Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Belgicko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Túto oblasť upravujú tzv. zákony Phenix, konkrétnejšie:

  • zákon z 10. júla 2006 o elektronickom konaní (Moniteur belge zo 7. septembra 2006),
  • zákon z 5. augusta 2006, ktorým sa menia určité ustanovenia súdneho poriadku, pokiaľ ide o elektronické konanie (Moniteur belge zo 7. septembra 2006).

Zákony Phenix sú pomenované podľa rovnomenného informačného projektu zameraného na informatizáciu všetkých súdov našej krajiny takým spôsobom, aby v primeranom čase mohli všetky súdne konania prebiehať elektronicky.

Okrem uvedených zákonov Phenix nadobudli od 31. decembra 2012 postupne platnosť dva zákony. Ide o:

  • zákon z 31. decembra 2012, ktorým sa stanovujú rôzne ustanovenia, najmä v oblasti súdnictva,
  • zákon z 31. decembra 2012, ktorým sa stanovujú rôzne ustanovenia v oblasti súdnictva.

Postupné nadobudnutie platnosti však ešte neznamená informatizáciu konaní, keďže ide v zásade o ustanovenia, ktoré sa môžu rovnako vzťahovať aj na písomné konanie. V súčasnosti teda zostáva pravidlom „normálne“ neelektronické konanie.

Medzičasom boli podateľne a sekretariáty prokuratúr vybavené aplikáciou na riadenie spisov, ktorá im umožňuje spracúvať všetky údaje a dokumenty. Okrem toho sa skúmajú viaceré možnosti, pokiaľ ide o elektronické podávanie dokumentov týkajúcich sa konania a dôkazných predmetov na podateľňu.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Neuplatňuje sa.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Neuplatňuje sa.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Neuplatňuje sa.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Neuplatňuje sa.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Neuplatňuje sa.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Neuplatňuje sa.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Neuplatňuje sa.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Neuplatňuje sa.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Neuplatňuje sa.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Neuplatňuje sa.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

V článku 32b súdneho poriadku sa stanovuje, že akékoľvek doručenie alebo oznámenie súdom, prokuratúre alebo útvarom, ktoré závisia od súdnych orgánov, vrátane podateľní a sekretariátov prokuratúry a akékoľvek podanie na ne alebo akékoľvek doručenie alebo oznámenie advokátovi, súdnemu úradníkovi alebo notárovi zo strany súdov, prokuratúry alebo útvarov, ktoré závisia od súdnych orgánov, vrátane podateľní a sekretariátov prokuratúry alebo zo strany advokáta, súdneho úradníka alebo notára sa môže uskutočniť prostredníctvom informačného systému súdnictva.

Na základe tohto ustanovenia bola zavedená sieť e-Box pre doručenia alebo oznámenia a pre podania a systém e-Deposit, konkrétne pre predkladanie návrhov, vyjadrení a dôkazov v občianskych a trestných veciach.

Tieto nástroje možno použiť len na súdoch uvedených v ministerskej vyhláške.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Neuplatňuje sa.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Neuplatňuje sa.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Neuplatňuje sa.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Neuplatňuje sa.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 04/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.