Spracovanie prípadov online a elektronická komunikácia so súdmi

Bulharsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Je možné začať súdne konanie cez internet?

Bulharské právo neustanovuje takúto možnosť. Návrhy sa podávajú v písomnej forme v podateľni súdu a mali by byť napísané v bulharčine. Návrhy sa môžu zaslať prostredníctvom pošty, ale nie faxom alebo e-mailom.

2 Ak áno, pre ktoré druhy prípadov je to dostupné? Existujú nejaké postupy, ktoré sú dostupné výlučne cez internet?

Pozri odpoveď na otázku č. 1.

3 Je táto možnosť dostupná nepretržite (t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni) alebo iba v určených hodinách? Ak áno, v ktorých hodinách?

Pozri odpoveď na otázku č. 1.

4 Majú byť podrobnosti žaloby predložené v nejakom konkrétnom formáte?

Pozri odpoveď na otázku č. 1.

5 Ako je zabezpečený prenos a uchovávanie údajov?

Pozri odpoveď na otázku č. 1.

6 Je potrebné použiť nejaký druh elektronického podpisu a / alebo časového záznamu?

Pozri odpoveď na otázku č. 1.

7 Platia sa súdne poplatky? Ak áno, ako ich možno zaplatiť a líšia sa od poplatkov za žaloby, ktoré neboli podané elektronicky?

Pozri odpoveď na otázku č. 1.

8 Je možné stiahnuť žalobu, ktorá bola podaná cez internet?

Pozri odpoveď na otázku č. 1.

9 Ak navrhovateľ podá návrh na konanie cez internet, môže a / alebo musí aj odporca použiť na zaslanie vyjadrenia internet?

Pozri odpoveď na otázku č. 1.

10 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca zašle vyjadrenie k žalobe?

Pozri odpoveď na otázku č. 1.

11 Čo sa stane v rámci elektronického postupu, ak odporca nezašle vyjadrenie k určitej žalobe?

Pozri odpoveď na otázku č. 1.

12 Je možné predložiť súdu dokumenty elektronicky, a ak áno, pri ktorých druhoch konaní a za akých podmienok je to možné?

Podľa bulharského práva sa procesné úkony účastníkov v občianskoprávnych a obchodných veciach, ktoré sú vykonané elektronicky a podpísané elektronickým podpisom považujú za neplatné. Strany predložia vec súdu prostredníctvom podpísaného návrhu napísaného v bulharčine. Návrh sa môže podať v kancelárii príslušného súdu alebo zaslať poštou na adresu súdu.

Článok 184 Občianskeho súdneho poriadku (GPK) umožňuje predložiť elektronické dokumenty ako aj dokumenty v tlačenej podobe ako dôkazy v občianskoprávnych a obchodných veciach. Elektronický dokument je možné predložiť súdu v tlačenej podobe. Ak protistrana namieta, dokument by sa mal predložiť na elektronickom médiu. V prípade neexistencie vybavenia a personálu potrebného na reprodukciu elektronického dokumentu na súdnom pojednávaní môže súd požiadať účastníka, ktorý predložil elektronický dokument, aby poskytol ostatným účastníkom elektronickú kópiu.

Postup napadnutia elektronického dokumentu a najmä elektronického podpisu, ktorý je povinným prvkom elektronického dokumentu, je stanovený v zákone o elektronickom dokumente a elektronickom podpise.

V občianskom súdnom poriadku je jediné ustanovenie týkajúce sa online procesného úkonu, ktorým je zablokovanie pohľadávok dlžníka v exekučnom konaní. Tento právny rámec je súčasťou exekučného konania a úkon vykonáva súdny exekútor.

13 Možno súdne dokumenty, a najmä rozsudky, doručovať cez internet?

Článok 42 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku umožňuje doručovať oznámenia účastníkom v občianskoprávnej alebo obchodnej veci prostredníctvom e-mailu. Oznámenia sa považujú za doručené, keď sú zaznamenané v uvedenom informačnom systéme a doručenie je potvrdené kópiou príslušného elektronického záznamu v súlade s článkom 44 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.

14 Možno vydávať súdne rozhodnutia elektronicky?

Pozri odpoveď na otázku č. 13.

15 Možno podať odvolanie a vydať rozhodnutie o ňom cez internet?

Pozri odpoveď na otázku č. 13.

16 Je možné začať vykonávacie konanie cez internet?

Bulharské právo neustanovuje takúto možnosť. Pozri posledný pododsek odpovede na otázku č. 12.

17 Môžu sporné strany alebo ich právni zástupcovia nahliadať do spisov on-line? Ak áno, akým spôsobom?

Prístup verejnosti k súdnym rozhodnutiam je k dispozícii (bez nutnosti registrácie) prostredníctvom webového sídla Najvyššej súdnej rady Bulharskej republiky: http://legalacts.justice.bg/. Súdne rozhodnutia je možné vyhľadávať pomocou niekoľkých kritérií, konkrétne „súdu“, „typu veci“, „roku“, „čísla prípadu“ a „kľúčových slov“. Rozšírené vyhľadávania pomocou konkrétnych kritérií sú takisto možné. Ako výsledok vyhľadávania si môže účastník konania alebo jeho zástupca stiahnuť súdne rozhodnutie v „.doc“ formáte. Rozhodnutia sa zverejňujú ihneď po ich vydaní v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane utajovaných skutočností. Rozhodnutia sa zverejňujú takým spôsobom, aby nebolo možné identifikovať fyzické a právnické osoby, ktoré sú v nich uvedené. Rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa osobného alebo zdravotného stavu osôb sa zverejňujú bez ich odôvodnení.

Okrem toho je možné na webovom sídle každého súdu monitorovať priebeh konaní a súvisiace súdne rozhodnutia. Súdne rozhodnutia a informácie o priebehu konaní možno nájsť pomocou uvedených vyhľadávacích kritérií. Rozhodnutia sa zverejňujú opísaným spôsobom. Po dokončení vyhľadávania si môže účastník konania alebo jeho zástupca stiahnuť súdne rozhodnutie v „.doc“ formáte.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.