale aferente cazului pentru care au depus cererea electronică și în care sunt menționați ca participanți. Normele privind formularele, tipurile de proceduri de executare și procedura de executare automată stabilesc elementele pe care le poate verifica un utilizator dintr-un grup specific de utilizatori.

Verificarea fișierului este de asemenea permisă în procedurile referitoare la registrul funciar. Una dintre diferențele dintre procedurile referitoare la registrul funciar și procedurile de executare este că toți utilizatorii înregistrați (nu doar solicitanții și alți participanți) au permisiunea de a verifica fișierul până când se finalizează procesul de înregistrare în registrul funciar. Numai actele procedurale (cerere, hotărâre a instanței etc.) sunt disponibile tuturor pentru verificare, nu și atașamentele, adică documentele, din motive de protecție a datelor cu caracter personal ale participanților.

Linkuri utile:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.pisrs.si/Pis.web/

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.uradni-list.si/

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.sodisce.si/

Ultima actualizare: 10/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Slovacia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Procedurile judiciare pot fi inițiate prin intermediul internetului sau, mai precis, cererile și alte acte de procedură pot fi depuse electronic, cu condiția să poarte o semnătură electronică certificată.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Depunerea electronică este disponibilă pentru toate tipurile de cereri și pentru toate actele de procedură. Dacă un act de procedură într-o cauză este prezentat în format electronic fără autorizare (semnătură electronică certificată), acesta trebuie să fie transmis ulterior, în termen de 10 zile, pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică certificată, în caz contrar instanța neluând în considerare actul de procedură respectiv. Instanța nu invită în mod explicit partea care face depunerea să efectueze o transmitere ulterioară.

În materie necontencioasă, cererea poate fi efectuată la orice instanță districtuală, care este obligată să o înregistreze în registrul său și să o transmită fără întârziere instanței competente. O astfel de cerere produce aceleași efecte ca și cum ar fi fost înregistrată la instanța competentă.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

În orice moment.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu se cere niciun format specific; cererile sunt evaluate în funcție de conținutul lor. În cazul în care unei cereri îi lipsește o anumită informație, instanța va pronunța o decizie prin care va solicita părții să corecteze sau să își completeze cererea într-un termen care nu trebuie să fie mai mic de 10 de zile.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Condițiile privind stocarea și transmiterea datelor sunt stabilite în Legea nr. 543/2005 privind normele de prelucrare și regulamentul intern pentru instanțele districtuale, instanțele regionale, Tribunalul Special și instanțele militare, astfel cum a fost modificată (zák. č. 543/2005 Z. z. v znení neskorších zmien doplnení – Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy) (denumită în continuare „PaOR”)

a) procedura privind acceptarea actelor de procedură cu semnătură electronică certificată prin intermediul internetului este reglementată prin Legea nr. 215/2002 privind semnătura electronică și de modificare a anumitor legi, astfel cum a fost modificată prin Legea 679/2004 (zák. č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z .z.) și prin Regulamentul NBU nr. 542/2002 privind metoda și procesul utilizării semnăturilor electronice în raporturile comerciale și administrative (vyhláška NBÚ č. 542/2002 z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom). Actul de procedură primit în acest fel se transmite către registratură, care procedează în continuare în conformitate cu secțiunea 129 din PaOR. Registratura instanței utilizează o aplicație software pentru a păstra o evidență a depunerilor;

b) actele de procedură primite fără semnătură electronică certificată sunt transmise imediat registraturii, pentru ca acesta să procedeze în conformitate cu secțiunea 129 din PaOR.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Actul de procedură care se depune prin intermediul internetului fără semnătură electronică certificată trebuie să fie transmis ulterior, în termen de 10 de zile, pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică certificată, în caz contrar instanța neluând în considerare acest act. În cazul în care actul de procedură depus are semnătură electronică certificată, nu este necesar să fie completat. Se notează și se înregistrează ora exactă a transmiterii actului de procedură.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Da, se percep taxe judiciare pentru a se face o copie a cererii și a anexelor care constituie dosarul pentru instanță și pentru a se face o copie a cererii și a anexelor care sunt comunicate părților, în cazul în care cererea a fost depusă prin mijloace electronice și a fost semnată cu o semnătură electronică certificată în conformitate cu Legea nr. 215/2002 privind semnătura electronică și de modificare a anumitor legi, astfel cum a fost modificată prin Legea 679/2004, și cu Regulamentul NBU nr. 542/2002 privind metoda și procesul utilizării semnăturilor electronice în raporturile comerciale și administrative, aceste taxe judiciare fiind de 0,1 EUR pe pagină, dar de cel puțin 10 EUR pentru fiecare acțiune sau cerere introductivă de instanță și anexele acesteia, și de cel puțin 3 EUR pentru toate celelalte acte de procedură și anexele acestora [punctul 20a din anexa la Legea nr. 71/1992 privind cheltuielile judiciare, astfel cum a fost modificată (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení)].

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Da, fiecare act de procedură depus poate fi retras parțial sau în întregime, indiferent de metoda prin intermediul căreia a fost depus – retragerea unei cereri.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Pârâtul are această opțiune, dar nu este obligat să o folosească.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Procedura aplicabilă depunerilor electronice este stabilită prin Legea nr. 543/2005 privind regulamentul administrativ și intern pentru instanțele districtuale, instanțele regionale, Tribunalul Special și instanțele militare, astfel cum a fost modificată.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Procedura aplicabilă depunerilor electronice este stabilită prin Legea nr. 543/2005 privind regulamentul administrativ și intern pentru instanțele districtuale, instanțele regionale, Tribunalul Special și instanțele militare, astfel cum a fost modificată.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Elementele de probă reprezintă orice mijloc și ansamblul mijloacelor pe baza cărora poate fi stabilită situația de fapt, iar un mijloc de probă poate fi orice mijloc prin care poate fi apreciată situația de fapt. Ele sunt admise în toate tipurile de proceduri. Documentele pot fi depuse în fața unei instanțe sub rezerva condițiilor prevăzute în secțiunea 125 din Codul de procedură civilă (Civilný sporový poriadok).

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

În sensul secțiunii 105 din Codul de procedură civilă, înscrisurile pot fi comunicate sau notificate prin intermediul internetului. Se consideră că un document emis de o instanță este transmis în a cincea zi după trimiterea sa, chiar dacă destinatarul nu l-a citit.

Comunicarea sau notificarea prin intermediul internetului este, cu toate acestea, exclusă în cazul comunicării sau notificării hotărârilor judecătorești, a altor decizii ale instanței, a citațiilor la procedură și a altor înscrisuri pentru care este prevăzută de lege notificarea sau comunicarea personală. O hotărâre poate fi comunicată sau notificată numai personal; comunicarea sau notificarea prin intermediul internetului nu este admisibilă.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu. Pronunțarea unei hotărâri judecătorești este efectuată cu ajutorul tehnologiei informatice și a unui model cu stema Republicii Slovace tipărite anterior și cu următorul text: „Hotărâre în numele Republicii Slovace”. Hotărârea scrisă este semnată de președintele camerei jurisdicționale sau de judecătorul unic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Calea de atac poate fi depusă prin intermediul internetului. În cazul în care o cale de atac este depusă în format electronic fără semnătură electronică certificată, aceasta trebuie transmisă ulterior, în termen de 10 de zile, pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică certificată. În cazul în care reclamantul nu procedează astfel, cererea sa nu va fi luată în considerare. Decizia cu privire la o cale de atac nu poate fi redactată prin intermediul internetului; aceasta trebuie redactată exclusiv pe suport de hârtie.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Cererea de executare a unei hotărâri poate fi depusă prin intermediul internetului. Dacă aceasta este depusă electronic fără semnătură electronică certificată, ea trebuie transmisă ulterior, în termen de 10 zile, pe suport de hârtie sau în format electronic cu semnătură electronică certificată. În cazul în care partea nu procedează astfel, cererea sa nu va fi luată în considerare.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Părțile și reprezentanții lor legali pot consulta dosarele cauzei doar în persoană, exclusiv în prezența unui membru al personalului instanței.

Site-ul web al Ministerului Justiției al Republicii Slovace (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) facilitează căutarea într-o bază de date a hotărârilor judecătorești. Oricine poate căuta și consulta hotărârile judecătorești, având posibilitatea să caute o hotărâre în funcție de data emiterii sale, de instanța emitentă, de numărul dosarului, de forma hotărârii, de natura hotărârii, de sfera de reglementare juridică, de dispozițiile legale aplicate, precum și în funcție de numele și prenumele judecătorului sau ale funcționarului judiciar care a emis hotărârea, sau căutând în conformitate cu termenii utilizați în hotărâre (așa-numitul „fulltext”).

Ultima actualizare: 22/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Finlanda

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Procesarea automată este disponibilă pentru depunerea cererilor de chemare în judecată în cazul creanțelor necontestate, pentru cererile de asistență judiciară (și pentru solicitarea desemnării unui avocat al apărării sau a unui avocat din cadrul birourilor publice de asistență judiciară și pentru avocații care solicită rambursarea taxelor și costurilor din partea statului) și pentru cererile de executare [în cazul cererilor din domeniul dreptului privat pentru executarea creanțelor care se bazează pe decizia sau hotărârea unei instanțe districtuale (käräjäoikeus)].

În Finlanda nu există acțiuni în justiție care să fie disponibile exclusiv prin internet.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Facilitatea este disponibilă oricând.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Un model XML este disponibil pentru întreprinderile și organizațiile care depun în mod frecvent cereri de chemare în judecată. Un formular electronic separat este disponibil pentru cetățeni și societățile comerciale.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Aplicația de procesare automată a instanțelor finlandeze este securizată prin intermediul unui protocol de transfer de date criptat https. Datele prezentate de instanțe sunt păstrate pe un server securizat de unde părțile interesate pot descărca documentele lor.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Utilizatorii trebuie să se autentifice pentru a descărca fișiere de pe serverul securizat.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Pentru procedurile electronice se percep aceleași taxe ca și pentru procedurile neelectronice. Instanțele districtuale percep taxe de la solicitanți și reclamanți la finalul fiecărei proceduri. Valoarea taxei depinde de natura cauzei și de complexitatea procedurii.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Procedurilor electronice li se aplică aceleași principii ca și plângerilor depuse prin mijloace convenționale, neelectronice.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Pârâții pot răspunde prin internet, dar folosirea internetului nu este obligatorie.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cauzele civile nu există diferențe între procedurile electronice și cele neelectronice.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cauzele civile nu există diferențe între procedurile electronice și cele neelectronice.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Da. Cererile de chemare în judecată, răspunsurile și alte documente ale instanței pot fi transmise, de asemenea, instanțelor prin e-mail.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Documentele care nu necesită confirmare de primire (precum răspunsurile, citațiile la audierile preliminare și principale și rezumatele instanței) pot fi transmise părților interesate prin e-mail.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Hotărârile judecătorești pot fi transmise părților interesate pe cale electronică, la cerere. Destinatarul sau reprezentantul său legal trebuie să se autentifice pentru a descărca hotărârile judecătorești din aplicația online.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

În prezent nu este posibilă introducerea căilor de atac pe cale electronică.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Cererile de executare a datoriilor stabilite prin hotărâre judecătorească pot fi depuse electronic. Procesarea automată este disponibilă pentru cererile din domeniul dreptului privat pentru executarea datoriilor care se bazează pe o hotărâre sau decizie a instanței districtuale.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Da. Reclamanții pot monitoriza desfășurarea cauzei lor prin autentificarea în cadrul unei aplicații online dacă procedurile au fost inițiate prin internet.

Ultima actualizare: 01/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Suedia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

În prezent, cererile de chemare în judecată în cadrul acțiunilor civile nu pot fi depuse prin internet. Cererile de chemare în judecată trebuie depuse în scris și semnate personal de reclamant sau de reprezentantul său. Cerința privind semnătura înseamnă că cererile de chemare în judecată nu pot fi depuse electronic.

În cadrul procedurilor simplificate, o cerere de emitere a unui ordin de plată poate fi transmisă prin internet Linkul se deschide într-o fereastră nouăautorității executorii suedeze (Kronofogdemyndigheten).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Astfel cum reiese din răspunsul la întrebarea 1, acest lucru este posibil numai în cadrul unei proceduri simplificate.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

Cererile de somație de plată transmise electronic autorității executorii suedeze trebuie semnate cu o semnătură electronică avansată, astfel cum se prevede la articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Autoritatea executorie suedeză poate acorda o derogare de la cerința privind semnătura atunci când este probabil ca o persoană să depună un număr mare de cereri, într-un mod securizat și adecvat din punct de vedere tehnic. În cazul în care un litigiu având drept obiect un ordin de plată este transferat unei instanțe judecătorești în vederea tratării ca litigiu normal, nu este necesar să se furnizeze o semnătură fizică în plus față de cererea electronică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni. Cu toate acestea, așa cum rezultă din răspunsul la întrebarea 12, în general este posibil să se prezinte, prin intermediul internetului, un memoriu în apărare și alte documente judiciare care nu trebuie semnate în persoană.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu există un serviciu online pentru introducerea unei acțiuni.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Documentele care nu trebuie semnate personal pot fi depuse electronic. Aceasta înseamnă că, în principiu, este posibilă transmiterea electronică a tuturor documentelor, cu excepția cererilor de chemare în judecată. Instanța poate, cu toate acestea, să decidă într-un caz individual că un document care a fost depus electronic trebuie să fie confirmat de expeditor prin intermediul unui document original semnat.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nimic nu împiedică o instanță să transmită electronic un document, primirea documentului fiind confirmată, de exemplu, prin e-mail, dacă acest lucru se consideră adecvat în temeiul dispozițiilor în vigoare privind datele cu caracter personal etc.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Hotărârile sunt transmise prin poștă, cu excepția cazului în care partea formulează o solicitare diferită. Dacă se consideră adecvat, de exemplu având în vedere dispozițiile în vigoare privind datele cu caracter personal, documentele pot fi transmise prin fax sau e-mail sau pot fi puse la dispoziție în alt mod în format electronic.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Este posibil să se introducă o cale de atac prin e-mail. Dacă este necesar, instanța poate solicita ca o astfel de cale de atac să fie confirmată de expeditor prin intermediul unui document original semnat.

În legătură cu notificarea sau comunicarea începerii unui proces, a se vedea răspunsul la întrebarea 13.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

O cerere de executare poate fi depusă de partea îndreptățită sau de reprezentantul său, fie oral, fie în scris. O cerere orală impune ca solicitantul (partea care dorește executarea) să contacteze autoritatea executorie suedeză. O cerere scrisă trebuie să fie semnată de solicitant sau de reprezentantul său. Autoritatea executorie suedeză poate, cu toate acestea, să permită unei părți care depune un număr mare de cereri să facă acest lucru pe cale electronică.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu.

Ultima actualizare: 02/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Anglia şi Ţara Galilor

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, se pot iniția acțiuni în justiție prin intermediul internetului, prin sistemul Linkul se deschide într-o fereastră nouăMoney Claim Online (MCOL) sau prin sistemul Linkul se deschide într-o fereastră nouăPossession Claim Online (PCOL). Ambele sisteme beneficiază de sprijinul unui serviciu care poate oferi asistență (însă nu consultanță juridică). Serviciul de asistență poate fi contactat la numărul de telefon 0845 601 5935 (pentru apeluri din Regatul Unit) și la numărul de telefon +44 1604 619 402 (pentru apeluri din afara Regatului Unit).

În plus, acțiunile din diversele jurisdicții ale Rolls Building din Londra [Secția Chancery (Chancery Division) din cadrul Înaltei Curți (High Court), Tribunalul pentru Tehnologie și Construcții (Commercial and Technology and Construction Courts), Tribunalul Comercial (Mercantile Court) și Tribunalul Maritim (Admiralty Court)] pot fi inițiate și gestionate prin mijloace electronice în cadrul sistemului electronic pentru depunerea actelor în instanță (CE Filing).

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Serviciul MCOL este disponibil pentru cererile inițiate la Tribunalul Districtual (County Court) având ca obiect o sumă fixă de bani mai mică de 100 000 GBP (aproximativ 125 000 EUR) inclusiv taxele judiciare și orice cheltuieli avocațiale. Acțiunea trebuie să fie îndreptată împotriva a cel mult două persoane, iar adresa pârâtului sau a pârâților trebuie să se afle în Anglia și Țara Galilor. De asemenea, reclamantul trebuie să aibă domiciliul ales în Anglia și Țara Galilor.

Serviciul PCOL poate fi utilizat pentru inițierea unei acțiuni de recuperare a posesiei asupra terenului (inclusiv clădiri sau părți din clădiri). Aceste acțiuni includ acțiunile de recuperare a posesiei asupra proprietății rezidențiale inițiate de un proprietar împotriva unui chiriaș, exclusiv din motivul întârzierilor în plata chiriei (dar nu includ acțiunile pentru încetarea închirierii); sau acțiunile inițiate de un creditor ipotecar împotriva unui debitor ipotecar, exclusiv din motivul nerespectării obligațiilor de plată a sumelor datorate în temeiul unei ipoteci. Nu includ cererile pentru nicio altă măsură reparatorie în afară de plata restanțelor chiriei sau plata sumelor datorate în temeiul unei ipoteci, plata dobânzilor și a cheltuielilor de judecată. La fel ca în cazul serviciului MCOL, toți pârâții trebuie să aibă un domiciliu ales în Anglia și Țara Galilor, iar creditorul trebuie să aibă o adresă în Anglia și Țara Galilor la care să poată fi notificate sau comunicate documentele. De asemenea, reclamantul trebuie să poată indica un cod poștal al proprietății ce urmează să fie recuperată și ar trebui să aibă o adresă de e-mail.

Atât în cazul MCOL, cât și în cazul PCOL, creditorii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, trebuie să fie în deplinătatea capacităților mentale, să nu beneficieze de asistență judiciară în sensul Legii privind asistența judiciară din 1988 și nu trebuie să fie un justițiabil vexatoriu (vexatious litigant) [respectiv o persoană căreia un judecător de la Înalta Curte (High Court) i-a interzis să inițieze acțiuni în justiție în fața oricărui Tribunal Districtual din Anglia și Țara Galilor fără permisiune]. Acțiunile nu pot fi introduse împotriva Guvernului sau a Monarhiei.

Aceste tipuri de acțiuni nu pot să fie inițiate prin intermediul internetului.

Sistemul CE Filing este disponibil pentru toate acțiunile (cu excepția celor care implică o cerere de remitere a taxelor) care ar fi de altfel introduse la Rolls Building; cauzele care nu sunt inițiate în temeiul sistemului CE Filing pot utiliza orice sistem.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Sistemele MCOL și PCOL sunt disponibile în permanență. În cazul în care o cerere este primită înainte de ora 9.00 într-o zi în care instanța este deschisă, cererea va fi prelucrată în ziua respectivă. În cazul în care cererea este primită după ora 9.00, aceasta va fi prelucrată în următoarea zi în care instanța este deschisă. Cererea este de obicei tipărită și expediată pârâtului în ziua în care este prelucrată.

Sistemul CE Filing este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, sub rezerva întreținerii de rutină.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Atât în cazul MCOL, cât și în cazul PCOL, reclamantul trebuie să completeze pe ecran o serie de date. Fiecare filă a ecranului se referă la o anumită informație care este necesară – de exemplu, numele și adresa complete ale creditorului, numele și adresa pârâtului sau ale pârâților și suma solicitată și detaliile cererii.

Sistemele MCOL și PCOL salvează automat informațiile pe măsură ce sunt completate pe ecran. Dacă fila de pe ecran este completată doar parțial, creditorul poate salva informațiile respective selectând opțiunea de salvare care apare în partea de sus și de jos a fiecărei file. În MCOL, aceste informații sunt salvate pe o perioadă de 28 de zile pentru a acorda suficient timp creditorului să strângă orice informații suplimentare necesare. În PCOL un proiect de cerere se salvează pe perioadă nedeterminată până la depunerea sau ștergerea cererii de către utilizator.

Informațiile inițiale despre părți și avocații acestora sunt depuse printr-un formular online. Sistemul CE Filling îi permite părții să încarce documente ca și cum le-ar depune la ghișeu; singura limitare se referă la volumul documentelor: în cazul în care un document este prea mare, acesta va trebui să fie transmis în mai multe părți.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Securitatea este foarte importantă atât în sistemul MCOL, cât și în sistemul PCOL. Deoarece unele dintre informațiile furnizate de un creditor pot fi sensibile, securitatea acestora este asigurată printr-un identificator unic al utilizatorului și parole. De asemenea, site-ul web are protecție de securitate și criptează datele care sunt transmise prin internet. Cu toate acestea, părțile trebuie să aibă în vedere că mesajele e-mail trimise sau primite nu pot fi considerate sigure.

Creditorii trebuie să se înregistreze în MCOL și PCOL înainte să poată iniția acțiuni online. După înregistrare, li se solicită să aleagă un identificator de utilizator și o parolă. Atât identificatorul de utilizator, cât și parola trebuie să aibă între 8 și 12 caractere și să fie o combinație de litere și cifre.

MCOL și PCOL solicită, de asemenea, creditorului să selecteze o întrebare de securitate și să ofere un răspuns la aceasta atunci când se înregistrează. Această întrebare este utilă în cazul în care creditorul își uită parola. Sistemul va trimite parola prin e-mail cu condiția ca răspunsul la întrebarea de securitate să fie corect. Dacă a fost uitat identificatorul de utilizator, acesta nu mai poate fi recuperat.

Sistemul CE Filing este o metodă sigură de transmitere a informațiilor între instanțe și părți și băncile acestora.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu este necesară semnătura electronică, deși se aplică procedura de autentificare descrisă în răspunsul la întrebarea 5. După cum s-a explicat în răspunsul la întrebarea 3, ziua în care cererea este prelucrată se stabilește în funcție de momentul depunerii cererii.

Având în vedere că sistemul CE Filing este o metodă de depunere a documentelor, nu este necesară o semnătură electronică. Momentul depunerii este fie momentul plății taxei relevante, fie data și ora indicate în regulamentul relevant.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Acțiunilor inițiate online li se aplică o taxă mai mică decât celor inițiate manual, deoarece această modalitate consumă mai puține resurse de personal al instanței. Taxele judiciare pentru MCOL și PCOL trebuie să fie plătite cu cardul de credit sau de debit, iar sistemul PCOL permite și plata prin debitare directă pentru organizații și avocați. Persoanele care au dreptul de a solicita remiterea taxei nu pot utiliza sistemul MCOL sau PCOL. În cazul în care se solicită remiterea taxei, solicitantul va avea nevoie de o dovadă care trebuie verificată de un membru al personalului instanței. Din acest motiv, cererile de remitere a taxei nu sunt disponibile online. Reclamanții care consideră că îndeplinesc criteriile pentru remiterea taxei trebuie să contacteze instanța locală și să inițieze o acțiune manuală împreună cu cererea de remitere a taxei.

Taxele care trebuie plătite sunt identice cu cele aplicabile în cazul în care acțiunea este inițiată la ghișeu și sunt plătite cu card de credit sau în cont.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Este posibilă ștergerea acțiunilor și a solicitărilor făcute prin intermediul sistemelor MCOL și PCOL înainte de a fi depuse, însă, după ce au fost depuse, nu mai este posibilă ștergerea lor. Este posibilă anularea procedurilor solicitate prin intermediul sistemului MCOL sau PCOL după ce au fost inițiate în același mod ca în cazul procedurilor care nu au loc prin mijloace electronice. Taxele judiciare nu pot fi rambursate în cazul în care cererea de anulare este efectuată după inițierea procedurilor.

În cadrul sistemului CE Filing, o cauză poate fi retrasă în același mod în care a fost inițiată, și anume printr-o depunere la ghișeu.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Dacă o acțiune a fost inițiată prin intermediul sistemului MCOL sau PCOL, pârâtul poate răspunde prin mijloace electronice utilizând parola de conectare indicată pe prima pagină a formularului de cerere. Nu este obligatoriu să răspundă prin internet.

În absența unei norme, o acțiune prin intermediul sistemului CE Filing va continua în aceeași formă.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Pârâtul poate răspunde online unei cereri formulate utilizând sistemul MCOL în 5 modalități. Acesta poate:

 • să plătească cererea în întregime;
 • să admită pe deplin cererea;
 • să admită parțial cererea;
 • să depună o recunoaștere a notificării;
 • să depună un memoriu în apărare în cadrul acțiunii,
 • depune o cerere reconvențională împotriva reclamantului.

În cazul în care pârâtul depune un memoriu în apărare, cauza este transferată la instanța locală a pârâtului. În cazul în care este depusă o cerere reconvențională, cauza este transferată unei instanțe corespunzătoare. În ambele situații, cauza va continua ca și cum nu a fost inițiată prin mijloace electronice.

În cazul în care pârâtul admite parțial cererea, creditorul este întrebat dacă dorește să accepte această admitere sau nu. Dacă acceptă, reclamantul poate solicita instanței să înregistreze hotărârea împotriva pârâtului și să trimită o ordonanță de plată. Dacă nu acceptă, cauza va continua sub formă de procedură contradictorie.

În cazul în care pârâtul răspunde unei cereri privind posesia, o copie este notificată sau comunicată reclamantului și cauza este depusă pe rol pentru audierea inițială privind posesia. În sistemul PCOL, pârâții pot completa formularul de răspuns, care este o declarație privind mijloacele și este cerută înaintea audierii privind posesia.

Un pârât din cadrul unei acțiuni inițiate prin sistemul CE Filing are aceleași opțiuni cu un pârât din cadrul unei acțiuni care nu este inițiată prin sistemul CE Filing.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Dacă pârâtul nu răspunde cererii, creditorul poate solicita online, prin intermediul sistemului MCOL, pronunțarea unei hotărâri în lipsă. Solicitarea poate fi făcută selectând opțiunea de începere a hotărârii. Creditorului i se solicită să decidă dacă dorește plata pretenției de către pârât în tranșe sau integral. În cazul în care creditorul a solicitat dobândă în cadrul cererii inițiale, acesta are dreptul de a solicita dobândă de la data inițierii acțiunii până la data solicitării hotărârii. Precum în cazul inițierii acțiunilor, dacă o solicitare a hotărârii este primită prin intermediul sistemului MCOL înainte de ora 09.00 într-o zi în care instanțele sunt deschise, va fi prelucrată la sfârșitul zilei. În cazul în care este primită după ora 09.00, aceasta va fi prelucrată în următoarea zi în care instanța este deschisă și este posibil să nu apară în sistemul MCOL până în ziua următoare.

Sistemul PCOL poate fi utilizat pentru a solicita instanței să stabilească o dată privind posesia în cazul în care pârâtul nu a respectat termenii unui ordin privind posesia. Cu toate acestea, probele justificative necesare trebuie să fie depuse direct la instanță și nu pot fi anexate unei cereri online.

Neparticiparea pârâtului la proces într-o cauză inițiată prin sistemul CE Filing va conduce la aceleași rezultate ca în cazul unei acțiuni care nu a fost inițiată prin sistemul CE Filing.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

PCOL permite reclamanților să depună electronic următoarele acte:

 • corespondență generală;
 • cerere generală;
 • cerere de amânare a audierii;
 • cerere de retragere.

În sistemul MCOL, reclamanții pot realiza, de asemenea, următoarele lucruri prin mijloace electronice:

 • înregistrarea unei hotărâri prin admitere, admitere parțială sau în lipsă;
 • emiterea unui mandat de executare.

Reclamanții și pârâții pot depune corespondență prin e-mail și întrebări prin intermediul sistemelor MCOL și PCOL. Cu toate acestea, nu pot depune corespondență generală sau cereri prin mijloace electronice.

Sistemul CE Filing permite depunerea electronică a tuturor documentelor.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Hotărârile pot fi pronunțate atât în sistemul MCOL, cât și în sistemul PCOL, însă trebuie să fie notificate sau comunicate prin metoda prevăzută în regulament.

În cauzele care utilizează sistemul CE Filing, partea care inițiază acțiunea este răspunzătoare pentru notificare.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Judecătorii nu au posibilitatea de a trimite deciziile prin mijloace electronice părților.

Sistemul CE Filing nu influențează în niciun fel pronunțarea hotărârilor.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

O cale de atac poate fi formulată prin intermediul sistemului PCOL cu privire la o cerere generală, însă, în afară de această posibilitate, căile de atac nu pot fi exercitate prin mijloace electronice prin intermediul sistemelor PCOL sau MCOL. Deciziile nu pot fi notificate prin internet.

Sistemul CE Filing nu se aplică în cauzele de recurs.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

În cazul în care un creditor solicită pronunțarea unei hotărâri în lipsă cu plata imediată prin intermediul MCOL, acesta poate solicita un mandat de executare de îndată ce stadiul procedurii care apare în sistemul MCOL arată că hotărârea a fost înregistrată și în cazul în care pârâtul nu a îndeplinit termenii hotărârii (această situație se aplică în cazul în care hotărârea este obținută în lipsă sau prin admitere). Există o taxă pentru emiterea unui mandat, iar creditorului i se va solicita să o plătească utilizând un card de credit sau de debit. Această taxă judiciară se adaugă sumei datorate. Pentru a solicita un mandat online, creditorul trebuie să se conecteze la sistem utilizând identificatorul său de utilizator și parola, să selecteze cererea și să selecteze opțiunea „mandat de execuție”.

Mandatul trebuie să fie emis pentru:

soldul datorat în temeiul hotărârii

sau, dacă hotărârea stabilește plata în tranșe, fie minimum 50 GBP, fie o tranșă lunară, reținându-se suma cea mai mare.

După emiterea mandatului, acesta este trimis prin mijloace electronice executorilor judecătorești de la instanța de la domiciliul pârâtului. Executorii judecătorești vor face mai multe încercări de a recupera banii creditorului.

Prin intermediul sistemului MCOL nu sunt disponibile alte metode de executare – informații complete despre acestea pot fi găsite în fișa informativă privind executarea pentru Anglia și Țara Galilor.

Sistemul PCOL poate fi utilizat pentru a depune o cerere adresată instanței de emitere a unui mandat de predare a posesiei (Warrant of Possession). Acesta prevede o modalitate de executare a unei hotărâri sau a unui ordin de predare a posesiei asupra terenului (unde „teren” înseamnă atât clădiri, cât și teren deschis). Dacă ocupanții terenului nu îl părăsesc de bunăvoie, în temeiul mandatului, executorul judecătoresc are autoritatea de a-i evacua. Trebuie plătită o taxă.

Sistemul PCOL poate fi utilizat și pentru a depune o cerere adresată instanței de acordare a permisiunii de emitere a unui mandat de restituire (Warrant of Restitution). Mandatele de restituire se aplică numai în situațiile în care executorul judecătoresc a reușit să pună în executare un mandat de predare a posesiei și ocupantul anterior a recâștigat posesia asupra bunului. Cu toate acestea, dacă o cerere intenționează să se bazeze pe o mărturie sau documentație separată, nu este posibilă depunerea cererii online. Nu pot fi solicitate alte metode de executare prin intermediul sistemului PCOL.

Sistemul CE Filing nu are dispoziții de executare.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Părțile pot să consulte online stadiul cauzei și pot să vadă istoricul cauzelor pe care le-au inițiat sau care au fost introduse împotriva lor.

Sub rezerva normelor prevăzute în CPR, căutările în sistemul CE Filing se pot efectua prin intermediul terminalului furnizat în acest scop.

Linkuri conexe

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMoney Claim Online

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPossession Claim Online

Linkul se deschide într-o fereastră nouăNormele de procedură civilă

Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterul Justiției

Ultima actualizare: 20/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Irlanda de Nord

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, se pot iniția acțiuni civile în justiție prin internet prin intermediul sistemului online pentru cereri cu valoare redusă (Small Claims Online – SCOL), disponibil la următoarea adresă: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice-ni.gov.uk/articles/online-services.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Sistemul online pentru cereri cu valoare redusă (Small Claims On Line – SCOL) este disponibil pentru cereri monetare cu o valoare mai mică de 3 000 GBP, fără taxe judiciare, și care nu se referă la vătămări corporale, accidente rutiere, defăimare sau calomnie, titlul de proprietate asupra terenurilor, legate sau anuități sau orice bunuri conjugale.

Persoana sau persoanele [pârâtul (pârâții)] împotriva căreia (cărora) este inițiată acțiunea poate (pot) avea reședința în Regatul Unit atât timp cât este furnizat un cod poștal care să permită identificarea domiciliului ales corespunzător. Dacă adresa pârâtului este în Anglia, Scoția sau Țara Galilor, solicitantul trebuie să confirme că o acțiune cu același obiect nu a mai fost inițiată la o altă instanță. Totuși, sistemul SCOL nu poate fi utilizat în cazul în care adresa pârâtului este în afara Regatului Unit.

În cazul SCOL, solicitanții trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, trebuie să aibă capacitate mentală, să nu beneficieze de asistență judiciară în sensul Legii din 1988 privind asistența judiciară și nu trebuie să fie un justițiabil vexatoriu (vexatious litigant) [respectiv o persoană căreia un judecător de la Înalta Curte (High Court) i-a interzis să inițieze acțiuni în justiție în fața oricărui tribunal districtual din Irlanda de Nord fără permisiune]. Acțiunile nu pot fi introduse împotriva Guvernului sau a Monarhiei.

Cererile cu valoare redusă pot fi inițiate la sediul instanței sau online, utilizând procesul SCOL.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

SCOL este disponibil în prezent 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Pentru SCOL, reclamantul trebuie să completeze pe ecran o serie de date. Fiecare filă a ecranului se referă la o anumită informație care este necesară – de exemplu, numele și adresa complete ale reclamantului, numele și adresa pârâtului sau ale pârâților și suma solicitată și detaliile cererii.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Securitatea este foarte importantă. Deoarece unele dintre informațiile furnizate de un reclamant pot fi sensibile, securitatea acestora este asigurată printr-un identificator unic al utilizatorului și parole. De asemenea, site-ul web are protecție de securitate și criptează datele care sunt transmise prin internet.

Reclamanții trebuie să se înregistreze pe site-ul web înainte să poată iniția online o cerere de valoare redusă. În cursul înregistrării li se solicită să aleagă un identificator de utilizator și o parolă. Parola trebuie să aibă minimum 7 caractere și să fie o combinație de litere majuscule și minuscule și cifre.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu sunt necesare semnături electronice. Reclamantul trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu se face distincție între taxele judiciare datorate pentru acțiunile inițiate prin internet și cele inițiate în proceduri care nu implică mijloace electronice. Taxele judiciare pot fi plătite cu card de credit sau de debit sau în cont preplătit. Persoanele care au dreptul de a solicita scutirea sau remiterea taxei nu pot utiliza SCOL.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Reclamantul poate transmite o înștiințare de retragere a acțiunii; această înștiințare poate fi depusă online sau la sediu și va stabili stadiul cauzei drept „soluționat” (dealt with).

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Dacă o acțiune a fost inițiată prin intermediul SCOL, pârâtul poate răspunde prin mijloace electronice utilizând datele referitoare la acțiune indicate pe prima pagină a formularului de cerere sau, alternativ, poate răspunde la sediul instanței relevante. Nu este obligatoriu să răspundă prin internet.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Pârâtul poate răspunde online unei cereri formulate utilizând sistemul SCOL în 3 modalități. Acesta poate completa:

o acceptare a datoriei (Acceptance of Liability) – dacă admite cererea și dorește să o soluționeze.

Pârâtul trebuie să completeze și să depună acest document dacă acceptă că datorează suma de bani și urmează să plătească valoarea restantă. Trebuie să indice dacă are nevoie de timp suplimentar pentru a face plata declarând fie că poate plăti o sumă pe săptămână/lună, fie că poate plăti suma întreagă până la o anumită dată.

o înștiințare privind litigiul (Notice of Dispute) – dacă pârâtul dorește să conteste cererea inițiată împotriva sa.

În cazul în care nu este de acord cu cererea, acesta trebuie să completeze și să depună o înștiințare privind litigiul, prezentând motivele pentru care consideră că această cauză trebuie să facă obiectul unui litigiu. După verificarea documentului, cauza este transferată la sediul instanței completat pe cererea inițială (de obicei o instanță locală) pentru înregistrarea pe rol (programare) și pentru audiere. Pârâtul trebuie să depună copii ale oricăror documente în sprijinul cauzei sale la sediul instanței relevante cu cel puțin 10 zile înainte de data audierii în instanță.

O înștiințare privind litigiul și cererea reconvențională (Notice of Dispute and Counterclaim) – dacă pârâtul dorește să conteste cererea inițiată împotriva sa și dorește să depună o cerere reconvențională împotriva reclamantului. Va fi percepută o taxă pentru acest document, fiind calculată în funcție de suma pe care pârâtul dorește să o solicite. Acesta trebuie să plătească online pentru cerere cu card de credit sau de debit. În cazul în care nu are un card de credit sau de debit, trebuie să depună acest document la centrul de prelucrare a acțiunilor civile (Civil Processing Centre) și să facă plata în numerar, prin mandat poștal sau prin cec. Cecurile trebuie să fie plătibile către Serviciul instanțe judecătorești din Irlanda de Nord.

După verificarea documentului la centrul de prelucrare a acțiunilor civile (Civil Processing Centre), cauza este transferată la sediul instanței completat pe cererea inițială (de obicei o instanță locală) pentru înregistrarea pe rol și pentru audiere. Pârâtul trebuie să depună copii ale oricăror documente în sprijinul cauzei sale la sediul instanței relevante cu cel puțin 10 zile înainte de data audierii în instanță.

În cazul în care pârâtul depune un memoriu în apărare, cauza este transferată la instanța locală a pârâtului. În cazul în care este depusă o cerere reconvențională, cauza este transferată unei instanțe corespunzătoare. În ambele situații, cauza va continua ca și cum nu a fost inițiată prin mijloace electronice.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

După expirarea termenului de returnare și în cazul în care nu există niciun răspuns din partea pârâtului, reclamantul poate solicita emiterea unui decret pronunțat în lipsă pentru o sumă stabilită sau estimată (Liquidated or Unliquidated Default Decree). Cererea de pronunțare a unui decret în lipsă (Default Decree) poate fi completată și depusă online.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Nu există un mecanism general online care să permită prezentarea documentelor către instanță prin mijloace electronice însă, în anumite circumstanțe, care țin de puterea de apreciere a instanței, aceasta poate indica faptul că va accepta unele documente în format electronic. Documentele sunt acceptate dacă sunt transmise între conturile Criminal Justice Secure eMail (CJSM), adică de la o adresă de e-mail a CJSM către alta. Un protocol pentru schimbul electronic de informații între Serviciul instanțe judecătorești din Irlanda de Nord și alte organizații, în procedurile în temeiul Ordinului din 1995 privind copiii (Irlanda de Nord) prezintă detalii ale parametrilor pentru schimburile de documente convenite.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu.

Linkuri conexe

Serviciul instanțe judecătorești din Irlanda de Nord Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justice-ni.gov.uk/topics/courts-and-tribunals.

Ultima actualizare: 19/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Scoţia

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

Da, doar pentru acțiunile privind procedurile simple. Procedura simplă este un proces în instanță menit să asigure o modalitate rapidă, necostisitoare și informală de soluționare a litigiilor în cazul în care valoarea monetară nu depășește 5 000 GBP.

Mai multe informații cu privire la „Civil Online” pot fi accesate pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăinstanțelor judecătorești din Scoția (Scottish Courts and Tribunals), făcând click pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăCivil Online.

Serviciul instanțe judecătorești din Scoția are ca obiectiv pe termen lung furnizarea de servicii mai extinse pe cale electronică, însă, în prezent, este disponibilă doar funcția descrisă mai sus. Inițierea unor diferite proceduri judiciare pe internet va fi un obiectiv-cheie în cadrul revizuirii în curs a sistemelor și proceselor interne.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

În prezent, sistemul este disponibil numai pentru procedurile simple; aceste proceduri nu se desfășoară exclusiv pe internet, iar cauzele pot fi încă introduse pe suport de hârtie în instanță.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Instrumentul online este disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Cu toate acestea, confirmarea faptului că o cerere a fost acceptată de instanță se poate efectua doar în orele de program în cazul în care personalul este disponibil pentru a verifica competența și a procesa cererile.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Da, există formulare standard conforme cu normele de procedură, care pot fi completate și transmise electronic.

Normele și formularele aferente procedurilor simple sunt disponibile pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția la rubrica Linkul se deschide într-o fereastră nouăCourt rules (Norme de procedură).

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Utilizatorii trebuie să se autentifice înainte de a li se permite accesul la orice date. Datele sunt criptate în timpul transferului și pe perioada stocării. Aplicația este conformă cu OWASP ASVS 3.0 nivelul 2.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Semnătura electronică nu este necesară.

Ora și data depunerii cererilor și a altor documente sunt înregistrate în sistemul de gestionare a cauzelor.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Se plătesc taxe judiciare și cuantumul acestora este prevăzut de legislație.

Taxele pot fi plătite pe cale electronică cu card de credit sau de debit la depunerea unei cereri privind procedurile simple utilizând Civil Online.

În cazul în care se utilizează o altă procedură decât cea electronică, taxele pot fi plătite și cu numerar sau cu cec, precum și cu card de debit sau de credit.

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția la rubrica Linkul se deschide într-o fereastră nouăCourt Fees (Taxe judiciare).

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu, dar o cerere privind procedurile simple poate fi respinsă sau soluționată pe baza Linkul se deschide într-o fereastră nouănormelor de procedură (rules of court).

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Este posibil, dar nu obligatoriu.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

În cazul unui răspuns electronic, instanța trimite confirmarea electronică de primire a răspunsului și va oferi consultanță cu privire la orice altă procedură prin trimiterea de notificări electronice.

Mai multe informații pot fi accesate pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Scoția la rubrica Linkul se deschide într-o fereastră nouăResponding to a claim (Răspunsul la o cerere).

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

În cazul în care nu există niciun răspuns, instanța nu trimite nicio notificare. Reclamantul va contacta respondentul pentru a îi comunica rezultatul cauzei în timp util.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Atunci când o procedură simplă a fost introdusă prin intermediul Civil Online, toate elementele de probă prezentate instanței pe cale electronică vor fi prezentate în instanță tot pe cale electronică – aceasta se aplică numai pentru cauzele introduse prin intermediul Civil Online.

În toate celelalte cauze, acest lucru este posibil numai în cazul în care ambele părți și judecătorul care instrumentează cauza convin asupra formatului.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu. Cu toate acestea, în situația în care o cauză a făcut obiectul unei audieri complete și al unei hotărâri judecătorești pronunțate de instanță, o copie a avizului instanței poate fi publicată ulterior pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului instanțe judecătorești din Scoția și/sau pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemului judiciar din Scoția.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu. Cu toate acestea, unele avize ale instanțelor sunt disponibile online. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-urile web ale Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciului instanțe judecătorești din Scoția și Linkul se deschide într-o fereastră nouăSistemului judiciar din Scoția.

Ultima actualizare: 19/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Prelucrarea automată - Gibraltar

1 Pot fi introduse acţiuni în instanţă utilizând internetul?

În prezent, în Gibraltar, nu se pot introduce acțiuni în instanță sau iniția proceduri de executare prin intermediul internetului. De asemenea, nu este posibil să se prezinte documente unei instanțe, să se notifice hotărâri, să se pronunțe hotărâri judecătorești sau să se introducă o cale de atac pe cale electronică în Gibraltar.

2 Dacă da, pentru ce tip de cauze se poate folosi aceasta? Există proceduri care sunt disponibile exclusiv prin internet?

Nu se aplică.

3 Facilitatea respectivă este disponibilă în orice moment (mai precis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână) sau numai în anumite intervale orare? Dacă da, care sunt aceste intervale?

Nu se aplică.

4 Detaliile privind cauza trebuie furnizate într-un anumit format?

Nu se aplică.

5 Cum este asigurată securitatea datelor transmise şi stocate?

Nu se aplică.

6 Este necesar să se utilizeze semnătura electronică, indiferent de tipul acesteia şi/sau înregistrarea orei exacte de depunere?

Nu se aplică.

7 Se plătesc taxe judiciare? Dacă da, cum pot fi plătite acestea? Taxele judiciare diferă de cele aferente procedurilor neelectronice?

Nu se aplică.

8 Se poate retrage o acţiune care a fost introdusă prin internet?

Nu se aplică.

9 Dacă reclamantul iniţiază procedurile prin internet, pârâtul poate şi/sau trebuie să răspundă folosind, de asemenea, internetul?

Nu se aplică.

10 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

11 Având în vedere procedura electronică, ce se întâmplă dacă pârâtul nu depune o întâmpinare?

Nu se aplică.

12 Se pot prezenta instanţei documente prin mijloace electronice şi, dacă da, pentru ce tip de proceduri şi în ce condiţii?

Nu se aplică.

13 Documentele judiciare, în special hotărârile, pot fi notificate prin internet?

Nu se aplică.

14 Hotărârile judecătoreşti pot fi notificate prin mijloace electronice?

Nu se aplică.

15 Se pot introduce căi de atac prin internet? Poate fi notificată hotărârea în urma căii de atac prin internet?

Nu se aplică.

16 Pot fi iniţiate proceduri de executare prin internet?

Nu se aplică.

17 Părţile sau reprezentanţii legali ai acestora pot să consulte cauzele on-line? Dacă da, în ce mod?

Nu se aplică.

Ultima actualizare: 20/04/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.