Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.
Swipe to change

Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Áno, súdne konanie je možné začať online prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície (Elektronischer Rechtsverkehr – ERV). Vyžaduje si to registráciu v jednom z mnohých klíringových centier, ktoré presmerúvajú žiadosti adresované súdnemu systému. Registrácia nie je bezplatná. Základný poplatok predstavuje približne 20 EUR mesačne. K nemu sa pripočítava poplatok zhruba 30 centov za odoslanie dát. Zaslanie doporučeného listu stojí v Rakúsku okolo 3 EUR.

K dispozícii je aj bezplatná služba elektronického doručovania dát pomocou občianskeho preukazu (Upload Service). Na rozdiel od rakúskej platformy elektronickej justície však neumožňuje spätný elektronický styk so žiadateľom.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Rakúska platforma elektronickej justície umožňuje online komunikáciu medzi súdmi a prokuratúrami na jednej strane a účastníkmi konania na druhej strane, rovnakým spôsobom ako v papierovej forme. Tento systém sa môže použiť pre všetky druhy konaní. Neexistujú konania, ktoré sa vždy musia začať online.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Služba je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Odôvodnenie žaloby a všetky procesné údaje požadované v žalobe sa musia odoslať v predpísanej štruktúre XML (alebo ako príloha PDF k tejto štruktúre).

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Prenos dát prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície sa zabezpečuje použitím protokolu https. Osvedčenia sa používajú na overenie všetkých zúčastnených strán. Komunikácia medzi servermi je tiež založená na osvedčeniach. Potreba zaregistrovať sa v prístupovom bode (pozri bod 1 vyššie) poskytuje dodatočnú bezpečnosť.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Pozri bod 5 vyššie (osvedčenia). Elektronické podpisy sa nevyžadujú. Služba časovej pečiatky je dostupná len pre zápisy v katastri nehnuteľností. Ak žiadateľ predložil platné dokumenty, dostane potvrdenie o prijatí platného podania.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Súdne poplatky za odosielanie dát online sa uhrádzajú inkasom. Poplatky za začatie konania online sú spravidla rovnaké ako pre konanie začaté papierovou formou. V určitých prípadoch existuje zľava pre elektronické podanie.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Medzi online a offline variantmi nie je rozdiel. Pravidlá občianskeho súdneho konania sa vzťahujú rovnakým spôsobom na konania uskutočňované prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície. Aj keď žaloby neboli podané online, je možné ich stiahnuť online.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Áno, internet je možné použiť na odpovede na žaloby, podanie odvolaní atď. V tejto súvislosti nie je povinné použiť rakúsku platformu elektronickej justície. Advokáti, notári, banky, poisťovne, orgány sociálneho zabezpečenia, finančná prokuratúra (Finanzprokuratur) a advokátske komory však musia používať rakúsku platformu elektronickej justície.

Znalci a tlmočníci sú za určitých podmienok povinní používať rakúsku platformu elektronickej justície.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Pravidlá občianskeho súdneho konania sa vzťahujú rovnakým spôsobom na konania uskutočňované prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Pravidlá občianskeho súdneho konania sa vzťahujú rovnakým spôsobom na konania uskutočňované prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície je možné predložiť súdom všetky druhy dokumentov. Originálne dokumenty je možné predložiť aj elektronicky v konaniach týkajúcich sa katastra nehnuteľností a obchodného registra.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Áno, prostredníctvom rakúskej platformy elektronickej justície.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Áno, účastníci konania a ich právni zástupcovia môžu prostredníctvom klíringových centier nahliadnuť online do registra vecí vo všetkých občianskoprávnych a vykonávacích konaniach, ale len v súvislosti s ich vlastnými vecami. Práva na nahliadnutie do spisov sa overujú pomocou jedinečného kódu adresy prideleného každej osobe s právami na nahliadnutie.

Posledná aktualizácia: 11/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.